PHÒNG GD-ĐT NÚI THÀNH                           THỐNG KÊ HỌC LỰC VÀ HẠNH KIỂM HỌC KỲ I THEO LỚP
                TRƯỜNG THCS: THCS NGUYỄN TRÃI                NĂM HỌC 2009 - 2010  
LỚP 61 BẢNG XẾP LOẠI HOC LỰC-HẠNH KIỂM HỌC KỲ I                               - * -
NĂM HỌC 2010-2011     Khối Lớp TSHS
ĐẦU NĂM
TSHS
CUỐI HKI
HỌC LỰC HẠNH KIỂM
K6 TT HỌ           TÊN NỮ  ĐTBm   XẾP LOẠI   DH GHI CHÚ     Z AA AB AC AD TS GIỎI KHÁ T.BÌNH YẾU KÉM TỐT KHÁ T. BÌNH YẾU
DB T L H SI V SU Đ NN CD CN TD NHẠC MT TC1 TC2 TBm HL HK     VT 65=5 <2 <35 2<35 VẮNG TS Nữ TS Nữ SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% Đ
1 61 1 Phan Văn   Bảo   4.5 3.7   3.7 3.9 5.0 4.2 3.5 5.1 5.0 7.4 6.1 5.9     4.7 Y Kh         2 3 0 0 6 11 5 6 0 0 6 61 39 17 39 17 3 7.7 11 28.2 18 46.2 7 17.9 0 0.0 23 59.0 15 38.5 1 2.6 0 0.0 HLD HKD Đ
2 61 2 Lương Ngọc   Chánh   3.8 3.6   5.6 3.8 4.2 4.7 3.6 5.0 5.0 7.8 6.3 5.1     4.7 Y Kh         2 3 0 0 6 11 5 6 0 0 62 40 21 38 21 5 13.2 12 31.6 17 44.7 4 10.5 0 0.0 23 60.5 13 34.2 2 5.3 0 0.0 HLD HKD Đ
3 61 3 Phan Anh   Châu   9.2 9.2   8.5 8.3 7.1 9.0 7.2 7.8 7.5 8.0 7.4 8.3     8.2 G T HSG       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 63 40 13 40 13 3 7.5 8 20.0 13 32.5 16 40.0 0 0.0 17 42.5 21 52.5 2 5.0 0 0.0 HLD HKD Đ
4 61 4 Trần Hữu   Chương   6.5 7.0   6.7 6.3 6.4 6.5 7.6 7.1 7.2 7.3 6.4 7.0     6.8 Kh Kh HSTT       4 4 0 0 0 3 3 0 0 0 64 39 17 39 17 5 12.8 9 23.1 15 38.5 10 25.6 0 0.0 14 35.9 21 53.8 4 10.3 0 0.0 HLD HKD Đ
5 61 5 Lương Thị  Thuý Diễm 1 5.5 4.2   5.0 5.4 6.1 5.2 5.2 6.7 6.5 7.3 6.7 5.9     5.8 TB T         3 3 0 0 1 8 7 1 0 0 65 39 17 39 17 4 10.3 9 23.1 18 46.2 8 20.5 0 0.0 24 61.5 13 33.3 0 0.0 2 5.1 HLD HKD Đ
6 61 6 Vỏ  Thị    Diệu 1 3.5 4.7   4.2 4.4 3.7 5.1 4.8 5.5 5.0 6.4 5.3 7.1 5.5   4.9 Y Kh         2 3 0 0 6 12 6 6 0 0 Cọng khối 6 197 85 195 85 20 10.3 49 25.1 81 41.5 45 23.1 0 0.0 101 51.8 83 42.6 9 4.6 2 1.0 HLD HKD Đ
7 61 7 Ngô Thị  Kim Duyên 1 3.7 3.8   3.7 4.6 4.1 4.4 4.3 5.6 5.0 6.4 5.0 4.4     4.5 Y Kh         2 3 0 0 8 12 4 8 0 0 7 71 37 17 37 17 7 18.9 10 27.0 17 45.9 3 8.1 0 0.0 29 78.4 4 10.8 1 2.7 3 8.1 HLD HKD Đ
8 61 8 Trần Văn   Dương   5.2 4.8   4.2 5.0 5.9 6.0 5.1 5.6 6.4 7.8 5.4 6.6     5.6 TB Kh         3 3 0 0 2 10 8 2 0 0   72 37 13 37 13 2 5.4 10 27.0 22 59.5 3 8.1 0 0.0 13 35.1 20 54.1 2 5.4 2 5.4 HLD HKD Đ
9 61 9 Trần Tấn   Đạt   5.7 5.7   7.1 7.1 6.6 7.0 8.1 7.4 6.7 7.5 6.7 7.1     6.8 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 2 2 0 0 0 73 36 21 36 21 2 5.6 12 33.3 18 50.0 4 11.1 0 0.0 27 75.0 8 22.2 0 0.0 1 2.8 HLD HKD Đ
10 61 10 Trương Vĩnh   Đạt   4.5 4.4   3.6 4.8 4.6 5.0 3.5 5.5 5.0 6.8 6.6 4.1     4.8 Y Kh         2 3 0 0 7 10 3 7 0 0 74 38 16 38 16 5 13.2 13 34.2 15 39.5 5 13.2 0 0.0 24 63.2 9 23.7 1 2.6 4 10.5 HLD HKD Đ
11 61 11 Nguyễn Thị  Thanh Hằng 1 9.7 9.0   9.1 8.8 9.1 9.6 9.3 9.9 9.5 7.1 8.1 9.0 9.5   9.1 G T HSG       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 75 37 19 36 19 7 19.4 6 16.7 18 50.0 5 13.9 0 0.0 21 58.3 12 33.3 1 2.8 2 5.6 HLD HKD Đ
12 61 12 Huỳnh Thị Thu Hằng 1 4.3 4.7   5.0 6.3 5.1 4.9 3.9 7.4 5.9 7.0 7.4 6.3     5.6 TB T         3 3 0 0 4 9 5 4 0 0 Cọng khối 7 185 86 184 86 23 12.5 51 27.7 90 48.9 20 10.9 0 0.0 114 62.0 53 28.8 5 2.7 12 6.5 HLD HKD Đ
13 61 13 Phạm  Thị    Hồng 1 5.2 5.6   5.1 7.1 6.1 5.7 5.5 7.1 6.2 7.4 7.3 7.6     6.3 TB T         4 4 0 0 0 7 7 0 0 0 8 81 38 18 38 18 4 10.5 10 26.3 20 52.6 4 10.5 0 0.0 17 44.7 11 28.9 5 13.2 5 13.2 HLD HKD Đ
14 61 14 Nguyễn Hoài   Huy   5.0 4.5   4.5 5.8 6.3 5.7 5.1 6.1 5.6 7.8 7.9 7.8     5.9 TB Kh         3 3 0 0 2 9 7 2 0 0 82 38 18 38 18 4 10.5 14 36.8 19 50.0 1 2.6 0 0.0 22 57.9 11 28.9 5 13.2 0 0.0 HLD HKD Đ
15 61 15 Phạm  Thị Ngọc Huyền 1 7.4 7.1   6.7 7.4 6.6 7.3 6.6 7.3 6.8 7.4 7.9 7.3     7.2 Kh T HSTT       4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 83 36 20 36 20 10 27.8 10 27.8 10 27.8 6 16.7 0 0.0 23 63.9 10 27.8 3 8.3 0 0.0 HLD HKD Đ
16 61 16 Bùi Thị Diệu Linh 1 6.6 5.6   7.6 7.4 7.3 7.5 6.1 8.6 7.3 6.9 8.0 7.0     7.1 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 2 2 0 0 0 84 38 21 38 21 5 13.2 9 23.7 16 42.1 8 21.1 0 0.0 25 65.8 9 23.7 4 10.5 0 0.0 HLD HKD Đ
17 61 17 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1 7.8 6.5   8.0 7.6 7.5 7.1 7.5 7.9 7.9 7.5 8.3 7.7 6.8   7.6 Kh T HSTT       4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 85 38 24 36 24 5 13.9 8 22.2 19 52.8 4 11.1 0 0.0 20 55.6 12 33.3 3 8.3 1 2.8 HLD HKD Đ
18 61 18 Nguyễn  Phi   Long   4.2 5.1   6.2 6.5 6.2 4.9 4.5 6.7 5.3 7.5 7.6 5.6 5.9   5.8 TB T         4 3 0 0 3 9 6 3 0 0 Cọng khối 8 188 101 186 101 28 15.1 51 27.4 84 45.2 23 12.4 0 0.0 107 57.5 53 28.5 20 10.8 6 3.2 HLD HKD Đ
19 61 19 Thi Văn   Lực   3.5 4.0   3.5 4.3 4.1 4.0 3.5 4.9 3.6 6.6 5.4 5.1     4.3 Y TB         2 3 0 0 9 11 2 9 0 0 9 91 37 20 37 20 4 10.8 14 37.8 16 43.2 3 8.1 0 0.0 24 64.9 11 29.7 2 5.4 0 0.0 HLD HKD Đ
20 61 20 Bùi Nhật   Lương   4.2 5.1   4.1 5.0 5.0 4.2 4.4 6.2 3.7 6.5 7.0 6.0     5.0 TB Kh         3 3 0 0 5 10 5 5 0 0 92 37 15 37 15 7 18.9 15 40.5 12 32.4 3 8.1 0 0.0 22 59.5 12 32.4 3 8.1 0 0.0 HLD HKD Đ
21 61 21 Phan Công   Minh   5.6 6.4   6.8 7.1 5.5 5.8 5.3 7.9 6.5 7.4 8.1 6.6     6.6 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 5 5 0 0 0 93 38 20 38 20 4 10.5 13 34.2 18 47.4 3 7.9 0 0.0 26 68.4 7 18.4 1 2.6 4 10.5 HLD HKD Đ
22 61 22 Trần Công   Minh   4.2 4.7   4.4 4.1 5.1 4.9 4.0 5.3 5.0 6.3 6.4 4.4     4.8 Y Kh         2 3 0 0 7 12 5 7 0 0 94 38 15 38 15 4 10.5 21 55.3 12 31.6 1 2.6 0 0.0 33 86.8 4 10.5 1 2.6 0 0.0 HLD HKD Đ
23 61 23 Hồ Phương   Nam   5.6 4.9   5.8 5.1 5.2 4.9 4.5 6.4 5.5 6.6 7.9 5.4     5.6 TB Kh         3 3 0 0 3 10 7 3 0 0 95 37 18 37 18 3 8.1 19 51.4 13 35.1 2 5.4 0 0.0 28 75.7 8 21.6 1 2.7 0 0.0 HLD HKD Đ
24 61 24 Phan Hoài    Nhân   5.7 5.9   6.3 6.5 6.1 6.3 6.2 6.7 6.4 7.5 6.0 6.6 6.6   6.3 TB Kh         4 4 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD Đ
25 61 25 Trần Thị Yến  Nhi 1 6.3 5.6   6.9 6.6 7.1 7.1 5.4 7.5 7.0 7.5 8.0 6.7     6.8 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 3 3 0 0 0 Cọng khối 9 187 88 187 88 22 11.8 82 43.9 71 38.0 12 6.4 0 0.0 133 71.1 42 22.5 8 4.3 4 2.1 HLD HKD Đ
26 61 26 Thị Thuỳ Nhung 1 5.0 5.4   7.6 6.0 6.4 6.5 5.0 7.5 6.5 6.4 7.4 6.4     6.2 TB T         3 4 0 0 0 7 7 0 0 0 Toàn trường 757 360 752 360 93 12.4 233 31.0 326 43.4 100 13.3 0 0.0 455 60.5 231 30.7 42 5.6 24 3.2 HLD HKD Đ
27 61 27 Nguyễn  Thị Ly Ni 1 7.0 6.1   6.4 6.9 6.6 5.7 6.3 7.3 5.7 7.0 7.7 7.9     6.8 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 5 5 0 0 0 Đ
28 61 28 Châu Ngọc   Phương   5.2 5.3   6.3 5.9 5.4 5.9 5.1 7.4 6.7 7.0 7.0 6.3 5.8   6.0 TB T         3 4 0 0 0 9 9 0 0 0 Đ
29 61 29 Phạm Thanh   Phương   8.5 7.8   7.3 7.2 7.3 7.9 6.1 7.6 7.9 7.8 7.1 8.0     7.6 Kh T HSTT       5 4 0 0 0 1 1 0 0 0 Đ
30 61 30 Trần  Đình   Quốc   5.4 5.7   6.7 6.5 5.1 6.3 4.4 7.9 5.3 7.0 6.6 6.4     6.1 TB Kh         4 3 0 0 1 7 6 1 0 0 Đ
31 61 31 Ngô Thị   Sương 1 9.2 8.4   8.1 8.1 6.3 8.4 8.4 8.2 7.8 7.8 8.0 8.6     8.2 Kh T HSTT       5 4 0 0 0 1 1 0 0 0 Đ
32 61 32 Nguyễn Quốc   Thiên   4.7 5.6   6.3 5.1 5.6 4.9 5.0 6.9 5.8 6.6 6.6 6.7     5.7 TB T         3 3 0 0 2 8 6 2 0 0          PHÒNG GD-ĐT NÚI THÀNH                           THỐNG KÊ HỌC LỰC VÀ HẠNH KIỂM HỌC KỲ I THEO LỚP Đ
33 61 33 Trần  Thị   Tính 1 4.6 6.1   6.4 6.9 6.9 6.9 7.5 7.8 6.9 8.0 8.4 6.6     6.8 TB T         4 3 0 0 1 3 2 1 0 0 TRƯỜNG THCS: THCS NGUYỄN TRÃI                NĂM HỌC 2009 - 2010 Đ
34 61 34 Bùi Thị    Tiên 1 5.4 4.8   5.8 6.1 5.8 4.9 5.5 6.5 6.3 6.4 6.0 6.1     5.8 TB T         3 3 0 0 2 11 9 2 0 0                             - * - Đ
35 61 35 Châu Thị Ngọc Trâm 1 9.4 9.4   9.8 9.1 9.2 9.1 9.4 9.5 9.5 6.5 8.9 9.1 9.4   9.1 G T HSG       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 KHỐI LỚP TSHS
ĐẦU NĂM
TSHS
CUỐI HKI
HỌC LỰC HẠNH KIỂM Đ
36 61 36 Hồ  Thị Mỹ Trang 1 4.7 4.9   5.1 5.2 4.8 5.2 5.1 5.8 5.6 7.0 5.9 8.7     5.6 TB Kh         3 3 0 0 3 10 7 3 0 0 GIỎI KHÁ T.BÌNH YẾU KÉM TỐT KHÁ T. BÌNH YẾU Đ
37 61 37 Phan Anh   Tuấn   5.2 5.5   5.1 6.1 6.4 5.9 5.0 5.9 6.3 6.9 5.0 6.4 6.2   5.8 TB Kh         3 4 0 0 0 12 12 0 0 0 TS Nữ TS Nữ SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% Đ
38 61 38 Trần     Tùng   4.4 5.8   6.2 6.3 6.3 5.2 4.2 6.9 5.3 8.4 7.0 5.3     5.9 TB T         3 3 0 0 2 9 7 2 0 0 6 197 85 195 85 20 10 49 25 81 42 45 23 0 0 101 52 83 43 9 5 2 1 Đ
