PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A NĂM HỌC 2016 - 2017
TT[1] Họ tên học sinh Ngày, tháng, năm sinh Nữ Con ông (bà) Chỗ ở (thôn/xã) Ghi chú
 (Con TB, Khuyết tật)
1  Nguyễn Bảo An 24/08/2010   Nguyễn Hồng Sơn  Tân Thủy - Sơn Tây  
2 Phan Trâm Anh 19/08/2010 * Phan Tuấn Tú Khí Tượng - Sơn Tây  
3 Nguyễn Ngọc Ánh Chí Linh 01/09/2009 * Nguyễn Thị Anh Cây Chanh - Sơn Tây  
4 Nguyễn Đăng Dương 06/07/2010   Nguyễn Thị Lệ Kim Thành - Sơn Tây  
5 Hoàng Anh Duy 09/05/2010   Hoàng Anh Vũ Hoàng Nam - Sơn Tây  
6 Nguyễn Phạm Hạnh Duyên 29/07/2010 * Nguyễn Hồng Tuyên Cây Chanh - Sơn Tây  
7 Phan Minh Đăng     Phan Thảo Luân Xóm Kim Thành - Sơn Tây   
8 Đào Hữu Đăng 20/04/2010   Đào Hữu Phước Hoàng Nam - Sơn Tây  
9 Nguyễn Mạnh Hiếu 17/07/2010   Nguyễn Mạnh Huân Hà Chua - Sơn Tây  
10 Hoàng Thiên Hoàng 04/08/2010   Hoàng Xuân Anh Hoàng Nam - Sơn Tây  
11 Phan Hoàng 12/06/2010   Phan Ước Hoàng Nam - Sơn Tây  
12 Nguyễn Mạnh Hùng 18/06/2010   Nguyễn Văn Dũng Cây Thị - Sơn Tây  
13 Hoàng Quốc Huy 24/08/2010   Hoàng Thanh Hải Nam Nhe - Sơn Tây  
14 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền 12/08/2010 * Nguyễn Đình Hào Hà Chua - Sơn Tây  
15 Hoàng Thùy Linh 26/07/2010 * Hoàng Văn Chương Hà Chua - Sơn Tây  
16 Dương Thảo Ly 30/04/2010 * Dương Văn Thảo Cây Thị - Sơn Tây  
17 Phạm Hà Ngân 06/08/2010 * Phạm Văn Hoàng Hà Chua - Sơn Tây  
18 Cao Phạm Kim Ngọc 12/07/2010 * Cao Xuân Hòa Nam Nhe - Sơn Tây  
19 Phan Thanh Ngọc 15/05/2010 * Phan Đắc Nọi Hà Chua - Sơn Tây  
20 Phan Bảo Ngọc 28/04/2010 * Phan Duy Hùng Kim Thành - Sơn Tây  
21 Nguyễn Võ Khôi Nguyên 26/08/2010   Nguyễn Tiến Đạt Hà Chua - Sơn Tây  
22 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 15/04/2010 * Nguyễn Viết Liên Hà Chua - Sơn Tây  
23 Võ Lê Anh Nhớ 11/05/2010 * Võ Văn Thuận Kim Thành - Sơn Tây  
24 Dương Hoàng Pháp 03/05/2010   Dương Văn Hiến Kim Thành - Sơn Tây  
25 Nguyễn Nam Phong 27/07/2010   Nguyễn Mai Ất Kim Thành - Sơn Tây  
26 Ng Thị Thủy Tiên 17/05/2010 * Nguyễn Đức Huấn Kim Thành - Sơn Tây  
27 Nguyễn Thanh Tú 30/04/2010 * Nguyễn Văn Hùng Hà Chua - Sơn Tây  
28 Nguyễn K' Triệu Tuấn 13/06/2010   Nguyễn Văn Hoàn Kim Thành - Sơn Tây  
29 Đào Tuấn Vũ 09/08/2010   Đào Trọng Vinh Cây Thị - Sơn Tây  
             
Sơn Tây, ngày 06 tháng 10 năm 2016
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)
Phan Thị Khánh Linh Nguyễn Quang Viện

[1]
Tran Minh: