SỔ ĐIỂM MÔN  CÔNG NGHỆ HỌC KÌ I  NĂM HỌC  2010-2011 SỔ ĐIỂM MÔN  CÔNG NGHỆ HỌC KÌ II  NĂM HỌC  2010-2011  
 
TT HỌ VÀ TÊN NỮ HỆ SỐ 1 TỰ CHỌN HỆ SỐ 2 THI TBm TT HỆ SỐ 1 TỰ CHỌN HỆ SỐ 2 THI TBm CẢ 
LỚP MIỆNG VIẾT M VIÊT HKI MIỆNG VIẾT M VIÊT HKI NĂM CHON
61 1 Phan Văn   Bảo   5     7 6.0             8.0 2.5         3.5 5.0 1                                         0
61 2 Lương Ngọc   Chánh   7     7 6.0             4.0 5.5         3.5 5.0 2                                         0
61 3 Phan Anh   Châu   9     8 6.0             6.0 7.3         8.5 7.5 3                                         0
61 4 Trần Hữu   Chương   7     8 7.0             9.0 3.5         8.3 7.2 4                                         0
61 5 Lương Thị  Thuý Diễm 1 6     6 6.0             9.0 7.0         5.0 6.5 5                                         0
61 6 Vỏ  Thị    Diệu 1 10     8 6.0             4.0 3.0         4.0 5.0 6                                         0
61 7 Ngô Thị  Kim Duyên 1 7     4 6.0             6.0 3.5         4.5 5.0 7                                         0
61 8 Trần Văn   Dương   1     9 6.0             7.0 5.8         7.3 6.4 8                                         0
61 9 Trần Tấn   Đạt   8     9 7.0             4.0 6.3         7.3 6.7 9                                         0
61 10 Trương Vĩnh   Đạt   7     4 6.0             4.0 4.0         5.5 5.0 10                                         0
61 11 Nguyễn Thị  Thanh Hằng 1 9     9 9.0             9.0 ###         10.0 9.5 11                                         0
61 12 Huỳnh Thị Thu Hằng 1 6     7 7.0             8.0 4.0         5.0 5.9 12                                         0
61 13 Phạm  Thị    Hồng 1 7     7 6.0             6.0 6.8         5.5 6.2 13                                         0
61 14 Nguyễn Hoài   Huy   3     9 6.0             9.0 3.0         4.5 5.6 14                                         0
61 15 Phạm  Thị Ngọc Huyền 1 6     8 6.0             8.0 5.0         7.3 6.8 15                                         0
61 16 Bùi Thị Diệu Linh 1 9     6 7.0             6.0 6.5         8.8 7.3 16                                         0
61 17 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1 8     9 8.0             8.0 6.0         8.8 7.9 17                                         0
61 18 Nguyễn  Phi   Long   6     8 7.0             4.0 2.0         6.5 5.3 18                                         0
61 19 Thi Văn   Lực   3     4 6.0             4.0 2.0         3.5 3.6 19                                         0
61 20 Bùi Nhật   Lương   6     4 5.0             4.0 3.3         2.5 3.7 20                                         0
61 21 Phan Công   Minh   9     8 6.0             4.0 6.3         7.0 6.5 21                                         0
61 22 Trần Công   Minh   6     4 6.0             7.0 2.5         5.0 5.0 22                                         0
61 23 Hồ Phương   Nam   6     8 6.0             4.0 3.0         7.0 5.5 23                                         0
61 24 Phan Hoài    Nhân   5     8 7.0             8.0 5.5         5.8 6.4 24                                         0
61 25 Trần Thị Yến  Nhi 1 7     8 6.0             8.0 6.3         6.8 7.0 25                                         0
61 26 Thị Thuỳ Nhung 1 6     8 6.0             8.0 4.3         6.8 6.5 26                                         0
61 27 Nguyễn  Thị Ly Ni 1 3     7 7.0             6.0 4.0         6.5 5.7 27                                         0
61 28 Châu Ngọc   Phương   5     7 6.0             7.0 7.0         7.0 6.7 28                                         0
61 29 Phạm Thanh   Phương   8     8 8.0             9.0 5.5         8.5 7.9 29                                         0  
61 30 Trần  Đình   Quốc   1     7 1.0             6.0 4.5         7.5 5.3 30                                         0
61 31 Ngô Thị   Sương 1 5     8 8.0             9.0 6.0         9.0 7.8 31                                         0
61 32 Nguyễn Quốc   Thiên   4     8 6.0             9.0 3.5         5.0 5.8 32                                         0
61 33 Trần  Thị   Tính 1 9     9 7.0             8.0 4.0         6.5 6.9 33                                         0
61 34 Bùi Thị    Tiên 1 6     9 8.0             8.0 6.0         4.0 6.3 34                                         0
61 35 Châu Thị Ngọc Trâm 1 9     9 9.0             9.0 ###         10.0 9.5 35                                         0
61 36 Hồ  Thị Mỹ Trang 1 4     8 6.0             8.0 3.0         5.3 5.6 36                                         0
61 37 Phan Anh   Tuấn   6     6 7.0             9.0 5.0         5.3 6.3 37                                         0
61 38 Trần     Tùng   5     6 5.0             6.0 4.0         5.8 5.3 38                                         0
61 39 Nguyễn Tấn   Tưởng   8     9 7.0             8.0 6.0         9.0 7.9 39                                         0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                               0
62 1 Châu Thị  Quỳnh Anh 1 9     9 8.0             7.0 8.0         8.0 8.0 1                                         0
62 2 Nguyễn  Thị Hồng  Ân 1 7     9 9.0             9.0 8.8         8.0 8.5 2                                         0
62 3 Đoàn Quốc    Ba   9     7 7.0             7.0 4.5         6.5 6.6 3                                         0
62 4 Thanh   Bảo   1     4 7.0             4.0 3.5             4                                         0
62 5 Chí   Bền   5     4 6.0             8.0 6.0         6.3 6.2 5                                         0
62 6 Văn   Chung   9     7 7.0             8.0 8.5         7.8 7.9 6                                         0
62 7 Thị   Dung 1 9     7 7.0             7.0 6.5         7.3 7.2 7                                         0
62 8 Bùi  Minh   Đạt   5     6 6.0             6.0 6.5         6.5 6.2 8                                         0
62 9 Văn    Đô   5     7 8.0             7.0 7.3         5.8 6.6 9                                         0
62 10 Văn   Đường   4     7 6.0             6.0 6.0         4.0 5.3 10                                         0
62 11 Đặng  Thị Thuý Hằng 1 8     9 8.0             8.0 9.3         9.3 8.8 11                                         0
62 12 Hồ    Kỹ         5               4.0               12                                         0
62 13 Trầm  Thị   Liên 1 9     9 6.0             9.0 9.3         8.5 8.6 13                                         0
62 14 Trần  Thị    Mai 1 8     9 8.0             8.0 6.5         6.5 7.4 14                                         0
62 15 Trần   Nhản 1 6     8 8.0             8.0 8.5         8.0 7.9 15                                         0
62 16 Trần Thị Yến Nhi 1 7     9 7.0             7.0 7.3         8.5 7.7 16                                         0
62 17 Phạm Thị Quỳnh Như 1 6     7 6.0             7.0 7.0         6.8 6.7 17                                         0
62 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1 6     7 5.0             9.0 8.3         7.0 7.4 18                                         0
62 19 Bùi Thị   Nữ 1 8     9 6.0             8.0 9.5         8.0 8.2 19                                         0
62 20 Lương Minh   Phúc   8     8 7.0             8.0 6.8         8.5 7.8 20                                         0
62 21 Nguyễn Thị   Sa 1 9     8 7.0             9.0 8.0         8.3 8.3 21                                         0
62 22 Đinh Ngọc   Sơn   6     4 6.0             6.0 6.3         5.8 5.8 22                                         0    
62 23 Lâm   Sung   5     4 5.0             4.0 4.0         5.0 4.5 23                                         0
62 24 Đỗ Thị Mỹ Tài 1 6     8 7.0             9.0 5.5         6.3 6.9 24                                         0
62 25 Châu Thị   Tâm 1 8     8 7.0             7.0 8.0         7.8 7.6 25                                         0  
62 26 Phan An   Tân   7     4 6.0             4.0 5.8         6.0 5.5 26                                         0
62 27 Phan Thị  Hoài Thương 1 6     8 7.0             9.0 6.3         5.0 6.7 27                                         0
62 28 Bùi  Thị Minh Thuý 1 8     8 8.0             9.0 8.5         8.0 8.3 28                                         0
62 29 Phan Thị Thu Thuý 1 9     6 6.0             7.0 7.3         5.5 6.6 29                                         0
62 30 Mai Văn   Tiện   8     4 6.0             8.0 7.0         6.0 6.6 30                                         0
62 31 Nguyễn Thị   Tình 1 9     9 7.0             6.0 8.8         9.3 8.3 31                                         0
62 32 Hồng   Trị   9     9 7.0             7.0 8.3         8.3 8.1 32                                         0
62 33 Nguyễn Thành   Trung   8     8 6.0             7.0 2.5         3.5 5.2 33                                         0
62 34 Trần Đình   Tứ   6     7 6.0             8.0 3.5         4.3 5.5 34                                         0
62 35 Mai Thị   Tuyền 1 6     8 7.0             7.0 8.3         7.8 7.5 35                                         0
62 36 Nguyễn  Thị   Vân 1 4     8 8.0             8.0 6.0         4.5 6.2 36                                         0
62 37 Thị Tường Vi 1 9     6 8.0             9.0 7.8         5.3 7.3 37                                         0
62 38 Trần  Công   Viên   5     6 6.0             8.0 5.0         5.0 5.8 38                                         0
62 39 Quang   Việt   7     7 6.0             6.0 7.0         6.8 6.6 39                                         0
62 40 Phạm Duy   Vương   8     8 7.0             7.0 8.8         7.8 7.8 40                                         0
62                                                                                             0
62                                                                                             0
62                                                                                             0
62                                                                                             0
62                                                                                               0
63 1 Văn    An   6     8 5.0             7.0 3.5         4.0 5.2 1                                         0
63 2 Trần Tấn   Bửu   6     9 6.0             7.0 7.0         5.5 6.6 2                                         0
63 3 Trần Thanh   Châu   7     6 6.0             6.0 5.0         6.0 5.9 3                                         0
63 4 Trần Văn   Chinh   8     6 6.0             8.0 9.3         4.5 6.8 4                                         0
63 5 Hồ  Văn   Chinh   7     7 6.0             4.0 7.3         5.5 5.9 5                                         0
63 6 Bùi Văn    Công   6     8 6.0             8.0 4.5         5.0 6.0 6                                         0
63 7 Nguyễn Khắc   Cường   5     8 5.0             4.0 3.5         5.8 5.0 7                                         0
63 8 Nguyễn Văn   Cường   9     6 7.0             6.0 8.3         8.3 7.6 8                                         0
63 9 Thanh   Diệu 1 8     9 8.0             7.0 8.3         8.3 8.1 9                                         0
63 10 Trần 1 7     9 7.0             8.0 9.3         8.0 8.2 10                                         0
63 11 Đỗ Thị Thu Hiền 1 4     8 5.0             7.0 3.5         6.3 5.7 11                                         0
63 12 Huỳnh Văn   Hùng   9     8 5.0             6.0 3.5         3.0 5.0 12                                         0
63 13 Trần Cao   Huy   9     7 5.0             8.0 6.5         4.0 6.2 13                                         0
63 14 Bùi Ngọc   Huy   7     8 6.0             7.0 6.5         3.5 5.9 14                                         0
63 15 Bùi Quốc   Huy   8     8 5.0             8.0 8.3         5.0 6.9 15                                         0
63 16 Văn   Huyền   5     7 7.0             7.0 5.0         4.0 5.5 16                                         0
63 17 Lương Phước   Khang   5     8 6.0             4.0 5.0         6.0 5.5 17                                         0
63 18 Đinh Chí   Linh   4     7 5.0             4.0 5.5         5.0 5.0 18                                         0
63 19 Nguyễn Quang   Linh   5     8 6.0             4.0 4.5         4.5 5.0 19                                         0
63 20 Thị   Mận 1 9     9 7.0             8.0 8.5         7.0 7.9 20                                         0
63 21 Hồ Thị   My 1 8     8 6.0             7.0 7.8         6.8 7.2 21                                         0
63 22 Nguyễn Thị Ly Na 1 9     8 7.0             9.0 8.0         9.0 8.5 22                                         0    
63 23 Trần Thị Ánh Nguyệt 1 9     9 7.0             8.0 8.0         9.8 8.6 23                                         0
63 24   Thị  Huỳnh Như 1 6     8 7.0             8.0 7.3         7.0 7.3 24                                         0
63 25 Châu Thị   Nữ 1 9     7 6.0             7.0 9.3         8.5 8.0 25                                         0  
63 26 Bùi  Văn   Phong   4     6 5.0             8.0 6.5         6.3 6.3 26                                         0
63 27 Bùi Văn   Phú   6     8 6.0             9.0 7.3         5.5 6.9 27                                         0
63 28 Phan Duy   Phương   4     5 5.0             4.0 5.5         5.8 5.0 28                                         0
63 29 Trần     Quốc   7     4 7.0             4.0 6.3         4.0 5.1 29                                         0
63 30 Huỳnh Văn   Tân   7     4 6.0             8.0 7.8         5.0 6.4 30                                         0
63 31 Nguyễn Anh   Thi   8     7 7.0             8.0 8.5         5.8 7.2 31                                         0
63 32 Nguyễn Anh   Thiên   9     6 6.0             7.0 7.3         9.3 7.8 32                                         0
63 33 Bùi Thế   Thiên   6     7 6.0             8.0 9.3         5.3 7.0 33                                         0
63 34 Trần  Đình   Thọ   8     7 5.0             4.0 4.0         4.5 5.0 34                                         0
63 35 Đoàn  Thị  Thanh Thuý 1 9     8 6.0             4.0 3.0         7.8 6.0 35                                         0
63 36 Thị Cẩm Tiên 1 10     9 6.0             8.0 9.3         10.0 9.0 36                                         0
63 37 Bùi Thị Thu Trang 1 8     7 5.0             7.0 2.0         5.0 5.3 37                                         0
63 38 Lương Văn   Trí   5     5 6.0             4.0 1.0         4.0 3.8 38                                         0
63 39 Trần  Minh   Trí   8     5 6.0             4.0 6.3         3.5 5.0 39                                         0
63 40 Nguyễn Thị Cẩm 1 7     8 6.0             8.0 8.3         5.5 7.0 40                                         0
63                                                                                             0
63                                                                                             0
63                                                                                             0
63                                                                                             0
63                                                                                               0
64 1     Ánh   6     6 8.0             4.0 5.0         4.0 5.0 1                                         0
64 2 Ngô  Quang    Chương   5     8 7.0             8.0 6.0         6.0 6.6 2                                         0
64 3 Bùi Minh   Công   9     7 7.0             8.0 4.3         7.0 6.9 3                                         0
64 4 Phạm Quốc   Cường   7     8 6.0             4.0 4.0         5.0 5.2 4                                         0
64 5 Bùi  Thị Phú Diễm 1 8     6 7.0             9.0 7.3         7.5 7.6 5                                         0
