GIỚI THIÊU  PHẦN MỀN QUẢN LÝ ĐIỂM HOC SINH 
  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CƠ SỞ
I- Tiện ích: Sau khi giáo viên bộ môn nhập điểm hệ số 1, hệ số 2 và điểm thi học kỳ, 
giáo viên chủ nhiệm nhập xếp hạnh kiểm, chương trình sẽ tự động tính:
1- Điểm trung bình môn cuối học kỳ và cả năm
2- Tổng hợp, tính điểm trung bình và xếp loại học sinh học kỳ I, kỳ 2, cả năm
3- Báo cáo thông kê kỳ I, kỳ II cả năm và báo cáo Emic vào tháng 12, tháng 5
4- Xét danh hiệu thi đua HKI, HKII, CN, cuối năm xét thi lại môn, ở lại lớp,TN THCS
5- Lập phiếu liên lạc cho từng học sinh
II- Hướng dẫn sử dụng:
1- Đối tượng sử dụng: Các trường THCS 
2- Các quy định về nhập điểm
a)  Nhập danh sách HS: Họ và tên nhập trên 4ô, Nếu là nữ nhập số 1, nam để trống
Đánh số thứ tự ngang bằng với số HS có trong danh sách (vì có tham gia thông kê)
Chỉ nhập TT- Họ và tên -Nũ vào bảng danh sách chung, các danh sách còn lại 
chương trình sẽ tự động nhập
b) Nhập điểm: Nếu điểm là thập phân, ví dụ 6,8 thì nhập 6.8 hoặc 6,8 tuỳ theo định dạng 
của mỗi máy nhưng tốt nhất nên cài đặt lại cách viết dấu chấm trong viết số thập phân 
c) Nếu nhập sai thì xoá, nhập lại hoặc copy- tuyệt đối không dùng thao tác cut(cắt)
d)  Để in phiéu liên lạc của HS chỉ cần nhập số danh bạ vào Ô, mọi số liệu của HS đó được cập nhật
III-  Liên hệ:
Trên đây là phần mền được viết chuyên biệt cho trường THCS nguyễn trãi năm học 2009-2010
đã được thử nghiệm thành công trong năm học 2008-2009 nên mực độ tiện ích rất cao
Người sử dung chỉ việc in kết quả mà không qua bất cứ thao tác chỉnh sửa nào. 
Nếu đơn vị nào cần thì liên hệ tác giả để nhận bản gốc hoặc bảng chuyên biệt theo cơ 
cơ cấu khối lớp của trường mình
Lương Văn Minh - Trường THCS Nguyễn Trãi
Tam Mỹ Đông - Núi Thành- Quảng Nam
Điện Thoại: 0905996657- 05103542074
EMail: LVMinh09@yahoo.com.vn