39 61 39 Nguyễn Tấn   Tưởng   8.2 7.1   6.8 7.7 6.9 7.6 5.4 8.1 7.9 8.0 7.6 7.6     7.5 Kh T HSTT       5 4 0 0 0 1 1 0 0 0 7 185 86 184 86 23 13 51 28 90 49 20 11 0 0 114 62 53 29 5 3 12 7
40 61                                                         5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   8 188 101 186 101 28 15 51 27 84 45 23 12 0 0 107 58 53 29 20 11 6 3
41 61                                                         5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 187 88 187 88 22 12 82 44 71 38 12 6 0 0 133 71 42 23 8 4 4 2
42 61 LỚP 62 BẢNG XẾP LOẠI HOC LỰC-HẠNH KIỂM HỌC KỲ I       5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 TOÀN TRƯỜNG 757 360 752 360 93 12 233 31 326 43 100 13 0 0 455 61 231 31 42 6 24 3
43 61 NĂM HỌC 2010-2011       0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 61 TT HỌ           TÊN NỮ  ĐTBm   XẾP LOẠI   DH       5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
45 61 T L H SI V SU Đ NN CD CN TD NHẠC MT TC1 TC2 TBm HL HK       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
46 62 1 Châu Thị  Quỳnh Anh 1 8.1 7.0   8.5 8.2 7.8 7.3 7.7 8.3 8.0 8.0 7.6 8.3     7.9 Kh T HSTT       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
47 62 2 Nguyễn  Thị Hồng  Ân 1 7.4 7.0   8.6 7.8 8.0 8.6 8.5 8.2 8.5 8.8 8.0 8.3     8.1 Kh T HSTT       4 5 0 0 0 0 0 0 0 0                                          
48 62 3 Đoàn Quốc    Ba   3.8 5.4   7.1 5.3 6.0 6.0 5.0 7.5 6.6 8.0 7.6 5.1     5.9 TB Kh         3 3 0 0 1 7 6 1 0 0
49 62 4 Thanh   Bảo                                               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
50 62 5 Chí   Bền   2.9 5.0   5.0 4.5 4.5 5.0 4.2 6.2 6.2 6.9 5.9 7.1 5.7   5.1 Y Kh         2 2 0 1 4 11 7 3 1 0  
51 62 6 Văn   Chung   7.6 8.2   8.8 7.4 8.1 8.3 6.2 8.2 7.9 6.4 8.1 7.1     7.7 Kh Kh HSTT       4 4 0 0 0 2 2 0 0 0
52 62 7 Thị   Dung 1 6.6 6.5   8.7 7.8 8.5 7.9 5.6 7.7 7.2 8.0 6.6 6.9     7.3 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 1 1 0 0 0
53 62 8 Bùi  Minh   Đạt   4.4 6.1   6.6 5.3 5.6 5.9 5.0 6.8 6.2 8.8 7.6 6.1     6.0 TB Kh         3 3 0 0 1 8 7 1 0 0
54 62 9 Văn    Đô   5.8 7.4   7.4 6.1 7.1 9.0 7.5 7.1 6.6 7.4 8.0 7.4     7.1 TB T         3 4 0 0 0 2 2 0 0 0
55 62 10 Văn   Đường   3.5 3.6   3.9 4.4 5.0 5.0 5.1 5.6 5.3 7.3 7.6 5.4     5.0 Y Kh         2 3 0 0 4 10 6 4 0 0
56 62 11 Đặng  Thị Thuý Hằng 1 8.0 8.1   8.7 7.5 9.1 8.1 7.8 9.1 8.8 6.8 8.3 8.7     8.2 G T HSG       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
57 62 12 Hồ    Kỹ                                               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
58 62 13 Trầm  Thị   Liên 1 8.8 9.4   8.3 7.5 8.6 8.5 7.7 8.9 8.6 7.4 8.0 7.9     8.3 G T HSG       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
59 62 14 Trần  Thị    Mai 1 4.2 4.9   5.8 5.7 5.7 7.6 5.5 6.4 7.4 7.3 6.6 6.4 6.3   6.0 TB T         3 3 0 0 2 9 7 2 0 0
60 62 15 Trần   Nhản 1 8.4 8.1   7.9 6.9 7.7 8.3 7.2 7.6 7.9 9.0 7.0 8.0     7.8 Kh T HSTT       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
61 62 16 Trần Thị Yến Nhi 1 8.0 8.7   8.4 7.8 6.6 8.7 7.7 8.2 7.7 8.8 6.3 7.4     7.9 Kh T HSTT       5 4 0 0 0 1 1 0 0 0
62 62 17 Phạm Thị Quỳnh Như 1 4.5 4.7   5.2 5.1 5.2 4.8 5.0 5.7 6.7 7.4 6.1 6.6     5.5 TB Kh         3 3 0 0 3 9 6 3 0 0
63 62 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1 7.1 6.6   7.7 6.7 7.9 8.2 5.8 9.0 7.4 7.3 7.3 7.4     7.3 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 1 1 0 0 0
64 62 19 Bùi Thị   Nữ 1 8.5 8.3   8.2 7.8 7.6 9.8 8.5 7.9 8.2 7.8 7.9 7.8     8.2 G T HSG       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
65 62 20 Lương Minh   Phúc   7.2 6.9   7.6 6.0 7.0 7.4 5.9 6.4 7.8 7.3 8.9 7.2 6.2   7.0 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 4 4 0 0 0
66 62 21 Nguyễn Thị   Sa 1 7.5 8.0   8.3 7.3 7.9 6.6 6.4 8.9 8.3 8.8 7.3 7.6     7.7 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 1 1 0 0 0
67 62 22 Đinh Ngọc   Sơn   4.3 4.2   5.8 5.7 5.1 5.1 3.9 6.9 5.8 5.1 5.1 6.7     5.3 TB TB         3 3 0 0 3 10 7 3 0 0
68 62 23 Lâm   Sung   4.6 5.1   5.0 5.0 4.6 4.5 3.8 6.5 4.5 6.3 6.4 5.3 6.1   5.2 TB Kh         3 3 0 0 5 12 7 5 0 0
69 62 24 Đỗ Thị Mỹ Tài 1 5.1 5.3   6.0 6.4 7.1 5.2 5.2 7.0 6.9 6.8 7.7 8.0     6.3 TB T         3 4 0 0 0 6 6 0 0 0
70 62 25 Châu Thị   Tâm 1 5.2 5.0   7.1 7.2 7.4 6.5 5.1 8.9 7.6 7.6 8.3 7.7     6.9 Kh Kh HSTT       4 4 0 0 0 3 3 0 0 0
71 62 26 Phan An   Tân   6.2 4.6   7.2 5.4 6.2 5.6 4.5 6.1 5.5 6.3 5.0 5.0     5.7 TB Kh         3 3 0 0 2 11 9 2 0 0
72 62 27 Phan Thị  Hoài Thương 1 5.0 4.5   6.0 5.9 5.8 5.4 5.0 6.1 6.7 7.1 5.7 6.3     5.7 TB T         3 3 0 0 1 10 9 1 0 0
73 62 28 Bùi  Thị Minh Thuý 1 8.3 8.5   8.4 8.0 8.7 8.5 7.1 8.4 8.3 8.6 7.4 8.7     8.2 G T HSG       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
74 62 29 Phan Thị Thu Thuý 1 4.6 5.9   6.7 6.6 5.7 7.5 4.4 7.7 6.6 7.0 6.9 7.3     6.3 TB T         4 3 0 0 2 4 2 2 0 0
75 62 30 Mai Văn   Tiện   5.1 4.8   6.3 6.0 6.4 6.4 4.5 6.7 6.6 6.1 6.7 5.4     5.9 TB Kh         3 3 0 0 2 9 7 2 0 0
76 62 31 Nguyễn Thị   Tình 1 8.7 8.9   8.9 8.0 7.2 8.3 8.9 8.2 8.3 7.5 8.7 8.6     8.4 G T HSG       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
77 62 32 Hồng   Trị   5.2 5.8   7.8 6.1 6.7 6.5 4.3 7.9 8.1 7.8 6.6 7.3     6.5 TB T         3 3 0 0 1 4 3 1 0 0
78 62 33 Nguyễn Thành   Trung   3.1 3.2   4.4 4.5 4.5 4.2 4.5 6.0 5.2 6.1 6.0 5.6     4.6 Y Kh         2 2 0 2 7 12 5 5 2 0
79 62 34 Trần Đình   Tứ   3.0 4.0   5.1 4.4 4.6 5.3 5.0 5.4 5.5 6.6 5.9 4.9     4.8 Y TB         2 2 0 1 5 11 6 4 1 0
80 62 35 Mai Thị   Tuyền 1 5.2 5.5   7.9 6.3 7.5 5.4 5.0 8.3 7.5 6.9 6.1 8.2     6.5 TB T         3 4 0 0 0 6 6 0 0 0
81 62 36 Nguyễn  Thị   Vân 1 3.8 4.7   5.8 5.7 6.3 5.7 5.0 7.7 6.2 7.5 5.9 8.0     5.8 TB T         3 3 0 0 2 9 7 2 0 0
82 62 37 Thị Tường Vi 1 5.7 7.0   7.2 8.3 6.7 6.4 5.6 8.5 7.3 6.9 7.9 6.9     7.0 Kh T HSTT       5 4 0 0 0 3 3 0 0 0
83 62 38 Trần  Công   Viên   3.5 5.0   6.0 5.5 5.3 5.9 5.3 6.1 5.8 5.9 6.7 7.6     5.5 TB Kh         3 3 0 0 1 10 9 1 0 0
84 62 39 Quang   Việt   4.0 3.6   7.1 5.6 6.0 5.2 4.2 7.6 6.6 7.1 6.6 4.6     5.6 TB Kh         3 3 0 0 4 7 3 4 0 0
85 62 40 Phạm Duy   Vương   7.0 8.5   8.6 7.2 8.0 7.4 5.5 7.6 7.8 7.4 7.6 7.1     7.4 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 1 1 0 0 0
86 62                                                         5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
87 62 LỚP 63 BẢNG XẾP LOẠI HOC LỰC-HẠNH KIỂM HỌC KỲ I       5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
88 62 NĂM HỌC 2010-2011       0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
89 62 TT HỌ           TÊN NỮ  ĐTBm   XẾP LOẠI   DH       5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
90 62 T L H SI V SU Đ NN CD CN TD NHẠC MT TC1 TC2 TBm HL HK       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
91 63 1 Văn    An   3.5 4.9   5.2 4.2 6.0 5.5 5.1 5.1 5.2 4.9 5.9 6.7     5.0 Y Kh         2 3 0 0 4 11 7 4 0 0
92 63 2 Trần Tấn   Bửu   6.9 6.1   7.9 6.5 8.1 8.1 7.2 7.0 6.6 6.1 8.0 7.1     7.1 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 2 2 0 0 0
93 63 3 Trần Thanh   Châu   4.0 4.3   5.7 4.9 5.5 7.0 4.5 6.6 5.9 7.1 6.9 6.4     5.6 Y Kh         2 3 0 0 4 8 4 4 0 0
94 63 4 Trần Văn   Chinh   5.3 5.4   7.4 5.7 7.1 7.9 6.6 7.1 6.8 5.3 7.0 6.1 6.6   6.4 TB T         3 4 0 0 0 5 5 0 0 0
95 63 5 Hồ  Văn   Chinh   4.2 4.6   5.6 4.9 5.6 6.9 5.3 6.6 5.9 7.1 6.9 7.3     5.7 Y Kh         2 3 0 0 3 7 4 3 0 0
96 63 6 Bùi Văn    Công   4.0 3.4   5.3 5.0 5.0 6.2 4.1 6.9 6.0 5.5 7.1 7.1     5.3 Y Kh         3 2 0 1 3 9 6 2 1 0
97 63 7 Nguyễn Khắc   Cường   3.7 4.8   5.0 4.5 5.3 6.8 5.2 6.8 5.0 5.6 8.3 3.8     5.2 Y Kh         2 3 0 0 4 9 5 4 0 0
98 63 8 Nguyễn Văn   Cường   5.0 5.2   6.7 5.6 6.0 6.0 4.3 7.5 7.6 6.3 7.4 7.3     6.1 TB Kh         3 3 0 0 1 7 6 1 0 0
99 63 9 Thanh   Diệu 1 6.0 5.4   7.8 6.1 6.4 7.2 6.4 8.9 8.1 6.9 6.6 6.4     6.7 TB T         3 4 0 0 0 6 6 0 0 0
100 63 10 Trần 1 8.6 8.1   8.3 7.9 8.9 9.4 9.4 8.6 8.2 8.3 8.1 9.3 9.3   8.6 G T HSG       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
101 63 11 Đỗ Thị Thu Hiền 1 4.0 4.1   5.9 5.3 5.7 5.5 5.0 7.3 5.7 9.1 6.6 6.4     5.7 TB Kh         3 3 0 0 2 9 7 2 0 0
102 63 12 Huỳnh Văn   Hùng   3.7 4.8   5.1 4.2 5.1 5.7 4.0 6.1 5.0 5.3 7.4 6.1     5.0 Y Kh         2 3 0 0 4 11 7 4 0 0
103 63 13 Trần Cao   Huy   6.0 6.6   6.9 6.1 6.7 6.9 5.0 6.8 6.2 5.9 8.7 6.4     6.5 TB T         3 4 0 0 0 6 6 0 0 0
104 63 14 Bùi Ngọc   Huy   4.6 5.0   5.9 4.7 5.4 5.6 4.5 6.6 5.9 6.4 5.0 6.1     5.4 Y Kh         2 3 0 0 3 11 8 3 0 0
105 63 15 Bùi Quốc   Huy   5.1 4.6   8.1 5.7 5.6 6.4 6.6 7.1 6.9 7.0 6.6 5.1     6.1 TB Kh         3 3 0 0 1 6 5 1 0 0
106 63 16 Văn   Huyền   5.1 6.5   5.7 4.7 5.9 6.2 5.2 7.3 5.5 6.5 6.0 5.7 6.0   5.7 TB Kh         3 3 0 0 1 10 9 1 0 0
107 63 17 Lương Phước   Khang   4.5 3.3   7.0 4.9 5.8 5.9 5.4 6.6 5.5 5.5 5.6 5.4     5.3 Y Kh         2 2 0 1 3 10 7 2 1 0
108 63 18 Đinh Chí   Linh   3.9 5.8   5.0 3.9 5.6 5.1 5.0 5.2 5.0 6.1 5.6 6.3     5.0 Y Kh         2 3 0 0 2 12 10 2 0 0
109 63 19 Nguyễn Quang   Linh   4.3 4.6   7.1 5.4 6.9 6.4 5.9 7.5 5.0 8.4 7.4 7.4     6.1 TB T         3 3 0 0 2 6 4 2 0 0
110 63 20 Thị   Mận 1 5.9 8.2   8.6 7.4 7.9 8.9 6.4 8.3 7.9 9.0 8.0 8.0 9.0   7.8 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 2 2 0 0 0
111 63 21 Hồ Thị   My 1 5.9 5.8   8.1 6.4 6.3 6.3 5.9 6.9 7.2 8.9 6.7 7.9     6.8 TB T         3 4 0 0 0 6 6 0 0 0
112 63 22 Nguyễn Thị Ly Na 1 6.5 6.7   7.7 6.3 6.6 6.5 6.7 8.1 8.5 7.9 9.0 8.6     7.3 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 1 1 0 0 0
113 63 23 Trần Thị Ánh Nguyệt 1 9.3 7.9   8.9 7.3 7.6 9.1 7.7 8.5 8.6 7.8 8.4 8.6 9.1   8.4 G T HSG       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
114 63 24   Thị  Huỳnh Như 1 5.0 7.3   6.4 6.9 6.9 7.8 8.4 7.8 7.3 5.6 8.1 8.3     7.0 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 3 3 0 0 0
115 63 25 Châu Thị   Nữ 1 7.2 6.9   7.6 7.1 8.0 8.1 8.1 8.2 8.0 9.5 8.4 7.7     7.8 Kh T HSTT       4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
116 63 26 Bùi  Văn   Phong   4.5 5.4   5.0 4.5 6.9 5.4 6.0 6.1 6.3 7.0 6.9 6.4     5.7 Y Kh         2 3 0 0 2 9 7 2 0 0
117 63 27 Bùi Văn   Phú   6.2 6.1   6.9 5.4 6.6 6.3 5.7 7.1 6.9 7.8 6.7 5.9     6.4 TB Kh         3 4 0 0 0 6 6 0 0 0
118 63 28 Phan Duy   Phương   4.3 4.2   6.8 5.0 5.7 6.4 5.0 6.4 5.0 5.8 8.6 6.6     5.7 TB Kh         3 3 0 0 2 9 7 2 0 0
119 63 29 Trần     Quốc   6.1 4.6   5.4 4.9 5.3 6.3 4.8 5.6 5.1 6.5 7.1 5.7     5.6 TB Kh         3 3 0 0 3 10 7 3 0 0
120 63 30 Huỳnh Văn   Tân   3.1 6.1   5.0 4.7 5.0 4.9 5.9 5.4 6.4 4.3 7.3 5.9     5.1 Y Kh         2 2 0 1 4 11 7 3 1 0
121 63 31 Nguyễn Anh   Thi   3.1 5.1   7.0 5.3 5.4 7.1 6.2 6.4 7.2 6.3 7.3 7.3     5.9 Y Kh         3 2 0 1 1 7 6 0 1 0
122 63 32 Nguyễn Anh   Thiên   5.4 6.8   7.8 6.9 7.8 6.6 7.8 7.4 7.8 7.6 8.3 8.7     7.2 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 1 1 0 0 0
123 63 33 Bùi Thế   Thiên   6.5 7.5   8.0 6.0 7.9 8.0 7.1 7.1 7.0 6.9 7.7 7.7 8.0   7.2 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 1 1 0 0 0
124 63 34 Trần  Đình   Thọ   3.2 4.5   4.3 4.2 4.6 4.9 3.9 6.1 5.0 5.0 6.4 5.4     4.6 Y Kh         2 2 0 1 7 12 5 6 1 0
125 63 35 Đoàn  Thị  Thanh Thuý 1 4.1 4.9   5.0 5.3 6.0 5.3 5.0 6.8 6.0 6.0 6.1 6.9     5.5 TB T         3 3 0 0 2 10 8 2 0 0
126 63 36 Thị Cẩm Tiên 1 8.1 8.1   9.0 7.6 7.9 9.0 9.3 8.5 9.0 7.8 8.7 9.5     8.4 G T HSG       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
127 63 37 Bùi Thị Thu Trang 1 3.0 4.1   5.1 4.2 4.8 3.9 4.0 5.4 5.3 5.9 6.1 4.0     4.5 Y Kh         2 2 0 1 7 12 5 6 1 0
128 63 38 Lương Văn   Trí   2.2 4.8   4.1 4.0 5.1 4.9 3.6 6.2 3.8 6.4 6.4 6.7     4.6 Y TB         2 2 0 1 7 11 4 6 1 0
129 63 39 Trần  Minh   Trí   2.4 4.8   4.1 3.9 4.2 4.6 4.1 6.0 5.0 5.4 6.0 6.3     4.5 Y TB         2 2 0 1 7 12 5 6 1 0
130 63 40 Nguyễn Thị Cẩm 1 5.0 7.0   7.5 6.7 7.7 7.4 5.9 7.7 7.0 7.8 7.9 8.1     7.0 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 2 2 0 0 0
131 63                                                         5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
132 63 LỚP 64 BẢNG XẾP LOẠI HOC LỰC-HẠNH KIỂM HỌC KỲ I       5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
133 63 NĂM HỌC 2010-2011       0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
134 63 TT HỌ           TÊN NỮ  ĐTBm   XẾP LOẠI   DH       5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
135 63 T L H SI V SU Đ NN CD CN TD NHẠC MT TC1 TC2 TBm HL HK       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
136 64 1     Ánh   5.8 6.1   5.6 4.8 5.1 5.0 4.5 7.6 5.0 6.6 5.3 6.3     5.6 TB Kh         3 3 0 0 2 10 8 2 0 0
137 64 2 Ngô  Quang    Chương   8.0 6.6   7.1 5.4 7.0 8.8 5.7 7.4 6.6 5.5 5.9 6.1 8.4   6.8 Kh Kh HSTT       5 4 0 0 0 5 5 0 0 0
138 64 3 Bùi Minh   Công   6.0 5.2   6.6 5.7 8.2 6.7 7.4 8.1 6.9 6.9 7.9 7.8 6.6   6.8 TB Kh         3 4 0 0 0 3 3 0 0 0
139 64 4 Phạm Quốc   Cường   5.6 5.2   6.2 4.9 5.4 5.7 4.6 7.4 5.2 5.3 6.4 6.4     5.6 TB Kh         3 3 0 0 2 11 9 2 0 0
140 64 5 Bùi  Thị Phú Diễm 1 8.3 6.1   8.2 6.9 8.6 7.3 8.3 7.9 7.6 8.5 7.9 6.6     7.7 Kh T HSTT       5 4 0 0 0 1 1 0 0 0
141 64 6 Phạm Thị   Đào 1 3.5 4.3   5.0 4.0 5.4 5.8 4.2 6.6 5.9 6.9 6.6 5.6     5.1 Y Kh         2 3 0 0 4 9 5 4 0 0
142 64 7 Châu Ngọc   Đức   7.4 5.7   6.5 5.5 7.1 6.1 5.6 8.1 6.2 6.5 7.9 7.1 7.2   6.7 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 5 5 0 0 0
143 64 8 Bùi Trung   Hiếu   9.6 8.8   8.4 7.3 8.9 8.9 8.3 8.7 7.3 8.4 8.9 7.9 9.4   8.5 G T HSG       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
144 64 9 Nguyễn Thị Thanh Liêm 1 4.2 4.3   5.1 4.2 4.3 6.0 3.9 6.4 5.2 5.5 6.4 6.6     5.0 Y Kh         2 3 0 0 5 11 6 5 0 0
145 64 10 Ngô Quang   Linh   7.6 5.8   6.6 6.0 5.9 7.1 7.1 7.1 5.9 5.4 6.4 6.6     6.5 Kh Kh HSTT       4 4 0 0 0 6 6 0 0 0
146 64 11 Phan Văn   Long   3.9 5.1   5.0 3.7 5.3 6.6 4.3 6.6 6.1 6.4 7.0 5.9     5.3 Y Kh         2 3 0 0 3 9 6 3 0 0
147 64 12 Nguyễn Thị   Ly 1 4.1 4.4   6.6 5.1 6.9 5.6 4.2 7.9 5.5 5.6 7.6 8.0     5.8 TB Kh         3 3 0 0 3 7 4 3 0 0
148 64 13 Phan Thị   Na 1 8.2 7.5   8.6 7.2 8.9 9.2 9.2 8.1 7.5 8.8 8.4 7.1     8.2 G T HSG       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
149 64 14 Nguyễn Hữu   Nam   4.1 4.0   5.5 4.4 5.1 4.7 5.4 6.2 5.0 6.8 6.6 7.0     5.2 Y Kh         2 3 0 0 4 9 5 4 0 0
150 64 15 Bùi Thị    Nga 1 6.5 5.8   8.0 6.7 7.3 9.2 7.9 7.9 8.1 8.8 7.7 7.4     7.5 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 1 1 0 0 0
151 64 16 Nguyễn Thị Kim Ngân 1 3.7 5.1   5.8 4.2 6.3 6.2 4.1 7.2 5.0 5.9 6.7 6.8     5.4 Y Kh         2 3 0 0 3 9 6 3 0 0
152 64 17 Châu Ngọc   Nhật   3.9 4.7   5.5 4.1 4.7 4.2 3.5 6.4 5.5 7.1 7.4 4.9     5.0 Y TB         2 3 0 0 7 10 3 7 0 0
153 64 18 Thị Ái Phi 1 8.8 8.3   7.8 7.2 8.9 8.4 8.5 8.7 8.6 8.6 8.3 8.1     8.3 G T HSG       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
154 64 19 Châu Ngọc   Phong   3.7 4.0   3.6 4.3 6.5 3.7 3.6 6.4 5.1 5.8 5.6 5.8     4.7 Y Kh         2 3 0 0 6 11 5 6 0 0
155 64 20 Nguyễn Hồng   Phúc   5.8 3.9   5.8 5.2 6.5 6.8 5.2 6.0 5.1 7.8 6.9 6.1     5.9 TB Kh         3 3 0 0 1 8 7 1 0 0
156 64 21 Đỗ Thị Hiền Phước 1 5.1 5.7   7.4 4.9 7.0 8.4 5.7 6.7 7.0 8.3 6.3 7.6     6.4 TB T         3 3 0 0 1 5 4 1 0 0
157 64 22 Phạm Ngọc   Quốc   6.4 7.5   7.6 5.8 6.9 8.3 8.1 7.4 5.8 6.8 7.7 6.3     6.9 TB Kh         3 4 0 0 0 4 4 0 0 0
158 64 23 Ngô Thị  Hồng Tâm 1 7.1 6.6   7.6 6.1 6.9 8.6 8.3 7.6 7.5 6.3 8.4 7.1     7.2 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 2 2 0 0 0
159 64 24 Thị Thanh Thảo 1 5.0 3.9   5.1 4.9 6.4 8.4 4.6 6.0 6.6 7.6 7.6 7.1     5.9 TB Kh         3 3 0 0 3 7 4 3 0 0
160 64 25 Nguyễn Thị Thu Thảo 1 8.4 9.2   9.0 7.8 8.7 8.9 9.5 8.9 8.7 8.5 7.4 7.7     8.5 G T HSG       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
161 64 26 Nguyễn Thị   Thảo 1 3.7 4.4   3.9 3.5 5.0 4.3 3.8 5.7 5.0 5.6 6.0 6.0     4.6 Y Kh         2 3 0 0 6 12 6 6 0 0
162 64 27 Nguyễn Thị Thuý Tiên 1 7.2 6.1   8.0 6.1 7.5 8.3 8.2 9.0 7.7 8.3 7.1 7.2     7.4 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 2 2 0 0 0
163 64 28 Lương Phan  Thanh Triều   6.8 8.1   8.4 5.9 8.0 7.6 6.8 8.0 6.9 7.8 6.9 6.9 7.9   7.2 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 1 1 0 0 0
164 64 29 Phạm Thị Lan Trinh 1 8.4 6.7   8.1 7.1 8.2 9.1 9.2 9.2 8.5 8.1 8.1 7.4     8.1 G T HSG       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
165 64 30 Đỗ Hồ Như   3.7 4.7   5.1 4.7 5.6 6.9 4.2 5.4 5.4 5.6 6.9 6.9     5.3 Y TB         2 3 0 0 4 9 5 4 0 0
166 64 31 Phạm Ngọc   Tuấn   3.8 4.8   4.4 3.9 5.0 3.9 4.3 5.4 5.3 4.1 5.6 5.7     4.6 Y TB         2 3 0 0 7 12 5 7 0 0
167 64 32 Nguyễn Thanh   Tuấn   6.1 7.0   6.1 5.7 6.8 7.2 6.9 6.7 5.9 4.5 6.0 6.6     6.2 TB Kh         3 3 0 0 1 6 5 1 0 0
168 64 33 Phạm Viết   Tưởng   5.0 4.4   5.3 4.0 6.1 5.6 5.0 5.1 5.0 4.8 5.9 6.9 5.8   5.2 TB Kh         3 3 0 0 3 12 9 3 0 0
169 64 34 Thị Kim Tuyết 1 3.8 6.0   5.1 5.4 5.7 4.6 5.0 6.1 5.4 5.3 7.1 6.3     5.4 TB Kh         3 3 0 0 2 11 9 2 0 0
170 64 35 Hồ Thanh   Vương   5.1 6.0   5.7 6.0 6.5 6.5 5.6 7.3 5.0 7.4 8.1 6.6     6.2 TB Kh         3 4 0 0 0 6 6 0 0 0
171 64 36 Ngô Triệu   Vỹ   5.0 6.3   3.7 4.0 5.4 5.2 5.0 5.2 5.1 5.3 6.4 6.0     5.1 TB TB         3 3 0 0 2 12 10 2 0 0
172 64 37 Văn   Xuân   7.6 8.3   8.7 7.1 7.8 8.2 7.3 8.6 7.7 5.6 8.3 7.9 7.3   7.7 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 1 1 0 0 0
173 64 38 Nguyễn Trần Quốc Xuyên   5.2 5.2   5.6 4.7 6.3 6.6 4.2 5.6 6.6 5.1 7.4 6.9     5.7 TB Kh         3 3 0 0 2 8 6 2 0 0
174 64 39 Phạm Thị Mỹ Yến 1 4.2 5.9   5.0 5.1 6.6 5.9 5.0 7.1 5.3 6.0 8.1 6.7     5.7 TB T         3 3 0 0 1 8 7 1 0 0
175 64                                                         5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
176 64                                                         5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
177 64 LỚP 65 BẢNG XẾP LOẠI HOC LỰC-HẠNH KIỂM HỌC KỲ I       5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
178 64 NĂM HỌC 2010-2011       0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
179 64 TT HỌ           TÊN NỮ  ĐTBm   XẾP LOẠI   DH       5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
180 64 T L H SI V SU Đ NN CD CN TD NHẠC MT TC1 TC2 TBm HL HK       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
181 65 1 Nguyễn Văn   Dũng   4.8 3.6   5.3 2.8 4.3 4.1 2.9 6.3 5.6 7.0 6.2 5.7     4.7 Y Y         2 2 0 2 6 11 5 4 2 0
182 65 2 Châu Ngọc Anh Duy   7.6 6.4   7.9 6.0 7.7 8.2 6.5 8.9 8.2 8.9 8.2 8.3 7.6   7.6 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 2 2 0 0 0
183 65 3 Nguyễn Thị   Hảo 1 7.5 4.9   8.5 7.0 8.3 7.5 7.1 8.4 8.9 6.5 8.3 8.0     7.5 TB T         4 3 0 0 1 1 0 1 0 0
184 65 4 Thị Thu Hiền 1 7.2 6.5   7.9 6.9 8.0 8.6 7.5 7.9 8.7 6.6 7.6 8.0     7.5 Kh T HSTT       4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
185 65 5 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1 7.3 6.3   8.4 7.3 7.9 8.4 8.6 8.4 9.0 6.5 7.3 7.6     7.7 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 1 1 0 0 0
186 65 6 Ngô Quang   Hoàng   7.2 5.9   8.6 7.1 8.6 8.1 8.6 8.1 8.7 9.3 7.6 6.7     7.8 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 1 1 0 0 0
187 65 7     Hùng   9.7 9.6   9.6 8.7 9.6 ## ## 9.5 9.8 9.3 9.0 9.2 9.6   9.5 G T HSG       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
188 65 8 Nguyễn Văn   Hưng   6.5 5.8   8.6 6.0 7.6 7.4 6.5 8.5 7.9 8.1 6.9 8.0     7.2 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 2 2 0 0 0
189 65 9 Ngô  Thị   Lan 1 7.2 5.8   8.2 6.7 8.4 8.1 5.6 7.8 7.7 8.6 7.1 8.2     7.4 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 2 2 0 0 0
190 65 10 Nguyễn Đình   Lộc   5.0 3.3   6.3 5.0 5.1 5.4 3.8 5.8 6.5 7.5 6.1 5.9     5.4 Y Kh         3 2 0 1 2 10 8 1 1 0
191 65 11 Nguyễn Văn   Lộc   5.0 4.3   6.4 4.1 5.7 5.5 3.8 6.5 5.7 4.6 6.2 6.4     5.2 TB Y         3 3 0 0 4 11 7 4 0 0
192 65 12 Nguyễn Văn   Lợi   6.6 5.9   7.4 5.7 7.2 7.9 8.3 7.2 7.5 7.5 7.6 6.4     7.0 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 3 3 0 0 0
193 65 13 Bùi Phương   Nam   5.0 3.5   6.6 5.2 7.0 7.2 4.5 7.3 7.7 6.6 5.1 6.9     5.9 TB Kh         3 3 0 0 2 5 3 2 0 0
194 65 14 Ngô Thị Thanh Nga 1 3.6 3.2   3.6 3.8 3.8 3.9 3.6 5.6 4.7 5.9 6.5 5.9     4.4 Y Kh         2 2 0 1 8 11 3 7 1 0
195 65 15 Nguyễn Thị Như Ngọc 1 8.6 7.4   8.9 7.9 8.7 8.9 8.3 9.0 9.1 6.5 8.4 8.7     8.4 G T HSG       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
196 65 16 Bùi Thị   Ngọc 1 8.0 5.1   8.6 7.1 8.4 8.1 7.9 9.1 8.8 7.6 8.0 8.7 8.3   7.9 Kh T HSTT       5 4 0 0 0 1 1 0 0 0
197 65 17 Trần Trọng Nghĩa   8.2 5.9   7.9 6.4 8.2 6.3 7.0 8.0 7.6 5.3 6.6 6.9     7.1 Kh Kh HSTT       5 4 0 0 0 4 4 0 0 0
198 65 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1 6.1 5.1   7.2 5.9 6.7 6.9 4.5 6.9 8.0 6.6 7.8 7.8     6.5 TB T         3 3 0 0 1 4 3 1 0 0
199 65 19 Thị    Ny 1 5.5 6.1   6.9 6.3 6.8 7.2 4.5 7.7 8.2 8.1 7.6 6.6     6.7 TB T         3 3 0 0 1 4 3 1 0 0
200 65 20 Anh   Quốc   5.0 5.1   6.5 5.4 6.7 6.1 5.2 7.4 6.9 7.5 7.6 8.0     6.3 TB Kh         3 4 0 0 0 5 5 0 0 0
201 65 21 Nguyễn Hiếu   Quốc   8.0 5.9   7.4 5.5 7.6 6.6 4.1 7.5 7.8 6.5 6.7 7.0     6.7 TB T         5 3 0 0 1 3 2 1 0 0
202 65 22 Thị Thảo Quyên 1 9.2 9.4   8.9 8.5 9.2 8.8 9.3 8.6 9.4 8.5 8.1 8.4     8.9 G T HSG       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
203 65 23 Nguyễn Thị Mỵ Sương 1 8.7 8.1   9.2 8.3 8.4 8.9 8.4 8.3 9.2 8.9 8.6 8.6     8.6 G T HSG       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
204 65 24 Trần Nguyên   Tài   5.0 3.5   5.4 4.2 4.4 4.6 3.5 5.1 5.6 6.1 6.7 5.7     4.9 Y Kh         3 3 0 0 5 11 6 5 0 0
205 65 25 Bùi Tấn   Thanh   5.0 5.1   7.1 4.4 5.9 5.6 4.1 6.0 6.2 5.1 6.9 6.0     5.5 TB T         3 3 0 0 2 10 8 2 0 0
206 65 26 Mai Nhật   Thiên   3.5 3.3   4.0 2.1 3.3 3.4 1.5 4.9 4.7 3.5 4.7 4.6     3.5 Y Kh         2 2 1 5 12 12 0 7 4 0
207 65 27 Châu Thị Ngọc Trang 1 3.8 5.9   6.7 4.2 4.4 4.4 4.0 6.6 7.5 6.0 6.9 7.6     5.4 Y Kh         2 3 0 0 5 7 2 5 0 0
208 65 28 Thị Thuỳ Trang 1 5.4 5.4   8.1 5.7 5.9 7.1 5.3 7.3 7.7 8.4 7.9 6.4     6.6 TB T         3 4 0 0 0 6 6 0 0 0
209 65 29 Châu Thị   Trang 1 6.8 5.6   6.8 4.9 6.3 5.6 4.5 7.6 7.9 7.1 7.7 6.9     6.4 TB T         4 3 0 0 2 5 3 2 0 0
210 65 30 Châu Thị Mỹ 1 3.6 4.2   7.7 4.0 5.5 5.3 3.5 7.0 6.1 7.6 7.6 5.7     5.4 Y Kh         2 3 0 0 4 8 4 4 0 0
211 65 31 Trần Văn     3.8 3.8   5.2 4.7 5.5 5.3 5.2 6.0 6.6 5.0 6.3 6.7     5.2 Y Kh         2 3 0 0 3 10 7 3 0 0
212 65 32 Lương Anh   Tuấn   5.0 4.6   6.2 4.6 5.4 6.3 5.2 6.4 6.6 6.3 7.3 7.1 6.2   5.8 TB T         3 3 0 0 2 10 8 2 0 0
213 65 33 Nguyễn Thanh   Tùng   5.0 4.1   5.3 5.4 6.7 5.4 4.5 6.9 7.6 6.4 7.3 6.9     5.9 TB T         3 3 0 0 2 7 5 2 0 0
214 65 34 Nguyễn Đại     5.0 4.9   5.8 4.4 5.3 5.2 4.0 6.3 6.1 4.1 6.6 6.0     5.2 TB Kh         3 3 0 0 4 11 7 4 0 0
215 65 35 Ngô Quang   Việt   5.0 5.4   6.6 6.1 6.1 6.6 5.0 6.9 8.1 6.3 7.1 6.3 7.2   6.3 TB T         3 4 0 0 0 7 7 0 0 0
216 65 36 Mai Thị  Phương Vy 1 5.3 5.3   6.9 5.6 6.9 6.3 7.4 7.0 6.9 5.0 7.3 7.0     6.3 TB T         3 4 0 0 0 5 5 0 0 0
217 65 37 Nguyễn Trần Thiên Ý   6.4 5.5   7.5 5.7 7.1 6.0 6.6 6.6 7.1 6.9 7.9 6.7     6.6 TB Kh         3 4 0 0 0 4 4 0 0 0
218 65 38 Lương Thị Thu Yên 1 3.6 5.6   5.5 5.4 5.6 4.8 3.8 7.1 6.3 7.0 7.8 6.9     5.6 TB Kh         3 3 0 0 3 8 5 3 0 0
219 65 39 Châu Ngọc   Yên   6.4 5.0   8.6 5.6 6.9 6.4 6.7 7.8 8.2 6.4 7.0 7.0     6.7 TB T         3 4 0 0 0 5 5 0 0 0
220 65                                                         5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
221 65                                                         5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
222 65 LỚP 71 BẢNG XẾP LOẠI HOC LỰC-HẠNH KIỂM HỌC KỲ I       5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
223 65 NĂM HỌC 2010-2011       0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
224 65 TT HỌ           TÊN NỮ  ĐTBm   XẾP LOẠI   DH       5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
225 65 T L H SI V SU Đ NN CD CN TD NHẠC MT TC1 TC2 TBm HL HK       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
226 71 1 Đỗ Thị   Châu 1 8.4 8.1   8.4 7.9 7.6 9.0 9.0 9.2 8.1 8.9 7.7 8.7 9.0   8.4 G T HSG       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
227 71 2 Ngô Thị Kim Chi 1 5.9 5.0   6.4 6.6 5.7 5.9 5.0 8.4 7.2 6.6 7.0 8.3 7.4   6.5 Kh T HSTT       4 4 0 0 0 6 6 0 0 0
228 71 3 Thị   Diễm 1 8.0 7.8   8.6 8.1 8.0 9.4 8.9 9.4 8.1 8.8 8.2 7.7     8.4 G T HSG       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
229 71 4 Hồ Thị   Diên 1 7.8 7.3   7.7 8.4 7.5 9.2 8.5 8.8 8.7 7.4 8.4 7.7 8.3   8.1 G T HSG       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
230 71 5 Châu     Diệu   5.3 5.1   6.5 5.7 6.5 6.0 4.4 6.0 8.0 7.6 7.0 6.3     6.1 TB T         3 3 0 0 1 7 6 1 0 0
231 71 6 Bùi Thị   Dung 1 6.9 6.8   7.5 7.8 7.8 7.6 7.4 8.4 8.4 7.3 7.6 8.3 8.3   7.7 Kh T HSTT       4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
232 71 7 Nguyễn Tiến   Dũng   3.5 3.6   3.1 4.2 4.2 4.2 4.8 4.2 4.8 6.1 4.0 3.7     4.2 Y TB         2 2 0 1 11 12 1 10 1 0
233 71 8 Phan Thị Mỹ Duyên 1 5.2 4.6   6.6 6.8 7.9 8.4 5.1 8.0 9.1 6.6 7.7 6.7     6.8 TB T         4 3 0 0 1 3 2 1 0 0
234 71 9 Huỳnh   Đức   6.2 5.6   6.6 6.4 6.0 6.8 7.0 5.9 7.2 7.5 7.9 6.7     6.6 TB T         3 4 0 0 0 5 5 0 0 0
235 71 10 Huỳnh Thị Hương Giang 1 6.0 5.2