SỔ ĐIỂM MÔN  ĐỊA LÝ HỌC KÌ I  NĂM HỌC  2010-2011 SỔ ĐIỂM MÔN  ĐỊA LÝ HỌC KÌ II  NĂM HỌC  2010-2011  
 
TT HỌ VÀ TÊN NỮ HỆ SỐ 1 TỰ CHỌN HỆ SỐ 2 THI TBm TT HỆ SỐ 1 TỰ CHỌN HỆ SỐ 2 THI TBm CẢ 
LỚP MIỆNG VIẾT M VIÊT HKI MIỆNG VIẾT M VIÊT HKI NĂM CHON
61 1 Phan Văn   Bảo     5     5.0 5.0             3.5         3.8 4.2 1                                         0
61 2 Lương Ngọc   Chánh     6     5.0 7.0             5.0         3.3 4.7 2                                         0
61 3 Phan Anh   Châu     10     10.0 10.0             9.0         8.0 9.0 3                                         0
61 4 Trần Hữu   Chương     9     8.0 7.0             5.0         6.0 6.5 4                                         0
61 5 Lương Thị  Thuý Diễm 1   9     5.0 7.0             4.5         3.8 5.2 5                                         0
61 6 Vỏ  Thị    Diệu 1   7     5.0 5.0             6.0         3.8 5.1 6                                         0
61 7 Ngô Thị  Kim Duyên 1   7     5.0 5.0             3.5         3.8 4.4 7                                         0
61 8 Trần Văn   Dương     6     7.0 10.0             4.5         5.3 6.0 8                                         0
61 9 Trần Tấn   Đạt     10     7.0 9.0             7.5         5.0 7.0 9                                         0
61 10 Trương Vĩnh   Đạt     5     5.0 5.0             4.5         5.3 5.0 10                                         0
61 11 Nguyễn Thị  Thanh Hằng 1   10     10.0 10.0             9.0         9.5 9.6 11                                         0
61 12 Huỳnh Thị Thu Hằng 1   5     5.0 7.0             4.0         4.8 4.9 12                                         0
61 13 Phạm  Thị    Hồng 1   8     5.0 6.0             5.0         5.5 5.7 13                                         0
61 14 Nguyễn Hoài   Huy     5     6.0 10.0             6.5         3.8 5.7 14                                         0
61 15 Phạm  Thị Ngọc Huyền 1   9     6.0 8.0             9.5         5.5 7.3 15                                         0
61 16 Bùi Thị Diệu Linh 1   10     5.0 10.0             7.0         7.0 7.5 16                                         0
61 17 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1   10     7.0 10.0             7.5         5.0 7.1 17                                         0
61 18 Nguyễn  Phi   Long     8     5.0 7.0             4.5         3.5 4.9 18                                         0
61 19 Thi Văn   Lực     5     6.0 5.0             2.0         4.0 4.0 19                                         0
61 20 Bùi Nhật   Lương     5     5.0 5.0             4.5         3.3 4.2 20                                         0
61 21 Phan Công   Minh     10     7.0 9.0             6.5         2.5 5.8 21                                         0
61 22 Trần Công   Minh     5     7.0 5.0             2.0         6.0 4.9 22                                         0
61 23 Hồ Phương   Nam     6     5.0 7.0             3.5         4.8 4.9 23                                         0
61 24 Phan Hoài    Nhân     8     7.0 6.0             8.0         4.5 6.3 24                                         0
61 25 Trần Thị Yến  Nhi 1   10     6.0 10.0             8.0         5.0 7.1 25                                         0
61 26 Thị Thuỳ Nhung 1   7     5.0 10.0             6.0         6.0 6.5 26                                         0
61 27 Nguyễn  Thị Ly Ni 1   9     7.0 8.0             5.0         3.8 5.7 27                                         0
61 28 Châu Ngọc   Phương     8     5.0 10.0             4.0         5.5 5.9 28                                         0
61 29 Phạm Thanh   Phương     8     5.0 10.0             7.5         8.5 7.9 29                                         0  
61 30 Trần  Đình   Quốc     8     5.0 10.0             6.0         5.0 6.3 30                                         0
61 31 Ngô Thị   Sương 1   9     7.0 10.0             8.0         8.5 8.4 31                                         0
61 32 Nguyễn Quốc   Thiên     5     5.0 7.0             5.0         4.0 4.9 32                                         0
61 33 Trần  Thị   Tính 1   10     6.0 9.0             5.5         6.5 6.9 33                                         0
61 34 Bùi Thị    Tiên 1   7     6.0 6.0             5.0         3.3 4.9 34                                         0
61 35 Châu Thị Ngọc Trâm 1   10     7.0 10.0             9.5         9.0 9.1 35                                         0
61 36 Hồ  Thị Mỹ Trang 1   5     6.0 9.0             4.0         4.5 5.2 36                                         0
61 37 Phan Anh   Tuấn     10     6.0 9.0             4.0         4.8 5.9 37                                         0
61 38 Trần     Tùng     5     6.0 7.0             5.0         4.5 5.2 38                                         0
61 39 Nguyễn Tấn   Tưởng     10     6.0 10.0             6.0         7.5 7.6 39                                         0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                               0
62 1 Châu Thị  Quỳnh Anh 1   8     9.0 10.0             7.5         5.5 7.3 1                                         0
62 2 Nguyễn  Thị Hồng  Ân 1   8     9.0 10.0             8.0         8.5 8.6 2                                         0
62 3 Đoàn Quốc    Ba     7     8.0 10.0             3.5         5.3 6.0 3                                         0
62 4 Thanh   Bảo     5     7.0 7.0             5.0             4                                         0
62 5 Chí   Bền     5     9.0 9.0             4.0         3.0 5.0 5                                         0
62 6 Văn   Chung     10     9.0 10.0             8.0         7.0 8.3 6                                         0
62 7 Thị   Dung 1   10     10.0 10.0             9.0         5.0 7.9 7                                         0
62 8 Bùi  Minh   Đạt     5     8.0 10.0             5.5         4.3 5.9 8                                         0
62 9 Văn    Đô     8     10.0 10.0             8.5         9.0 9.0 9                                         0
62 10 Văn   Đường     7     5.0 5.0             5.0         4.3 5.0 10                                         0
62 11 Đặng  Thị Thuý Hằng 1   10     8.0 10.0             8.5         6.5 8.1 11                                         0
62 12 Hồ    Kỹ                           3.0             12                                         0
62 13 Trầm  Thị   Liên 1   9     10.0 9.0             9.5         7.0 8.5 13                                         0
62 14 Trần  Thị    Mai 1   9     7.0 10.0             7.0         7.0 7.6 14                                         0
62 15 Trần   Nhản 1   10     9.0 10.0             7.5         7.5 8.3 15                                         0
62 16 Trần Thị Yến Nhi 1   10     9.0 10.0             7.5         8.5 8.7 16                                         0
62 17 Phạm Thị Quỳnh Như 1   7     4.0 6.0             5.0         3.8 4.8 17                                         0
62 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1   9     5.0 10.0             8.0         8.5 8.2 18                                         0
62 19 Bùi Thị   Nữ 1   10     10.0 10.0             ###         9.5 9.8 19                                         0
62 20 Lương Minh   Phúc     8     8.0 10.0             6.0         7.0 7.4 20                                         0
62 21 Nguyễn Thị   Sa 1   8     6.0 8.0             8.0         4.8 6.6 21                                         0
62 22 Đinh Ngọc   Sơn     5     5.0 9.0             5.0         4.0 5.1 22                                         0    
62 23 Lâm   Sung     8     2.0 7.0             5.0         3.0 4.5 23                                         0
62 24 Đỗ Thị Mỹ Tài 1   8     5.0 7.0             4.0         4.5 5.2 24                                         0
62 25 Châu Thị   Tâm 1   8     7.0 10.0             6.0         5.0 6.5 25                                         0  
62 26 Phan An   Tân     8     7.0 10.0             5.5         2.8 5.6 26                                         0
62 27 Phan Thị  Hoài Thương 1   8     6.0 6.0             5.0         4.3 5.4 27                                         0
62 28 Bùi  Thị Minh Thuý 1   10     7.0 10.0             8.5         8.0 8.5 28                                         0
62 29 Phan Thị Thu Thuý 1   8     8.0 10.0             5.0         8.0 7.5 29                                         0
62 30 Mai Văn   Tiện     8     8.0 9.0             6.5         4.5 6.4 30                                         0
62 31 Nguyễn Thị   Tình 1   9     7.0 10.0             7.5         8.5 8.3 31                                         0
62 32 Hồng   Trị     8     6.0 10.0             6.5         5.0 6.5 32                                         0
62 33 Nguyễn Thành   Trung     5     8.0 3.0             3.0         3.8 4.2 33                                         0
62 34 Trần Đình   Tứ     7     5.0 5.0             4.5         5.5 5.3 34                                         0
62 35 Mai Thị   Tuyền 1   7     9.0 6.0             6.0         3.0 5.4 35                                         0
62 36 Nguyễn  Thị   Vân 1   8     5.0 5.0             7.0         4.5 5.7 36                                         0
62 37 Thị Tường Vi 1   10     8.0 10.0             5.0         4.5 6.4 37                                         0
62 38 Trần  Công   Viên     7     7.0 10.0             4.5         4.8 5.9 38                                         0
62 39 Quang   Việt     7     5.0 10.0             5.0         3.3 5.2 39                                         0
62 40 Phạm Duy   Vương     9     5.0 8.0             6.5         8.0 7.4 40                                         0
62                                                                                             0
62                                                                                             0
62                                                                                             0
62                                                                                             0
62                                                                                               0
63 1 Văn    An     8     9.0 5.0             3.0         5.3 5.5 1                                         0
63 2 Trần Tấn   Bửu     7     10.0 9.0             8.5         7.3 8.1 2                                         0
63 3 Trần Thanh   Châu     8     8.0 7.0             8.5         5.3 7.0 3                                         0
63 4 Trần Văn   Chinh     6     10.0 9.0             8.0         7.5 7.9 4                                         0
63 5 Hồ  Văn   Chinh     6     10.0 10.0             6.5         5.3 6.9 5                                         0
63 6 Bùi Văn    Công     9     5.0 9.0             7.0         4.3 6.2 6                                         0
63 7 Nguyễn Khắc   Cường     7     8.0 9.0             8.0         4.8 6.8 7                                         0
63 8 Nguyễn Văn   Cường     6     8.0 10.0             4.0         5.3 6.0 8                                         0
63 9 Thanh   Diệu 1   8     10.0 10.0             6.5         5.5 7.2 9                                         0
63 10 Trần 1   9     10.0 10.0             9.5         9.0 9.4 10                                         0
63 11 Đỗ Thị Thu Hiền 1   5     9.0 7.0             5.0         4.3 5.5 11                                         0
63 12 Huỳnh Văn   Hùng     6     5.0 10.0             8.0         2.8 5.7 12                                         0
63 13 Trần Cao   Huy     7     8.0 10.0             9.0         4.0 6.9 13                                         0
63 14 Bùi Ngọc   Huy     7     10.0 8.0             2.5         4.8 5.6 14                                         0
63 15 Bùi Quốc   Huy     7     6.0 10.0             6.5         5.0 6.4 15                                         0
63 16 Văn   Huyền     6     6.0 10.0             9.0         3.3 6.2 16                                         0
63 17 Lương Phước   Khang     6     10.0 9.0             7.0         2.8 5.9 17                                         0
63 18 Đinh Chí   Linh     7     5.0 9.0             5.0         3.3 5.1 18                                         0
63 19 Nguyễn Quang   Linh     8     8.0 10.0             5.5         4.8 6.4 19                                         0
63 20 Thị   Mận 1   9     9.0 10.0             ###         7.8 8.9 20                                         0
63 21 Hồ Thị   My 1   9     10.0 10.0             5.0         3.8 6.3 21                                         0
63 22 Nguyễn Thị Ly Na 1   8     10.0 9.0             5.0         5.0 6.5 22                                         0    
63 23 Trần Thị Ánh Nguyệt 1   9     9.0 10.0             9.5         8.5 9.1 23                                         0
63 24   Thị  Huỳnh Như 1   8     10.0 10.0             8.5         5.8 7.8 24                                         0
63 25 Châu Thị   Nữ 1   7     10.0 10.0             9.0         6.5 8.1 25                                         0  
63 26 Bùi  Văn   Phong     8     9.0 8.0             4.5         3.0 5.4 26                                         0
63 27 Bùi Văn   Phú     9     9.0 10.0             6.5         3.0 6.3 27                                         0
63 28 Phan Duy   Phương     9     10.0 8.0             7.0         3.5 6.4 28                                         0
63 29 Trần     Quốc     8     8.0 9.0             5.0         5.0 6.3 29                                         0
63 30 Huỳnh Văn   Tân     7     5.0 7.0             5.0         3.5 4.9 30                                         0
63 31 Nguyễn Anh   Thi     8     9.0 9.0             7.0         5.5 7.1 31                                         0
63 32 Nguyễn Anh   Thiên     9     7.0 9.0             7.0         4.5 6.6 32                                         0
63 33 Bùi Thế   Thiên     8     9.0 9.0             ###         6.0 8.0 33                                         0
63 34 Trần  Đình   Thọ     5     8.0 10.0             3.0         3.3 4.9 34                                         0
63 35 Đoàn  Thị  Thanh Thuý 1   7     8.0 6.0             6.0         3.0 5.3 35                                         0
63 36 Thị Cẩm Tiên 1   9     10.0 10.0             9.5         8.0 9.0 36                                         0
63 37 Bùi Thị Thu Trang 1   5     7.0 7.0             2.5         2.5 3.9 37                                         0
63 38 Lương Văn   Trí     6     7.0 7.0             4.5         3.5 4.9 38                                         0
63 39 Trần  Minh   Trí     5     9.0 6.0             5.0         2.3 4.6 39                                         0
63 40 Nguyễn Thị Cẩm 1   8     10.0 10.0             ###         3.8 7.4 40                                         0
63                                                                                             0
63                                                                                             0
63                                                                                             0
63                                                                                             0
63                                                                                               0
64 1     Ánh     9     6.0 5.0             5.0         3.3 5.0 1                                         0
64 2 Ngô  Quang    Chương     9     7.0 9.0             8.0         9.8 8.8 2                                         0
64 3 Bùi Minh   Công     9     6.0 7.0             6.0         6.5 6.7 3                                         0
64 4 Phạm Quốc   Cường     8     6.0 5.0             2.0         7.5 5.7 4                                         0
64 5 Bùi  Thị Phú Diễm 1   6     6.0 9.0             7.5         7.5 7.3 5                                         0
64 6 Phạm Thị   Đào 1   9     6.0 9.0             4.5         4.5 5.8 6                                         0
64 7 Châu Ngọc   Đức     10     5.0 7.0             6.5         4.5 6.1 7                                         0
64 8 Bùi Trung   Hiếu     10     6.0 9.0             9.5         9.0 8.9 8                                         0
64 9 Nguyễn Thị Thanh Liêm 1   9     6.0 6.0             3.0         7.0 6.0 9                                         0
64 10 Ngô Quang   Linh     8     7.0 7.0             4.0         8.8 7.1 10                                         0
64 11 Phan Văn   Long     6     6.0 5.0             7.5         7.0 6.6 11                                         0
64 12 Nguyễn Thị   Ly 1   10     5.0 5.0             5.0         5.0 5.6 12                                         0
64 13 Phan Thị   Na 1   9     8.0 10.0             9.0         9.5 9.2 13                                         0
64 14 Nguyễn Hữu   Nam     5     6.0 8.0             4.5         3.3 4.7 14                                         0
64 15 Bùi Thị    Nga 1   10     7.0 9.0             9.5         9.5 9.2 15                                         0
64 16 Nguyễn Thị Kim Ngân 1   8     5.0 5.0             3.0         8.5 6.2 16                                         0
64 17 Châu Ngọc   Nhật     6     5.0 6.0             3.0         3.5 4.2 17                                         0
64 18 Thị Ái Phi 1   9     5.0 10.0             9.0         8.5 8.4 18                                         0
64 19 Châu Ngọc   Phong     6     5.0 5.0             2.0         3.3 3.7 19                                         0
64 20 Nguyễn Hồng   Phúc     9     5.0 6.0             8.0         6.0 6.8 20                                         0
64 21 Đỗ Thị Hiền Phước 1   10     8.0 9.0             7.2         8.5 8.4 21                                         0
64 22 Phạm Ngọc   Quốc     8     7.0 9.0             7.5         9.0 8.3 22                                         0    
64 23 Ngô Thị  Hồng Tâm 1   9     8.0 7.0             8.0         9.5 8.6 23                                         0
64 24 Thị Thanh Thảo 1   10     6.0 9.0             7.0         9.3 8.4 24                                         0
64 25 Nguyễn Thị Thu Thảo 1   9     7.0 9.0             9.0         9.5 8.9 25                                         0  
64 26 Nguyễn Thị   Thảo 1   6     5.0 5.0             3.5         3.8 4.3 26                                         0
64 27 Nguyễn Thị Thuý Tiên 1   10     7.0 9.0             9.0         7.5 8.3 27                                         0
64 28 Lương Phan  Thanh Triều     10     7.0 10.0             5.5         7.5 7.6 28                                         0
64 29 Phạm Thị Lan Trinh 1   9     8.0 9.0             9.0         9.5 9.1 29                                         0
64 30 Đỗ Hồ Như     10     6.0 5.0             6.0         7.3 6.9 30                                         0
64 31 Phạm Ngọc   Tuấn     6     5.0 6.0             4.0         2.0 3.9 31                                         0
64 32 Nguyễn Thanh   Tuấn     10     7.0 8.0             6.5         6.5 7.2 32                                         0
64 33 Phạm Viết   Tưởng     7     7.0 10.0             3.5         4.5 5.6 33                                         0
64 34 Thị Kim Tuyết 1   6     5.0 4.0             6.0         3.3 4.6 34                                         0
64 35 Hồ Thanh   Vương     10     7.0 9.0             7.0         4.0 6.5 35                                         0
64 36 Ngô Triệu   Vỹ     5     6.0 5.0             8.0         3.3 5.2 36                                         0
64 37 Văn   Xuân     10     5.0 9.0             6.5         9.5 8.2 37                                         0
64 38 Nguyễn Trần Quốc Xuyên     10     6.0 7.0             6.0         5.8 6.6 38                                         0
64 39 Phạm Thị Mỹ Yến 1   9     6.0 10.0             3.5         5.0 5.9 39                                         0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                               0
65 1 Nguyễn Văn   Dũng     5     6.0 6.0             3.0         3.3 4.1 1                                         0
65 2 Châu Ngọc Anh Duy     9     8.0 10.0             8.0         7.5 8.2 2                                         0
65 3 Nguyễn Thị   Hảo 1   5     8.0 10.0             8.0         7.0 7.5 3                                         0
65 4 Thị Thu Hiền 1   10     8.0 10.0             8.0         8.3 8.6 4                                         0
65 5 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1   9     8.0 10.0             8.5         7.8 8.4 5                                         0
65 6 Ngô Quang   Hoàng     9     9.0 10.0             7.0         7.5 8.1 6                                         0
65 7     Hùng     10     10.0 10.0             ###         10.0 10.0 7                                         0
65 8 Nguyễn Văn   Hưng     9     8.0 10.0             5.0         7.5 7.4 8                                         0
65 9 Ngô  Thị   Lan 1   8     6.0 10.0             9.5         7.3 8.1 9                                         0
65 10 Nguyễn Đình   Lộc     7     7.0 10.0             3.0         4.5 5.4 10                                         0
65 11 Nguyễn Văn   Lộc     7     6.0 6.0             4.5         5.3 5.5 11                                         0
65 12 Nguyễn Văn   Lợi     8     9.0 9.0             7.5         7.5 7.9 12                                         0
65 13 Bùi Phương   Nam     9     8.0 8.0             6.5         6.5 7.2 13                                         0
65 14 Ngô Thị Thanh Nga 1   5     3.0 4.0             3.5         4.0 3.9 14                                         0
65 15 Nguyễn Thị Như Ngọc 1   10     9.0 10.0             9.0         8.0 8.9 15                                         0
65 16 Bùi Thị   Ngọc 1   9     7.0 10.0             9.0         7.0 8.1 16                                         0
65 17 Trần Trọng Nghĩa     8     6.0 9.0             4.5         6.0 6.3 17                                         0
65 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1   9     7.0 10.0             5.0         6.5 6.9 18                                         0
65 19 Thị    Ny 1   10     10.0 10.0             5.5         5.5 7.2 19                                         0
65 20 Anh   Quốc     8     4.0 9.0             6.5         4.8 6.1 20                                         0
65 21 Nguyễn Hiếu   Quốc     8     5.0 9.0             7.5         5.3 6.6 21                                         0
65 22 Thị Thảo Quyên 1   7     10.0 10.0             9.5         8.0 8.8 22                                         0    
65 23 Nguyễn Thị Mỵ Sương 1   10     9.0 10.0             7.5         9.0 8.9 23                                         0
65 24 Trần Nguyên   Tài     5     7.0 7.0             3.5         3.5 4.6 24                                         0
65 25 Bùi Tấn   Thanh     9     6.0 9.0             3.0         5.0 5.6 25                                         0  
65 26 Mai Nhật   Thiên     6     5.0 5.0             2.0         2.5 3.4 26                                         0
65 27 Châu Thị Ngọc Trang 1   9     4.0 5.0             4.5         2.8 4.4 27                                         0
65 28 Thị Thuỳ Trang 1   9     10.0 10.0             6.0         5.3 7.1 28                                         0
65 29 Châu Thị   Trang 1   6     6.0 9.0             4.5         5.0 5.6 29                                         0
65 30 Châu Thị Mỹ 1   8     5.0 7.0             4.0         4.8 5.3 30                                         0
65 31 Trần Văn       6     7.0 9.0             3.0         4.8 5.3 31                                         0
65 32 Lương Anh   Tuấn     9     8.0 10.0             7.0         3.0 6.3 32                                         0
65 33 Nguyễn Thanh   Tùng     5     9.0 9.0             3.5         4.5 5.4 33                                         0
65 34 Nguyễn Đại       5     7.0 7.0             2.5         5.8 5.2 34                                         0
65 35 Ngô Quang   Việt     9     9.0 8.0             4.5         6.0 6.6 35                                         0
65 36 Mai Thị  Phương Vy 1   10     8.0 9.0             4.5         4.8 6.3 36                                         0
65 37 Nguyễn Trần Thiên Ý     8     7.0 8.0             4.5         5.3 6.0 37                                         0
65 38 Lương Thị Thu Yên 1   8     6.0 6.0             5.0         2.8 4.8 38                                         0
65 39 Châu Ngọc   Yên     8     7.0 9.0             5.5         5.3 6.4 39                                         0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                               0
71 1 Đỗ Thị   Châu 1   10     9.0 10.0 10.0             9.0       8.0 9.0 1                                         0
71 2 Ngô Thị Kim Chi 1   8     8.0 6.0 1.0             9.0       4.0 5.9 2                                         0
71 3 Thị   Diễm 1   9     9.0 10.0 10.0             ###       9.0 9.4 3                                         0
71 4 Hồ Thị   Diên 1   10     10.0 9.0 10.0             ###       8.0 9.2 4                                         0
71 5 Châu     Diệu     5     7.0 8.0 1.0             9.0       5.0 6.0 5                                         0
71 6 Bùi Thị   Dung 1   9     6.0 10.0 1.0             ###       7.5 7.6 6                                         0
71 7 Nguyễn Tiến   Dũng     0     7.0 1.0 10.0             6.0       2.5 4.2 7                                         0
71 8 Phan Thị Mỹ Duyên 1   10     10.0 8.0 9.0             8.0       7.5 8.4 8                                         0
71 9 Huỳnh   Đức     5     6.0 10.0 1.0             9.0       7.0 6.8 9                                         0
71 10 Huỳnh Thị Hương Giang 1   7     5.0 2.0 1.0             9.0       8.0 6.3 10                                         0
71 11 Phan Mai Xuân Hân     10     10.0 10.0 10.0             ###       9.5 9.8 11                                         0
71 12 Mai Tấn   Hiếu     4     6.0 1.0 9.0             6.0       3.5 4.7 12                                         0
71 13 Lương   Huân     3     10.0 8.0 1.0             7.0       8.5 6.8 13                                         0
71 14 Trần Ngọc   Huân     7     8.0 8.0 7.0             7.0       7.0 7.2 14                                         0
71 15 Trần Quốc   Hùng     9     10.0 5.0 10.0             ###       4.5 7.5 15                                         0
71 16 Huỳnh Tấn   Huy     5     6.0 8.0 6.0             8.0       6.0 6.6 16                                         0
71 17 Huỳnh Xuân   Huy     10     10.0 10.0 9.0             ###       8.5 9.4 17                                         0
71 18 Trần Thị Lệ Huyên 1   8     6.0 10.0 9.0             ###       5.0 7.6 18                                         0
71 19 Phan Thị   Huyên 1   10     5.0 10.0 9.0             ###       5.0 7.7 19                                         0
71 20 Trần Thị Thuý Kiều 1   9     9.0 10.0 10.0             ###       9.5 9.6 20                                         0
71 21 Trần Văn   Lập     5     1.0 5.0 1.0             5.0       4.5 3.9 21                                         0
71 22 Thi Hoàng   Lên     4     5.0 1.0 1.0             6.0       5.5 4.4 22                                         0    
71 23 Trần Văn   Lên     1     3.0 10.0 10.0             7.0       4.5 5.7 23                                         0
71 24 Mai   Linh     6     2.0 1.0 1.0             9.0       6.0 5.1 24                                         0
71 25 Văn   Lộc     9     10.0 10.0 7.0             8.0       4.0 7.1 25                                         0  
71 26 Nguyễn   Long     9     6.0 9.0 9.0             ###       9.0 8.9 26                                         0
71 27 Nguyễn Thanh   Lưu     9     10.0 10.0 9.0             ###       5.5 8.3 27                                         0
71 28 Thị Ánh Ly 1   9     10.0 9.0 10.0             ###       9.5 9.6 28                                         0
71 29 Thị Diễm Ly 1   4     1.0 8.0 9.0             7.0       4.5 5.5 29                                         0
71 30 Nguyễn Thanh   Minh     3     6.0 8.0 9.0             ###       6.0 7.1 30                                         0
71 31 Nguyễn Thị Diễm My 1   5     6.0 7.0 10.0             5.0       5.5 6.1 31                                         0
71 32 Hồ Thị Tuyết My 1   4     10.0 8.0 9.0             ###       9.0 8.7 32                                         0
71 33 Nguyễn Thị Như Ngọc 1   10     10.0 10.0 9.0             ###       9.0 9.6 33                                         0
71 34 Bùi Trọng   Nghĩa     10     10.0 8.0 10.0             ###       8.0 9.1 34                                         0
71 35 Đỗ Thị   Nở 1   9     9.0 7.0 10.0             8.0       5.0 7.3 35                                         0
71 36 Nguyễn Thị   Phượng 1   5     10.0 10.0 9.0             9.0       9.0 8.8 36                                         0
71 37 Trần Thanh   Vỹ     10     10.0 10.0 10.0             ###       9.5 9.8 37                                         0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                               0
72 1 Trần Thị Ngọc Ánh 1   5     9.0 5.0 9.0             6.0       5.5 6.3 1                                         0
72 2 Nguyễn Thị Mai Ân 1   5     3.0 5.0 9.0             6.0       3.0 4.8 2                                         0
72 3 Hoàng   Duy     8     10.0 9.0 6.0             7.0       6.0 7.2 3                                         0
72 4 Thị Thuỳ Dương 1   9     10.0 8.0 9.0             3.0       2.0 5.3 4                                         0
72 5 Tiến   Đạt     10     5.0 7.0 1.0             6.0       7.0 6.2 5                                         0
72 6 Trần Sỹ   Điệp     9     8.0 10.0 10.0             9.0       3.5 7.3 6                                         0
72 7 Lương Thị Vân Đuyển 1   9     7.0 7.0 9.0             6.0       6.5 7.1 7                                         0
72 8 Đoàn Thị   Hằng 1   6     8.0 7.0 9.0             5.0       5.5 6.3 8                                         0
72 9 Công   Hậu     7     10.0 10.0 10.0             8.0       9.5 9.1 9                                         0
72 10 Hữu    Hiếu     10     10.0 10.0 8.0             5.0       4.0 6.7 10                                         0
72 11 Nguyễn Thị   Hoa 1   6     8.0 1.0 10.0             8.0       6.0 6.6 11                                         0
72 12 Mai   Hưng     5     5.0 6.0 10.0             8.0       3.0 5.7 12                                         0
72 13 Bùi Vương   Kha     5     10.0 6.0 7.0             8.0       5.0 6.6 13                                         0
72 14 Trần Quang   Khải     4     10.0 10.0 10.0             ###       7.0 8.3 14                                         0
72 15 Vương Quang   Khải     5     10.0 1.0 10.0             ###       6.5 7.3 15                                         0
72 16 Nguyễn Đình   Linh     3     8.0 1.0 6.0             6.0       7.0 5.7 16                                         0
72 17 Phan   Lộc     8     10.0 10.0 9.0             ###       8.5 9.2 17                                         0
72 18 Nguyễn Thị   Lưu 1   5     5.0 6.0 6.0             5.0       5.0 5.2 18                                         0
72 19 Nguyễn Thị Kim Ly 1   8     10.0 8.0 10.0             9.0       8.0 8.7 19                                         0
72 20 Phương   Nam     5     10.0 8.0 10.0             9.0       5.5 7.5 20                                         0
72 21 Trần Trọng   Nghĩa     9     8.0 8.0 9.0             6.0       7.5 7.6 21                                         0
72 22 Nguyễn Đình   Ngọc     6     10.0 10.0 9.0             9.0       6.0 7.9 22                                         0    
72 23 Trần Quốc   Nguyên     8     3.0 10.0 8.0             7.0       5.5 6.6 23                                         0
72 24 Hồ Trần Kim Nhi 1   9     10.0 10.0 10.0             ###       9.0 9.6 24                                         0
72 25 Đoàn Thị   Oanh 1   10     10.0 9.0 8.0             8.0       8.0 8.6 25