SỔ ĐIỂM MÔN  VĂN HỌC KÌ I  NĂM HỌC  2010-2011 SỔ ĐIỂM MÔN  VĂN HỌC KÌ II  NĂM HỌC  2010-2011  
 
TT HỌ VÀ TÊN NỮ HỆ SỐ 1 TỰ CHỌN HỆ SỐ 2 THI TBm TT HỆ SỐ 1 TỰ CHỌN HỆ SỐ 2 THI TBm CẢ 
LỚP MIỆNG VIẾT M VIÊT HKI MIỆNG VIẾT M VIÊT HKI NĂM CHON
61 1 Phan Văn   Bảo   4 3   3 4.0       6.0 5.0   4.0 4.0 3.0 3.0 4.0   4.5 3.9 1                                         0
61 2 Lương Ngọc   Chánh   6 4   3 4.0       6.0 5.0   3.0 5.0 3.0 3.0 4.0   3.0 3.8 2                                         0
61 3 Phan Anh   Châu   8 9   8 9.0       9.0 8.0   7.5 8.0 8.0 9.0 8.0   8.5 8.3 3                                         0
61 4 Trần Hữu   Chương   5 8   7 8.0       6.0 7.0   6.0 5.5 4.0 7.5 7.0   6.0 6.3 4                                         0
61 5 Lương Thị  Thuý Diễm 1 7 3   5.5 6.0       7.0 6.0   5.0 4.5 6.0 5.0 6.0   5.3 5.4 5                                         0
61 6 Vỏ  Thị    Diệu 1 5 4   4 5.0             5.0 3.0 5.0 5.5 5.0   3.0 4.4 6                                         0
61 7 Ngô Thị  Kim Duyên 1 4 5   5.5 6.0       8.0 6.0   3.5 3.0 4.0 3.0 6.0   4.8 4.6 7                                         0
61 8 Trần Văn   Dương   7 5   4 6.0       6.0 5.0   3.5 3.5 4.0 5.0 6.5   5.5 5.0 8                                         0
61 9 Trần Tấn   Đạt   6 8   7.5 8.0       6.0 7.0   7.5 6.5 7.0 7.0 8.0   6.5 7.1 9                                         0
61 10 Trương Vĩnh   Đạt   5 6   4 4.0       7.0 5.0   4.0 5.0 4.0 4.0 6.0   5.0 4.8 10                                         0
61 11 Nguyễn Thị  Thanh Hằng 1 8 10   9 9.0             8.5 9.5 8.5 7.5 9.0   9.0 8.8 11                                         0
61 12 Huỳnh Thị Thu Hằng 1 5 7   5.5 7.0       7.0 6.0   6.5 7.5 6.0 5.0 7.0   5.8 6.3 12                                         0
61 13 Phạm  Thị    Hồng 1 7 7   7 7.0       7.0 7.0   5.5 6.8 7.5 7.5 7.0   8.0 7.1 13                                         0
61 14 Nguyễn Hoài   Huy   7 1   6 6.0       6.0 6.0   5.0 6.5 6.0 6.5 6.0   5.8 5.8 14                                         0
61 15 Phạm  Thị Ngọc Huyền 1 6 7   8.5 8.0       8.0 8.0   7.5 8.0 7.0 8.0 8.0   6.0 7.4 15                                         0
61 16 Bùi Thị Diệu Linh 1 8 7   8 8.0       8.0 8.0   6.0 8.5 7.0 6.5 8.0   7.3 7.4 16                                         0
61 17 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1 9 9   8.5 8.0             7.5 6.5 7.0 7.5 8.0   7.3 7.6 17                                         0
61 18 Nguyễn  Phi   Long   8 9   5 7.0             6.5 7.0 7.0 4.0 7.0   6.0 6.5 18                                         0
61 19 Thi Văn   Lực   1 5   3 5.0       4.0 4.0   5.0 3.5 4.0 4.0 5.0   5.8 4.3 19                                         0
61 20 Bùi Nhật   Lương   3 5   4 5.0       5.0 7.0   3.5 3.0 6.5 5.0 6.5   5.5 5.0 20                                         0
61 21 Phan Công   Minh   8 8   6.5 8.0       6.0 5.0   6.0 8.0 7.0 7.5 8.0   6.5 7.1 21                                         0
61 22 Trần Công   Minh   6 5   4 5.0       6.0 5.0   3.0 4.0 3.0 4.0 5.0   3.0 4.1 22                                         0
61 23 Hồ Phương   Nam   4 5   4.5 6.0       6.0 5.0   5.0 6.0 5.0 5.0 5.0   4.5 5.1 23                                         0
61 24 Phan Hoài    Nhân   8 8   5 7.0             7.0 6.5 4.0 7.5 7.0   6.0 6.5 24                                         0
61 25 Trần Thị Yến  Nhi 1 8 8   4.5 7.0       9.0 7.0   5.5 6.5 5.5 6.0 8.0   6.5 6.6 25                                         0
61 26 Thị Thuỳ Nhung 1 5 7   6 7.0       8.0 8.0   6.0 5.5 4.0 5.5 7.0   5.8 6.0 26                                         0
61 27 Nguyễn  Thị Ly Ni 1 6 5   7 8.0       8.0 8.0   7.5 7.0 6.5 6.5 8.0   6.0 6.9 27                                         0
61 28 Châu Ngọc   Phương   5 8   7.5 7.0             5.0 6.5 6.0 5.5 7.0   4.5 5.9 28                                         0
61 29 Phạm Thanh   Phương   8 8   7.5 9.0       6.0 5.0   8.0 5.5 7.0 6.5 8.0   8.0 7.2 29                                         0  
61 30 Trần  Đình   Quốc   4 7   8 8.0       6.0 7.0   7.0 6.3 6.0 7.0 6.0   6.5 6.5 30                                         0
61 31 Ngô Thị   Sương 1 8 9   8.5 9.0       7.0 9.0   7.0 9.0 8.0 8.0 8.5   7.5 8.1 31                                         0
61 32 Nguyễn Quốc   Thiên   4 5   4 6.0       7.0 6.0   5.5 4.5 4.0 4.5 6.0   5.5 5.1 32                                         0
61 33 Trần  Thị   Tính 1 6 8   7 8.0       7.0 6.0   6.0 6.0 7.0 8.0 7.0   7.0 6.9 33                                         0
61 34 Bùi Thị    Tiên 1 5 6   6.5 7.0       7.0 8.0   5.5 6.0 6.0 6.5 7.0   5.0 6.1 34                                         0
61 35 Châu Thị Ngọc Trâm 1 9 10   9.5 9.0             9.0 9.0 8.5 9.0 9.0   9.5 9.1 35                                         0
61 36 Hồ  Thị Mỹ Trang 1 6 5   5 6.0       8.0 6.0   5.5 3.5 6.0 4.0 5.0   5.0 5.2 36                                         0
61 37 Phan Anh   Tuấn   7 7   6 7.0             5.5 5.0 6.0 6.5 6.0   6.3 6.1 37                                         0
61 38 Trần     Tùng   6 7   5 7.0       7.0 5.0   6.0 7.5 6.5 5.0 7.0   6.5 6.3 38                                         0
61 39 Nguyễn Tấn   Tưởng   6 9   8.5 9.0       6.0 6.0   7.0 8.0 7.5 9.0 8.0   7.5 7.7 39                                         0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                               0
62 1 Châu Thị  Quỳnh Anh 1 9 9   8 8.0       8.0 8.0   8.0 8.0 8.5 8.5 8.5   7.5 8.2 1                                         0
62 2 Nguyễn  Thị Hồng  Ân 1 9 8   8 8.0       8.0 8.0   6.5 7.5 8.5 8.5 7.5   7.5 7.8 2                                         0
62 3 Đoàn Quốc    Ba   3 6   6 6.0       7.0 6.0   5.0 5.0 5.0 6.5 4.0   5.5 5.3 3                                         0
62 4 Thanh   Bảo                                         4                                         0
62 5 Chí   Bền   6 3   4 6.0             5.5 4.8 3.0 4.5 4.0   4.5 4.5 5                                         0
62 6 Văn   Chung   9 5   6 8.0       9.0 7.0   7.0 7.5 6.5 8.5 8.0   7.3 7.4 6                                         0
62 7 Thị   Dung 1 8 9   8 8.0       8.0 8.0   7.0 8.5 7.5 8.5 8.0   6.5 7.8 7                                         0
62 8 Bùi  Minh   Đạt   5 7   6 7.0       6.0 6.0   5.5 5.5 4.0 5.0 4.5   5.0 5.3 8                                         0
62 9 Văn    Đô   5 5   7 6.0       7.0 7.0   6.0 6.5 6.0 4.5 7.0   6.5 6.1 9                                         0
62 10 Văn   Đường   4 4   4 6.0       7.0 5.0   3.0 3.5 4.0 3.5 5.0   5.0 4.4 10                                         0
62 11 Đặng  Thị Thuý Hằng 1 9 8   5 8.0       8.0 5.0   8.0 8.0 7.0 8.0 6.5   8.0 7.5 11                                         0
62 12 Hồ    Kỹ                                         12                                         0
62 13 Trầm  Thị   Liên 1 8 7   8 8.0       6.0 7.0   7.0 6.0 7.5 8.5 7.0   8.8 7.5 13                                         0
62 14 Trần  Thị    Mai 1 5 6   6 7.0             5.0 5.5 7.0 5.0 6.0   5.5 5.7 14                                         0
62 15 Trần   Nhản 1 7 5   7.5 7.0       7.0 8.0   6.5 6.5 6.5 8.0 6.5   7.5 6.9 15                                         0
62 16 Trần Thị Yến Nhi 1 9 9   7 8.0       8.0 7.0   7.5 6.5 8.0 8.5 8.0   8.0 7.8 16                                         0
62 17 Phạm Thị Quỳnh Như 1 5 6   5 6.0       8.0 5.0   5.0 4.5 5.0 6.0 4.5   4.0 5.1 17                                         0
62 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1 5 7   7 7.0       8.0 7.0   6.0 7.5 6.5 7.5 6.0   6.5 6.7 18                                         0
62 19 Bùi Thị   Nữ 1 8 8   9 8.0       7.0 9.0   8.5 8.0 7.5 7.0 7.0   7.5 7.8 19                                         0
62 20 Lương Minh   Phúc   8 8   6 6.0             5.0 7.0 5.0 4.0 6.0   6.5 6.0 20                                         0
62 21 Nguyễn Thị   Sa 1 8 7   6 8.0       7.0 6.0   7.5 7.5 7.5 6.5 8.5   7.3 7.3 21                                         0
62 22 Đinh Ngọc   Sơn   5 7   6 6.0       6.0 6.0   6.5 6.0 5.5 4.5 5.0   6.0 5.7 22                                         0    
62 23 Lâm   Sung   1 5   4 5.0             5.0 6.5 4.5 6.0 4.5   5.5 5.0 23                                         0
62 24 Đỗ Thị Mỹ Tài 1 7 4   7 7.0       6.0 7.0   6.0 6.0 6.5 6.5 7.0   6.5 6.4 24                                         0
62 25 Châu Thị   Tâm 1 5 8   6 8.0       7.0 6.0   7.5 7.5 7.0 7.0 8.0   7.5 7.2 25                                         0  
62 26 Phan An   Tân   5 6   7 6.0       6.0 7.0   5.0 5.5 5.0 4.0 5.0   5.5 5.4 26                                         0
62 27 Phan Thị  Hoài Thương 1 6 5   5 5.0       8.0 5.0   5.5 7.0 5.0 4.5 7.0   7.0 5.9 27                                         0
62 28 Bùi  Thị Minh Thuý 1 8 8   8 9.0       8.0 8.0   8.0 9.0 8.0 6.5 8.0   8.0 8.0 28                                         0
62 29 Phan Thị Thu Thuý 1 7 6   7 7.0       7.0 7.0   6.5 5.5 7.0 6.5 7.0   6.5 6.6 29                                         0
62 30 Mai Văn   Tiện   7 4   7 7.0       5.0 7.0   6.0 6.8 5.0 6.0 6.5   5.5 6.0 30                                         0
62 31 Nguyễn Thị   Tình 1 8 9   9 9.0       5.0 7.0   7.0 8.5 7.5 9.5 7.0   8.8 8.0 31                                         0
62 32 Hồng   Trị   6 7   6 7.0       5.0 6.0   6.0 5.5 6.0 4.5 6.5   7.3 6.1 32                                         0
62 33 Nguyễn Thành   Trung   6 5   5 6.0       6.0 5.0   3.5 6.3 3.5 3.0 4.0   4.0 4.5 33                                         0
62 34 Trần Đình   Tứ   5 5   4 5.0       6.0 5.0   3.5 4.5 4.0 4.0 5.0   4.0 4.4 34                                         0
62 35 Mai Thị   Tuyền 1 9 7   6 7.0       7.0 6.0   4.0 7.5 6.0 7.0 5.5   5.8 6.3 35                                         0
62 36 Nguyễn  Thị   Vân 1 7 5   6 6.0       7.0 6.0   6.0 6.0 6.5 5.5 4.0   5.0 5.7 36                                         0
62 37 Thị Tường Vi 1 8 9   9 9.0       8.0 9.0   8.5 8.5 8.0 6.5 8.5   8.8 8.3 37                                         0
62 38 Trần  Công   Viên   4 8   5 6.0       6.0 5.0   5.5 7.0 5.0 4.0 6.0   5.3 5.5 38                                         0
62 39 Quang   Việt   6 5   5 6.0       7.0 5.0   7.5 6.0 4.0 4.5 6.5   5.0 5.6 39                                         0
62 40 Phạm Duy   Vương   9 8   7 7.0       7.0 7.0   7.0 8.0 5.5 6.5 7.0   7.8 7.2 40                                         0
62                                                                                             0
62                                                                                             0
62                                                                                             0
62                                                                                             0
62                                                                                               0
63 1 Văn    An   4 7   5 4.0       5.0 4.0   3.5 3.5 4.0 4.0     4.0 4.2 1                                         0
63 2 Trần Tấn   Bửu   5 7   8 9.0       7.0 8.0   5.0 8.0 5.5 5.0     6.5 6.5 2                                         0
63 3 Trần Thanh   Châu   5 4   7 5.0       7.0 4.0   5.0 4.5 4.5 5.0     4.5 4.9 3                                         0
63 4 Trần Văn   Chinh   5 8   7 7.0             4.0 3.0 8.0 6.5     5.0 5.7 4                                         0
63 5 Hồ  Văn   Chinh   5 3   6 7.0       7.0 5.0   4.0 6.5 3.5 4.0     4.5 4.9 5                                         0
63 6 Bùi Văn    Công   8 7   4 6.0       4.0 7.0   5.0 4.0 4.0 4.0     4.8 5.0 6                                         0
63 7 Nguyễn Khắc   Cường   6 3   6 5.0       5.0 7.0   4.0 4.0 3.5 3.5     4.8 4.5 7                                         0
63 8 Nguyễn Văn   Cường   7 6   6 9.0       7.0 7.0   5.0 5.0 3.5 4.0     6.0 5.6 8                                         0
63 9 Thanh   Diệu 1 6 7   8 7.0       5.0 5.0   6.0 6.5 6.0 5.0     6.0 6.1 9                                         0
63 10 Trần 1 8 9   8 7.0             8.0 8.0 7.5 7.0     8.5 7.9 10                                         0
63 11 Đỗ Thị Thu Hiền 1 4 7   5 9.0       5.0 3.0   5.0 3.0 7.0 5.0     5.5 5.3 11                                         0
63 12 Huỳnh Văn   Hùng   6 4   4 4.0       4.0 5.0   4.0 4.5 5.0 3.5     3.3 4.2 12                                         0
63 13 Trần Cao   Huy   8 5   5 5.0       7.0 5.0   6.5 7.5 4.5 6.0     6.8 6.1 13                                         0
63 14 Bùi Ngọc   Huy   5 8   6 6.0       5.0 3.0   4.0 5.0 3.5 3.5     5.0 4.7 14                                         0
63 15 Bùi Quốc   Huy   7 6   7 5.0       6.0 8.0   5.0 6.5 3.5 4.5     6.3 5.7 15                                         0
63 16 Văn   Huyền   6 3   7 3.0             4.0 4.5 5.5 4.0     5.3 4.7 16                                         0
63 17 Lương Phước   Khang   5 2   5 5.0       7.0 5.0   5.5 5.5 3.5 4.0     6.0 4.9 17                                         0
63 18 Đinh Chí   Linh   5 5   7 5.0       5.0 3.0   3.5 3.5 2.0 3.0     4.0 3.9 18                                         0
63 19 Nguyễn Quang   Linh   6 4   6 6.0       7.0 5.0   5.0 5.0 4.0 5.0     6.5 5.4 19                                         0
63 20 Thị   Mận 1 8 8   9 5.0             6.5 8.0 6.5 7.0     8.5 7.4 20                                         0
63 21 Hồ Thị   My 1 6 6   7 9.0       8.0 5.0   6.0 7.0 5.0 6.0     6.8 6.4 21                                         0
63 22 Nguyễn Thị Ly Na 1 8 7   6 6.0       7.0 7.0   6.0 5.5 5.5 6.0     6.5 6.3 22                                         0    
63 23 Trần Thị Ánh Nguyệt 1 8 9   8 9.0             5.5 7.5 6.5 7.0     7.5 7.3 23                                         0
63 24   Thị  Huỳnh Như 1 8 7   5 9.0       9.0 10.0   5.0 7.5 5.5 6.5     7.0 6.9 24                                         0
63 25 Châu Thị   Nữ 1 6 8   8 10.0       9.0 8.0   7.0 8.0 6.5 6.5     5.0 7.1 25                                         0  
63 26 Bùi  Văn   Phong   3 1   6 5.0       6.0 5.0   4.0 4.0 6.0 4.0     5.0 4.5 26                                         0
63 27 Bùi Văn   Phú   3 5   7 9.0       7.0 8.0   5.0 6.5 4.5 4.0     4.0 5.4 27                                         0
63 28 Phan Duy   Phương   4 7   5 5.0       5.0 8.0   4.0 6.0 3.5 4.5     5.0 5.0 28                                         0
63 29 Trần     Quốc   8 1   4 8.0       5.0 5.0   4.5 5.5 3.5 4.5     5.3 4.9 29                                         0
63 30 Huỳnh Văn   Tân   5 7   6 5.0       7.0 5.0   4.0 3.5 2.5 4.0     5.5 4.7 30                                         0
63 31 Nguyễn Anh   Thi   7 6   8 5.0       5.0 5.0   5.0 5.5 6.0 5.0     3.5 5.3 31                                         0
63 32 Nguyễn Anh   Thiên   7 8   5 8.0       6.0 7.0   6.0 9.0 7.0 5.0     7.5 6.9 32                                         0
63 33 Bùi Thế   Thiên   7 8   7 6.0             5.0 7.5 5.5 5.0     5.5 6.0 33                                         0
63 34 Trần  Đình   Thọ   4 5   5 5.0       5.0 6.0   3.0 4.5 2.0 3.5     5.0 4.2 34                                         0
63 35 Đoàn  Thị  Thanh Thuý 1 7 4   6 5.0       7.0 9.0   5.0 5.0 4.0 5.0     4.5 5.3 35                                         0
63 36 Thị Cẩm Tiên 1 9 8   8 9.0       9.0 8.0   6.5 8.0 7.5 7.0     6.5 7.6 36                                         0
63 37 Bùi Thị Thu Trang 1 5 5   5 6.0       6.0 3.0   4.0 4.0 3.0 4.0     4.0 4.2 37                                         0
63 38 Lương Văn   Trí   4 3   5 6.0       5.0 6.0   3.0 3.5 3.0 3.5     4.3 4.0 38                                         0
63 39 Trần  Minh   Trí   4 3   4 5.0       6.0 4.0   3.5 2.0 5.5 3.5     4.0 3.9 39                                         0
63 40 Nguyễn Thị Cẩm 1 6 7   7 8.0       8.0 8.0   6.0 8.5 6.0 6.0     5.5 6.7 40                                         0
63                                                                                             0
63                                                                                             0
63                                                                                             0
63                                                                                             0
63                                                                                               0
64 1     Ánh   5 3   3 5.0       6.0 6.0   4.0 4.5 4.0 5.5 4.5   5.8 4.8 1                                         0
64 2 Ngô  Quang    Chương   5 6   7 3.0             5.0 7.5 4.0 5.0 5.0   5.8 5.4 2                                         0
64 3 Bùi Minh   Công   5 8   5 5.0             4.0 8.0 5.0 5.5 5.0   6.3 5.7 3                                         0
64 4 Phạm Quốc   Cường   5 2   6 5.0       6.0 4.0   4.5 6.0 4.0 6.0 3.5   6.0 4.9 4                                         0
64 5 Bùi  Thị Phú Diễm 1 9 8   3 5.0       8.0 9.0   5.0 8.5 7.0 6.0 7.0   7.3 6.9 5                                         0
64 6 Phạm Thị   Đào 1 4 1   5 6.0       7.0 7.0   3.0 3.0 4.0 3.0 3.0   4.5 4.0 6                                         0
64 7 Châu Ngọc   Đức   7 6   6 5.0             5.0 8.5 5.0 2.5 5.0   5.8 5.5 7                                         0
64 8 Bùi Trung   Hiếu   5 8   8 6.0             7.0 9.5 6.0 8.0 6.0   7.8 7.3 8                                         0
