PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2D NĂM HỌC 2016 - 2017
TT[1] Họ tên học sinh Ngày, tháng, năm sinh Nữ Con ông (bà) Chỗ ở (thôn/xã) Ghi chú
 (Con TB, Khuyết tật)
1 Nguyễn Hà An 07/05/2009   Nguyễn Thị Mận Hà Chua - Sơn Tây  
2 Nguyễn Thi Hoài An  27/04/2009 * Nguyễn Đình Thế Kim Thành - Sơn Tây  
3 Nguyễn Trường An 07/10/2009   Nguyễn Chí Thanh Hà Chua - Sơn Tây  
4 Nguyễn Tuấn Anh 07/07/2009   Nguyễn Văn Hải Hà Chua - Sơn Tây  
5 Trần Thị Minh Anh 03/10/2009 * Trần Tuấn Đạt Hà Chua - Sơn Tây  
6 Phạm Ngọc Ánh 06/02/2009 * Nguyễn Thị Thắm Trung Lưu - Sơn Tây  
7 Hoàng Trong Bách 16/08/2009   Hoàng Phi Lâm Hà Chua - Sơn Tây  
8 Trần Hải Đăng 16/05/2009   Trần Văn Tịnh Kim Thành - Sơn Tây  
9 Nguyễn Việt Đức 07/01/2009   Nguyễn Thế Anh Kim Thành - Sơn Tây  
10 Phan Huy Đức 03/02/2009   Phan Thế Hùng     Kim Thành - Sơn Tây  
11 Trần Hải Hà 13/05/2009 * Trần Xuân Chiến Hà Chua - Sơn Tây  
12 Trần Hà Gia Huy 16/01/2009   Trần Mạnh Hùng Kim Thành - Sơn Tây  
13 Phạm Đình Anh Khoa 27/02/2009   Phạm văn Thương Hà Chua - Sơn Tây  
14   Ngọc Khánh 05/04/2009 * Lê Văn Bách  Kim Thành - Sơn Tây  
15 Nguyễn Thành Luân 01/03/2009   Nguyễn Văn Giáp Kim Thành - Sơn Tây  
16 Nguyễn Lê Minh 25/05/2009   Nguyễn Anh Đức Kim Thành - Sơn Tây  
17 Nguyễn Thi Thủy Ngân 14/02/2009 * Nguyễn Hứu Phú Hà Chua - Sơn Tây  
18 Trần Bảo Ngân 15/08/2009 * Trần Ý Bình Kim Thành - Sơn Tây  
19 Nguyễn Hoàng Bảo Nhi 28/01/2009 * Nguyễn Trung Minh Kim Thành - Sơn Tây  
20 Phan Thị Yến Nhi 23/09/2009 * Phan Hiếu Kim Thành - Sơn Tây  
21 Nguyễn Bảo Ngọc 02/11/2009 * Nguyễn Văn Chiến Kim Thành - Sơn Tây  
22 Nguyễn Trần Trúc Phương 13/03/2009 * Nguyễn Văn Dũng Kim Thành - Sơn Tây  
23 Nguyễn Thành Sơn 08/05/2009   Nguyễn Thái Bình Kim Thành - Sơn Tây  
24 Mai Đình Vũ   15/10/2009   Mai Đình Phong Hà Chua - Sơn Tây  
25 Trần Hải Yến 26/12/2009 * Trần Văn Lợi Xóm Hà Chua - Sơn Tây  
             
Sơn Tây, ngày 06 tháng 10 năm 2016
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)
Trần Thị Thúy Hương Nguyễn Quang Viện

[1]
Tran Minh: