PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3A NĂM HỌC 2016 - 2017
TT[1] Họ tên học sinh Ngày, tháng, năm sinh Nữ Con ông (bà) Chỗ ở (thôn/xã) Ghi chú
 (Con TB, Khuyết tật)
1 Nguyễn Hoàng Phương Anh 18/06/2008 * Nguyễn Hải Lân Bồng Phài - Sơn Tây  
2 Hà Lê Phương Chi 30/07/2008 * Hà Huy Vũ Hoàng Nam - Sơn Tây  
3 Cao Tiến Cương 12/10/2008   Cao Tiến Mạnh Kim Thành - Sơn Tây  
4 Trần Hữu Đạt 07/10/2008   Trần Hữu Lộc Bồng Phài - Sơn Tây  
5 Nguyễn Văn Đức 26/06/2008   Nguyễn Văn Phi Bồng Phài - Sơn Tây  
6 Lê Đức Trường Giang 23/11/2008   Lê Hữu Thắng Bồng Phài - Sơn Tây  
7 Nguyễn Thị Ngọc Hà 12/11/2008 * Nguyễn Văn Chiến Hoàng Nam - Sơn Tây  
8 Trần Nguyễn Gia Hân 30/03/2008 * Trần Quốc Toản Hoàng Nam - Sơn Tây  
9 Phan Thị Sao Mây 12/02/2008 * Phan Xuân Cảnh Hoàng Nam - Sơn Tây  
10 Trần Bình Minh 19/04/2008   Trần Văn Thọ Hoàng Nam - Sơn Tây  
11 Hà Thị Ngọc Nhi 24/04/2008 * Hà Quốc Gia Bồng Phài - Sơn Tây  
12 Nguyễn Thị Nhi 21/06/2008 * Nguyễn Văn Quân Bồng Phài - Sơn Tây  
13 Nguyễn Quốc Pháp 02/11/2008   Nguyễn Quốc Anh Hoàng Nam - Sơn Tây  
14 Nguyễn Long Phi 30/12/2008   Nguyễn Văn Hưng Hoàng Nam - Sơn Tây  
15 Lê Thu Phương 12/02/2008 * Lê Công Anh Hoàng Nam - Sơn Tây  
16 Hoàng Anh Quân 17/06/2008   Hoàng Viết Dũng Thuận Lộc - Hồng Lĩnh  
17 Phan Thị Mây Sao 12/02/2008 * Phan Xuân Cảnh Hoàng Nam - Sơn Tây  
18 Lê Anh Thư 18/08/2008 * Lê Đông Hoàng Nam - Sơn Tây  
19 Phan Nguyễn Minh Thư 19/10/2008 * Phan Tiến Chinh Cây Chanh - Sơn Tây  
20 Đỗ Hải Thúy 06/06/2008 * Đỗ Song Hào Cây Chanh - Sơn Tây  
21 Nguyễn Thái Tính 03.06/2008   Nguyễn Văn Nguyên Bồng Phài - Sơn Tây  
22 Hồ Quốc Trung 02/03.2008   Hồ Quốc Việt Cây Tắt - Sơn Tây  
23 Nguyễn Cẩm Tú 03/12/2008 * Nguyễn Thế Toàn Hoàng Nam - Sơn Tây  
24 Nguyễn Thị Tươi 06/12/2008 * Nguyễn Văn Hoài Hoàng Nam - Sơn Tây  
25 Nguyễn Lương Vũ 05/02/2008   Nguyễn Văn Tường Hoàng Nam - Sơn Tây  
26 Phạm Khánh Vy 30/06/2008 * Phạm Ngọc Khởi Sơn Ninh  
             
Sơn Tây, ngày 06 tháng 10 năm 2016
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)
Trần Thị Thu Hà Nguyễn Quang Viện

[1]
Tran Minh: