PHÒNG GD - ĐT NÚI THÀNH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI HỌC KỲ I     MÔN     TOÁN THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI HỌC KỲ II    MÔN TOÁN  
THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ I - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ II - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN CẢ NĂM - NĂM HỌC  2010-2011 NĂM HỌC 2010-2011 NĂM HỌC 2010-2011  
MÔN TOÁN MÔN TOÁN   MÔN TOÁN   LỚP ĐẦU NĂM HK1 THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI LỚP ĐẦU NĂM HK1 THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI  
LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB   TS NỮ TS <TB 0-1,9 2-3,4 3,5-4,9 >=TB 5-6,4 6,5-7,9 8,0-10 TS NỮ TS <TB 0-1,9 2-3,4 3,5-4,9 >=TB 5-6,4 6,5-7,9 8,0-10   BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ I BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ II BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC CẢ NĂM 
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%   SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL   SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL  
61 39 0 0 0 0 14 35.9 14 35.9 5 12.8 6 15.4 25 64.1 61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   61 39 17 39 14 35.9 0 0.0 8 20.5 6 15.4 25 64.1 15 38.5 2 5.1 8 20.5 61 39 17 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra
62 38 0 0 3 7.9 11 28.9 9 23.7 7 18.4 8 21.1 24 63.2 62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   62 40 21 38 11 28.9 0 0.0 2 5.3 9 23.7 27 71.1 10 26.3 6 15.8 11 28.9 62 40 21 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
63 40 0 0 6 15 14 35 13 32.5 4 10.0 3 7.5 20 50 63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   63 40 13 40 15 37.5 0 0.0 7 17.5 8 20.0 25 62.5 14 35.0 8 20.0 3 7.5 63 40 13 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 TOÁN 752 195 184 186 187 Đ TOÁN 0 0 0 0 0 Đ TOÁN 0 0 0 0 0 Đ
64 39 0 0 0 0 13 33.3 12 30.8 7 17.9 7 17.9 26 66.7 64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   64 39 17 39 14 35.9 0 0.0 2 5.1 12 30.8 25 64.1 11 28.2 7 17.9 7 17.9 64 39 17 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Chia ra:*Giỏi 124 31 23 30 40 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ
65 39 0 0 0 0 7 17.9 16 41 9 23.1 7 17.9 32 82.1 65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   65 39 17 39 15 38.5 0 0.0 4 10.3 11 28.2 24 61.5 13 33.3 3 7.7 8 20.5 65 39 17 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0           * Khá 155 32 31 26 66 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ
K6 195 0 0 9 4.6 59 30.3 64 32.8 32 16.4 31 15.9 127 65.1 K6 0 0   0   0   0   0   0   0   K6 0 0   0   0   0   0   0   0     K6 197 85 195 69 35.4 0 0.0 23 11.8 46 23.6 126 64.6 63 32.3 26 13.3 37 19.0 K6 197 85 0 0   0   0   0   0   0   0   0             *Trung bình 295 64 89 84 58 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ
71 37 0 0 0 0 7 18.9 17 45.9 9 24.3 4 10.8 30 81.1 71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   71 37 17 37 13 35.1 0 0.0 10 27.0 3 8.1 24 64.9 14 37.8 7 18.9 3 8.1 71 37 17 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0           *Yếu 166 59 41 43 23 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ
72 37 0 0 0 0 10 27 19 51.4 5 13.5 3 8.1 27 73 72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   72 37 13 37 14 37.8 1 2.7 7 18.9 6 16.2 23 62.2 21 56.8 1 2.7 1 2.7 72 37 13 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0           *Kém 12 9 0 3 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ
73 36 0 0 0 0 7 19.4 20 55.6 7 19.4 2 5.6 29 80.6 73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   73 36 21 36 12 33.3 2 5.6 4 11.1 6 16.7 24 66.7 19 52.8 3 8.3 2 5.6 73 36 21 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
74 38 0 0 0 0 10 26.3 15 39.5 6 15.8 7 18.4 28 73.7 74 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 74 0 0   0   0   0   0   0   0     >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   74 38 16 38 22 57.9 0 0.0 10 26.3 12 31.6 16 42.1 5 13.2 8 21.1 3 7.9 74 38 16 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
75 36 0 0 0 0 7 19.4 18 50 4 11.1 7 19.4 29 80.6 75 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 75 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   75 37 19 36 9 25.0 0 0.0 5 13.9 4 11.1 27 75.0 15 41.7 6 16.7 6 16.7 75 37 19 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
K7 184 0 0 0 0 41 22.3 89 48.4 31 16.8 23 12.5 143 77.7 K7 0 0   0   0   0   0   0   0     K7 0 0   0   0   0   0   0   0     K7 185 86 184 70 38.0 3 1.6 36 19.6 31 16.8 114 62.0 74 40.2 25 13.6 15 8.2 K7 185 86 0 0   0   0   0   0   0   0   0  
81 38 0 0 0 0 9 23.7 22 57.9 2 5.3 5 13.2 29 76.3 81 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 81 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   81 38 18 38 16 42.1 1 2.6 4 10.5 11 28.9 22 57.9 17 44.7 1 2.6 4 10.5 81 38 18 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
82 38 0 0 0 0 6 15.8 21 55.3 7 18.4 4 10.5 32 84.2 82 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 82 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   82 38 18 38 13 34.2 1 2.6 4 10.5 8 21.1 25 65.8 15 39.5 5 13.2 5 13.2 82 38 18 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
83 36 0 0 1 2.8 7 19.4 10 27.8 8 22.2 10 27.8 28 77.8 83 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 83 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   83 36 20 36 9 25.0 0 0.0 4 11.1 5 13.9 27 75.0 10 27.8 7 19.4 10 27.8 83 36 20 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
84 38 0 0 0 0 11 28.9 19 50 2 5.3 6 15.8 27 71.1 84 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 84 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   84 38 21 38 14 36.8 0 0.0 6 15.8 8 21.1 24 63.2 16 42.1 2 5.3 6 15.8 84 38 21 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
85 36 0 0 2 5.6 10 27.8 12 33.3 7 19.4 5 13.9 24 66.7 85 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 85 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   85 38 24 36 12 33.3 2 5.6 3 8.3 7 19.4 24 66.7 15 41.7 3 8.3 6 16.7 85 38 24 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
K8 186 0 0 3 1.6 43 23.1 84 45.2 26 14.0 30 16.1 140 75.3 K8 0 0   0   0   0   0   0   0   K8 0 0   0   0   0   0   0   0     K8 188 101 186 64 34.4 4 2.2 21 11.3 39 21.0 122 65.6 73 39.2 18 9.7 31 16.7 K8 188 101 0 0   0   0   0   0   0   0   0  
91 37 0 0 0 0 5 13.5 11 29.7 13 35.1 8 21.6 32 86.5 91 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 91 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   91 37 20 37 4 10.8 0 0.0 1 2.7 3 8.1 33 89.2 11 29.7 9 24.3 13 35.1 91 37 20 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
92 37 0 0 0 0 5 13.5 12 32.4 8 21.6 12 32.4 32 86.5 92 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 92 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   92 37 15 37 8 21.6 0 0.0 0 0.0 8 21.6 29 78.4 10 27.0 3 8.1 16 43.2 92 37 15 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
93 38 0 0 0 0 4 10.5 16 42.1 11 28.9 7 18.4 34 89.5 93 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 93 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   93 38 20 38 8 21.1 2 5.3 1 2.6 5 13.2 30 78.9 9 23.7 15 39.5 6 15.8 93 38 20 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
94 38 0 0 0 0 2 5.3 11 28.9 19 50.0 6 15.8 36 94.7 94 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 94 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   94 38 15 38 3 7.9 0 0.0 1 2.6 2 5.3 35 92.1 6 15.8 17 44.7 12 31.6 94 38 15 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
95 37 0 0 0 0 7 18.9 8 21.6 15 40.5 7 18.9 30 81.1 95 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 95 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   95 37 18 37 12 32.4 1 2.7 3 8.1 8 21.6 25 67.6 8 21.6 11 29.7 6 16.2 95 37 18 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
0 0 0   0   0   0   0   0   0   0 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 0 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   0 0 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
K9 187 0 0 0 0 23 12.3 58 31 66 35.3 40 21.4 164 87.7 K9 0 0   0   0   0   0   0   0   K9 0 0   0   0   0   0   0   0     K9 187 88 187 35 18.7 3 1.6 6 3.2 26 13.9 152 81.3 44 23.5 55 29.4 53 28.3 K9 187 88 0 0   0   0   0   0   0   0   0  
T.CONG 752 0 0 12 1.6 166 22.1 295 39.2 155 20.6 124 16.5 574 76.3 T.CONG 0 0   0   0   0   0   0   0   T.CONG 0 0   0   0   0   0   0   0     TỔNG CỘNG 757 360 752 238 31.6 10 1.3 86 11.4 142 18.9 514 68.4 254 33.8 124 16.5 136 18.1 TỔNG CỘNG 757 360 0 0   0   0   0   0   0   0   0  
Tam Mỹ Đông, ngày 12/05/2010
PHT
PHÒNG GD - ĐT NÚI THÀNH
THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ I - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ II - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN CẢ NĂM - NĂM HỌC  2010-2011 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
MÔN VẬT LÝ MÔN VẬT LÝ MÔN VẬT LÝ THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI HỌC KỲ I     MÔN     VẬT LÝ THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI HỌC KỲ II    MÔN VẬT LÝ
LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB NĂM HỌC 2010-2011 NĂM HỌC 2010-2011 BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ I BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ II BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC CẢ NĂM 
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%   LỚP ĐẦU NĂM HK1 THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI LỚP ĐẦU NĂM HK1 THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI  
61 39 0 0 0 0 14 35.9 16 41 5 12.8 4 10.3 25 64.1 61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   TS NỮ TS <TB 0-1,9 2-3,4 3,5-4,9 >=TB 5-6,4 6,5-7,9 8,0-10 TS NỮ TS <TB 0-1,9 2-3,4 3,5-4,9 >=TB 5-6,4 6,5-7,9 8,0-10   Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra
62 38 0 0 1 2.6 10 26.3 10 26.3 7 18.4 10 26.3 27 71.1 62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL   SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL   Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
63 40 0 0 2 5 15 37.5 11 27.5 9 22.5 3 7.5 23 57.5 63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   61 39 17 39 11 28.2 0 0.0 4 10.3 7 17.9 28 71.8 21 53.8 4 10.3 3 7.7 61 39 17 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 VẬT LÝ 752 195 184 186 187 Đ VẬT LÝ 0 0 0 0 0 Đ VẬT LÝ 0 0 0 0 0 Đ
64 39 0 0 0 0 12 30.8 16 41 6 15.4 5 12.8 27 69.2 64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   62 40 21 38 15 39.5 0 0.0 3 7.9 12 31.6 23 60.5 11 28.9 7 18.4 5 13.2 62 40 21 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Chia ra:*Giỏi 86 25 15 27 19 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ
65 39 0 0 3 7.7 10 25.6 21 53.8 2 5.1 3 7.7 26 66.7 65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   63 40 13 40 19 47.5 0 0.0 8 20.0 11 27.5 21 52.5 16 40.0 4 10.0 1 2.5 63 40 13 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0           * Khá 184 29 40 44 71 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ
K6 195 0 0 6 3.1 61 31.3 74 37.9 29 14.9 25 12.8 128 65.6 K6 0 0   0   0   0   0   0   0   K6 0 0   0   0   0   0   0   0     64 39 17 39 16 41.0 0 0.0 5 12.8 11 28.2 23 59.0 14 35.9 5 12.8 4 10.3 64 39 17 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0           *Trung bình 325 74 78 86 87 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ
71 37 0 0 0 0 5 13.5 19 51.4 8 21.6 5 13.5 32 86.5 71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   65 39 17 39 27 69.2 0 0.0 7 17.9 20 51.3 12 30.8 10 25.6 0 0.0 2 5.1 65 39 17 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0           *Yếu 150 61 50 29 10 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ
72 37 0 0 0 0 18 48.6 13 35.1 5 13.5 1 2.7 19 51.4 72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   K6 197 85 195 88 45.1 0 0.0 27 13.8 61 31.3 107 54.9 72 36.9 20 10.3 15 7.7 K6 197 85 0 0   0   0   0   0   0   0   0             *Kém 7 6 1 0 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ
73 36 0 0 0 0 10 27.8 14 38.9 10 27.8 2 5.6 26 72.2 73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   71 37 17 37 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 37 #### 20 54.1 12 32.4 5 13.5 71 37 17 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
74 38 0 0 0 0 7 18.4 18 47.4 12 31.6 1 2.6 31 81.6 74 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 74 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   72 37 13 37 22 59.5 0 0.0 4 10.8 18 48.6 15 40.5 11 29.7 4 10.8 0 0.0 72 37 13 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
75 36 0 0 1 2.8 10 27.8 14 38.9 5 13.9 6 16.7 25 69.4 75 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 75 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   73 36 21 36 9 25.0 0 0.0 1 2.8 8 22.2 27 75.0 8 22.2 16 44.4 3 8.3 73 36 21 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
K7 184 0 0 1 0.5 50 27.2 78 42.4 40 21.7 15 8.2 133 72.3 K7 0 0   0   0   0   0   0   0     K7 0 0   0   0   0   0   0   0     74 38 16 38 11 28.9 0 0.0 2 5.3 9 23.7 27 71.1 16 42.1 10 26.3 1 2.6 74 38 16 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
81 38 0 0 0 0 8 21.1 22 57.9 5 13.2 3 7.9 30 78.9 81 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 81 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   75 37 19 36 7 19.4 0 0.0 1 2.8 6 16.7 29 80.6 22 61.1 6 16.7 1 2.8 75 37 19 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
82 38 0 0 0 0 6 15.8 17 44.7 12 31.6 3 7.9 32 84.2 82 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 82 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   K7 185 86 184 49 26.6 0 0.0 8 4.3 41 22.3 135 73.4 77 41.8 48 26.1 10 5.4 K7 185 86 0 0   0   0   0   0   0   0   0  
83 36 0 0 0 0 4 11.1 12 33.3 12 33.3 8 22.2 32 88.9 83 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 83 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   81 38 18 38 11 28.9 0 0.0 2 5.3 9 23.7 27 71.1 13 34.2 12 31.6 2 5.3 81 38 18 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
84 38 0 0 0 0 6 15.8 15 39.5 10 26.3 7 18.4 32 84.2 84 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 84 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   82 38 18 38 9 23.7 0 0.0 1 2.6 8 21.1 29 76.3 15 39.5 12 31.6 2 5.3 82 38 18 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
85 36 0 0 0 0 5 13.9 20 55.6 5 13.9 6 16.7 31 86.1 85 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 85 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   83 36 20 36 4 11.1 0 0.0 2 5.6 2 5.6 32 88.9 11 30.6 11 30.6 10 27.8 83 36 20 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
K8 186 0 0 0 0 29 15.6 86 46.2 44 23.7 27 14.5 157 84.4 K8 0 0   0   0   0   0   0   0   K8 0 0   0   0   0   0   0   0     84 38 21 38 8 21.1 0 0.0 1 2.6 7 18.4 30 78.9 17 44.7 4 10.5 9 23.7 84 38 21 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
91 37 0 0 0 0 4 10.8 22 59.5 8 21.6 3 8.1 33 89.2 91 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 91 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   85 38 24 36 14 38.9 0 0.0 3 8.3 11 30.6 22 61.1 11 30.6 6 16.7 5 13.9 85 38 24 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
92 37 0 0 0 0 2 5.4 16 43.2 14 37.8 5 13.5 35 94.6 92 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 92 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   K8 188 101 186 46 24.7 0 0.0 9 4.8 37 19.9 140 75.3 67 36.0 45 24.2 28 15.1 K8 188 101 0 0   0   0   0   0   0   0   0  
93 38 0 0 0 0 1 2.6 20 52.6 13 34.2 4 10.5 37 97.4 93 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 93 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   91 37 20 37 22 59.5 0 0.0 3 8.1 19 51.4 15 40.5 8 21.6 7 18.9 0 0.0 91 37 20 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
94 38 0 0 0 0 0 0 11 28.9 22 57.9 5 13.2 38 100 94 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 94 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   92 37 15 37 9 24.3 0 0.0 2 5.4 7 18.9 28 75.7 16 43.2 7 18.9 5 13.5 92 37 15 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
95 37 0 0 0 0 3 8.1 18 48.6 14 37.8 2 5.4 34 91.9 95 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 95 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   93 38 20 38 2 5.3 0 0.0 0 0.0 2 5.3 36 94.7 25 65.8 9 23.7 2 5.3 93 38 20 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
0 0 0   0   0   0   0   0   0   0 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 0 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   94 38 15 38 3 7.9 0 0.0 1 2.6 2 5.3 35 92.1 13 34.2 12 31.6 10 26.3 94 38 15 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
K9 187 0 0 0 0 10 5.3 87 46.5 71 38.0 19 10.2 177 94.7 K9 0 0   0   0   0   0   0   0   K9 0 0   0   0   0   0   0   0     95 37 18 37 9 24.3 0 0.0 6 16.2 3 8.1 28 75.7 17 45.9 9 24.3 2 5.4 95 37 18 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
T.CONG 752 0 0 7 0.9 150 19.9 325 43.2 184 24.5 86 11.4 595 79.1 T.CONG 0 0   0   0   0   0   0   0   T.CONG 0 0   0   0   0   0   0   0     0 0 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
  K9 187 88 187 45 24.1 0 0.0 12 6.4 33 17.6 142 75.9 79 42.2 44 23.5 19 10.2 K9 187 88 0 0   0   0   0   0   0   0   0  
  TỔNG CỘNG 757 360 752 228 30.3 0 0.0 56 7.4 172 22.9 524 69.7 295 39.2 157 20.9 72 9.6 TỔNG CỘNG 757 360 0 0   0   0   0   0   0   0   0  
Tam Mỹ Đông, ngày 12/05/2010
PHT
THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ I - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ II - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN CẢ NĂM - NĂM HỌC  2010-2011 PHÒNG GD - ĐT NÚI THÀNH
MÔN HOÁ HỌC MÔN HOÁ HỌC MÔN HOÁ HỌC TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI HỌC KỲ I     MÔN     HOÁ HỌC THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI HỌC KỲ II    MÔN HOÁ HỌC BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ I BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ II BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC CẢ NĂM 
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% NĂM HỌC 2010-2011 NĂM HỌC 2010-2011
61 0 0   0   0   0   0   0   0   61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   LỚP ĐẦU NĂM HK1 THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI LỚP ĐẦU NĂM HK1 THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI   Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra
62 0 0   0   0   0   0   0   0   62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   TS NỮ TS <TB 0-1,9 2-3,4 3,5-4,9 >=TB 5-6,4 6,5-7,9 8,0-10 TS NỮ TS <TB 0-1,9 2-3,4 3,5-4,9 >=TB 5-6,4 6,5-7,9 8,0-10   Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
63 0 0   0   0   0   0   0   0   63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL   SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL   HOÁ HỌC 373 0 0 186 187 Đ HOÁ HỌC 0 0 0 0 0 Đ HOÁ HỌC 0 0 0 0 0 Đ
64 0 0   0   0   0   0   0   0   64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   61 39 17 0 0   0   0   0   0   0   0   0   61 39 17 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Chia ra:*Giỏi 76 0 0 54 22 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ
65 0 0   0   0   0   0   0   0   65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   62 40 21 0 0   0   0   0   0   0   0   0   62 40 21 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0           * Khá 109 0 0 47 62 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ
K6 0 0   0   0   0   0   0   0   K6 0 0   0   0   0   0   0   0   K6 0 0   0   0   0   0   0   0     63 40 13 0 0   0   0   0   0   0   0   0   63 40 13 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0           *Trung bình 146 0 0 58 88 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ
71 0 0   0   0   0   0   0   0   71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   64 39 17 0 0   0   0   0   0   0   0   0   64 39 17 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0           *Yếu 42 0 0 27 15 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ
72 0 0   0   0   0   0   0   0   72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   65 39 17 0 0   0   0   0   0   0   0   0   65 39 17 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0           *Kém 0 0 0 0 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ
73 0 0   0   0   0   0   0   0   73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   K6 197 85 0 0   0   0   0   0   0   0   0   K6 197 85 0 0   0   0   0   0   0   0   0  
74 0 0   0   0   0   0   0   0   74 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 74 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   71 37 17 0 0   0   0   0   0   0   0   0   71 37 17 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
75 0 0   0   0   0   0   0   0   75 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 75 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   72 37 13 0 0   0   0   0   0   0   0   0   72 37 13 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
K7 0 0   0   0   0   0   0   0   K7 0 0   0   0   0   0   0   0     K7 0 0   0   0   0   0   0   0     73 36 21 0 0   0   0   0   0   0   0   0   73 36 21 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
81 38 0 0 0 0 5 13.2 16 42.1 6 15.8 11 28.9 33 86.8 81 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 81 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   74 38 16 0 0   0   0   0   0   0   0   0   74 38 16 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
82 38 0 0 0 0 2 5.3 9 23.7 14 36.8 13 34.2 36 94.7 82 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 82 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   75 37 19 0 0   0   0   0   0   0   0   0   75 37 19 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
83 36 0 0 0 0 5 13.9 10 27.8 9 25.0 12 33.3 31 86.1 83 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 83 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   K7 185 86 0 0   0   0   0   0   0   0   0   K7 185 86 0 0   0   0   0   0   0   0   0  
84 38 0 0 0 0 10 26.3 11 28.9 11 28.9 6 15.8 28 73.7 84 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 84 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   81 38 18 38 15 39.5 0 0.0 6 15.8 9 23.7 23 60.5 5 13.2 6 15.8 12 31.6 81 38 18 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
85 36 0 0 0 0 5 13.9 12 33.3 7 19.4 12 33.3 31 86.1 85 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 85 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   82 38 18 38 7 18.4 0 0.0 4 10.5 3 7.9 31 81.6 6 15.8 11 28.9 14 36.8 82 38 18 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
K8 186 0 0 0 0 27 14.5 58 31.2 47 25.3 54 29 159 85.5 K8 0 0   0   0   0   0   0   0   K8 0 0   0   0   0   0   0   0     83 36 20 36 7 19.4 0 0.0 3 8.3 4 11.1 29 80.6 10 27.8 6 16.7 13 36.1 83 36 20 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
91 37 0 0 0 0 4 10.8 19 51.4 10 27.0 4 10.8 33 89.2 91 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 91 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   84 38 21 38 7 18.4 0 0.0 1 2.6 6 15.8 31 81.6 16 42.1 7 18.4 8 21.1 84 38 21 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
92 37 0 0 0 0 2 5.4 12 32.4 11 29.7 12 32.4 35 94.6 92 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 92 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   85 38 24 36 7 19.4 0 0.0 0 0.0 7 19.4 29 80.6 11 30.6 8 22.2 10 27.8 85 38 24 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
93 38 0 0 0 0 6 15.8 18 47.4 10 26.3 4 10.5 32 84.2 93 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 93 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   K8 188 101 186 43 23.1 0 0.0 14 7.5 29 15.6 143 76.9 48 25.8 38 20.4 57 30.6 K8 188 101 0 0   0   0   0   0   0   0   0  
94 38 0 0 0 0 1 2.6 22 57.9 13 34.2 2 5.3 37 97.4 94 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 94 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   91 37 20 37 16 43.2 0 0.0 1 2.7 15 40.5 21 56.8 10 27.0 5 13.5 6 16.2 91 37 20 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
95 37 0 0 0 0 2 5.4 17 45.9 18 48.6 0 0 35 94.6 95 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 95 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   92 37 15 37 3 8.1 0 0.0 1 2.7 2 5.4 34 91.9 7 18.9 14 37.8 13 35.1 92 37 15 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
0 0 0   0   0   0   0   0   0   0 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 0 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   93 38 20 38 16 42.1 0 0.0 2 5.3 14 36.8 22 57.9 16 42.1 2 5.3 4 10.5 93 38 20 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
K9 187 0 0 0 0 15 8 88 47.1 62 33.2 22 11.8 172 92 K9 0 0   0   0   0   0   0   0   K9 0 0   0   0   0   0   0   0     94 38 15 38 5 13.2 0 0.0 0 0.0 5 13.2 33 86.8 20 52.6 10 26.3 3 7.9 94 38 15 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
T.CONG 373 0 0 0 0 42 11.3 146 39.1 109 29.2 76 20.4 331 88.7 T.CONG 0 0   0   0   0   0   0   0   T.CONG 0 0   0   0   0   0   0   0     95 37 18 37 13 35.1 0 0.0 1 2.7 12 32.4 24 64.9 17 45.9 6 16.2 1 2.7 95 37 18 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
  0 0 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
  K9 187 88 187 53 28.3 0 0.0 5 2.7 48 25.7 134 71.7 70 37.4 37 19.8 27 14.4 K9 187 88 0 0   0   0   0   0   0   0   0  
  TỔNG CỘNG 757 360 373 96 25.7 0 0.0 19 5.1 77 20.6 277 74.3 118 31.6 75 20.1 84 22.5 TỔNG CỘNG 757 360 0 0   0   0   0   0   0   0   0  
THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ I - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ II - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN CẢ NĂM - NĂM HỌC  2010-2011 Tam Mỹ Đông, ngày 12/05/2010
MÔN SINH HỌC MÔN SINH HỌC MÔN SINH HỌC PHT
LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB PHÒNG GD - ĐT NÚI THÀNH BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ I BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ II BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC CẢ NĂM 
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
61 39 0 0 0 0 9 23.1 15 38.5 10 25.6 5 12.8 30 76.9 61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI HỌC KỲ I     MÔN     SINH HỌC THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI HỌC KỲ II    MÔN SINH HỌC Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra
62 38 0 0 0 0 2 5.3 11 28.9 13 34.2 12 31.6 36 94.7 62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 NĂM HỌC 2010-2011 NĂM HỌC 2010-2011 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
63 40 0 0 0 0 3 7.5 16 40 14 35.0 7 17.5 37 92.5 63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   LỚP ĐẦU NĂM HK1 THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI LỚP ĐẦU NĂM HK1 THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI   SINH HỌC 752 195 184 186 187 Đ SINH HỌC 0 0 0 0 0 Đ SINH HỌC 0 0 0 0 0 Đ
64 39 0 0 0 0 4 10.3 17 43.6 9 23.1 9 23.1 35 89.7 64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   TS NỮ TS <TB 0-1,9 2-3,4 3,5-4,9 >=TB 5-6,4 6,5-7,9 8,0-10 TS NỮ TS <TB 0-1,9 2-3,4 3,5-4,9 >=TB 5-6,4 6,5-7,9 8,0-10   Chia ra:*Giỏi 149 45 30 38 36 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ
65 39 0 0 0 0 2 5.1 9 23.1 16 41.0 12 30.8 37 94.9 65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL   SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL             * Khá 285 62 78 58 87 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ
K6 195 0 0 0 0 20 10.3 68 34.9 62 31.8 45 23.1 175 89.7 K6 0 0   0   0   0   0   0   0   K6 0 0   0   0   0   0   0   0     61 39 17 39 20 51.3 0 0.0 13 33.3 7 17.9 19 48.7 9 23.1 7 17.9 3 7.7 61 39 17 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0           *Trung bình 266 68 63 74 61 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ
71 37 0 0 1 2.7 1 2.7 9 24.3 18 48.6 8 21.6 35 94.6 71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   62 40 21 38 10 26.3 0 0.0 2 5.3 8 21.1 28 73.7 9 23.7 16 42.1 3 7.9 62 40 21 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0           *Yếu 51 20 12 16 3 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ
72 37 0 0 0 0 5 13.5 20 54.1 10 27.0 2 5.4 32 86.5 72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   63 40 13 40 15 37.5 0 0.0 4 10.0 11 27.5 25 62.5 12 30.0 11 27.5 2 5.0 63 40 13 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0           *Kém 1 0 1 0 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ
73 36 0 0 0 0 3 8.3 15 41.7 15 41.7 3 8.3 33 91.7 73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   64 39 17 39 13 33.3 0 0.0 6 15.4 7 17.9 26 66.7 9 23.1 10 25.6 7 17.9 64 39 17 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
74 38 0 0 0 0 1 2.6 12 31.6 17 44.7 8 21.1 37 97.4 74 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 74 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   65 39 17 39 9 23.1 1 2.6 1 2.6 7 17.9 30 76.9 11 28.2 12 30.8 7 17.9 65 39 17 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
75 36 0 0 0 0 2 5.6 7 19.4 18 50.0 9 25 34 94.4 75 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 75 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   K6 197 85 195 67 34.4 1 0.5 26 13.3 40 20.5 128 65.6 50 25.6 56 28.7 22 11.3 K6 197 85 0 0   0   0   0   0   0   0   0  
K7 184 0 0 1 0.5 12 6.5 63 34.2 78 42.4 30 16.3 171 92.9 K7 0 0   0   0   0   0   0   0     K7 0 0   0   0   0   0   0   0     71 37 17 37 9 24.3 0 0.0 3 8.1 6 16.2 28 75.7 14 37.8 6 16.2 8 21.6 71 37 17 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
81 38 0 0 0 0 3 7.9 16 42.1 11 28.9 8 21.1 35 92.1 81 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 81 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   72 37 13 37 16 43.2 0 0.0 3 8.1 13 35.1 21 56.8 14 37.8 6 16.2 1 2.7 72 37 13 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
82 38 0 0 0 0 3 7.9 15 39.5 13 34.2 7 18.4 35 92.1 82 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 82 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   73 36 21 36 16 44.4 0 0.0 6 16.7 10 27.8 20 55.6 14 38.9 6 16.7 0 0.0 73 36 21 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
83 36 0 0 0 0 3 8.3 11 30.6 11 30.6 11 30.6 33 91.7 83 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 83 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   74 38 16 38 7 18.4 0 0.0 1 2.6 6 15.8 31 81.6 8 21.1 14 36.8 9 23.7 74 38 16 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
84 38 0 0 0 0 4 10.5 17 44.7 11 28.9 6 15.8 34 89.5 84 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 84 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   75 37 19 36 6 16.7 0 0.0 1 2.8 5 13.9 30 83.3 10 27.8 14 38.9 6 16.7 75 37 19 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
85 36 0 0 0 0 3 8.3 15 41.7 12 33.3 6 16.7 33 91.7 85 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 85 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   K7 185 86 184 54 29.3 0 0.0 14 7.6 40 21.7 130 70.7 60 32.6 46 25.0 24 13.0 K7 185 86 0 0   0   0   0   0   0   0   0  
K8 186 0 0 0 0 16 8.6 74 39.8 58 31.2 38 20.4 170 91.4 K8 0 0   0   0   0   0   0   0   K8 0 0   0   0   0   0   0   0     81 38 18 38 5 13.2 0 0.0 0 0.0 5 13.2 33 86.8 15 39.5 12 31.6 6 15.8 81 38 18 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
91 37 0 0 0 0 1 2.7 18 48.6 14 37.8 4 10.8 36 97.3 91 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 91 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   82 38 18 38 7 18.4 0 0.0 1 2.6 6 15.8 31 81.6 17 44.7 7 18.4 7 18.4 82 38 18 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
92 37 0 0 0 0 1 2.7 13 35.1 13 35.1 10 27 36 97.3 92 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 92 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   83 36 20 36 7 19.4 0 0.0 0 0.0 7 19.4 29 80.6 9 25.0 9 25.0 11 30.6 83 36 20 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
93 38 0 0 0 0 1 2.6 21 55.3 13 34.2 3 7.9 37 97.4 93 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 93 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   84 38 21 38 7 18.4 0 0.0 0 0.0 7 18.4 31 81.6 12 31.6 13 34.2 6 15.8 84 38 21 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
94 38 0 0 0 0 0 0 3 7.9 24 63.2 11 28.9 38 100 94 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 94 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   85 38 24 36 6 16.7 0 0.0 0 0.0 6 16.7 30 83.3 12 33.3 13 36.1 5 13.9 85 38 24 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
95 37 0 0 0 0 0 0 6 16.2 23 62.2 8 21.6 37 100 95 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 95 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   K8 188 101 186 32 17.2 0 0.0 1 0.5 31 16.7 154 82.8 65 34.9 54 29.0 35 18.8 K8 188 101 0 0   0   0   0   0   0   0   0  
0 0 0   0   0   0   0   0   0   0 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 0 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   91 37 20 37 20 54.1 0 0.0 6 16.2 14 37.8 17 45.9 10 27.0 4 10.8 3 8.1 91 37 20 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
K9 187 0 0 0 0 3 1.6 61 32.6 87 46.5 36 19.3 184 98.4 K9 0 0   0   0   0   0   0   0   K9 0 0   0   0   0   0   0   0     92 37 15 37 4 10.8 0 0.0 1 2.7 3 8.1 33 89.2 11 29.7 7 18.9 15 40.5 92 37 15 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
T.CONG 752 0 0 1 0.1 51 6.8 266 35.4 285 37.9 149 19.8 700 93.1 T.CONG 0 0   0   0   0   0   0   0   T.CONG 0 0   0   0   0   0   0   0     93 38 20 38 16 42.1 1 2.6 2 5.3 13 34.2 22 57.9 14 36.8 4 10.5 4 10.5 93 38 20 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
  94 38 15 38 5 13.2 0 0.0 0 0.0 5 13.2 33 86.8 5 13.2 14 36.8 14 36.8 94 38 15 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
  95 37 18 37 2 5.4 0 0.0 0 0.0 2 5.4 35 94.6 18 48.6 9 24.3 8 21.6 95 37 18 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
  0 0 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
  K9 187 88 187 47 25.1 1 0.5 9 4.8 37 19.8 140 74.9 58 31.0 38 20.3 44 23.5 K9 187 88 0 0   0   0   0   0   0   0   0  
  TỔNG CỘNG 757 360 752 200 26.6 2 0.3 50 6.6 148 19.7 552 73.4 233 31.0 194 25.8 125 16.6 TỔNG CỘNG 757 360 0 0   0   0   0   0   0   0   0  
THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ I - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ II - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN CẢ NĂM - NĂM HỌC  2010-2011
MÔN VĂN MÔN VĂN MÔN VĂN Tam Mỹ Đông, ngày 12/05/2010
LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB PHT BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ I BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ II BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC CẢ NĂM 
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% PHÒNG GD - ĐT NÚI THÀNH
61 39 0 0 0 0 7 17.9 14 35.9 14 35.9 4 10.3 32 82.1 61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra
62 38 0 0 0 0 4 10.5 17 44.7 13 34.2 4 10.5 34 89.5 62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI HỌC KỲ I     MÔN     VĂN THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI HỌC KỲ II    MÔN VĂN Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
63 40 0 0 0 0 16 40 15 37.5 9 22.5 0 0 24 60 63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 NĂM HỌC 2010-2011 NĂM HỌC 2010-2011 VĂN 752 195 184 186 187 Đ VĂN 0 0 0 0 0 Đ VĂN 0 0 0 0 0 Đ
64 39 0 0 0 0 17 43.6 14 35.9 8 20.5 0 0 22 56.4 64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   LỚP ĐẦU NĂM HK1 THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI LỚP ĐẦU NĂM HK1 THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI   Chia ra:*Giỏi 62 11 18 18 15 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ
65 39 0 0 2 5.1 10 25.6 17 43.6 7 17.9 3 7.7 27 69.2 65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   TS NỮ TS <TB 0-1,9 2-3,4 3,5-4,9 >=TB 5-6,4 6,5-7,9 8,0-10 TS NỮ TS <TB 0-1,9 2-3,4 3,5-4,9 >=TB 5-6,4 6,5-7,9 8,0-10             * Khá 230 51 57 56 66 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ
K6 195 0 0 2 1 54 27.7 77 39.5 51 26.2 11 5.6 139 71.3 K6 0 0   0   0   0   0   0   0   K6 0 0   0   0   0   0   0   0     SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL   SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL             *Trung bình 324 77 83 79 85 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ
71 37 0 0 0 0 3 8.1 15 40.5 11 29.7 8 21.6 34 91.9 71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   61 39 17 39 7 17.9 0 0.0 3 7.7 4 10.3 32 82.1 17 43.6 10 25.6 5 12.8 61 39 17 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0           *Yếu 133 54 25 33 21 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ
72 37 0 0 0 0 5 13.5 18 48.6 10 27.0 4 10.8 32 86.5 72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   62 40 21 38 4 10.5 0 0.0 0 0.0 4 10.5 34 89.5 12 31.6 16 42.1 6 15.8 62 40 21 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0           *Kém 3 2 1 0 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ
73 36 0 0 1 2.8 4 11.1 20 55.6 9 25.0 2 5.6 31 86.1 73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   63 40 13 40 13 32.5 0 0.0 1 2.5 12 30.0 27 67.5 16 40.0 9 22.5 2 5.0 63 40 13 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
74 38 0 0 0 0 8 21.1 13 34.2 16 42.1 1 2.6 30 78.9 74 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 74 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   64 39 17 39 12 30.8 0 0.0 1 2.6 11 28.2 27 69.2 16 41.0 8 20.5 3 7.7 64 39 17 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
75 36 0 0 0 0 5 13.9 17 47.2 11 30.6 3 8.3 31 86.1 75 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 75 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   65 39 17 39 10 25.6 0 0.0 1 2.6 9 23.1 29 74.4 15 38.5 9 23.1 5 12.8 65 39 17 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
K7 184 0 0 1 0.5 25 13.6 83 45.1 57 31.0 18 9.8 158 85.9 K7 0 0   0   0   0   0   0   0     K7 0 0   0   0   0   0   0   0     K6 197 85 195 46 23.6 0 0.0 6 3.1 40 20.5 149 76.4 76 39.0 52 26.7 21 10.8 K6 197 85 0 0   0   0   0   0   0   0   0  
81 38 0 0 0 0 10 26.3 12 31.6 11 28.9 5 13.2 28 73.7 81 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 81 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   71 37 17 37 3 8.1 0 0.0 0 0.0 3 8.1 34 91.9 14 37.8 10 27.0 10 27.0 71 37 17 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
82 38 0 0 0 0 1 2.6 19 50 15 39.5 3 7.9 37 97.4 82 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 82 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   72 37 13 37 3 8.1 0 0.0 0 0.0 3 8.1 34 91.9 12 32.4 17 45.9 5 13.5 72 37 13 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
83 36 0 0 0 0 9 25 13 36.1 12 33.3 2 5.6 27 75 83 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 83 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   73 36 21 36 2 5.6 0 0.0 0 0.0 2 5.6 34 94.4 10 27.8 16 44.4 8 22.2 73 36 21 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
84 38 0 0 0 0 9 23.7 14 36.8 12 31.6 3 7.9 29 76.3 84 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 84 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   74 38 16 38 1 2.6 0 0.0 0 0.0 1 2.6 37 97.4 11 28.9 14 36.8 12 31.6 74 38 16 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
85 36 0 0 0 0 4 11.1 21 58.3 6 16.7 5 13.9 32 88.9 85 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 85 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   75 37 19 36 2 5.6 0 0.0 0 0.0 2 5.6 34 94.4 8 22.2 15 41.7 11 30.6 75 37 19 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
K8 186 0 0 0 0 33 17.7 79 42.5 56 30.1 18 9.7 153 82.3 K8 0 0   0   0   0   0   0   0   K8 0 0   0   0   0   0   0   0     K7 185 86 184 11 6.0 0 0.0 0 0.0 11 6.0 173 94.0 55 29.9 72 39.1 46 25.0 K7 185 86 0 0   0   0   0   0   0   0   0  
91 37 0 0 0 0 5 13.5 17 45.9 12 32.4 3 8.1 32 86.5 91 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 91 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   81 38 18 38 24 63.2 0 0.0 7 18.4 17 44.7 14 36.8 7 18.4 7 18.4 0 0.0 81 38 18 0 0   0   0   0