PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3B NĂM HỌC 2016 - 2017
TT[1] Họ tên học sinh Ngày, tháng, năm sinh Nữ Con ông (bà) Chỗ ở (thôn/xã) Ghi chú
 (Con TB, Khuyết tật)
1 Nguyễn Nhật Hoài Anh 21/09/2008 * Ng Kim Thục Hà Chua - Sơn Tây ?
2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20/10/2008 * Ng Hữu Hoài K8 - Thị Trấn Tây Sơn  
3 Hoàng Việt Bách 03/05/2008   Hoàng Việt Hùng Hà Chua - Sơn Tây  
4 Nguyễn Thái Bình 25/09/2008   Nguyễn Tiến Sĩ Kim Thành - Sơn Tây  
5 Phạm Minh Đức 28/11/2008   Phạm Thanh Long Cây Thị - Sơn Tây  
6 Nguyễn Ngọc Khánh Hà 14/09/2008 * Ng Tiến Đạt Hà Chua - Sơn Tây  
7 Võ Hoàng Bảo Hân 24/10/2008 * Võ Ngọc Huy Hà Chua - Sơn Tây  
8 Đinh Thị Ngọc Hoa 07/02/2008 * Đinh Nho Tĩnh Khí Tượng - Sơn Tây  
9 Chu Đức Hiếu 24/09/2007   Chu Cao Thắng Hà Chua - Sơn Tây  
10 Nguyễn Thị Mai Huyền 18/02/2008 * Ng Văn Phan Khí Tượng - Sơn Tây  
11 Vương Quốc Khánh 11/10/2008   Vương Tiến Đức Khí Tượng - Sơn Tây  
12 Phạm Quang Long 22/08/2008   Phạm Văn Huấn Hà Chua - Sơn Tây   
13 Nguyễn Thanh Ly 26/11/2008 * Ng Văn Hùng Hà Chua - Sơn Tây   
14 Nguyễn Na Ly 11/07/2008 * Ng Đình Hưng Hà Chua - Sơn Tây   
15 Phan Xuân Mạnh 09/03/2008   Phan Thị Liên Khí Tượng - Sơn Tây  
16 Vì Trọng Nghĩa 02/03/2008   Trần Văn Quảng Hà Chua - Sơn Tây  
17 Trần Hoàng Nguyên 10/10/2008   Trần Đình Phước Hoàng Nam - Sơn Tây  
18 Nguyễn Yến Nhi 20/01/2008 * Ng Đại Lâm Hà Chua - Sơn Tây  
19 Trần Thị Quỳnh Như 27/12/2008 * Trần Văn Tú Hà Chua - Sơn Tây  
20 Nguyễn Ngọc Gia Như 15/09/2008 * Ng Khắc Dũng Hà Chua - Sơn Tây  
21 Lê Ngọc Thiện 03/05/2008   Lê Ngọc Anh Hà Chua - Sơn Tây  
22 Nguyễn Đức Tiêu 19/09/2008   Ng Đức Bắc Hà Chua - Sơn Tây  
23 Đỗ Thị Bảo Trâm 06/12/2008 * Đỗ Mạnh Việt Kim Thành - Sơn Tây   
24 Đồng Nguyễn Ngọc Trâm 17/07/2007 * Đồng Tuấn Anh Cây Chanh - Sơn Tây  
25 Phạm Lê Anh Tuấn 25/04/2008   Phạm Quang Trung Hà Chua - Sơn Tây   
             
Sơn Tây, ngày 06 tháng 10 năm 2016
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)
Nguyễn Thị Thúy Vân Nguyễn Quang Viện

[1]
Tran Minh: