THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI HỌC KỲ I     MÔN     #### THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI HỌC KỲ II    MÔN
    SỔ ĐIỂM MÔN  TOÁN HỌC KÌ I  NĂM HỌC  2010-2011 SỔ ĐIỂM MÔN  TOÁN HỌC KÌ II  NĂM HỌC  2010-2011   NĂM HỌC 2010-2011 NĂM HỌC
 
  LỚP ĐẦU NĂM HK1 THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI LỚP ĐẦU NĂM HK1 THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI
TT HỌ VÀ TÊN NỮ HỆ SỐ 1 TỰ CHỌN HỆ SỐ 2 THI TBm TT HỆ SỐ 1 TỰ CHỌN HỆ SỐ 2 THI TBm CẢ    TS NỮ TS <TB 0-1,9 2-3,4 3,5-4,9 >=TB 5-6,4 6,5-7,9 8,0-10 TS NỮ TS <TB 0-1,9 2-3,4 3,5-4,9 >=TB 5-6,4 6,5-7,9 8,0-10
LỚP MIỆNG VIẾT M VIÊT HKI MIỆNG VIẾT M VIÊT HKI NĂM   SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL   SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
61 1 Phan Văn   Bảo   5     5 6.0 5.0           5.0 6.0 5.0       2.0 4.5 1                                         61 39 17 39 14 35.9 0 0.0 8 20.5 6 15.4 25 64.1 15 38.5 2 5.1 8 20.5 61 39 17 0 0   0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0
61 2 Lương Ngọc   Chánh   8     3 4.0 6.0           3.0 5.0 3.0       2.0 3.8 2                                        
61 3 Phan Anh   Châu   10     9 10.0 9.0           9.0 10.0 8.0       9.0 9.2 3                                        
61 4 Trần Hữu   Chương   9     6 7.0 6.0           6.0 6.0 6.0       6.8 6.5 4                                        
61 5 Lương Thị  Thuý Diễm 1 7     5 6.0 6.0           5.0 7.0 4.0       5.3 5.5 5                                        
61 6 Vỏ  Thị    Diệu 1 3     5 3.0 3.0           4.0 3.0 5.0       2.5 3.5 6                                          
61 7 Ngô Thị  Kim Duyên 1 5     4 4.0 4.0           3.0 4.0 4.0       3.0 3.7 7                                          
61 8 Trần Văn   Dương   6     5 6.0 5.0           3.0 5.0 7.0       5.0 5.2 8                                          
61 9 Trần Tấn   Đạt   5     5 5.0 6.0           5.0 7.0 5.0       6.3 5.7 9                                          
61 10 Trương Vĩnh   Đạt   6     4 6.0 6.0           5.0 4.0 5.0       3.0 4.5 10                                          
61 11 Nguyễn Thị  Thanh Hằng 1 10     10 10.0 9.0           10.0 10.0 9.0       9.8 9.7 11                                          
61 12 Huỳnh Thị Thu Hằng 1 7     4 5.0 6.0           4.0 5.0 3.0       3.5 4.3 12                                          
61 13 Phạm  Thị    Hồng 1 7     4 6.0 5.0           5.0 5.0 5.0       5.3 5.2 13                                          
61 14 Nguyễn Hoài   Huy   5     7 6.0 4.0           5.0 5.0 5.0       4.3 5.0 14                                          
61 15 Phạm  Thị Ngọc Huyền 1 9     6 8.0 8.0           8.0 9.0 7.0       5.8 7.4 15                                          
61 16 Bùi Thị Diệu Linh 1 9     6 9.0 8.0           5.0 5.0 5.0       7.8 6.6 16                                          
61 17 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1 9     7 9.0 8.0           6.0 7.0 9.0       8.0 7.8 17                                          
61 18 Nguyễn  Phi   Long   6     4 4.0 5.0           3.0 4.0 4.0       4.5 4.2 18                                          
61 19 Thi Văn   Lực   4     5 3.0 3.0           3.0 5.0 3.0       2.8 3.5 19                                          
61 20 Bùi Nhật   Lương   5     7 6.0 4.0           3.0 5.0 5.0       2.0 4.2 20                                          
61 21 Phan Công   Minh   7     5 4.0 5.0           5.0 7.0 5.0       5.8 5.6 21                                          
61 22 Trần Công   Minh   3     5 4.0 4.0           8.0 2.0 3.0       4.0 4.2 22                                          
61 23 Hồ Phương   Nam   7     4 6.0 5.0           6.0 6.0 5.0       5.8 5.6 23                                          
61 24 Phan Hoài    Nhân   6     6 7.0 5.0           7.0 6.0 4.0       5.3 5.7 24                                          
61 25 Trần Thị Yến  Nhi 1 7     4 7.0 7.0           6.0 8.0 6.0       5.8 6.3 25                                          
61 26 Thị Thuỳ Nhung 1 7     5 6.0 6.0           4.0 5.0 4.0       5.0 5.0 26                                        
61 27 Nguyễn  Thị Ly Ni 1 9     5 7.0 6.0           6.0 9.0 5.0       8.0 7.0 27                                            
61 28 Châu Ngọc   Phương   6     8 6.0 5.0           3.0 4.0 5.0       6.0 5.2 28                                          
61 29 Phạm Thanh   Phương   10     7 9.0 9.0           9.0 9.0 7.0       8.3 8.5 29                                            
61 30 Trần  Đình   Quốc   9     5 4.0 5.0           6.0 5.0 5.0       5.0 5.4 30                                            
61 31 Ngô Thị   Sương 1 10     7 10.0 9.0           10.0 10.0 8.0       9.3 9.2 31                                            
61 32 Nguyễn Quốc   Thiên   6     5 4.0 5.0           4.0 4.0 4.0       5.8 4.7 32                                          
61 33 Trần  Thị   Tính 1 6     6 6.0 5.0           5.0 5.0 3.0       3.5 4.6 33                                            
61 34 Bùi Thị    Tiên 1 6     5 5.0 5.0           6.0 5.0 5.0       5.8 5.4 34                                          
61 35 Châu Thị Ngọc Trâm 1 10     8 10.0 10.0           10.0 10.0 8.0       9.5 9.4 35                                          
61 36 Hồ  Thị Mỹ Trang 1 6     5 6.0 5.0           3.0 5.0 6.0       3.5 4.7 36                                          
61 37 Phan Anh   Tuấn   5     5 5.0 5.0           5.0 5.0 6.0       5.0 5.2 37                                          
61 38 Trần     Tùng   7     6 5.0 4.0           5.0 5.0 3.0       3.0 4.4 38                                          
61 39 Nguyễn Tấn   Tưởng   8     7 9.0 8.0           9.0 9.0 7.0       8.3 8.2 39                                          
61                                                                                              
61                                                                                              
61                                                                                              
61                                                                                              
61                                                                                              
61                                                                                                
62 1 Châu Thị  Quỳnh Anh 1 10     9 4.0 8.0           7.5 8.0 9.0       8.3 8.1 1                                          
62 2 Nguyễn  Thị Hồng  Ân 1 7     9 6.0 9.0           3.5 7.0 9.5       8.5 7.4 2                                          
62 3 Đoàn Quốc    Ba   1     4 9.0 4.0           3.0 3.0 2.0       5.0 3.8 3                                          
62 4 Thanh   Bảo   1     7               3.0 4.0 2.5           4                                          
62 5 Chí   Bền   1     3 4.0 4.0           2.0 2.0 4.0       3.3 2.9 5                                          
62 6 Văn   Chung   6     9 9.0 10.0           7.0 7.0 7.0       7.8 7.6 6                                          
62 7 Thị   Dung 1 8     7 5.0 9.0           5.5 5.0 6.0       8.0 6.6 7                                          
62 8 Bùi  Minh   Đạt   2     6 4.0 5.0           3.0 4.0 3.5       6.3 4.4 8                                          
62 9 Văn    Đô   8     8 4.0 6.0           3.0 6.0 4.5       7.5 5.8 9                                          
62 10 Văn   Đường   6     3 4.0 3.0           3.0 3.0 3.0       3.8 3.5 10                                          
62 11 Đặng  Thị Thuý Hằng 1 6     9 10.0 10.0           5.5 7.0 8.5       8.8 8.0 11                                          
62 12 Hồ    Kỹ   1     3               2.5               12                                          
62 13 Trầm  Thị   Liên 1 8     10 10.0 10.0           9.0 8.0 9.5       8.0 8.8 13                                          
62 14 Trần  Thị    Mai 1 4     3 6.0 5.0           4.5 4.0 5.0       3.0 4.2 14                                          
62 15 Trần   Nhản 1 7     8 9.0 10.0           9.0 8.0 8.0       8.5 8.4 15                                          
62 16 Trần Thị Yến Nhi 1 10     10 10.0 7.0           6.0 8.0 6.5       8.5 8.0 16                                          
62 17 Phạm Thị Quỳnh Như 1 8     3 4.0 3.0           2.5 4.0 5.0       5.8 4.5 17                                          
62 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1 6     9 5.0 6.0           6.5 7.0 7.0       8.3 7.1 18                                          
62 19 Bùi Thị   Nữ 1 9     8 8.0 10.0           8.5 9.0 9.0       7.5 8.5 19                                          
62 20 Lương Minh   Phúc   9     8 9.0 8.0           8.5 5.0 7.5       6.0 7.2 20                                          
62 21 Nguyễn Thị   Sa 1 8     7 5.0 8.0           9.5 8.0 5.5       7.8 7.5 21                                          
62 22 Đinh Ngọc   Sơn   6     6 4.0 3.0           3.5 3.0 4.0       5.3 4.3 22                                              
62 23 Lâm   Sung   7     5 3.0 5.0           6.0 4.0 4.0       3.8 4.6 23                                          
62 24 Đỗ Thị Mỹ Tài 1 6     7 4.0 5.0           5.5 4.0 5.0       5.0 5.1 24                                          
62 25 Châu Thị   Tâm 1 10     6 4.0 7.0           5.0 5.0 4.5       3.8 5.2 25                                            
62 26 Phan An   Tân   7     9 4.0 5.0           6.0 6.0 3.0       8.5 6.2 26                                          
62 27 Phan Thị  Hoài Thương 1 3     8 4.0 3.0           3.5 5.0 6.0       5.8 5.0 27                                          
62 28 Bùi  Thị Minh Thuý 1 8     10 10.0 8.0           10.0 6.0 7.5       8.5 8.3 28                                          
62 29 Phan Thị Thu Thuý 1 7     7 4.0 3.0           4.5 4.0 5.5       3.5 4.6 29                                          
62 30 Mai Văn   Tiện   2     4 7.0 5.0           5.0 5.0 6.0       5.3 5.1 30                                          
62 31 Nguyễn Thị   Tình 1 8     9 9.0 10.0           10.0 7.0 9.0       8.5 8.7 31                                          
62 32 Hồng   Trị   9     4 5.0 4.0           4.5 5.0 3.0       6.8 5.2 32                                          
62 33 Nguyễn Thành   Trung   2     1 4.0 1.0           2.5 3.0 5.0       3.8 3.1 33                                          
62 34 Trần Đình   Tứ   1     4 3.0 2.0           2.0 3.0 3.5       4.0 3.0 34                                          
62 35 Mai Thị   Tuyền 1 4     6 5.0 5.0           6.5 6.0 3.5       5.3 5.2 35                                          
62 36 Nguyễn  Thị   Vân 1 3     3 4.0 5.0           2.5 3.0 6.0       3.8 3.8 36                                          
62 37 Thị Tường Vi 1 10     7 5.0 4.0           4.0 5.0 7.5       5.0 5.7 37                                          
62 38 Trần  Công   Viên   5     2 5.0 4.0           2.5 3.0 2.5       4.3 3.5 38                                          
62 39 Quang   Việt   3     7 4.0 1.0           4.0 5.0 4.0       3.5 4.0 39                                          
62 40 Phạm Duy   Vương   5     8 4.0 9.0           7.0 8.0 7.5       6.5 7.0 40                                          
62                                                                                              
62                                                                                              
62                                                                                              
62                                                                                              
62                                                                                                
63 1 Văn    An   1     5 4.0 4.0           2.5 3.0 2.0       5.5 3.5 1                                          
63 2 Trần Tấn   Bửu   4     8 5.0 10.0           8.5 6.0 6.0       7.3 6.9 2                                          
63 3 Trần Thanh   Châu   8     4 3.0 5.0           4.0 3.0 3.0       3.8 4.0 3                                          
63 4 Trần Văn   Chinh   6     5 4.0 8.0           6.0 2.0 7.5       5.0 5.3 4                                          
63 5 Hồ  Văn   Chinh   9     2 4.0 4.0           3.5 4.0 2.0       5.5 4.2 5                                          
63 6 Bùi Văn    Công   1     4 5.0 5.0           3.0 3.0 2.5       6.5 4.0 6                                          
63 7 Nguyễn Khắc   Cường   4     4 4.0 3.0           4.0 4.0 3.0       3.8 3.7 7                                          
63 8 Nguyễn Văn   Cường   8     9 5.0 8.0           5.0 4.0 3.5       3.5 5.0 8                                          
63 9 Thanh   Diệu 1 8     8 6.0 9.0           6.5 3.0 5.0       6.0 6.0 9                                          
63 10 Trần 1 9     9 9.0 10.0           8.0 8.0 7.0       9.5 8.6 10                                          
63 11 Đỗ Thị Thu Hiền 1 8     5 4.0 4.0           2.0 3.0 3.5       4.5 4.0 11                                          
63 12 Huỳnh Văn   Hùng   4     3 3.0 3.0           4.0 4.0 2.5       4.5 3.7 12                                          
63 13 Trần Cao   Huy   7     3 5.0 10.0           6.0 5.0 5.0       7.0 6.0 13                                          
63 14 Bùi Ngọc   Huy   9     5 4.0 7.0           2.5 3.0 4.5       5.0 4.6 14                                          
63 15 Bùi Quốc   Huy   5     5 3.0 4.0           5.0 3.0 6.0       7.0 5.1 15                                          
63 16 Văn   Huyền   4     5 5.0 6.0           6.0 5.0 5.5       4.5 5.1 16                                          
63 17 Lương Phước   Khang   6     4 5.0 5.0           2.5 3.5 4.5       5.8 4.5 17                                          
63 18 Đinh Chí   Linh   4     4 5.0 5.0           2.5 4.0 2.5       5.0 3.9 18                                          
63 19 Nguyễn Quang   Linh   1     4 5.0 5.0           5.0 3.0 4.0       5.5 4.3 19                                          
63 20 Thị   Mận 1 8     6 4.0 9.0           5.0 7.0 5.5       5.0 5.9 20                                          
63 21 Hồ Thị   My 1 9     6 5.0 9.0           6.5 4.0 5.0       5.5 5.9 21                                          
63 22 Nguyễn Thị Ly Na 1 8     9 7.0 9.0           4.0 5.0 5.0       7.8 6.5 22                                              
63 23 Trần Thị Ánh Nguyệt 1 10     9 10.0 10.0           9.0 8.0 9.5       9.5 9.3 23                                          
63 24   Thị  Huỳnh Như 1 1     5 8.0 4.0           7.0 4.0 2.5       6.5 5.0 24                                          
63 25 Châu Thị   Nữ 1 9     8 5.0 9.0           7.0 5.0 8.0       7.5 7.2 25                                            
63 26 Bùi  Văn   Phong   7     7 4.0 4.0           5.0 3.0 4.0       4.0 4.5 26                                          
63 27 Bùi Văn   Phú   8     9 4.0 8.0           5.0 7.0 6.0       5.0 6.2 27                                          
63 28 Phan Duy   Phương   7     4 2.0 5.0           4.0 3.0 3.0       6.0 4.3 28                                          
63 29 Trần     Quốc   8     6 4.0 8.0           4.0 5.0 6.5       7.3 6.1 29                                          
63 30 Huỳnh Văn   Tân   1     4 4.0 5.0           2.5 3.0 3.0       3.3 3.1 30                                          
63 31 Nguyễn Anh   Thi   4     3 4.0 5.0           3.0 4.0 2.0       2.3 3.1 31                                          
63 32 Nguyễn Anh   Thiên   7     9 4.0 5.0           4.5 5.0 5.0       5.5 5.4 32                                          
63 33 Bùi Thế   Thiên   8     7 4.0 9.0           7.5 6.0 6.0       5.8 6.5 33                                          
63 34 Trần  Đình   Thọ   4     3 4.0 4.0           3.5 3.0 2.0       3.0 3.2 34                                          
63 35 Đoàn  Thị  Thanh Thuý 1 10     4 4.0 4.0           4.5 4.0 2.5       3.3 4.1 35                                          
63 36 Thị Cẩm Tiên 1 9     8 9.0 10.0           7.5 8.0 6.5       8.5 8.1 36                                          
63 37 Bùi Thị Thu Trang 1 6     3 3.0 3.0           2.0 3.0 2.5       3.0 3.0 37                                          
63 38 Lương Văn   Trí   1     3 3.0 2.0           2.5 2.0 1.0       3.0 2.2 38                                          
63 39 Trần  Minh   Trí   1     3 4.0 3.0           2.5 2.5 2.0       2.0 2.4 39                                          
63 40 Nguyễn Thị Cẩm 1 4     6 5.0 8.0           3.5 7.0 5.5       3.5 5.0 40                                          
63                                                                                              
63                                                                                              
63                                                                                              
63                                                                                              
63                                                                                                
64 1     Ánh   4     6 5.0 8.5           3.0 9.8 6.5       4.5 5.8 1                                          
64 2 Ngô  Quang    Chương   10     8.5 9.0 10.0           6.3 9.8 6.0       7.3 8.0 2                                          
64 3 Bùi Minh   Công   8     5 4.0 10.0           5.3 6.5 5.0       6.0 6.0 3                                          
64 4 Phạm Quốc   Cường   5     5 3.5 9.5           5.5 5.5 5.5       5.5 5.6 4                                          
64 5 Bùi  Thị Phú Diễm 1 10     4.5 10.0 10.0           7.0 9.8 8.5       7.8 8.3 5                                          
64 6 Phạm Thị   Đào 1 5     5 3.5 6.0           2.0 3.0 3.5       3.0 3.5 6                                          
64 7 Châu Ngọc   Đức   8     8 5.0 10.0           7.8 7.3 6.0       7.8 7.4 7                                          
64 8 Bùi Trung   Hiếu   10     10 9.5 10.0           9.5 9.5 8.8       9.8 9.6 8                                          
64 9 Nguyễn Thị Thanh Liêm 1 5     3.5 4.5 8.0           2.0 3.0 4.0       5.0 4.2 9                                          
64 10 Ngô Quang   Linh   5     8 7.0 10.0           8.5 8.5 5.5       8.0 7.6 10                                          
64 11 Phan Văn   Long   3     2 2.0 3.0           2.5 3.8 5.5       5.5 3.9 11                                          
64 12 Nguyễn Thị   Ly 1 5     4.5 2.0 7.0           4.0 3.0 3.0       4.8 4.1 12                                          
64 13 Phan Thị   Na 1 10     7 6.5 9.5           7.5 9.3 8.0       8.0 8.2 13                                          
64 14 Nguyễn Hữu   Nam   4     3 3.0 7.5           3.0 3.5 4.5       4.5 4.1 14                                          
64 15 Bùi Thị    Nga 1 7     7 3.0 7.0           5.3 7.5 5.5       7.8 6.5 15                                          
64 16 Nguyễn Thị Kim Ngân 1 3     3.5 2.0 8.5           2.0 2.5 5.0       4.0 3.7 16                                          
64 17 Châu Ngọc   Nhật   7     2 2.0 5.0           2.5 3.8 4.0       4.8 3.9 17                                          
64 18 Thị Ái Phi 1 10     9 10.0 10.0           8.0 9.3 7.5       8.8 8.8 18                                          
64 19 Châu Ngọc   Phong   4     7.5 2.0 5.5           2.0 3.0 3.5       4.0 3.7 19                                          
64 20 Nguyễn Hồng   Phúc   6     5 3.5 10.0           5.0 7.0 5.5       5.5 5.8 20                                          
64 21 Đỗ Thị Hiền Phước 1 7     4 3.0 7.5           4.0 5.5 6.0       4.8 5.1 21                                          
64 22 Phạm Ngọc   Quốc   10     5 5.5 8.0           5.8 7.0 4.5       6.5 6.4 22                                              
64 23 Ngô Thị  Hồng Tâm 1 8     9 8.5 7.5           6.5 7.0 5.5       7.0 7.1 23                                          
64 24 Thị Thanh Thảo 1 4     5 4.0 7.0           2.5 6.0 7.0       4.5 5.0 24                                          
64 25 Nguyễn Thị Thu Thảo 1 10     5 9.0 10.0           8.5 8.0 7.0       9.5 8.4 25                                            
64 26 Nguyễn Thị   Thảo 1 6     4 2.0 3.5           2.0 3.0 4.0       4.8 3.7 26                                          
64 27 Nguyễn Thị Thuý Tiên 1 10     6.5 7.0 9.0           5.5 7.0 6.0       8.0 7.2 27                                          
64 28 Lương Phan  Thanh Triều   8     5 2.0 9.5           8.8 5.5 8.0       6.3 6.8 28                                          
64 29 Phạm Thị Lan Trinh 1 9     6 6.5 10.0           6.5 9.3 8.8       9.3 8.4 29                                          
64 30 Đỗ Hồ Như   4     7.5 2.0 2.0           1.5 4.3 5.0       3.5 3.7 30                                          
64 31 Phạm Ngọc   Tuấn   5     4.5 3.5 7.5           4.0 2.0 3.0       3.5 3.8 31                                          
64 32 Nguyễn Thanh   Tuấn   5     7 5.0 7.5           7.5 5.5 5.5       5.8 6.1 32                                          
64 33 Phạm Viết   Tưởng   5     6.5 2.0 9.0           2.5 5.0 5.0       5.8 5.0 33                                          
64 34 Thị Kim Tuyết 1 3     4 2.0 2.5           2.0 3.0 5.0       5.8 3.8 34                                          
64 35 Hồ Thanh   Vương   7     2 5.0 4.0           4.0 5.5 6.0       5.8 5.1 35                                          
64 36 Ngô Triệu   Vỹ   7     5 7.0 2.5           3.0 6.0 4.5       5.5 5.0 36                                          
64 37 Văn   Xuân   9     8 3.0 9.5           8.8 7.0 7.0       7.8 7.6 37                                          
64 38 Nguyễn Trần Quốc Xuyên   9     7 2.0 5.0           4.8 5.5 6.0       4.0 5.2 38                                          
64 39 Phạm Thị Mỹ Yến 1 3     5 3.0 8.0           3.0 6.8 4.5       2.5 4.2 39                                          
64                                                                                              
64                                                                                              
64                                                                                              
64                                                                                              
64                                                                                              
64                                                                                                
65 1 Nguyễn Văn   Dũng   7     7 5.0 6.5           3.5 3.5 5.0       4.5 4.8 1                                          
65 2 Châu Ngọc Anh Duy   9     10 5.5 7.5           9.0 8.8 6.0       6.3 7.6 2                                          
65 3 Nguyễn Thị   Hảo 1 8     8 6.5 9.5           4.8 9.3 6.0       8.5 7.5 3                                          
65 4 Thị Thu Hiền 1 10     9 8.5 9.5           5.3 6.0 5.5       7.5 7.2 4                                          
65 5 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1 8     7.5 5.0 10.0           6.3 7.0 6.0       8.5 7.3 5                                          
65 6 Ngô Quang   Hoàng   7     10 3.5 10.0           7.0 8.0 5.5       7.3 7.2 6                                          
65 7     Hùng   10     10 10.0 10.0           10.0 9.8 9.0       9.3 9.7 7                                          
65 8 Nguyễn Văn   Hưng   8     10 6.5 7.0           6.8 5.5 5.0       6.0 6.5 8                                          
65 9 Ngô  Thị   Lan 1 9     10 9.0 9.5           7.8 5.5 6.0       6.0 7.2 9                                          
65 10 Nguyễn Đình   Lộc   5     5 3.0 5.5           3.5 6.0 6.0       5.0 5.0 10                                          
65 11 Nguyễn Văn   Lộc   2     9 6.0 5.5           3.0 5.8 6.0       4.5 5.0 11                                          
65 12 Nguyễn Văn   Lợi   10     9 4.0 6.0           6.5 5.5 5.5       7.3 6.6 12                                          
65 13 Bùi Phương   Nam   6     9 3.0 6.0           3.0 5.5 4.5       5.0 5.0 13                                          
65 14 Ngô Thị Thanh Nga 1 2     3 2.0 2.5           4.0 5.0 3.0       4.5 3.6 14                                          
65 15 Nguyễn Thị Như Ngọc 1 9     10 9.0 9.5           8.0 9.8 7.0       8.3 8.6 15                                          
65 16 Bùi Thị   Ngọc 1 9     9 6.0 7.5           7.5 9.5 7.0       8.3 8.0 16                                          
65 17 Trần Trọng Nghĩa   10     7 8.0 8.5           9.5 8.5 6.5       8.0 8.2 17                                          
65 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1 6     3 4.5 10.0           6.0 7.5 5.5       5.8 6.1 18                                          
65 19 Thị    Ny 1 6     6 4.5 8.0           6.0 6.5 4.0       4.5 5.5 19                                          
65 20 Anh   Quốc   3     10 6.5 6.0           4.8 5.5 4.0       3.5 5.0 20                                          
65 21 Nguyễn Hiếu   Quốc   10     9 8.0 7.5           9.0 8.8 8.0       5.8 8.0 21                                          
65 22 Thị Thảo Quyên 1 10     10 6.5 8.0           9.8 9.8 8.5       9.8 9.2 22                                              
65 23 Nguyễn Thị Mỵ Sương 1 10     10 8.5 7.5           8.5 9.5 7.0       9.0 8.7 23                                          
65 24 Trần Nguyên   Tài   5     6 5.0 6.5           4.0 6.5 4.0       4.5 5.0 24                                          
65 25 Bùi Tấn   Thanh   8     3 3.0 9.5           3.5 5.3 4.0       5.5 5.0 25                                            
65 26 Mai Nhật   Thiên   2     6 3.0 4.5           3.0 4.0 5.0       2.0 3.5 26                                          
65 27 Châu Thị Ngọc Trang 1 3     6 3.5 4.0           4.0 5.0 4.5       2.0 3.8 27                                          
65 28 Thị Thuỳ Trang 1 5     3 7.5 8.5           4.0 6.0 5.0       5.5 5.4 28                                          
65 29 Châu Thị   Trang 1 9     10 6.0 10.0           6.0 6.0 6.0       5.8 6.8 29                                          
65 30 Châu Thị Mỹ 1 2     3 5.0 6.5           3.0 4.5 4.0       2.5 3.6 30                                          
65 31 Trần Văn     2     4 4.0 4.0           4.0 5.0 3.0       4.0 3.8 31                                          
65 32 Lương Anh   Tuấn   9     4 4.0 6.0           5.3 6.3 5.0       3.0 5.0 32                                          
65 33 Nguyễn Thanh   Tùng   4     3 5.5 8.5           4.5 5.5 4.5       4.8 5.0 33                                          
65 34 Nguyễn Đại     6     7.5 4.5 7.0           4.0 4.5 6.0       3.5 5.0 34                                          
65 35 Ngô Quang   Việt   4     6 8.0 6.0           4.5 4.8 3.0       5.5 5.0 35                                          
65 36 Mai Thị  Phương Vy 1 5     7.5 5.0 8.5           6.0 7.3 3.0       3.5 5.3 36                                          
65 37 Nguyễn Trần Thiên Ý   8     5 8.0 10.0           6.5 6.3 4.5       5.8 6.4 37                                          
65 38 Lương Thị Thu Yên 1 3     4 4.0 2.0           3.0 4.5 3.5       3.8 3.6 38                                          
65 39 Châu Ngọc   Yên   8     9 5.0 8.5           5.8 6.8 5.5       5.5 6.4 39                                          
65                                                                                              
65                                                                                              
65                                                                                              
65                                                                                              
65                                                                                              
65                                                                                                
71 1 Đỗ Thị   Châu 1     9 9 10.0 9.0           6.5 9.0 9.3       7.5 8.4 1                                          
71 2 Ngô Thị Kim Chi 1     7 5 8.0 7.0           5.0 5.0 6.5       5.5 5.9 2                                          
71 3 Thị   Diễm 1     9 9 10.0 9.0           7.0 7.0 8.3       7.3 8.0 3                                          
71 4 Hồ Thị   Diên 1     9 9 10.0 9.0           7.5 7.0 9.0       5.8 7.8 4                                          
71 5 Châu     Diệu       5 7 7.0 6.0           5.0 4.0 6.0       4.5 5.3 5                                          
71 6 Bùi Thị   Dung 1     6 8 8.0 7.0           6.5 8.0 6.3       6.5 6.9 6                                          
71 7 Nguyễn Tiến   Dũng       4 4 4.0 3.0           3.5 4.5 4.0       2.0 3.5 7                                          
71 8 Phan Thị Mỹ Duyên 1     6 5 6.0 8.0           3.5 4.0 6.5       5.0 5.2 8                                          
71 9 Huỳnh   Đức       7 5 7.0 7.0           6.5 6.0 7.0       5.0 6.2 9                                          
71 10 Huỳnh Thị Hương Giang 1     6 6 7.0 7.0           6.0 6.0 6.5       5.0 6.0 10                                          
71 11 Phan Mai Xuân Hân       8 10 9.0 8.0           8.0 10.0 7.5       9.0 8.7 11                                          
71 12 Mai Tấn   Hiếu       4 3 3.0 3.0           3.5 4.0 5.3       2.5 3.5 12                                          
71 13 Lương   Huân       6 7 8.0 8.0           6.5 7.0 5.0       5.3 6.3 13                                          
71 14 Trần Ngọc   Huân       5 6 6.0 7.0           3.5 6.5 6.0       3.3 5.1 14                                          
71 15 Trần Quốc   Hùng       7 6 7.0 6.0           6.0 3.0 5.0       5.3 5.4 15                                          
71 16 Huỳnh Tấn   Huy       4 6 6.0 5.0           4.0 3.5 4.0       2.5 4.0 16                                          
71 17 Huỳnh Xuân   Huy       5 9 8.0 8.0           7.5 10.0 7.0       7.0 7.7 17                                          
71 18 Trần Thị Lệ Huyên 1     7 7 7.0 8.0           4.0 5.0 4.0       5.3 5.5 18                                          
71 19 Phan Thị   Huyên 1     7 7 7.0 8.0           7.0 5.0 4.0       5.0 5.8 19                                          
71 20 Trần Thị Thuý Kiều 1     9 8 7.0 7.0           5.0 5.0 6.0       3.3 5.6 20                                          
71 21 Trần Văn   Lập       5 6 6.0 5.0           4.0 5.0 3.3       2.5 4.2 21                                          
71 22 Thi Hoàng   Lên       6 5 6.0 6.0           4.0 5.0 5.3       2.3 4.5 22                                              
71 23 Trần Văn   Lên       6 5 6.0 6.0           3.5 4.5 5.0       2.5 4.3 23                                          
71 24 Mai   Linh       7 6 6.0 5.0           3.5 2.0 4.0       2.3 3.8 24                                          
71 25 Văn   Lộc       7 9 7.0 6.0           4.5 8.0 5.0       4.0 5.8 25                                            
71 26 Nguyễn   Long       6 9 9.0 8.0           7.0 9.0 7.8       6.5 7.6 26                                          
71 27 Nguyễn Thanh   Lưu       6 6 7.0 6.0           5.0 6.0 7.5       5.0 5.9 27                                          
71 28 Thị Ánh Ly 1     10 9 7.0 7.0           6.5 9.0 5.5       7.5 7.5 28                                          
71 29 Thị Diễm Ly 1     10 9 7.0 7.0           6.5 9.0 4.3       5.3 6.8 29                                          
71 30 Nguyễn Thanh   Minh       7 5 6.0 6.0           6.0 5.0 7.0       5.0 5.8 30                                          
71 31 Nguyễn Thị Diễm My 1     6 7 8.0 7.0           5.5 5.0 6.0       2.5 5.3 31                                          
71 32 Hồ Thị Tuyết My 1     9 7 7.0 7.0           5.0 6.0 3.0       5.3 5.7 32                                          
71 33 Nguyễn Thị Như Ngọc 1     9 8 9.0 8.0           7.0 8.0 7.3       8.0 7.9 33                                          
71 34 Bùi Trọng   Nghĩa       6 8 8.0 7.0           7.0 7.0 5.0       5.8 6.5 34                                          
71 35 Đỗ Thị   Nở 1     6 6 7.0 7.0           4.5 4.5 4.5       4.3 5.1 35                                          
71 36 Nguyễn Thị   Phượng 1     6 7 8.0 7.0           5.0 6.0 7.0       7.5 6.7 36                                          
71 37 Trần Thanh   Vỹ       10 10 9.0 9.0           8.0 9.0 8.3       9.0 8.9 37                                          
71                                                                                              
71                                                                                              
71                                                                                              
71                                                                                              
71                                                                                              
71                                                                                              
71                                                                                              
71                                                                                                
72 1 Trần Thị Ngọc Ánh 1     8 8 8.0 7.0           3.0 6.0 6.5       5.3 6.0 1                                            
72 2 Nguyễn Thị Mai Ân 1     7 4 5.0 4.0           3.0 4.0 2.5       4.3 4.0 2                                          
72 3 Hoàng   Duy       6 8 7.0 6.0           3.0 3.0 5.0       5.3 5.0 3                                          
72 4 Thị Thuỳ Dương 1     6 6 5.0 5.0           3.0 4.0 2.5       2.8 3.8 4                                          
72 5 Tiến   Đạt       5 6 6.0 4.0           3.5 3.5 3.5       3.3 4.0 5                                          
72 6 Trần Sỹ   Điệp       7 6 7.0 5.0           4.5 3.0 4.0       5.8 5.0 6                                          
72 7 Lương Thị Vân Đuyển 1     6 6 5.0 8.0           4.5 5.5 6.0       2.5 5.0 7                                          
72 8 Đoàn Thị   Hằng 1     9 7 4.0 7.0           3.5 3.5 7.0       4.3 5.2 8                                          
72 9 Công   Hậu       9 8 8.0 7.0           5.0 5.5 7.5       5.5 6.5 9                                          
72 10 Hữu    Hiếu       6 6 5.0 7.0           4.0 7.5 3.0       5.3 5.3 10                                          
72 11 Nguyễn Thị   Hoa 1     5 7 5.0 6.0           5.0 5.5 5.0       5.0 5.3 11                                          
72 12 Mai   Hưng       6 5 8.0 6.0           3.5 5.5 6.0       4.3 5.2 12                                          
72 13 Bùi Vương   Kha       7 6 6.0 6.0           4.0 5.0 5.0       5.0 5.2 13                                          
72 14 Trần Quang   Khải       5 8 8.0 6.0           7.0 6.5 7.0       5.3 6.5 14                                          
72 15 Vương Quang   Khải       7 8 7.0 7.0           4.5 7.0 4.5       5.5 6.0 15                                          
72 16 Nguyễn Đình   Linh       7 8 5.0 6.0           3.5 5.5 3.5       5.3 5.1 16                                          
72 17 Phan   Lộc       9 9 7.0 8.0           7.5 6.0 5.5       5.3 6.7 17                                          
72 18 Nguyễn Thị   Lưu 1     7 8 4.0 6.0           4.0 4.0 4.5       5.3 5.1 18                                          
72 19 Nguyễn Thị Kim Ly 1     6 7 8.0 7.0           4.0 4.0 8.0       5.0 5.8 19                                          
72 20 Phương   Nam       4 5 5.0 4.0           3.0 3.0 3.5       3.0 3.5 20                                          
72 21 Trần Trọng   Nghĩa       5 7 5.0 5.0           4.0 5.5 6.0       4.0 5.0 21