PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3C NĂM HỌC 2016 - 2017
TT[1] Họ tên học sinh Ngày, tháng, năm sinh Nữ Con ông (bà) Chỗ ở (thôn/xã) Ghi chú
 (Con TB, Khuyết tật)
1 Trần Quỳnh Anh 31/07/2008 * Trần Quốc Hoàn Kim Thành - Sơn Tây  
2 Hà Mạnh Cường 02/01/2008   Hà Văn Quân Kim Thành - Sơn Tây  
3 Hà Hoc Hoàng Gia 03/02/2008   Hà Học Thanh Nam Nhe -Sơn Tây  
4 Nguyễn Khánh Huyền 28/04/2008 * Nguyễn Trọng Hoàng Nam Nhe - Sơn Tây  
5 Lê Trung Kiên 11/07/2008   Lê Hồng Sơn Nam Nhe - Sơn Tây  
6 Nguyễn Trọng Kiên 05/01/2008   Nguyễn Trọng Hào Đức Thọ  
7 Nguyễn Hoài Lê  11/07/2008 * Nguyễn Văn Luận Kim Thành - Sơn Tây  
8 Nguyễn Hà Linh 26/02/2008 * Phạm Thị Ngà Kim Thành - Sơn Tây  
9 Đinh Thùy Linh 16/05/2008 * Đinh Văn Quang Kim Thành - Sơn Tây  
10 Nguyễn Thị Hoàng  Linh 25/11/2008 * Nguyễn Văn Ninh Cây Thị - Sơn Tây  
11 Hồ Hoàng Long 01/05/2008   Hồ Long Quân Kim Thành - Sơn Tây  
12 Phan Bảo Long 01/01/2008   Phan Văn Giang Kim Thành - Sơn Tây  
13 Nguyễn Hải Long 19/10/2008   Nguyễn Trường Giang Kim Thành - Sơn Tây  
14 Nguyễn  Thành Long 29/09/2008   Nguyễn Thành Luân Kim Thành - Sơn Tây  
15 Nguyễn Thành Luân 05/03/2008   Nguyễn Ngọc Lâm Kim Thành - Sơn Tây  
16 Dương Thị Thảo My 05/06/2008 * Dương Thế Anh Cây Tắt - Sơn Tây  
17 Ngyễn Hoàng Nguyên 11/11/2008   Nguyễn Văn Anh Kim Thành - Sơn Tây  
18 Phạm Hoàng Nhật   03/02/2008   Phạm Trung Thành Kim Thành - Sơn Tây  
19 Phạm Tâm Như  21/03/2008 * Phạm Văn Tú Kim Thành - Sơn Tây  
20 Lưu Viết Minh Quân 13/02/2008   Lưu Viết Quỳnh Giao Thuỷ - Nam Định  
21 Lê Thị Tuyết Sương 10/08/2008 * Lê Khánh Anh Kim Thành - Sơn Tây  
22 Trần Thi Hoài Thương  18/06/208 * Trần Văn Lâm Trung Lưu - Sơn Tây  
23 Trần  Hữu Tình  18/08/2008   Trần Hữu Tài Kim Thành - Sơn Tây  
24 Trần Thị Hương Trà  28/05/2008 * Trần La Thăng Kim Thành - Sơn Tây  
25 Phan Hoàng Trang  19/08/2008   Phan Huy Hoang Kim Thành - Sơn Tây  
26 Nguyễn Anh Tuấn 24/12/2008   Nguyễn Công Bình Kim Thành - Sơn Tây  
27 Nguyễn Thị Hải Yến  28/08/2008 * Nguyễn Trọng Hoàng Kim Thành - Sơn Tây  
Sơn Tây, ngày 06 tháng 10 năm 2016
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)
Trần Thị Thanh Hương Nguyễn Quang Viện

[1]
Tran Minh: