SỔ ĐIỂM MÔN  NGOẠI NGỮ HỌC KÌ I  NĂM HỌC  2010-2011 SỔ ĐIỂM MÔN  NGOẠI NGỮ HỌC KÌ II  NĂM HỌC  2010-2011  
 
TT HỌ VÀ TÊN NỮ HỆ SỐ 1 TỰ CHỌN HỆ SỐ 2 THI TBm TT HỆ SỐ 1 TỰ CHỌN HỆ SỐ 2 THI TBm CẢ 
LỚP MIỆNG VIẾT M VIÊT HKI MIỆNG VIẾT M VIÊT HKI NĂM CHON
61 1 Phan Văn   Bảo   7     4 5.0 3.0           3.5 3.0         2.0 3.5 1                                         0
61 2 Lương Ngọc   Chánh   6     4 6.0 3.0           3.3 3.0         2.5 3.6 2                                         0
61 3 Phan Anh   Châu   9     9 8.0 7.0           8.3 6.0         5.8 7.2 3                                         0
61 4 Trần Hữu   Chương   8     10 9.0 9.0           9.8 6.3         5.0 7.6 4                                         0
61 5 Lương Thị  Thuý Diễm 1 8     5 6.0 5.0           5.8 6.5         3.0 5.2 5                                         0
61 6 Vỏ  Thị    Diệu 1 7     5 5.0 3.0           4.3 6.0         4.0 4.8 6                                         0
61 7 Ngô Thị  Kim Duyên 1 6     7 7.0 4.0           4.5 3.5         2.5 4.3 7                                         0
61 8 Trần Văn   Dương   8     4 6.0 5.0           4.8 5.5         4.3 5.1 8                                         0
61 9 Trần Tấn   Đạt   8     10 9.0 9.0           9.3 6.8         7.0 8.1 9                                         0
61 10 Trương Vĩnh   Đạt   5     3 6.0 3.0           4.8 4.3         1.0 3.5 10                                         0
61 11 Nguyễn Thị  Thanh Hằng 1 10     10 9.0 9.0           9.5 9.0         9.0 9.3 11                                         0
61 12 Huỳnh Thị Thu Hằng 1 6     3 6.0 3.0           3.8 5.0         2.5 3.9 12                                         0
61 13 Phạm  Thị    Hồng 1 7     7 7.0 7.0           7.5 4.3         3.0 5.5 13                                         0
61 14 Nguyễn Hoài   Huy   6     5 6.0 3.0           7.0 6.3         3.0 5.1 14                                         0
61 15 Phạm  Thị Ngọc Huyền 1 7     10 8.0 6.0           9.0 6.3         3.5 6.6 15                                         0
61 16 Bùi Thị Diệu Linh 1 7     8 7.0 7.0           8.3 6.3         3.0 6.1 16                                         0
61 17 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1 9     10 9.0 6.0           6.3 8.0         6.5 7.5 17                                         0
61 18 Nguyễn  Phi   Long   7     5 5.0 5.0           5.3 3.8         3.0 4.5 18                                         0
61 19 Thi Văn   Lực   5     4 4.0 4.0           3.0 3.0         3.0 3.5 19                                         0
61 20 Bùi Nhật   Lương   5     4 6.0 3.0           3.5 6.3         3.5 4.4 20                                         0
61 21 Phan Công   Minh   9     6 5.0 5.0           4.5 6.3         4.0 5.3 21                                         0
61 22 Trần Công   Minh   7     5 5.0 3.0           4.5 3.0         3.0 4.0 22                                         0
61 23 Hồ Phương   Nam   6     4 6.0 7.0           4.8 3.0         3.5 4.5 23                                         0
61 24 Phan Hoài    Nhân   8     9 8.0 8.0           6.8 5.8         3.5 6.2 24                                         0
61 25 Trần Thị Yến  Nhi 1 9     4 6.0 5.0           6.3 4.5         4.5 5.4 25                                         0
61 26 Thị Thuỳ Nhung 1 5     2 5.0 5.0           3.8 7.0         5.5 5.0 26                                         0
61 27 Nguyễn  Thị Ly Ni 1 9     7 7.0 4.0           8.0 6.5         4.5 6.3 27                                         0
61 28 Châu Ngọc   Phương   6     4 6.0 6.0           5.8 4.5         4.5 5.1 28                                         0
61 29 Phạm Thanh   Phương   8     5 5.0 7.0           7.5 4.5         6.0 6.1 29                                         0  
61 30 Trần  Đình   Quốc   7     3 6.0 4.0           5.0 3.3         4.0 4.4 30                                         0
61 31 Ngô Thị   Sương 1 10     10 9.0 10.0           9.5 8.0         6.3 8.4 31                                         0
61 32 Nguyễn Quốc   Thiên   6     5 6.0 6.0           3.8 5.3         4.5 5.0 32                                         0
61 33 Trần  Thị   Tính 1 8     10 9.0 9.0           8.5 7.5         5.0 7.5 33                                         0
61 34 Bùi Thị    Tiên 1 6     5 8.0 4.0           6.5 5.3         4.5 5.5 34                                         0
61 35 Châu Thị Ngọc Trâm 1 10     10 10.0 9.0           10.0 8.5         9.0 9.4 35                                         0
61 36 Hồ  Thị Mỹ Trang 1 7     5 6.0 4.0           5.5 5.0         4.5 5.1 36                                         0
61 37 Phan Anh   Tuấn   5     4 5.0 6.0           6.0 4.5         4.5 5.0 37                                         0
61 38 Trần     Tùng   7     4 5.0 5.0           3.5 4.5         3.0 4.2 38                                         0
61 39 Nguyễn Tấn   Tưởng   6     7 7.0 5.0           6.3 5.5         3.5 5.4 39                                         0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                               0
62 1 Châu Thị  Quỳnh Anh 1 9     8 9.0 8.0           8.3 7.5         6.5 7.7 1                                         0
62 2 Nguyễn  Thị Hồng  Ân 1 9     9 9.0 7.0           9.8 6.8         8.8 8.5 2                                         0
62 3 Đoàn Quốc    Ba   6     4 6.0 4.0           4.5 6.0         4.5 5.0 3                                         0
62 4 Thanh   Bảo   6     4 5.0 6.0           4.0 4.0             4                                         0
62 5 Chí   Bền   7     5 6.0 4.0           4.3 3.3         3.0 4.2 5                                         0
62 6 Văn   Chung   8     8 8.0 6.0           8.5 5.5         3.5 6.2 6                                         0
62 7 Thị   Dung 1 6     5 6.0 4.0           6.0 5.5         5.8 5.6 7                                         0
62 8 Bùi  Minh   Đạt   2     4 5.0 3.0           5.8 7.0         5.0 5.0 8                                         0
62 9 Văn    Đô   7     8 7.0 6.0           8.3 6.3         8.5 7.5 9                                         0
62 10 Văn   Đường   7     4 6.0 5.0           5.5 5.5         4.0 5.1 10                                         0
62 11 Đặng  Thị Thuý Hằng 1 9     8 8.0 7.0           8.8 8.0         6.8 7.8 11                                         0
62 12 Hồ    Kỹ         3 6.0                             12                                         0
62 13 Trầm  Thị   Liên 1 9     10 9.0 7.0           9.5 8.8         4.3 7.7 13                                         0
62 14 Trần  Thị    Mai 1 9     4 6.0 5.0           6.3 5.8         4.0 5.5 14                                         0
62 15 Trần   Nhản 1 8     9 7.0 7.0           8.8 7.5         5.3 7.2 15                                         0
62 16 Trần Thị Yến Nhi 1 6     7 6.0 7.0           8.0 8.5         8.5 7.7 16                                         0
62 17 Phạm Thị Quỳnh Như 1 7     5 6.0 5.0           3.8 7.5         3.0 5.0 17                                         0
62 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1 8     7 7.0 5.0           5.8 5.8         4.5 5.8 18                                         0
62 19 Bùi Thị   Nữ 1 8     10 9.0 7.0           9.0 8.8         8.0 8.5 19                                         0
62 20 Lương Minh   Phúc   9     7 8.0 6.0           6.5 6.3         3.0 5.9 20                                         0
62 21 Nguyễn Thị   Sa 1 7     7 7.0 6.0           8.5 6.2         4.5 6.4 21                                         0
62 22 Đinh Ngọc   Sơn   6     5 6.0 4.0           3.8 2.0         3.5 3.9 22                                         0    
62 23 Lâm   Sung   6     4 5.0 3.0           3.8 3.5         3.0 3.8 23                                         0
62 24 Đỗ Thị Mỹ Tài 1 6     7 6.0 6.0           4.3 5.8         4.0 5.2 24                                         0
62 25 Châu Thị   Tâm 1 7     5 7.0 5.0           7.0 4.3         3.0 5.1 25                                         0  
62 26 Phan An   Tân   7     4 6.0 5.0           4.5 4.8         3.0 4.5 26                                         0
62 27 Phan Thị  Hoài Thương 1 7     4 5.0 6.0           5.0 5.0         4.5 5.0 27                                         0
62 28 Bùi  Thị Minh Thuý 1 9     9 9.0 6.0           8.8 8.0         4.0 7.1 28                                         0
62 29 Phan Thị Thu Thuý 1 6     4 6.0 3.0           5.0 3.8         4.0 4.4 29                                         0
62 30 Mai Văn   Tiện   7     6 6.0 4.0           4.5 3.5         3.5 4.5 30                                         0
62 31 Nguyễn Thị   Tình 1 10     10 10.0 10.0           9.8 8.5         7.0 8.9 31                                         0
62 32 Hồng   Trị   7     5 6.0 4.0           3.5 4.0         3.5 4.3 32                                         0
62 33 Nguyễn Thành   Trung   5     6 6.0 4.0           3.5 4.5         4.0 4.5 33                                         0
62 34 Trần Đình   Tứ   6     5 5.0 4.0           3.5 5.8         5.5 5.0 34                                         0
62 35 Mai Thị   Tuyền 1 7     4 6.0 5.0           5.5 6.3         3.0 5.0 35                                         0
62 36 Nguyễn  Thị   Vân 1 5     6 5.0 6.0           5.3 7.5         2.5 5.0 36                                         0
62 37 Thị Tường Vi 1 8     7 7.0 4.0           7.5 5.0         3.5 5.6 37                                         0
62 38 Trần  Công   Viên   6     6 5.0 5.0           5.3 4.3         5.8 5.3 38                                         0
62 39 Quang   Việt   6     6 5.0 3.0           3.5 5.0         3.0 4.2 39                                         0
62 40 Phạm Duy   Vương   7     5 6.0 5.0           5.8 5.0         5.3 5.5 40                                         0
62                                                                                             0
62                                                                                             0
62                                                                                             0
62                                                                                             0
62                                                                                               0
63 1 Văn    An   7 6   5 7.0       8.0 6.0 3.0 4.0 5.0         4.0 5.1 1                                         0
63 2 Trần Tấn   Bửu   7 9   10 10.0       9.0 8.0 9.0 8.8 4.0         4.3 7.2 2                                         0
63 3 Trần Thanh   Châu   1 4   6 8.0       7.0 5.0 3.0 5.0 4.0         3.5 4.5 3                                         0
63 4 Trần Văn   Chinh   8 8   8 10.0             7.8 4.5         4.5 6.6 4                                         0
63 5 Hồ  Văn   Chinh   5 6   6 8.0       7.0 6.0 8.0 4.5 4.0         3.5 5.3 5                                         0
63 6 Bùi Văn    Công   4 5   8 7.0       5.0 6.0 3.0 4.0 4.0         1.0 4.1 6                                         0
63 7 Nguyễn Khắc   Cường   5 4   7 7.0       6.0 5.0 3.0 4.0 4.0         6.8 5.2 7                                         0
63 8 Nguyễn Văn   Cường   6 4   6 7.0       5.0 6.0 3.0 5.0 4.5         1.5 4.3 8                                         0
63 9 Thanh   Diệu 1 6 8   8 6.0       5.0 8.0 5.0 7.5 7.0         4.8 6.4 9                                         0
63 10 Trần 1 9 10   10 10.0             10.0 7.3         9.8 9.4 10                                         0
63 11 Đỗ Thị Thu Hiền 1 6 5   5 6.0       8.0 6.0 4.0 5.8 4.0         3.5 5.0 11                                         0
63 12 Huỳnh Văn   Hùng   5 7   5 5.0       5.0 6.0 3.0 4.0 4.5         1.0 4.0 12                                         0
63 13 Trần Cao   Huy   5 5   5 7.0       6.0 5.0 5.0 6.0 4.0         3.8 5.0 13                                         0
63 14 Bùi Ngọc   Huy   1 6   6 4.0       4.0 7.0 3.0 5.0 5.5         3.5 4.5 14                                         0
63 15 Bùi Quốc   Huy   7 5   10 10.0       6.0 6.0 7.0 9.0 5.5         4.0 6.6 15                                         0
63 16 Văn   Huyền   5 5   10 9.0             5.5 5.8         2.0 5.2 16                                         0
63 17 Lương Phước   Khang   4 8   7 8.0       7.0 7.0 3.0 5.5 4.0         4.0 5.4 17                                         0
63 18 Đinh Chí   Linh   1 5   9 6.0       8.0 5.0 6.0 5.5 3.8         3.8 5.0 18                                         0
63 19 Nguyễn Quang   Linh   7 7   3 7.0       8.0 8.0 5.0 7.3 5.0         4.5 5.9 19                                         0
63 20 Thị   Mận 1 9 8   10 7.0             6.3 5.3         4.3 6.4 20                                         0
63 21 Hồ Thị   My 1 8 7   6 7.0       8.0 7.0 7.0 7.3 4.0         3.5 5.9 21                                         0
63 22 Nguyễn Thị Ly Na 1 6 6   9 9.0       9.0 8.0 5.0 8.3 6.3         4.3 6.7 22                                         0    
63 23 Trần Thị Ánh Nguyệt 1 9 7   10 10.0             7.8 8.3         5.5 7.7 23                                         0
63 24   Thị  Huỳnh Như 1 9 8   10 10.0       9.0 9.0 6.0 9.5 7.5         7.3 8.4 24                                         0
63 25 Châu Thị   Nữ 1 8 9   10 10.0       9.0 10.0 8.0 7.5 7.0         6.8 8.1 25                                         0  
63 26 Bùi  Văn   Phong   6 10   7 7.0       7.0 7.0 6.0 4.5 6.3         4.3 6.0 26                                         0
63 27 Bùi Văn   Phú   1 10   10 9.0       6.0 6.0 9.0 5.5 5.3         2.5 5.7 27                                         0
63 28 Phan Duy   Phương   5 7   5 8.0       5.0 6.0 5.0 5.3 4.5         3.0 5.0 28                                         0
63 29 Trần     Quốc   6 7   6 5.0       7.0 6.0 5.0 5.8 4.5         1.5 4.8 29                                         0
63 30 Huỳnh Văn   Tân   8 8   6 8.0       8.0 7.0 7.0 5.0 5.0         3.5 5.9 30                                         0
63 31 Nguyễn Anh   Thi   7 10   8 5.0       9.0 8.0 8.0 4.5 5.5         4.0 6.2 31                                         0
63 32 Nguyễn Anh   Thiên   8 9   8 10.0       8.0 9.0 6.0 8.5 7.5         6.3 7.8 32                                         0
63 33 Bùi Thế   Thiên   9 10   9 8.0             8.3 5.3         5.0 7.1 33                                         0
63 34 Trần  Đình   Thọ   6 7   4 4.0       4.0 5.0 6.0 4.0 4.0         1.0 3.9 34                                         0
63 35 Đoàn  Thị  Thanh Thuý 1 5 7   4 8.0       4.0 5.0 5.0 5.0 5.5         3.5 5.0 35                                         0
63 36 Thị Cẩm Tiên 1 8 10   10 10.0       9.0 10.0 9.0 10.0 9.3         8.5 9.3 36                                         0
63 37 Bùi Thị Thu Trang 1 7 5   3 4.0       5.0 4.0 4.0 5.0 3.0         2.5 4.0 37                                         0
63 38 Lương Văn   Trí   1 3   6 4.0       5.0 5.0 6.0 4.5 3.5         1.5 3.6 38                                         0
63 39 Trần  Minh   Trí   1 6   5 5.0       5.0 5.0 7.0 5.0 4.0         2.0 4.1 39                                         0
63 40 Nguyễn Thị Cẩm 1 8 10   6 9.0       3.0 6.0 9.0 4.5 5.0         4.0 5.9 40                                         0
63                                                                                             0
63                                                                                             0
63                                                                                             0
63                                                                                             0
63                                                                                               0
64 1     Ánh   4 6   5 7.0       3.0 6.0 6.0 5.0 5.0         2.0 4.5 1                                         0
64 2 Ngô  Quang    Chương   7 6   8 7.0             5.0 7.8         3.0 5.7 2                                         0
64 3 Bùi Minh   Công   9 6   9 9.0             8.3 6.8         6.0 7.4 3                                         0
64 4 Phạm Quốc   Cường   7 6   5 4.0       4.0 6.0 4.0 4.5 4.0         4.0 4.6 4                                         0
64 5 Bùi  Thị Phú Diễm 1 10 10   8 10.0       9.0 9.0 6.0 8.0 8.8         7.0 8.3 5                                         0
64 6 Phạm Thị   Đào 1 1 7   5 7.0       8.0 6.0 4.0 4.0 5.0         1.0 4.2 6                                         0
64 7 Châu Ngọc   Đức   8 6   6 6.0             8.5 4.8         3.0 5.6 7                                         0
64 8 Bùi Trung   Hiếu   9 9   10 8.0             10.0 8.0         6.5 8.3 8                                         0
64 9 Nguyễn Thị Thanh Liêm 1 6 8   4 5.0       1.0 6.0 4.0 4.0 4.0         1.5 3.9 9                                         0
64 10 Ngô Quang   Linh   6 7   8 6.0       9.0 7.0 7.0 7.5 7.5         6.3 7.1 10                                         0
64 11 Phan Văn   Long   7 8   4 5.0       4.0 6.0 6.0 4.0 4.5         1.0 4.3 11                                         0
64 12 Nguyễn Thị   Ly 1 6 5   4 5.0       2.0 7.0 4.0 4.5 4.5         2.5 4.2 12                                         0
64 13 Phan Thị   Na 1 9 10   9 9.0       10.0 9.0 10.0 9.8 8.8         8.5 9.2 13                                         0
64 14 Nguyễn Hữu   Nam   7 6   5 7.0       5.0 7.0 5.0 5.0 5.0         4.3 5.4 14                                         0
64 15 Bùi Thị    Nga 1 8 6   9 8.0       10.0 9.0 6.0 10.0 7.5         6.5 7.9 15                                         0
64 16 Nguyễn Thị Kim Ngân 1 6 5   5 5.0       5.0 7.0 4.0 4.5 4.0         1.0 4.1 16                                         0
64 17 Châu Ngọc   Nhật   5 5   5 4.0       2.0 6.0 3.0 4.0 3.0         1.8 3.5 17                                         0
64 18 Thị Ái Phi 1 9 8   10 10.0       9.0 9.0 8.0 9.5 7.5         7.5 8.5 18                                         0
64 19 Châu Ngọc   Phong   6 5   4 5.0       1.0 7.0 4.0 4.0 3.5         1.0 3.6 19                                         0
64 20 Nguyễn Hồng   Phúc   5 9   5 8.0       8.0 5.0 4.0 5.5 4.0         3.3 5.2 20                                         0
64 21 Đỗ Thị Hiền Phước 1 8 5   8 8.0       7.0 8.0 5.0 7.0 4.5         2.5 5.7 21                                         0
64 22 Phạm Ngọc   Quốc   7 8   9 10.0       9.0 7.0 8.0 9.5 8.0         6.8 8.1 22                                         0    
64 23 Ngô Thị  Hồng Tâm 1 10 8   9 9.0       8.0 8.0 7.0 9.0 8.0         7.5 8.3 23                                         0
64 24 Thị Thanh Thảo 1 6 9   5 5.0       6.0 6.0 4.0 5.5 4.0         1.5 4.6 24                                         0
64 25 Nguyễn Thị Thu Thảo 1 9 10   10 9.0       10.0 10.0 10.0 10.0 9.0         9.0 9.5 25                                         0  
64 26 Nguyễn Thị   Thảo 1 6 5   4 6.0       3.0 6.0 4.0 4.0 4.0         1.0 3.8 26                                         0
64 27 Nguyễn Thị Thuý Tiên 1 9 7   8 8.0       10.0 9.0 8.0 9.0 7.0         7.8 8.2 27                                         0
64 28 Lương Phan  Thanh Triều   7 6   8 5.0             8.0 5.5         7.3 6.8 28                                         0
64 29 Phạm Thị Lan Trinh 1 8 9   10 10.0       10.0 8.0 9.0 10.0 9.0         8.8 9.2 29                                         0
64 30 Đỗ Hồ Như   7 6   4 5.0       4.0 7.0 3.0 5.0 4.0         1.5 4.2 30                                         0
64 31 Phạm Ngọc   Tuấn   6 6   6 5.0       1.0 5.0 4.0 4.0 5.0         3.0 4.3 31                                         0
64 32 Nguyễn Thanh   Tuấn   6 6   9 8.0       8.0 7.0 6.0 6.5 6.0         7.0 6.9 32                                         0
64 33 Phạm Viết   Tưởng   5 6   5 4.0             5.0 5.5         4.5 5.0 33                                         0
64 34 Thị Kim Tuyết 1 5 5   5 4.0       7.0 7.0 3.0 5.0 5.0         4.5 5.0 34                                         0
64 35 Hồ Thanh   Vương   8 6   7 6.0       8.0 7.0 5.0 5.0 5.0         4.0 5.6 35                                         0
64 36 Ngô Triệu   Vỹ   5 7   7 4.0       7.0 7.0 3.0 5.5 7.0         1.5 5.0 36                                         0
64 37 Văn   Xuân   8 6   9 5.0             8.8 7.0         7.0 7.3 37                                         0
64 38 Nguyễn Trần Quốc Xuyên   5 5   4 4.0       3.0 6.0 4.0 5.0 3.5         3.5 4.2 38                                         0
64 39 Phạm Thị Mỹ Yến 1 7 6   5 7.0       4.0 7.0 5.0 5.0 5.5         2.5 5.0 39                                         0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                               0
65 1 Nguyễn Văn   Dũng   1 1   3 4.0             2.0 3.5         4.0 2.9 1                                         0
65 2 Châu Ngọc Anh Duy   6 5   8 6.0             9.0 6.3         5.3 6.5 2                                         0
65 3 Nguyễn Thị   Hảo 1 9 6   7 5.0             8.3 6.5         7.3 7.1 3                                         0
65 4 Thị Thu Hiền 1 8 6   10 5.0             9.0 7.0         7.0 7.5 4                                         0
65 5 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1 9 7   9 8.0             9.3 9.0         8.5 8.6 5                                         0
65 6 Ngô Quang   Hoàng   10 7   10 7.0             9.8 7.5         8.8 8.6 6                                         0
65 7     Hùng   10 10   10 10.0             10.0 9.8         10.0 10.0 7                                         0
65 8 Nguyễn Văn   Hưng   9 5   9 6.0             6.8 4.0         6.8 6.5 8                                         0
65 9 Ngô  Thị   Lan 1 7 5   7 5.0             8.5 5.0         3.5 5.6 9                                         0
65 10 Nguyễn Đình   Lộc   4 6   4 4.0             4.3 4.0         2.5 3.8 10                                         0
65 11 Nguyễn Văn   Lộc   1 4   6 4.0             3.5 4.0         3.8 3.8 11                                         0
65 12 Nguyễn Văn   Lợi   8 7   10 10.0             8.8 7.5         8.0 8.3 12                                         0
65 13 Bùi Phương   Nam   4 6   4 5.0             5.5 4.0         4.0 4.5 13                                         0
65 14 Ngô Thị Thanh Nga 1 1 6   4 5.0             5.0 4.0         2.0 3.6 14                                         0
65 15 Nguyễn Thị Như Ngọc 1 8 6   10 10.0             8.5 8.3         8.0 8.3 15                                         0
65 16 Bùi Thị   Ngọc 1 8 6   9 8.0             9.5 6.5         8.0 7.9 16                                         0
65 17 Trần Trọng Nghĩa   8 6   8 5.0             7.5 6.0         7.8 7.0 17                                         0
65 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1 9 5   5 5.0             5.5 4.0         2.0 4.5 18                                         0
65 19 Thị    Ny 1 7 5   4 3.0             7.0 4.0         3.0 4.5 19                                         0
65 20 Anh   Quốc   6 4   4 5.0             5.8 5.3         5.5 5.2 20                                         0
65 21 Nguyễn Hiếu   Quốc   6 7   2 4.0             7.3 3.0         2.0 4.1 21                                         0
65 22 Thị Thảo Quyên 1 9 7   10 10.0             10.0 9.3         9.3 9.3 22                                         0    
65 23 Nguyễn Thị Mỵ Sương 1 5 7   10 10.0             9.3 8.3         8.5 8.4 23                                         0
65 24 Trần Nguyên   Tài   4 4   5 4.0             4.0 5.0         1.0 3.5 24                                         0
65 25 Bùi Tấn   Thanh   4 6   3 5.0             4.0 5.0         3.0 4.1 25                                         0  
65 26 Mai Nhật   Thiên   1 1   1 4.0             1.0 2.0         1.0 1.5 26                                         0
65 27 Châu Thị Ngọc Trang 1 2 6   3 4.0             3.0 4.0         5.0 4.0 27                                         0
65 28 Thị Thuỳ Trang 1 7 5   6 5.0             7.5 4.0         4.0 5.3 28                                         0
65 29 Châu Thị   Trang 1 4 5   4 4.0             5.0 4.0         5.0 4.5 29                                         0
65 30 Châu Thị Mỹ 1 3 5   3 4.0             4.0 5.0         2.0 3.5 30                                         0
65 31 Trần Văn     5 6   6 5.0             5.8 4.5         5.0 5.2 31                                         0
65 32 Lương Anh   Tuấn   4 5   7 4.0             3.0 3.0         8.3 5.2 32                                         0
65 33 Nguyễn Thanh   Tùng   4 5   7 5.0             6.5 4.5         2.0 4.5 33                                         0
65 34 Nguyễn Đại     4 1   3 3.0             4.0 5.0         5.0 4.0 34                                         0
65 35 Ngô Quang   Việt   5 5   7 3.0             4.8 6.0         4.5 5.0 35                                         0
65 36 Mai Thị  Phương Vy 1 8 7   7 8.0             8.8 8.0         5.8 7.4 36                                         0
65 37 Nguyễn Trần Thiên Ý   7 6   9 5.0             7.8 7.3         5.0 6.6 37                                         0
65 38 Lương Thị Thu Yên 1 4 5   7 6.0             5.3 3.0         1.0 3.8 38                                         0
65 39 Châu Ngọc   Yên   7 5   9 10.0             7.3 6.5         5.0 6.7 39                                         0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                               0
71 1 Đỗ Thị   Châu 1 9 8   9 9.0             9.0 9.5         9.0 9.0 1                                         0
71 2 Ngô Thị Kim Chi 1 7 3   6 6.0             5.8 6.5         2.8 5.0 2                                         0
71 3 Thị   Diễm 1 9 10   9 9.0       9.0 9.0 8.0 9.0 9.0         8.5 8.9 3                                         0
71 4 Hồ Thị   Diên 1 8 7   9 8.0             9.0 9.5         8.0 8.5 4                                         0
71 5 Châu     Diệu   5 5   5 4.0       4.0 5.0 6.0 4.8 6.0         1.8 4.4 5                                         0
71 6 Bùi Thị   Dung 1 6 7   7 7.0             7.0 8.0         8.0 7.4 6                                         0
71 7 Nguyễn Tiến   Dũng   5 4   6 4.0       4.0 4.0 4.0 6.0 6.5         3.8 4.8 7                                         0
71 8 Phan Thị Mỹ Duyên 1 4 5   6 4.0       5.0 8.0 4.0 4.3 5.0         5.8 5.1 8                                         0
71 9 Huỳnh   Đức   7 8   7 9.0       7.0 4.0 7.0 6.3 8.5         6.3 7.0 9                                         0
71 10 Huỳnh Thị Hương Giang 1 8 8   9 10.0       10.0 8.0 8.0 8.5 8.5         9.5 8.8 10                                         0
71 11 Phan Mai Xuân Hân   9 9   9 8.0             9.0 9.0         9.3 9.0 11                                         0
71 12 Mai Tấn   Hiếu   7 4   6 4.0       1.0 6.0 1.0 4.8 1.0         5.0 4.0 12                                         0
71 13 Lương   Huân   8 6   7 6.0       8.0 4.0 5.0 4.8 6.0         6.3 6.0 13                                         0
71 14 Trần Ngọc   Huân   7 5   5 5.0       4.0 4.0 5.0 4.3 4.0         4.0 4.5 14                                         0
71 15 Trần Quốc   Hùng   7 4   5 5.0       3.0 6.0 8.0 4.0 5.5         6.5 5.5 15                                         0
71 16 Huỳnh Tấn   Huy   6 5   4 6.0       3.0 5.0 5.0 4.0 5.0         4.8 4.7 16                                         0
71 17 Huỳnh Xuân   Huy   8 7   8 8.0             9.0 8.0         5.8 7.5 17                                         0
71 18 Trần Thị Lệ Huyên 1 7 4   6 5.0       6.0 4.0 4.0 4.0 7.0         4.0 5.0 18                                         0
71 19 Phan Thị   Huyên 1 5 6   7 5.0       6.0 5.0 6.0 5.0 5.0         9.3 6.3 19                                         0
71 20 Trần Thị Thuý Kiều 1 7 8   7 7.0       6.0 7.0 8.0 8.0 9.0         7.0 7.5 20                                         0
71 21 Trần Văn   Lập   4 5   5 5.0       7.0 4.0 6.0 3.8 4.0         4.3 4.6 21                                         0
71 22 Thi Hoàng   Lên   4 3   5 5.0       5.0 7.0 6.0 4.0 6.0         8.5 5.8 22                                         0    
71 23 Trần Văn   Lên   6 4   6 5.0       9.0 6.0 6.0 5.8 7.0         7.3 6.4 23                                         0
71 24 Mai   Linh   7 6   6 5.0       3.0 6.0 5.0 5.0 5.0         4.3 5.1 24                                         0
71 25 Văn   Lộc   6 6   5 5.0       7.0 7.0 6.0 7.0 8.0         5.8 6.4 25                                         0  
71 26 Nguyễn   Long   8 8   8 8.0       5.0 8.0 8.0 9.0 9.0         9.5 8.4 26                                         0
71 27 Nguyễn Thanh   Lưu   8 5   8 6.0       8.0 9.0 7.0 8.0 8.5         7.0 7.5 27                                         0
71 28 Thị Ánh Ly 1 9 8   9 9.0             9.0 8.8         8.8 8.8 28                                         0
71 29 Thị Diễm Ly 1 4 6   5 4.0       5.0 3.0 5.0 4.8 6.0         7.8 5.5 29                                         0
71 30 Nguyễn Thanh   Minh   4 5   6 6.0       5.0 5.0 6.0 6.8 9.3         9.5 7.0 30                                         0
71 31 Nguyễn Thị Diễm My 1 7 6   5 5.0       5.0 3.0 5.0 3.8 7.0         9.0 6.0 31                                         0
71 32 Hồ Thị Tuyết My 1 8 7   6 8.0       7.0 5.0 4.0 5.3 6.8         6.5 6.3 32                                         0
71 33 Nguyễn Thị Như Ngọc 1 9 10   9 10.0       10.0 10.0 10.0 10.0 ###         10.0 9.9 33                                         0
71 34 Bùi Trọng   Nghĩa   7 7   7 8.0       3.0 8.0 7.0 8.5 4.8         9.3 7.3 34                                         0
71 35 Đỗ Thị   Nở 1 7 6   6 5.0       7.0 8.0 7.0 6.0 8.0         9.0 7.2 35                                         0
71 36 Nguyễn Thị   Phượng 1 10 8   9 10.0       9.0 9.0 8.0 9.3 9.0         9.3 9.1 36                                         0
71 37 Trần Thanh   Vỹ   10 10   9 10.0             9.8 9.8         9.8 9.8 37                                         0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                               0
72 1 Trần Thị Ngọc Ánh 1 5 6   6 5.0       8.0 5.0 5.0 5.0 7.0         3.0 5.2 1                                         0
72 2 Nguyễn Thị Mai Ân 1 5 5   5 5.0       4.0 3.0 3.0 4.0 6.0         8.0 5.3 2                                         0
72 3 Hoàng   Duy   6 4   5 3.0       5.0 4.0 5.0 4.8 5.0         4.0 4.5 3                                         0
72 4 Thị Thuỳ Dương 1 6 4   6 9.0       2.0 7.0 5.0 4.0 6.0         5.0 5.3 4                                         0
72 5 Tiến   Đạt   5 3   6 8.0       7.0 4.0 5.0 6.0 7.0         5.3 5.7 5                                         0
72 6 Trần Sỹ   Điệp   7 6   5 4.0       3.0 5.0 4.0 4.8 6.8         3.3 4.8 6                                         0
72 7 Lương Thị Vân Đuyển 1 8 6   6 6.0       3.0 3.0 5.0 5.3 6.3         5.0 5.4 7                                         0
72 8 Đoàn Thị   Hằng 1 5 6   5 3.0             4.8 5.0         3.8 4.5 8                                         0
72 9 Công   Hậu   5 8   6 7.0       6.0 4.0 5.0 4.8 6.8         3.3 5.3 9                                         0
72 10 Hữu    Hiếu   8 6   6 6.0       8.0 6.0 5.0 5.0 6.5         6.0 6.1 10                                         0
72 11 Nguyễn Thị   Hoa 1 6 6   7 8.0             6.3 8.0         4.3 6.2 11                                         0
72 12 Mai   Hưng   7 4   5 3.0             4.0 4.5         1.3 3.6 12                                         0
72 13 Bùi Vương   Kha   6 6   6 5.0             5.0 4.3         7.8 5.9 13                                         0
72 14 Trần Quang   Khải   8 9   8 10.0       6.0 6.0 9.0 6.8 8.0         8.8 8.0 14                                         0
72 15 Vương Quang   Khải   8 6   7 9.0       4.0 6.0 5.0 6.3 5.0         5.8 6.1 15                                         0
72 16 Nguyễn Đình   Linh   6 4   6 4.0       7.0 7.0 7.0 4.8 7.0         4.3 5.5 16                                         0
72 17 Phan   Lộc   8 6   7 9.0       4.0 5.0 3.0 6.0 6.3         5.0 5.8 17                                         0
72 18 Nguyễn Thị   Lưu 1 4 6   5 5.0       5.0 5.0 3.0 3.8 4.3         2.3 4.0 18                                         0
72 19 Nguyễn Thị Kim Ly 1 9 6   8 8.0       3.0 6.0 5.0 7.5 7.8         6.3 6.8 19                                         0
72 20 Phương   Nam   6 4   6 6.0       6.0 5.0 4.0 4.8 5.0         3.8 4.9 20                                         0
72 21 Trần Trọng   Nghĩa   6 6   6 6.0       7.0 5.0 4.0 5.0 5.3         4.5 5.3 21                                         0
72 22 Nguyễn Đình   Ngọc   5 8   6 8.0             5.3 6.0         8.3 6.8 22                                         0    
72 23 Trần Quốc   Nguyên   4 6   5 3.0       6.0 5.0 7.0 4.8 4.3         8.5 5.7 23                                         0
72 24 Hồ Trần Kim Nhi 1 10 9   9 9.0       10.0 8.0 8.0 9.0 8.8         8.3 8.8 24                                         0
72 25 Đoàn Thị   Oanh 1 8 10   9 8.0             6.3 8.0         8.0 8.0 25                                         0  
72 26 Nguyễn Anh   Phúc   7 4   6 3.0       8.0 7.0 7.0 5.8 7.0         8.0 6.5 26