64 9 Nguyễn Thị Thanh Liêm 1 6 1   4 7.0       5.0 6.0   3.0 3.5 4.0 4.0 3.5   5.0 4.2 9                                         0
64 10 Ngô Quang   Linh   5 9   7 6.0       9.0 8.0   4.0 6.0 5.0 5.0 6.0   6.0 6.0 10                                         0
64 11 Phan Văn   Long   3 3   3 2.0       5.0 7.0   3.5 4.5 4.0 2.0 3.0   4.3 3.7 11                                         0
64 12 Nguyễn Thị   Ly 1 7 8   6 1.0       5.0 3.0   4.0 6.0 4.0 5.5 5.0   5.8 5.1 12                                         0
64 13 Phan Thị   Na 1 8 8   8 7.0       8.0 10.0   5.0 7.0 5.0 6.5 8.0   8.3 7.2 13                                         0
64 14 Nguyễn Hữu   Nam   4 8   5 6.0       4.0 6.0   4.0 6.0 3.5 4.0 3.0   3.3 4.4 14                                         0
64 15 Bùi Thị    Nga 1 9 8   6 5.0       8.0 9.0   5.0 7.5 4.0 6.0 6.0   8.3 6.7 15                                         0
64 16 Nguyễn Thị Kim Ngân 1 2 5   5 3.0       8.0 5.0   4.0 4.5 4.5 2.0 4.0   4.5 4.2 16                                         0
64 17 Châu Ngọc   Nhật   7 1   4 2.0       5.0 7.0   4.0 6.0 4.0 0.5 4.0   4.8 4.1 17                                         0
64 18 Thị Ái Phi 1 8 7   9 6.0       8.0 9.0   6.0 9.0 6.0 8.0 5.0   7.3 7.2 18                                         0
64 19 Châu Ngọc   Phong   5 3   3 5.0       5.0 3.0   4.0 3.5 4.0 6.0 4.0   5.0 4.3 19                                         0
64 20 Nguyễn Hồng   Phúc   6 6   8 8.0       1.0 5.0   5.0 5.5 5.0 4.5 5.0   5.0 5.2 20                                         0
64 21 Đỗ Thị Hiền Phước 1 6 3   6 5.0       7.0 6.0   4.5 5.0 4.0 5.5 4.5   4.3 4.9 21                                         0
64 22 Phạm Ngọc   Quốc   4 5   7 8.0       7.0 9.0   4.5 7.0 6.0 3.0 5.0   6.5 5.8 22                                         0    
64 23 Ngô Thị  Hồng Tâm 1 8 5   5 8.0       7.0 7.0   5.0 7.0 5.0 6.5 5.0   6.3 6.1 23                                         0
64 24 Thị Thanh Thảo 1 7 6   4 6.0       7.0 4.0   4.0 5.5 5.0 2.5 5.0   5.0 4.9 24                                         0
64 25 Nguyễn Thị Thu Thảo 1 8 9   9 9.0       8.0 10.0   6.5 8.5 7.0 6.5 7.0   7.8 7.8 25                                         0  
64 26 Nguyễn Thị   Thảo 1 5 1   4 5.0       5.0 7.0   3.5 3.5 2.0 1.5 3.5   3.8 3.5 26                                         0
64 27 Nguyễn Thị Thuý Tiên 1 6 9   6 8.0       7.0 7.0   6.0 6.5 4.0 5.5 5.0   6.3 6.1 27                                         0
64 28 Lương Phan  Thanh Triều   8 10   4 5.0             5.0 7.5 5.0 4.0 5.0   7.0 5.9 28                                         0
64 29 Phạm Thị Lan Trinh 1 9 7   5 8.0       8.0 9.0   5.0 7.0 7.5 7.5 7.5   6.5 7.1 29                                         0
64 30 Đỗ Hồ Như   4 7   7 2.0       4.0 6.0   6.5 5.0 4.0 4.5 4.5   3.5 4.7 30                                         0
64 31 Phạm Ngọc   Tuấn   7 5   3 2.0       6.0 2.0   3.0 4.0 3.0 4.5 4.0   4.0 3.9 31                                         0
64 32 Nguyễn Thanh   Tuấn   8 7   7 5.0       7.0 9.0   4.5 5.0 5.0 4.0 6.0   5.5 5.7 32                                         0
64 33 Phạm Viết   Tưởng   2 6   4 6.0             4.0 4.5 4.0 2.0 4.0   4.5 4.0 33                                         0
64 34 Thị Kim Tuyết 1 8 5   3 5.0       8.0 9.0   4.0 6.0 4.5 4.5 6.0   5.0 5.4 34                                         0
64 35 Hồ Thanh   Vương   8 8   5 4.0       8.0 9.0   4.0 8.0 5.0 5.0 5.0   5.8 6.0 35                                         0
64 36 Ngô Triệu   Vỹ   7 4   3 5.0       6.0 3.0   3.0 5.0 4.5 3.0 3.5   3.5 4.0 36                                         0
64 37 Văn   Xuân   8 7   6 9.0             6.0 7.0 6.0 8.0 5.5   8.3 7.1 37                                         0
64 38 Nguyễn Trần Quốc Xuyên   8 7   5 3.0       6.0 5.0   4.5 6.0 5.0 2.0 4.5   3.8 4.7 38                                         0
64 39 Phạm Thị Mỹ Yến 1 7 7   4 4.0       6.0 3.0   4.5 6.5 5.0 1.5 5.0   7.0 5.1 39                                         0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                               0
65 1 Nguyễn Văn   Dũng   3 5   1 1.0       2.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.5 1.0 3.0   3.5 2.8 1                                         0
65 2 Châu Ngọc Anh Duy   6 7   6 6.0             4.5 7.5 5.5 6.0 5.0   6.5 6.0 2                                         0
65 3 Nguyễn Thị   Hảo 1 8 8   6 10.0       9.0 8.0 6.0 6.0 7.5 7.0 7.0 5.0   6.5 7.0 3                                         0
65 4 Thị Thu Hiền 1 8 7   7 10.0       9.0 8.0 7.0 5.0 8.0 7.0 5.0 6.5   6.5 6.9 4                                         0
65 5 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1 9 8   6 10.0       7.0 7.0 9.0 6.0 8.0 8.0 5.5 7.0   7.0 7.3 5                                         0
65 6 Ngô Quang   Hoàng   9 9   5 6.0       9.0 7.0 6.0 7.0 8.0 7.0 5.0 6.5   8.0 7.1 6                                         0
65 7     Hùng   9 7   9 10.0             8.0 9.0 8.0 8.0 9.0   9.5 8.7 7                                         0
65 8 Nguyễn Văn   Hưng   9 8   6 5.0       6.0 5.0 5.0 5.0 5.5 7.5 5.0 5.0   6.5 6.0 8                                         0
65 9 Ngô  Thị   Lan 1 8 9   4 9.0       6.0 8.0 5.0 6.0 7.5 7.0 5.0 6.5   7.3 6.7 9                                         0
65 10 Nguyễn Đình   Lộc   6 6   4 4.0       8.0 6.0 6.0 5.0 4.5 3.0 5.0 4.5   5.3 5.0 10                                         0
65 11 Nguyễn Văn   Lộc   4 3   5 3.0       4.0 5.0 5.0 3.5 5.0 5.0 3.0 4.0   4.0 4.1 11                                         0
65 12 Nguyễn Văn   Lợi   8 5   6 10.0       3.0 6.0 6.0 4.5 6.0 6.0 5.0 5.0   5.5 5.7 12                                         0
65 13 Bùi Phương   Nam   5 5   5 8.0       6.0 5.0 5.0 4.0 3.5 7.0 5.0 4.0   5.8 5.2 13                                         0
65 14 Ngô Thị Thanh Nga 1 1 5   5 4.0       4.0 6.0 5.0 3.5 3.5 2.0 4.0 4.0   3.8 3.8 14                                         0
65 15 Nguyễn Thị Như Ngọc 1 8 7   9 10.0       9.0 9.0 9.0 7.0 7.5 8.5 6.0 7.0   8.5 7.9 15                                         0
65 16 Bùi Thị   Ngọc 1 9 7   8 6.0             6.0 7.5 8.0 6.5 7.5   6.3 7.1 16                                         0
65 17 Trần Trọng Nghĩa   5 8   7 8.0       6.0 6.0 7.0 7.0 6.5 7.5 5.0 5.5   6.3 6.4 17                                         0
65 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1 9 6   4 4.0       7.0 8.0 6.0 5.0 5.5 6.0 5.0 6.0   6.0 5.9 18                                         0
65 19 Thị    Ny 1 4 4   6 8.0       7.0 6.0 5.0 7.0 7.5 6.0 6.0 7.0   6.5 6.3 19                                         0
65 20 Anh   Quốc   6 7   6 6.0       5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 7.5 4.0 4.0   6.3 5.4 20                                         0
65 21 Nguyễn Hiếu   Quốc   6 6   6 7.0       8.0 6.0 6.0 4.5 7.5 4.0 4.5 4.0   5.5 5.5 21                                         0
65 22 Thị Thảo Quyên 1 8 8   9 10.0       7.0 9.0 9.0 7.5 8.0 9.0 8.5 8.0   9.0 8.5 22                                         0    
65 23 Nguyễn Thị Mỵ Sương 1 9 7   6 10.0       9.0 9.0 9.0 8.0 7.5 9.0 7.0 7.5   9.5 8.3 23                                         0
65 24 Trần Nguyên   Tài   5 4   3 3.0       6.0 5.0 5.0 3.5 4.0 4.5 3.0 4.0   5.0 4.2 24                                         0
65 25 Bùi Tấn   Thanh   8 5   4 3.0       5.0 5.0 3.0 5.0 4.5 3.0 4.0 4.5   4.3 4.4 25                                         0  
65 26 Mai Nhật   Thiên   2 1   2 1.0       2.0 3.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.0 2.0   2.3 2.1 26                                         0
65 27 Châu Thị Ngọc Trang 1 6 5   2 5.0       6.0 6.0 4.0 4.0 2.0 3.5 3.0 5.0   5.0 4.2 27                                         0
65 28 Thị Thuỳ Trang 1 4 3   9 10.0       7.0 7.0 5.0 5.0 6.0 3.5 5.0 5.5   6.5 5.7 28                                         0
65 29 Châu Thị   Trang 1 5 6   6 4.0       5.0 5.0 4.0 4.0 6.0 3.5 4.0 5.0   6.3 4.9 29                                         0
65 30 Châu Thị Mỹ 1 2 7   3 1.0       6.0 6.0 3.0 4.0 2.5 4.0 4.5 4.5   4.0 4.0 30                                         0
65 31 Trần Văn     5 9   5 6.0       2.0 4.0 2.0 4.0 5.0 6.0 3.5 4.0   5.0 4.7 31                                         0
65 32 Lương Anh   Tuấn   6 5   5 5.0             5.0 4.5 4.0 5.0 4.5   4.0 4.6 32                                         0
65 33 Nguyễn Thanh   Tùng   7 5   5 9.0       9.0 5.0 6.0 5.0 5.5 4.0 4.5 5.0   4.8 5.4 33                                         0
65 34 Nguyễn Đại     5 6   4 4.0       4.0 4.0 4.0 5.5 3.5 3.0 4.0 6.5   4.0 4.4 34                                         0
65 35 Ngô Quang   Việt   8 7   5 7.0             6.0 7.5 6.0 5.0 5.0   5.8 6.1 35                                         0
65 36 Mai Thị  Phương Vy 1 8 5   4 9.0       6.0 7.0 6.0 5.0 5.0 5.5 5.5 4.5   5.0 5.6 36                                         0
65 37 Nguyễn Trần Thiên Ý   6 7   8 1.0       7.0 5.0 4.0 5.0 7.0 4.5 5.5 6.0   6.5 5.7 37                                         0
65 38 Lương Thị Thu Yên 1 5 7   5 10.0       6.0 7.0 4.0 4.5 5.5 5.5 4.0 6.0   4.5 5.4 38                                         0
65 39 Châu Ngọc   Yên   5 8   4 9.0       3.0 5.0 6.0 5.0 7.5 6.5 5.0 4.0   5.3 5.6 39                                         0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                               0
71 1 Đỗ Thị   Châu 1 9 9   8 8.0             7.0 8.0 8.0 7.0 8.0   8.0 7.9 1                                         0
71 2 Ngô Thị Kim Chi 1 7 8   6 8.0             7.0 7.0 7.0 5.0 6.0   6.5 6.6 2                                         0
71 3 Thị   Diễm 1 9 9   8 9.0       9.0 8.0   7.0 8.0 8.0 8.0 8.0   8.0 8.1 3                                         0
71 4 Hồ Thị   Diên 1 8 9   8 8.0             8.0 8.0 8.0 8.0 9.0   9.0 8.4 4                                         0
71 5 Châu     Diệu   5 7   6 6.0       5.0 7.0   6.0 5.0 6.0 6.0 6.0   5.0 5.7 5                                         0
71 6 Bùi Thị   Dung 1 9 8   8 8.0             7.0 8.0 8.0 7.0 8.0   8.0 7.8 6                                         0
71 7 Nguyễn Tiến   Dũng   4 3   4 4.0       2.0 3.0   4.0 4.0 7.0 5.0 4.0   4.0 4.2 7                                         0
71 8 Phan Thị Mỹ Duyên 1 7 8   6 5.0       8.0 7.0   6.0 6.0 7.0 7.0 7.0   7.5 6.8 8                                         0
71 9 Huỳnh   Đức   5 8   7 8.0       7.0 6.0   7.0 6.0 7.0 4.0 6.0   7.0 6.4 9                                         0
71 10 Huỳnh Thị Hương Giang 1 6 9   7 8.0       7.0 8.0   6.0 7.0 7.0 6.0 6.0   5.5 6.6 10                                         0
71 11 Phan Mai Xuân Hân   9 9   9 8.0             7.0 8.0 8.0 8.0 8.0   8.5 8.1 11                                         0
71 12 Mai Tấn   Hiếu   3 5   4 8.0             6.0 5.0 7.0 4.0 4.0   4.0 4.9 12                                         0
71 13 Lương   Huân   7 8   6 7.0       5.0 7.0   7.0 5.0 7.0 5.0 6.0   6.5 6.3 13                                         0
71 14 Trần Ngọc   Huân   7 6   6 4.0       5.0 6.0   6.0 5.0 6.0 6.0 6.0   5.5 5.7 14                                         0
71 15 Trần Quốc   Hùng   7 7   7 5.0       5.0 6.0   5.0 7.0 6.0 5.0 6.0   5.5 5.9 15                                         0
71 16 Huỳnh Tấn   Huy   5 5   6 5.0       5.0 8.0   6.0 5.0 6.0 5.0 5.0   5.0 5.4 16                                         0
71 17 Huỳnh Xuân   Huy   7 9   7 8.0             6.0 7.0 9.0 5.0 6.0   7.5 7.0 17                                         0
71 18 Trần Thị Lệ Huyên 1 6 7   6 6.0       5.0 6.0   6.0 5.0 6.0 5.0 6.0   5.5 5.7 18                                         0
71 19 Phan Thị   Huyên 1 7 8   7 7.0       7.0 7.0   6.0 6.0 6.0 5.0 7.0   6.0 6.4 19                                         0
71 20 Trần Thị Thuý Kiều 1 9 8   8 8.0       8.0 6.0   8.0 8.0 8.0 8.0 8.0   8.5 8.0 20                                         0
71 21 Trần Văn   Lập   5 7   5 8.0       4.0 5.0   4.0 5.0 7.0 5.0 5.0   4.0 5.2 21                                         0
71 22 Thi Hoàng   Lên   3 6   5 6.0       5.0 6.0   3.0 4.0 6.0 5.0 5.0   5.5 4.9 22                                         0    
71 23 Trần Văn   Lên   4 4   4 5.0       7.0 3.0   5.0 5.0 6.0 7.0 6.0   5.5 5.3 23                                         0
71 24 Mai   Linh   4 5   6 5.0       5.0 6.0   5.0 5.0 6.0 5.0 6.0   5.5 5.3 24                                         0
71 25 Văn   Lộc   6 8   6 7.0       5.0 7.0   5.0 5.0 8.0 5.0 5.0   5.0 5.8 25                                         0  
71 26 Nguyễn   Long   8 8   7 8.0       7.0 8.0   5.0 7.0 8.0 6.0 7.0   7.5 7.1 26                                         0
71 27 Nguyễn Thanh   Lưu   4 7   6 7.0       6.0 6.0   6.0 5.0 6.0 6.0 6.0   6.5 6.0 27                                         0
71 28 Thị Ánh Ly 1 9 9   9 9.0             8.0 8.0 8.0 7.0 8.0   9.0 8.3 28                                         0
71 29 Thị Diễm Ly 1 5 8   6 7.0       7.0 4.0   5.0 6.0 6.0 8.0 7.0   6.5 6.3 29                                         0
71 30 Nguyễn Thanh   Minh   4 7   5 8.0             4.0 5.0 8.0 5.0 5.0   5.5 5.6 30                                         0
71 31 Nguyễn Thị Diễm My 1 7 8   6 8.0             5.0 7.0 7.0 7.0 7.0   6.0 6.6 31                                         0
71 32 Hồ Thị Tuyết My 1 6 8   6 7.0       7.0 9.0   6.0 5.0 7.0 7.0 7.0   6.5 6.7 32                                         0
71 33 Nguyễn Thị Như Ngọc 1 9 9   8 9.0       8.0 7.0   7.0 8.0 9.0 7.0 9.0   9.0 8.3 33                                         0
71 34 Bùi Trọng   Nghĩa   7 9   7 8.0       6.0 7.0   6.0 7.0 7.0 7.0 7.0   6.5 6.9 34                                         0
71 35 Đỗ Thị   Nở 1 6 8   7 8.0       6.0 9.0   7.0 6.0 7.0 6.0 6.0   5.5 6.6 35                                         0
71 36 Nguyễn Thị   Phượng 1 8 9   8 8.0       8.0 8.0   8.0 8.0 8.0 6.0 8.0   9.0 8.0 36                                         0
71 37 Trần Thanh   Vỹ   9 9   9 8.0             8.0 8.0 9.0 8.0 8.0   9.0 8.5 37                                         0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                               0
72 1 Trần Thị Ngọc Ánh 1 6 8   6 7.0       8.0 4.0   6.0 5.0 6.0 6.0 6.0   4.5 5.8 1                                         0
72 2 Nguyễn Thị Mai Ân 1 6 5   6 6.0       5.0 4.0   4.0 6.0 4.0 4.0 6.0   4.5 4.9 2                                         0
72 3 Hoàng   Duy   4 7   5 7.0       6.0 7.0   4.0 6.0 5.0 4.0 6.0   6.5 5.6 3                                         0
72 4 Thị Thuỳ Dương 1 6 5   6 5.0       8.0 4.0   5.0 6.0 6.0 4.0 7.0   5.0 5.5 4                                         0
72 5 Tiến   Đạt   3 7   5 6.0       8.0 8.0   4.0 4.0 5.0 4.0 6.0   6.5 5.4 5                                         0
72 6 Trần Sỹ   Điệp   5 6   5 6.0       5.0 4.0   5.0 4.0 4.0 4.0 5.0   5.5 4.8 6                                         0
72 7 Lương Thị Vân Đuyển 1 6 6   7 4.0       5.0 8.0   8.0 8.0 4.0 7.0 8.0   7.0 6.7 7                                         0
72 8 Đoàn Thị   Hằng 1 7 7   7 7.0             7.0 7.0 8.0 7.0 7.0   6.5 7.0 8                                         0
72 9 Công   Hậu   7 6   6 6.0       5.0 6.0   6.0 5.0 5.0 6.0 6.0   5.5 5.7 9                                         0
72 10 Hữu    Hiếu   6 7   5 8.0             3.0 4.0 8.0 4.0 5.0   6.5 5.5 10                                         0
72 11 Nguyễn Thị   Hoa 1 7 9   7 9.0             8.0 8.0 7.0 7.0 7.0   6.5 7.4 11                                         0
72 12 Mai   Hưng   4 6   5 6.0             3.0 4.0 5.0 5.0 5.0   5.5 4.8 12                                         0
72 13 Bùi Vương   Kha   7 8   6 8.0             6.0 6.0 4.0 5.0 6.0   7.0 6.1 13                                         0
72 14 Trần Quang   Khải   8 9   8 8.0       9.0 8.0   7.0 8.0 8.0 8.0 8.0   9.0 8.2 14                                         0
72 15 Vương Quang   Khải   6 8   6 7.0       5.0 8.0   4.0 7.0 6.0 6.0 6.0   7.5 6.3 15                                         0
72 16 Nguyễn Đình   Linh   5 7   5 7.0       8.0 5.0   3.0 5.0 7.0 5.0 5.0   5.5 5.4 16                                         0
72 17 Phan   Lộc   9 9   7 9.0       8.0 8.0   6.0 7.0 8.0 7.0 8.0   7.0 7.5 17                                         0
72 18 Nguyễn Thị   Lưu 1 7 6   6 6.0             6.0 5.0 7.0 6.0 6.0   4.0 5.7 18                                         0
72 19 Nguyễn Thị Kim Ly 1 6 8   6 8.0       8.0 5.0   5.0 6.0 6.0 4.0 6.0   6.5 6.0 19                                         0
72 20 Phương   Nam   7 6   5 6.0       7.0 4.0   5.0 4.0 5.0 4.0 7.0   6.5 5.5 20                                         0
72 21 Trần Trọng   Nghĩa   7 5   6 5.0       6.0 7.0   6.0 6.0 7.0 4.0 6.0   7.0 6.1 21                                         0
72 22 Nguyễn Đình   Ngọc   6 7   6 7.0             6.0 6.0 8.0 7.0 6.0   6.0 6.5 22                                         0    
72 23 Trần Quốc   Nguyên   6 7   5 7.0       3.0 4.0   3.0 5.0 6.0 5.0 6.0   6.0 5.3 23                                         0
72 24 Hồ Trần Kim Nhi 1 8 9   8 9.0       9.0 8.0   8.0 8.0 9.0 9.0 8.0   8.5 8.4 24                                         0
72 25 Đoàn Thị   Oanh 1 7 8   7 8.0             6.0 8.0 7.0 7.0 8.0   8.5 7.5 25                                         0  
72 26 Nguyễn Anh   Phúc   8 9   7 9.0       7.0 6.0   6.0 7.0 7.0 6.0 6.0   8.0 7.1 26                                         0
72 27 Phạm Văn   Tâm   7 8   6 8.0       7.0 7.0   7.0 6.0 8.0 5.0 6.0   7.0 6.7 27