PHÒNG GD-ĐT NÚI THÀNH                           THỐNG KÊ HỌC LỰC VÀ HẠNH KIỂM CẢ NĂEM THEO LỚP
              TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI                NĂM HỌC 2009 - 2010  
PHÒNG GD&ĐT NUI THÀNH BẢNG XẾP LOẠI HOC LỰC-HẠNH KIỂM       ##                             - * -
1 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI   NĂM HỌC 2009-2010 LỚP 61   42 Khối Lớp TSHS
ĐẦU NĂM
TSHS
CUỐI NĂM
HỌC LỰC HẠNH KIỂM
  K6 TT HỌ           TÊN NỮ  ĐTBm   X LOẠI D H GHI   Z AA AB AC AD   TS X LOẠI GIẢI THƯỞNG GIỎI KHÁ T.BÌNH YẾU KÉM TỐT KHÁ T. BÌNH YẾU
T L H SI V SU Đ NN CD CN TD NHẠC MT TC1 TC2 TBm HL HK TĐUA CHÚ   VT 65=5 <2 <35 2<35   VẮNG T HỢP CÁC CẤP TS Nữ TS Nữ SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%
1 61 1 Phan Văn   Bảo                                               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   6 61 39 17 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
2 61 2 Lương Ngọc   Chánh                                               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   62 40 21 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
3 61 3 Phan Anh   Châu                                               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   63 40 13 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
4 61 4 Trần Hữu   Chương                                               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   64 39 17 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
5 61 5 Lương Thị  Thuý Diễm 1                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   65 39 17 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
6 61 6 Vỏ  Thị    Diệu 1                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   Cọng khối 6 197 85 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
7 61 7 Ngô Thị  Kim Duyên 1                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   7 71 37 17 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
8 61 8 Trần Văn   Dương                                               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   72 37 13 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
9 61 9 Trần Tấn   Đạt                                               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   73 36 21 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
10 61 10 Trương Vĩnh   Đạt                                               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   74 38 16 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
11 61 11 Nguyễn Thị  Thanh Hằng 1                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   75 37 19 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
12 61 12 Huỳnh Thị Thu Hằng 1                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   Cọng khối 7 185 86 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
13 61 13 Phạm  Thị    Hồng 1                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   8 81 38 18 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
14 61 14 Nguyễn Hoài   Huy                                               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   82 38 18 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
15 61 15 Phạm  Thị Ngọc Huyền 1                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   83 36 20 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
16 61 16 Bùi Thị Diệu Linh 1                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   84 38 21 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
17 61 17 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   85 38 24 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
18 61 18 Nguyễn  Phi   Long                                               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   Cọng khối 8 188 101 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
19 61 19 Thi Văn   Lực                                               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   9 91 37 20 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
20 61 20 Bùi Nhật   Lương                                               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   92 37 15 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
21 61 21 Phan Công   Minh                                               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   93 38 20 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
22 61 22 Trần Công   Minh                                               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0     94 38 15 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
23 61 23 Hồ Phương   Nam                                               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   95 37 18 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
24 61 24 Phan Hoài    Nhân                                               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
25 61 25 Trần Thị Yến  Nhi 1                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   Cọng khối 9 187 88 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
26 61 26 Thị Thuỳ Nhung 1                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   Toàn trường 757 360 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   HLD HKD
27 61 27 Nguyễn  Thị Ly Ni 1                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 61 28 Châu Ngọc   Phương                                               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
29 61 29 Phạm Thanh   Phương                                               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 61 30 Trần  Đình   Quốc                                               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 61 31 Ngô Thị   Sương 1                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
32 61 32 Nguyễn Quốc   Thiên                                               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0            PHÒNG GD-ĐT NÚI THÀNH                           THỐNG KÊ HỌC LỰC VÀ HẠNH KIỂM HỌC KỲ I THEO LỚP
33 61 33 Trần  Thị   Tính 1                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   TRƯỜNG THCS: THCS NGUYỄN TRÃI                NĂM HỌC 2009 - 2010
34 61 34 Bùi Thị    Tiên 1                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0                               - * -
35 61 35 Châu Thị Ngọc Trâm 1                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   KHỐI LỚP TSHS
ĐẦU NĂM
TSHS
CUỐI HKI
HỌC LỰC HẠNH KIỂM
36 61 36 Hồ  Thị Mỹ Trang 1                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   GIỎI KHÁ T.BÌNH YẾU KÉM TỐT KHÁ T. BÌNH YẾU
37 61 37 Phan Anh   Tuấn                                               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   TS Nữ TS Nữ SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%
38 61 38 Trần     Tùng                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   6 197 85 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
39 61 39 Nguyễn Tấn   Tưởng                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   7 185 86 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
40 61                                                       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   8 188 101 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
41 61                                                       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0   9 187 88 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
42 61 PHÒNG GD&ĐT NUI THÀNH BẢNG XẾP LOẠI HOC LỰC-HẠNH KIỂM       5 1 0 0 0 0 0 0 0 0   TOÀN TRƯỜNG 757 360 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
43 61 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI   NĂM HỌC 2009-2010 LỚP 62     5 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
44 61 TT HỌ           TÊN NỮ  ĐTBm   X LOẠI D H GHI   5 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
45 61 T L H SI V SU Đ NN CD CN TD NHẠC MT TC1 TC2 TBm HL HK TĐUA CHÚ   5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
46 62 1 Châu Thị  Quỳnh Anh 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
47 62 2 Nguyễn  Thị Hồng  Ân 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
48 62 3 Đoàn Quốc    Ba                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
49 62 4 Thanh   Bảo                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
50 62 5 Chí   Bền                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
51 62 6 Văn   Chung                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
52 62 7 Thị   Dung 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
53 62 8 Bùi  Minh   Đạt                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
54 62 9 Văn    Đô                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
55 62 10 Văn   Đường                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
56 62 11 Đặng  Thị Thuý Hằng 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
57 62 12 Hồ    Kỹ                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
58 62 13 Trầm  Thị   Liên 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
59 62 14 Trần  Thị    Mai 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
60 62 15 Trần   Nhản 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
61 62 16 Trần Thị Yến Nhi 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
62 62 17 Phạm Thị Quỳnh Như 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
63 62 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
64 62 19 Bùi Thị   Nữ 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
65 62 20 Lương Minh   Phúc                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
66 62 21 Nguyễn Thị   Sa 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
67 62 22 Đinh Ngọc   Sơn                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
68 62 23 Lâm   Sung                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
69 62 24 Đỗ Thị Mỹ Tài 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
70 62 25 Châu Thị   Tâm 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
71 62 26 Phan An   Tân                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
72 62 27 Phan Thị  Hoài Thương 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
73 62 28 Bùi  Thị Minh Thuý 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
74 62 29 Phan Thị Thu Thuý 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
75 62 30 Mai Văn   Tiện                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
76 62 31 Nguyễn Thị   Tình 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
77 62 32 Hồng   Trị                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
78 62 33 Nguyễn Thành   Trung                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
79 62 34 Trần Đình   Tứ                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
80 62 35 Mai Thị   Tuyền 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
81 62 36 Nguyễn  Thị   Vân 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
82 62 37 Thị Tường Vi 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
83 62 38 Trần  Công   Viên                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
84 62 39 Quang   Việt                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
85 62 40 Phạm Duy   Vương                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
86 62                                                       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
87 62 PHÒNG GD&ĐT NUI THÀNH BẢNG XẾP LOẠI HOC LỰC-HẠNH KIỂM       5 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
88 62 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI   NĂM HỌC 2009-2010 LỚP 63     5 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
89 62 TT HỌ           TÊN NỮ  ĐTBm   X LOẠI D H GHI   5 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
90 62 T L H SI V SU Đ NN CD CN TD NHẠC MT TC1 TC2 TBm HL HK TĐUA CHÚ   5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
91 63 1 Văn    An                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
92 63 2 Trần Tấn   Bửu                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
93 63 3 Trần Thanh   Châu                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
94 63 4 Trần Văn   Chinh                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
95 63 5 Hồ  Văn   Chinh                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
96 63 6 Bùi Văn    Công                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
97 63 7 Nguyễn Khắc   Cường                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
98 63 8 Nguyễn Văn   Cường                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
99 63 9 Thanh   Diệu 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
100 63 10 Trần 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
101 63 11 Đỗ Thị Thu Hiền 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
102 63 12 Huỳnh Văn   Hùng                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
103 63 13 Trần Cao   Huy                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
104 63 14 Bùi Ngọc   Huy                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
105 63 15 Bùi Quốc   Huy                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
106 63 16 Văn   Huyền                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
107 63 17 Lương Phước   Khang                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
108 63 18 Đinh Chí   Linh                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
109 63 19 Nguyễn Quang   Linh                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
110 63 20 Thị   Mận 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
111 63 21 Hồ Thị   My 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
112 63 22 Nguyễn Thị Ly Na 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
113 63 23 Trần Thị Ánh Nguyệt 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
114 63 24   Thị  Huỳnh Như 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
115 63 25 Châu Thị   Nữ 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
116 63 26 Bùi  Văn   Phong                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
117 63 27 Bùi Văn   Phú                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
118 63 28 Phan Duy   Phương                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
119 63 29 Trần     Quốc                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
120 63 30 Huỳnh Văn   Tân                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
121 63 31 Nguyễn Anh   Thi                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
122 63 32 Nguyễn Anh   Thiên                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
123 63 33 Bùi Thế   Thiên                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
124 63 34 Trần  Đình   Thọ                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
125 63 35 Đoàn  Thị  Thanh Thuý 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
126 63 36 Thị Cẩm Tiên 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
127 63 37 Bùi Thị Thu Trang 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
128 63 38 Lương Văn   Trí                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
129 63 39 Trần  Minh   Trí                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
130 63 40 Nguyễn Thị Cẩm 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
131 63                                                       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
132 63 PHÒNG GD&ĐT NUI THÀNH BẢNG XẾP LOẠI HOC LỰC-HẠNH KIỂM       5 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
133 63 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI   NĂM HỌC 2009-2010 LỚP 64     5 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
134 63 TT HỌ           TÊN NỮ  ĐTBm   X LOẠI D H GHI   5 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
135 63 T L H SI V SU Đ NN CD CN TD NHẠC MT TC1 TC2 TBm HL HK TĐUA CHÚ   5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
136 64 1     Ánh                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
137 64 2 Ngô  Quang    Chương                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
138 64 3 Bùi Minh   Công                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
139 64 4 Phạm Quốc   Cường                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
140 64 5 Bùi  Thị Phú Diễm 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
141 64 6 Phạm Thị   Đào 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
142 64 7 Châu Ngọc   Đức                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
143 64 8 Bùi Trung   Hiếu                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
144 64 9 Nguyễn Thị Thanh Liêm 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
145 64 10 Ngô Quang   Linh                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
146 64 11 Phan Văn   Long                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
147 64 12 Nguyễn Thị   Ly 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
148 64 13 Phan Thị   Na 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
149 64 14 Nguyễn Hữu   Nam                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
150 64 15 Bùi Thị    Nga 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
151 64 16 Nguyễn Thị Kim Ngân 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
152 64 17 Châu Ngọc   Nhật                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
153 64 18 Thị Ái Phi 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
154 64 19 Châu Ngọc   Phong                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
155 64 20 Nguyễn Hồng   Phúc                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
156 64 21 Đỗ Thị Hiền Phước 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
157 64 22 Phạm Ngọc   Quốc                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
158 64 23 Ngô Thị  Hồng Tâm 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
159 64 24 Thị Thanh Thảo 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
160 64 25 Nguyễn Thị Thu Thảo 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
161 64 26 Nguyễn Thị   Thảo 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
162 64 27 Nguyễn Thị Thuý Tiên 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
163 64 28 Lương Phan  Thanh Triều                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
164 64 29 Phạm Thị Lan Trinh 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
165 64 30 Đỗ Hồ Như                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
166 64 31 Phạm Ngọc   Tuấn                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
167 64 32 Nguyễn Thanh   Tuấn                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
168 64 33 Phạm Viết   Tưởng                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
169 64 34 Thị Kim Tuyết 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
170 64 35 Hồ Thanh   Vương                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
171 64 36 Ngô Triệu   Vỹ                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
172 64 37 Văn   Xuân                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
173 64 38 Nguyễn Trần Quốc Xuyên                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
174 64 39 Phạm Thị Mỹ Yến 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
175 64                                                       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
176 64                                                       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
177 64 PHÒNG GD&ĐT NUI THÀNH BẢNG XẾP LOẠI HOC LỰC-HẠNH KIỂM       5 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
178 64 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI   NĂM HỌC 2009-2010 LỚP 65     5 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
179 64 TT HỌ           TÊN NỮ  ĐTBm   X LOẠI D H GHI   5 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
180 64 T L H SI V SU Đ NN CD CN TD NHẠC MT TC1 TC2 TBm HL HK TĐUA CHÚ   5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
181 65 1 Nguyễn Văn   Dũng                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
182 65 2 Châu Ngọc Anh Duy                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
183 65 3 Nguyễn Thị   Hảo 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
184 65 4 Thị Thu Hiền 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
185 65 5 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
186 65 6 Ngô Quang   Hoàng                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
187 65 7     Hùng                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
188 65 8 Nguyễn Văn   Hưng                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
189 65 9 Ngô  Thị   Lan 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
190 65 10 Nguyễn Đình   Lộc                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
191 65 11 Nguyễn Văn   Lộc                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
192 65 12 Nguyễn Văn   Lợi                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
193 65 13 Bùi Phương   Nam                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
194 65 14 Ngô Thị Thanh Nga 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
195 65 15 Nguyễn Thị Như Ngọc 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
196 65 16 Bùi Thị   Ngọc 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
197 65 17 Trần Trọng Nghĩa                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
198 65 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
199 65 19 Thị    Ny 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
200 65 20 Anh   Quốc                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
201 65 21 Nguyễn Hiếu   Quốc                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
202 65 22 Thị Thảo Quyên 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
203 65 23 Nguyễn Thị Mỵ Sương 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
204 65 24 Trần Nguyên   Tài                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
205 65 25 Bùi Tấn   Thanh                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
206 65 26 Mai Nhật   Thiên                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
207 65 27 Châu Thị Ngọc Trang 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
208 65 28 Thị Thuỳ Trang 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
209 65 29 Châu Thị   Trang 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 65 30 Châu Thị Mỹ 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
211 65 31 Trần Văn                                               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
212 65 32 Lương Anh   Tuấn                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
213 65 33 Nguyễn Thanh   Tùng                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
214 65 34 Nguyễn Đại                                               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
215 65 35 Ngô Quang   Việt                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
216 65 36 Mai Thị  Phương Vy 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
217 65 37 Nguyễn Trần Thiên Ý                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
218 65 38 Lương Thị Thu Yên 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
219 65 39 Châu Ngọc   Yên                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
220 65                                                       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
221 65                                                       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
222 65 PHÒNG GD&ĐT NUI THÀNH BẢNG XẾP LOẠI HOC LỰC-HẠNH KIỂM       5 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
223 65 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI   NĂM HỌC 2009-2010 LỚP 71     5 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
224 65 TT HỌ           TÊN NỮ  ĐTBm   X LOẠI D H GHI   5 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
225 65 T L H SI V SU Đ NN CD CN TD NHẠC MT TC1 TC2 TBm HL HK TĐUA CHÚ   5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
226 71 1 Đỗ Thị   Châu 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
227 71 2 Ngô Thị Kim Chi 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
228 71 3 Thị   Diễm 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
229 71 4 Hồ Thị   Diên 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
230 71 5 Châu     Diệu                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
231 71 6 Bùi Thị   Dung 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
232 71 7 Nguyễn Tiến   Dũng                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
233 71 8 Phan Thị Mỹ Duyên 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
234 71 9 Huỳnh   Đức                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
235 71 10 Huỳnh Thị Hương Giang 1                                           5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
236 71 11 Phan Mai Xuân Hân                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
237 71 12 Mai Tấn   Hiếu                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
238 71 13 Lương   Huân                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
239 71 14 Trần Ngọc   Huân                                             5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
240 71 15 Trần Quốc   Hùng                                             5 5 0 0 0 0 0