PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3D NĂM HỌC 2016 - 2017
TT[1] Họ tên học sinh Ngày, tháng, năm sinh Nữ Con ông (bà) Chỗ ở (thôn/xã) Ghi chú
 (Con TB, Khuyết tật)
1 Lương Tú Anh 14/01/2008 * Lương Sĩ Tình Tân Thủy - Sơn Tây     
2 Lê Thị Giáo Ân 10/01/2008 * Lê Thị Loan Tân Thủy - Sơn Tây     
3 Đỗ Minh Ánh 21/11/2008 * Đỗ Duy Hiếu Ninh Bình    
4 Trần Hiền Chinh 25/02/2008 * Trần Anh Trúc Hồ Sen - Sơn Tây     
5 Nguyễn Thị Doanh Doanh 17/05/2008 * Nguyễn Văn Tuấn Cây Tắt - Sơn Tây     
6 Phan Xuân Đạt 27/09/2008   Phan Xuân Thành Cây Thị - Sơn Tây     
7 Cao Minh Đức 01/07/2008   Cao Trọng Hậu Hồ Sen - Sơn Tây     
8 Nguyễn Hoàng Đại Hải 19/12/2008   Nguyễn Văn Lai Hồ Sen - Sơn Tây     
9 Lê Anh Hiếu 28/02/2008   Lê Đình Phượng Tân Thủy - Sơn Tây     
10 Nguyễn Văn Kiên 04/06/2008   Nguyễn Xuân Giáp Tân Thủy - Sơn Tây     
11 Nguyễn Đặng Trung Kiên 12/03/2008   Nguyễn Tất Thành Cây Tắt - Sơn Tây     
12 Lương Hà Linh 09/09/2008 * Lương Sĩ Nhượng Hồ Sen - Sơn Tây     
13 Trần Ngọc Minh 08/06/2008   Trần Bảo Kim Thành - Sơn Tây     
14 Nguyền Ly Na 09/07/2008 * Nguyễn Văn Huấn Cây Tắt - Sơn Tây     
15 Phan Bảo Ngọc 27/06/2008 * Phan Tiến Dũng Kim Thành - Sơn Tây     
16 Phạm Thị Thanh Thắm 09/06/2008 * Phạm Thanh Sơn Cây Tắt - Sơn Tây     
17 Nguyễn Lê Anh Thư 01/11/2008 * Nguyễn Văn Hải Hà Chua - Sơn Tây     
18 Nguyễn Lê Hoài Thương 04/11/2008 * Nguyễn Thanh Sơn Hồ Sen - Sơn Tây     
19 Trần Niềm Tin 16/12/2008   Trần Niu Tơn Hà Chua - Sơn Tây     
20 Nguyền Thị Kim Trang 09/02/2008 * Nguyễn Văn Lâm Cây Tắt - Sơn Tây     
21 Bùi Thanh Trúc 25/08/2008 *  Bùi Văn Hiếu  Trung Lưu - Sơn Tây  ?  
22 Nguyễn Quang Trung 17/01/2008   Nguyễn Văn Hoan Cây Tắt - Sơn Tây     
23 Nguyễn Thành Trung 08/04/2008   Nguyễn Văn Mạo Hà Chua - Sơn Tây     
             
Sơn Tây, ngày 06 tháng 10 năm 2016
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)
Nguyễn Thanh Tuấn Nguyễn Quang Viện

[1]
Tran Minh: