SỔ ĐIỂM MÔN  VẬT LÝ HỌC KÌ I  NĂM HỌC  2010-2011 SỔ ĐIỂM MÔN  VẬT LÝ HỌC KÌ II  NĂM HỌC  2010-2011  
 
TT HỌ VÀ TÊN NỮ HỆ SỐ 1 TỰ CHỌN HỆ SỐ 2 THI TBm TT HỆ SỐ 1 TỰ CHỌN HỆ SỐ 2 THI TBm CẢ 
LỚP MIỆNG VIẾT M VIÊT HKI MIỆNG VIẾT M VIÊT HKI NĂM CHON
61 1 Phan Văn   Bảo   2     6 5.0       4.0 2.0 3.0 5.5           2.5 3.7 1                                         0
61 2 Lương Ngọc   Chánh   2     5 3.0       4.0 5.0 3.0 3.0           4.0 3.6 2                                         0
61 3 Phan Anh   Châu   10     9 9.0       10.0 8.0 10.0 10.0           8.5 9.2 3                                         0
61 4 Trần Hữu   Chương   7     7 4.0       9.0 8.0 9.0 7.5           6.0 7.0 4                                         0
61 5 Lương Thị  Thuý Diễm 1 7     3 6.0       4.0 4.0 4.0 4.5           3.0 4.2 5                                         0
61 6 Vỏ  Thị    Diệu 1 2     3 6.0             5.0           5.5 4.7 6                                         0
61 7 Ngô Thị  Kim Duyên 1 2     3 4.0       5.0 3.0 4.0 3.0           5.0 3.8 7                                         0
61 8 Trần Văn   Dương   5     8 4.0       5.0 6.0 3.0 3.5           5.0 4.8 8                                         0
61 9 Trần Tấn   Đạt   5     6 4.0       6.0 8.0 5.0 7.0           5.0 5.7 9                                         0
61 10 Trương Vĩnh   Đạt   2     8 2.0       4.0 4.0 3.0 4.5           5.5 4.4 10                                         0
61 11 Nguyễn Thị  Thanh Hằng 1 9     8 10.0             9.0           9.0 9.0 11                                         0
61 12 Huỳnh Thị Thu Hằng 1 4     7 4.0       5.0 3.0 3.0 7.0           4.0 4.7 12                                         0
61 13 Phạm  Thị    Hồng 1 7     8 7.0       6.0 6.0 3.0 6.5           4.0 5.6 13                                         0
61 14 Nguyễn Hoài   Huy   4     8 5.0       5.0 4.0 3.0 3.5           4.5 4.5 14                                         0
61 15 Phạm  Thị Ngọc Huyền 1 7     9 4.0       8.0 10.0 6.0 9.0           5.5 7.1 15                                         0
61 16 Bùi Thị Diệu Linh 1 9     7 6.0       8.0 6.0 4.0 6.5           3.0 5.6 16                                         0
61 17 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1 8     7 7.0             6.0           6.0 6.5 17                                         0
61 18 Nguyễn  Phi   Long   5     6 6.0             5.0           4.5 5.1 18                                         0
61 19 Thi Văn   Lực   2     7 2.0       4.0 3.0 3.0 3.0           5.5 4.0 19                                         0
61 20 Bùi Nhật   Lương   2     7 7.0       4.0 2.0 3.0 8.0           5.0 5.1 20                                         0
61 21 Phan Công   Minh   5     8 4.0       4.0 5.0 7.0 9.0           6.5 6.4 21                                         0
61 22 Trần Công   Minh   2     7 5.0       6.0 3.0 3.0 4.5           5.5 4.7 22                                         0
61 23 Hồ Phương   Nam   5     5 5.0       4.0 3.0 4.0 5.5           5.5 4.9 23                                         0
61 24 Phan Hoài    Nhân   5     7 7.0             6.0           5.5 5.9 24                                         0
61 25 Trần Thị Yến  Nhi 1 8     9 4.0       6.0 6.0 5.0 3.0           6.0 5.6 25                                         0
61 26 Thị Thuỳ Nhung 1 4     9 5.0       5.0 3.0 5.0 6.0           5.5 5.4 26                                         0
61 27 Nguyễn  Thị Ly Ni 1 8     9 5.0       7.0 6.0 5.0 7.0           4.5 6.1 27                                         0
61 28 Châu Ngọc   Phương   2     8 3.0             5.5           6.0 5.3 28                                         0
61 29 Phạm Thanh   Phương   8     8 6.0       10.0 5.0 9.0 10.0           6.5 7.8 29                                         0  
61 30 Trần  Đình   Quốc   2     7 4.0       4.0 8.0 6.0 7.0           6.0 5.7 30                                         0
61 31 Ngô Thị   Sương 1 9     8 9.0       10.0 10.0 10.0 10.0           5.5 8.4 31                                         0
61 32 Nguyễn Quốc   Thiên   3     7 6.0       4.0 8.0 5.0 5.5           6.0 5.6 32                                         0
61 33 Trần  Thị   Tính 1 8     7 4.0       6.0 8.0 5.0 4.3           7.0 6.1 33                                         0
61 34 Bùi Thị    Tiên 1 4     9 3.0       5.0 6.0 4.0 6.5           3.0 4.8 34                                         0
61 35 Châu Thị Ngọc Trâm 1 10     8 10.0             10.0           9.0 9.4 35                                         0
61 36 Hồ  Thị Mỹ Trang 1 6     8 2.0       5.0 6.0 3.0 3.0           6.0 4.9 36                                         0
61 37 Phan Anh   Tuấn   6     7 5.0             5.5           5.0 5.5 37                                         0
61 38 Trần     Tùng   7     8 6.0       6.0 7.0 5.0 6.5           4.0 5.8 38                                         0
61 39 Nguyễn Tấn   Tưởng   7     8 3.0       7.0 10.0 5.0 8.0           7.5 7.1 39                                         0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                               0
62 1 Châu Thị  Quỳnh Anh 1 7     9 10.0       8.0 6.0 7.0 6.5           5.5 7.0 1                                         0
62 2 Nguyễn  Thị Hồng  Ân 1 8     7 10.0       7.0 5.0 9.0 7.0           5.5 7.0 2                                         0
62 3 Đoàn Quốc    Ba   4     8 6.0       6.0 6.0 3.0 5.0           5.5 5.4 3                                         0
62 4 Thanh   Bảo   3     5 3.0       4.0 7.0 2.0 2.0               4                                         0
62 5 Chí   Bền   2     7 3.0             6.5           5.0 5.0 5                                         0
62 6 Văn   Chung   5     10 9.0       7.0 8.0 10.0 10.0           7.0 8.2 6                                         0
62 7 Thị   Dung 1 8     7 9.0       8.0 10.0 8.0 5.3           3.5 6.5 7                                         0
62 8 Bùi  Minh   Đạt   6     9 8.0       6.0 10.0 6.0 6.5           3.0 6.1 8                                         0
62 9 Văn    Đô   6     9 8.0       8.0 8.0 9.0 6.0           7.0 7.4 9                                         0
62 10 Văn   Đường   4     4 4.0       5.0 4.0 4.0 3.0           3.0 3.6 10                                         0
62 11 Đặng  Thị Thuý Hằng 1 8     7 10.0       9.0 8.0 9.0 8.5           7.0 8.1 11                                         0
62 12 Hồ    Kỹ   2     6 3.0       3.0 3.0 3.0 4.5               12                                         0
62 13 Trầm  Thị   Liên 1 10     10 10.0       10.0 8.0 10.0 10.0           8.5 9.4 13                                         0
62 14 Trần  Thị    Mai 1 7     5 6.0             5.5           3.5 4.9 14                                         0
62 15 Trần   Nhản 1 9     9 9.0       9.0 8.0 9.0 8.5           6.5 8.1 15                                         0
62 16 Trần Thị Yến Nhi 1 9     9 8.0       8.0 8.0 9.0 9.5           8.5 8.7 16                                         0
62 17 Phạm Thị Quỳnh Như 1 5     5 8.0       6.0 5.0 3.0 5.5           3.0 4.7 17                                         0
62 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1 7     7 8.0       8.0 8.0 9.0 6.0           4.5 6.6 18                                         0
62 19 Bùi Thị   Nữ 1 9     10 7.0       9.0 10.0 8.0 10.0           6.0 8.3 19                                         0
62 20 Lương Minh   Phúc   7     6 9.0             7.5           6.0 6.9 20                                         0
62 21 Nguyễn Thị   Sa 1 9     8 9.0       10.0 8.0 8.0 8.0           6.5 8.0 21                                         0
62 22 Đinh Ngọc   Sơn   2     5 3.0       7.0 4.0 2.0 5.5           4.0 4.2 22                                         0    
62 23 Lâm   Sung   2     7 2.0             8.0           4.5 5.1 23                                         0
62 24 Đỗ Thị Mỹ Tài 1 6     7 5.0       7.0 8.0 4.0 5.3           3.5 5.3 24                                         0
62 25 Châu Thị   Tâm 1 5     8 5.0       4.0 6.0 4.0 4.5           4.5 5.0 25                                         0  
62 26 Phan An   Tân   3     7 4.0       5.0 3.0 3.0 5.5           5.0 4.6 26                                         0
62 27 Phan Thị  Hoài Thương 1 4     6 5.0       5.0 5.0 3.0 5.0           4.0 4.5 27                                         0
62 28 Bùi  Thị Minh Thuý 1 8     10 7.0       9.0 8.0 9.0 9.5           8.0 8.5 28                                         0
62 29 Phan Thị Thu Thuý 1 7     7 6.0       5.0 7.0 3.0 4.5           7.0 5.9 29                                         0
62 30 Mai Văn   Tiện   5     6 2.0       3.0 5.0 4.0 5.5           5.5 4.8 30                                         0
62 31 Nguyễn Thị   Tình 1 10     8 7.0       9.0 8.0 10.0 9.5           9.0 8.9 31                                         0
62 32 Hồng   Trị   6     6 5.0       6.0 5.0 3.0 4.5           8.0 5.8 32                                         0
62 33 Nguyễn Thành   Trung   2     4 2.0       2.0 5.0 2.0 4.0           3.5 3.2 33                                         0
62 34 Trần Đình   Tứ   5     6 2.0       3.0 2.0 3.0 6.0           3.5 4.0 34                                         0
62 35 Mai Thị   Tuyền 1 5     8 6.0       5.0 8.0 6.0 6.0           3.5 5.5 35                                         0
62 36 Nguyễn  Thị   Vân 1 5     6 5.0       5.0 4.0 3.0 6.0           4.0 4.7 36                                         0
62 37 Thị Tường Vi 1 7     7 7.0       7.0 9.0 5.0 8.5           6.0 7.0 37                                         0
62 38 Trần  Công   Viên   5     6 3.0       7.0 4.0 2.0 5.0           6.0 5.0 38                                         0
62 39 Quang   Việt   6     4 2.0       3.0 3.0 3.0 2.0           5.0 3.6 39                                         0
62 40 Phạm Duy   Vương   8     10 9.0       10.0 8.0 8.0 10.0           7.0 8.5 40                                         0
62                                                                                             0
62                                                                                             0
62                                                                                             0
62                                                                                             0
62                                                                                               0
63 1 Văn    An   8     6 8.0             4.0           3.0 4.9 1                                         0
63 2 Trần Tấn   Bửu   6     8 5.0             6.5           5.5 6.1 2                                         0
63 3 Trần Thanh   Châu   4     6 2.0             6.5           3.0 4.3 3                                         0
63 4 Trần Văn   Chinh   5     8 8.0             6.0           3.5 5.4 4                                         0
63 5 Hồ  Văn   Chinh   7     6 3.0             6.0           3.0 4.6 5                                         0
63 6 Bùi Văn    Công   2     5 2.0             3.0           4.0 3.4 6                                         0
63 7 Nguyễn Khắc   Cường   2     6 2.0             6.5           5.0 4.8 7                                         0
63 8 Nguyễn Văn   Cường   5     7 4.0             4.5           5.5 5.2 8                                         0
63 9 Thanh   Diệu 1 7     6 2.0             6.5           5.0 5.4 9                                         0
63 10 Trần 1 9     9 10.0             8.0           7.0 8.1 10                                         0
63 11 Đỗ Thị Thu Hiền 1 7     4 5.0             3.0           3.5 4.1 11                                         0
63 12 Huỳnh Văn   Hùng   5     9 2.0             6.0           3.5 4.8 12                                         0
63 13 Trần Cao   Huy   7     8 4.0             8.0           6.0 6.6 13                                         0
63 14 Bùi Ngọc   Huy   7     6 4.0             4.0           5.0 5.0 14                                         0
63 15 Bùi Quốc   Huy   5     8 2.0             5.5           3.5 4.6 15                                         0
63 16 Văn   Huyền   4     9 2.0             9.5           6.0 6.5 16                                         0
63 17 Lương Phước   Khang   2     5 2.0             4.0           3.0 3.3 17                                         0
63 18 Đinh Chí   Linh   2     8 4.0             7.0           6.0 5.8 18                                         0
63 19 Nguyễn Quang   Linh   8     5 2.0             5.5           3.5 4.6 19                                         0
63 20 Thị   Mận 1 8     9 9.0             10.0           6.5 8.2 20                                         0
63 21 Hồ Thị   My 1 7     7 5.0             5.5           5.5 5.8 21                                         0
63 22 Nguyễn Thị Ly Na 1 6     6 4.0             6.0           8.5 6.7 22                                         0    
63 23 Trần Thị Ánh Nguyệt 1 9     9 9.0             9.0           6.0 7.9 23                                         0
63 24   Thị  Huỳnh Như 1 8     7 9.0             6.0           7.5 7.3 24                                         0
63 25 Châu Thị   Nữ 1 9     7 10.0             7.0           5.0 6.9 25                                         0  
63 26 Bùi  Văn   Phong   3     9 9.0             5.0           4.0 5.4 26                                         0
63 27 Bùi Văn   Phú   4     9 9.0             6.5           4.5 6.1 27                                         0
63 28 Phan Duy   Phương   2     6 2.0             5.0           4.5 4.2 28                                         0
63 29 Trần     Quốc   2     9 2.0             7.5           3.0 4.6 29                                         0
63 30 Huỳnh Văn   Tân   6     8 7.0             5.0           6.0 6.1 30                                         0
63 31 Nguyễn Anh   Thi   7     8 9.0             4.0           3.0 5.1 31                                         0
63 32 Nguyễn Anh   Thiên   9     7 9.0             7.0           5.0 6.8 32                                         0
63 33 Bùi Thế   Thiên   8     9 10.0             7.5           6.0 7.5 33                                         0
63 34 Trần  Đình   Thọ   2     8 2.0             6.0           4.0 4.5 34                                         0
63 35 Đoàn  Thị  Thanh Thuý 1 7     8 6.0             4.5           3.0 4.9 35                                         0
63 36 Thị Cẩm Tiên 1 10     9 10.0             6.5           7.5 8.1 36                                         0
63 37 Bùi Thị Thu Trang 1 7     2 5.0             5.0           3.0 4.1 37                                         0
63 38 Lương Văn   Trí   6     8 2.0             6.0           3.5 4.8 38                                         0
63 39 Trần  Minh   Trí   2     8 8.0             2.5           5.0 4.8 39                                         0
63 40 Nguyễn Thị Cẩm 1 8     8 8.0             8.5           5.0 7.0 40                                         0
63                                                                                             0
63                                                                                             0
63                                                                                             0
63                                                                                             0
63                                                                                               0
64 1     Ánh   7     6 5.0             8.0           5.0 6.1 1                                         0
64 2 Ngô  Quang    Chương   6     7 7.0             8.0           5.5 6.6 2                                         0
64 3 Bùi Minh   Công   6     8 2.0             7.5           3.5 5.2 3                                         0
64 4 Phạm Quốc   Cường   5     6 4.0             8.0           3.5 5.2 4                                         0
64 5 Bùi  Thị Phú Diễm 1 9     8 6.0             6.0           4.5 6.1 5                                         0
64 6 Phạm Thị   Đào 1 2     7 7.0             5.5           2.5 4.3 6                                         0
64 7 Châu Ngọc   Đức   7     9 4.0             7.5           3.5 5.7 7                                         0
64 8 Bùi Trung   Hiếu   10     9 8.0             9.5           8.0 8.8 8                                         0
64 9 Nguyễn Thị Thanh Liêm 1 6     5 8.0             3.0           3.0 4.3 9                                         0
64 10 Ngô Quang   Linh   4     8 5.0             7.0           5.0 5.8 10                                         0
64 11 Phan Văn   Long   2     8 5.0             5.5           5.0 5.1 11                                         0
64 12 Nguyễn Thị   Ly 1 3     6 4.0             6.0           3.5 4.4 12                                         0
64 13 Phan Thị   Na 1 9     10 8.0             9.0           5.0 7.5 13                                         0
64 14 Nguyễn Hữu   Nam   2     6 3.0             6.0           3.0 4.0 14                                         0
64 15 Bùi Thị    Nga 1 9     10 5.0             5.0           4.0 5.8 15                                         0
64 16 Nguyễn Thị Kim Ngân 1 8     7 4.0             3.5           5.0 5.1 16                                         0
64 17 Châu Ngọc   Nhật   2     9 2.0             5.5           4.5 4.7 17                                         0
64 18 Thị Ái Phi 1 8     8 9.0             10.0           7.0 8.3 18                                         0
64 19 Châu Ngọc   Phong   2     7 4.0             5.0           3.0 4.0 19                                         0
64 20 Nguyễn Hồng   Phúc   2     7 4.0             4.0           3.5 3.9 20                                         0
64 21 Đỗ Thị Hiền Phước 1 8     7 5.0             6.0           4.5 5.7 21                                         0
64 22 Phạm Ngọc   Quốc   8     8 7.0             9.5           6.0 7.5 22                                         0    
64 23 Ngô Thị  Hồng Tâm 1 6     8 5.0             7.0           6.5 6.6 23                                         0
64 24 Thị Thanh Thảo 1 2     6 5.0             5.5           2.5 3.9 24                                         0
64 25 Nguyễn Thị Thu Thảo 1 10     10 8.0             10.0           8.5 9.2 25                                         0  
64 26 Nguyễn Thị   Thảo 1 6     6 4.0             2.0           5.0 4.4 26                                         0
64 27 Nguyễn Thị Thuý Tiên 1 9     5 9.0             5.5           5.0 6.1 27                                         0
64 28 Lương Phan  Thanh Triều   8     9 8.0             10.0           6.5 8.1 28                                         0
64 29 Phạm Thị Lan Trinh 1 8     9 8.0             7.5           4.5 6.7 29                                         0
64 30 Đỗ Hồ Như   4     4 4.0             3.8           6.0 4.7 30                                         0
64 31 Phạm Ngọc   Tuấn   7     8 2.0             5.5           3.5 4.8 31                                         0
64 32 Nguyễn Thanh   Tuấn   7     10 8.0             6.5           6.0 7.0 32                                         0
64 33 Phạm Viết   Tưởng   6     5 2.0             3.5           5.0 4.4 33                                         0
64 34 Thị Kim Tuyết 1 8     6 5.0             4.0           7.0 6.0 34                                         0
64 35 Hồ Thanh   Vương   3     6 5.0             6.5           7.0 6.0 35                                         0
64 36 Ngô Triệu   Vỹ   5     9 2.0             5.0           8.0 6.3 36                                         0
64 37 Văn   Xuân   6     9 8.0             9.5           8.0 8.3 37                                         0
64 38 Nguyễn Trần Quốc Xuyên   3     7 5.0             5.0           5.5 5.2 38                                         0
64 39 Phạm Thị Mỹ Yến 1 8     7 5.0             4.5           6.0 5.9 39                                         0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                               0
65 1 Nguyễn Văn   Dũng   2     6 2.0             4.0           3.5 3.6 1                                         0
65 2 Châu Ngọc Anh Duy   9     5 10.0             7.0           4.5 6.4 2                                         0
65 3 Nguyễn Thị   Hảo 1 9     6 4.0             5.0           3.5 4.9 3                                         0
65 4 Thị Thu Hiền 1 9     6 9.0             6.5           5.0 6.5 4                                         0
65 5 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1 9     8 8.0             8.0           3.0 6.3 5                                         0
65 6 Ngô Quang   Hoàng   7     8 6.0             6.5           4.5 5.9 6                                         0
65 7     Hùng   10     10 10.0             10.0           9.0 9.6 7                                         0
65 8 Nguyễn Văn   Hưng   7     6 9.0             5.5           4.5 5.8 8                                         0
65 9 Ngô  Thị   Lan 1 9     6 6.0             5.0           5.0 5.8 9                                         0
65 10 Nguyễn Đình   Lộc   2     7 2.0             2.5           3.5 3.3 10                                         0
65 11 Nguyễn Văn   Lộc   6     5 2.0             5.5           3.5 4.3 11                                         0
65 12 Nguyễn Văn   Lợi   7     8 2.0             9.0           4.0 5.9 12                                         0
65 13 Bùi Phương   Nam   4     5 4.0             3.0           3.0 3.5 13                                         0
65 14 Ngô Thị Thanh Nga 1 2     7 2.0             3.5           2.5 3.2 14                                         0
65 15 Nguyễn Thị Như Ngọc 1 9     9 10.0             7.5           5.5 7.4 15                                         0
65 16 Bùi Thị   Ngọc 1 9     5 4.0             5.5           4.0 5.1 16                                         0
65 17 Trần Trọng Nghĩa   4     8 4.0             7.5           5.5 5.9 17                                         0
65 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1 6     6 2.0             7.5           4.0 5.1 18                                         0
65 19 Thị    Ny 1 8     8 9.0             6.5           3.5 6.1 19                                         0
65 20 Anh   Quốc   6     6 9.0             5.5           3.0 5.1 20                                         0
65 21 Nguyễn Hiếu   Quốc   8     8 9.0             5.0           4.0 5.9 21                                         0
65 22 Thị Thảo Quyên 1 10     10 10.0             10.0           8.5 9.4 22                                         0    
65 23 Nguyễn Thị Mỵ Sương 1 10     8 10.0             9.5           6.0 8.1 23                                         0
65 24 Trần Nguyên   Tài   2     6 4.0             5.0           2.0 3.5 24                                         0
65 25 Bùi Tấn   Thanh   6     7 3.0             5.0           5.0 5.1 25                                         0  
65 26 Mai Nhật   Thiên   2     7 2.0             3.0           3.0 3.3 26                                         0
65 27 Châu Thị Ngọc Trang 1 8     7 9.0             4.0           5.0 5.9 27                                         0
65 28 Thị Thuỳ Trang 1 7     6 4.0             5.0           5.5 5.4 28                                         0
65 29 Châu Thị   Trang 1 6     7 8.0             4.5           5.0 5.6 29                                         0
65 30 Châu Thị Mỹ 1 4     6 4.0             4.5           3.5 4.2 30                                         0
65 31 Trần Văn     2     4 4.0             5.0           3.5 3.8 31                                         0
65 32 Lương Anh   Tuấn   6     4 8.0             4.0           3.5 4.6 32                                         0
65 33 Nguyễn Thanh   Tùng   2     7 6.0             4.5           3.0 4.1 33                                         0
65 34 Nguyễn Đại     8     4 5.0             4.5           4.5 4.9 34                                         0
65 35 Ngô Quang   Việt   4     8 6.0             6.0           4.5 5.4 35                                         0
65 36 Mai Thị  Phương Vy 1 8     7 6.0             4.0           4.5 5.3 36                                         0
65 37 Nguyễn Trần Thiên Ý   3     8 8.0             6.3           4.0 5.5 37                                         0
65 38 Lương Thị Thu Yên 1 8     5 5.0             5.0           5.5 5.6 38                                         0
65 39 Châu Ngọc   Yên   3     6 4.0             7.3           4.0 5.0 39                                         0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                               0
71 1 Đỗ Thị   Châu 1 8     9 7.0             8.5           8.0 8.1 1                                         0
71 2 Ngô Thị Kim Chi 1 5     5 7.0             4.0           5.0 5.0 2                                         0
71 3 Thị   Diễm 1 8     9 9.0             8.5           6.5 7.8 3                                         0
71 4 Hồ Thị   Diên 1 6     8 6.0             10.0           6.0 7.3 4                                         0
71 5 Châu     Diệu   1     5 8.0             5.0           5.5 5.1 5                                         0
71 6 Bùi Thị   Dung 1 7     8 9.0             7.5           5.0 6.8 6                                         0
71 7 Nguyễn Tiến   Dũng   1     3 2.0             3.0           5.5 3.6 7                                         0
71 8 Phan Thị Mỹ Duyên 1 5     2 5.0             5.0           5.0 4.6 8                                         0
71 9 Huỳnh   Đức   3     7 6.0             5.0           6.3 5.6 9                                         0
71 10 Huỳnh Thị Hương Giang 1 2     7 6.0             4.0           6.3 5.2 10                                         0
71 11 Phan Mai Xuân Hân   10     10 10.0             9.0           7.0 8.6 11                                         0
71 12 Mai Tấn   Hiếu   2     3 4.0             2.0           5.8 3.8 12                                         0
71 13 Lương   Huân   7     7 7.0             4.0           6.0 5.9 13                                         0
71 14 Trần Ngọc   Huân   4     7 4.0             4.0           6.0 5.1 14                                         0
71 15 Trần Quốc   Hùng   4     7 6.0             4.0           6.0 5.4 15                                         0
71 16 Huỳnh Tấn   Huy   2     7 4.0             5.5           5.3 5.0 16                                         0
71 17 Huỳnh Xuân   Huy   8     9 8.0             8.5           8.3 8.4 17                                         0
71 18 Trần Thị Lệ Huyên 1 1     7 6.0             5.5           8.0 6.1 18                                         0
71 19 Phan Thị   Huyên 1 8     7 5.0             3.0           5.0 5.1 19                                         0
71 20 Trần Thị Thuý Kiều 1 7     6 10.0             5.5           6.0 6.5 20                                         0
71 21 Trần Văn   Lập   5     1 4.0             3.0           5.3 4.0 21                                         0
71 22 Thi Hoàng   Lên   5     6 4.0             5.0           6.8 5.7 22                                         0    
71 23 Trần Văn   Lên   6     6 4.0             5.5           6.5 5.8 23                                         0
71 24 Mai   Linh   2     4 3.0             4.0           5.0 4.0 24                                         0
71 25 Văn   Lộc   7     6 5.0             3.5           5.0 5.0 25                                         0  
71 26 Nguyễn   Long   6     9 7.0             6.5           7.0 7.0 26                                         0
71 27 Nguyễn Thanh   Lưu   7     8 5.0             7.0           7.5 7.1 27                                         0
71 28 Thị Ánh Ly 1 8     8 9.0             9.5           6.5 7.9 28                                         0
71 29 Thị Diễm Ly 1 5     3 5.0             4.0           6.5 5.1 29                                         0
71 30 Nguyễn Thanh   Minh   7     7 4.0             5.0           7.5 6.3 30                                         0
71 31 Nguyễn Thị Diễm My 1 8     6 6.0             5.0           5.3 5.7 31                                         0
71 32 Hồ Thị Tuyết My 1 2     6 5.0             5.0           6.5 5.3 32                                         0
71 33 Nguyễn Thị Như Ngọc 1 9     8 10.0             10.0           8.0 8.9 33                                         0
71 34 Bùi Trọng   Nghĩa   6     8 3.0             7.0           6.3 6.2 34                                         0
71 35 Đỗ Thị   Nở 1 5     5 8.0             5.0           7.3 6.2 35                                         0
71 36 Nguyễn Thị   Phượng 1 4     7 8.0             8.0           7.8 7.3 36                                         0
71 37 Trần Thanh   Vỹ   9     9 8.0             10.0           8.0 8.8 37                                         0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                               0
72 1 Trần Thị Ngọc Ánh 1 5     5 5.0             3.5           3.0 3.9 1                                         0
72 2 Nguyễn Thị Mai Ân 1 6     2 4.0             3.0           3.5 3.6 2                                         0
72 3 Hoàng   Duy   5     5 8.0             6.0           5.0 5.6 3                                         0
72 4 Thị Thuỳ Dương 1 4     1 5.0             4.0           3.5 3.6 4                                         0
72 5 Tiến   Đạt   1     2 5.0             6.0           4.5 4.2 5                                         0
72 6 Trần Sỹ   Điệp   6     3 6.0                         3.5 4.3 6                                         0
72 7 Lương Thị Vân Đuyển 1 7     3 4.0             3.0           2.8 3.6 7                                         0
72 8 Đoàn Thị   Hằng 1 3     4 6.0             4.0           4.5 4.3 8                                         0
72 9 Công   Hậu   1     9 5.0             6.5           5.8 5.7 9                                         0
72 10 Hữu    Hiếu   1     9 5.0             4.5           5.3 5.0 10                                         0
72 11 Nguyễn Thị   Hoa 1 5     6 6.0             4.0           5.0 5.0 11                                         0
72 12 Mai   Hưng   1     5 7.0             3.0           3.8 3.8 12                                         0
72 13 Bùi Vương   Kha   8     5 5.0             5.0           7.0 6.1 13                                         0
72 14 Trần Quang   Khải   10     6 10.0             4.5           7.5 7.2 14                                         0
72 15 Vương Quang   Khải   7     5 7.0             3.0           5.8 5.3 15                                         0
72 16 Nguyễn Đình   Linh   5     7 6.0             3.0           4.0 4.5 16                                         0
72 17 Phan   Lộc   5     8 4.0             7.5           5.3 6.0 17                                         0
72 18 Nguyễn Thị   Lưu 1 6     4 4.0             3.0           4.5 4.2 18                                         0
72 19 Nguyễn Thị Kim Ly 1 6     6 7.0             4.5           4.5 5.2 19                                         0
72 20 Phương   Nam   5     6 4.0             5.0           4.0 4.6 20                                         0
72 21 Trần Trọng   Nghĩa   7     5 5.0             5.0           4.5 5.1 21                                         0
72 22 Nguyễn Đình   Ngọc   8     7 6.0             6.5           6.0 6.5 22                                         0    
72 23 Trần Quốc   Nguyên   5     6 4.0             3.0           4.5 4.3 23                                         0
72 24 Hồ Trần Kim Nhi 1 7     9 8.0             9.0           6.8 7.8 24                                         0
72 25 Đoàn Thị   Oanh 1 2     7 10.0             8.0           5.8 6.6 25                                         0