64 6 Phạm Thị   Đào 1 7     4 7.0             8.0 5.0         5.0 5.9 6                                         0
64 7 Châu Ngọc   Đức   6     7 6.0             7.0 5.3         6.0 6.2 7                                         0
64 8 Bùi Trung   Hiếu   8     6 8.0             8.0 6.0         7.8 7.3 8                                         0
64 9 Nguyễn Thị Thanh Liêm 1 7     8 6.0             6.0 4.8         3.0 5.2 9                                         0
64 10 Ngô Quang   Linh   7     7 7.0             7.0 4.0         5.3 5.9 10                                         0
64 11 Phan Văn   Long   6     7 7.0             8.0 5.5         4.5 6.1 11                                         0
64 12 Nguyễn Thị   Ly 1 4     7 7.0             6.0 4.3         5.5 5.5 12                                         0
64 13 Phan Thị   Na 1 8     9 8.0             8.0 7.3         6.3 7.5 13                                         0
64 14 Nguyễn Hữu   Nam   6     4 6.0             4.0 5.0         5.3 5.0 14                                         0
64 15 Bùi Thị    Nga 1 9     9 7.0             9.0 9.3         6.5 8.1 15                                         0
64 16 Nguyễn Thị Kim Ngân 1 8     7 7.0             6.0 2.0         4.0 5.0 16                                         0
64 17 Châu Ngọc   Nhật   3     7 7.0             8.0 5.0         4.0 5.5 17                                         0
64 18 Thị Ái Phi 1 8     9 8.0             9.0 7.3         9.3 8.6 18                                         0
64 19 Châu Ngọc   Phong   4     4 7.0             6.0 3.5         5.5 5.1 19                                         0
64 20 Nguyễn Hồng   Phúc   1     4 7.0             4.0 7.8         5.0 5.1 20                                         0
64 21 Đỗ Thị Hiền Phước 1 7     7 7.0             8.0 6.5         6.5 7.0 21                                         0
64 22 Phạm Ngọc   Quốc   9     7 6.0             4.0 5.5         5.8 5.8 22                                         0    
64 23 Ngô Thị  Hồng Tâm 1 8     8 6.0             8.0 7.0         7.5 7.5 23                                         0
64 24 Thị Thanh Thảo 1 8     8 6.0             8.0 6.5         5.0 6.6 24                                         0
64 25 Nguyễn Thị Thu Thảo 1 8     8 9.0             10.0 8.0         8.5 8.7 25                                         0  
64 26 Nguyễn Thị   Thảo 1 7     6 7.0             4.0 3.5         5.0 5.0 26                                         0
64 27 Nguyễn Thị Thuý Tiên 1 8     8 7.0             9.0 7.3         7.0 7.7 27                                         0
64 28 Lương Phan  Thanh Triều   8     8 7.0             8.0 6.0         6.0 6.9 28                                         0
64 29 Phạm Thị Lan Trinh 1 8     9 8.0             9.0 8.8         8.0 8.5 29                                         0
64 30 Đỗ Hồ Như   2     8 7.0             8.0 4.5         4.0 5.4 30                                         0
64 31 Phạm Ngọc   Tuấn   5     8 6.0             7.0 2.5         5.0 5.3 31                                         0
64 32 Nguyễn Thanh   Tuấn   7     8 7.0             4.0 6.0         5.8 5.9 32                                         0
64 33 Phạm Viết   Tưởng   7     6 7.0             8.0 2.5         3.0 5.0 33                                         0
64 34 Thị Kim Tuyết 1 7     7 7.0             6.0 5.0         3.5 5.4 34                                         0
64 35 Hồ Thanh   Vương   5     7 6.0             4.0 6.0         4.0 5.0 35                                         0
64 36 Ngô Triệu   Vỹ   8     4 7.0             4.0 6.5         3.5 5.1 36                                         0
64 37 Văn   Xuân   8     8 7.0             7.0 7.5         8.3 7.7 37                                         0
64 38 Nguyễn Trần Quốc Xuyên   8     8 6.0             9.0 5.5         5.0 6.6 38                                         0
64 39 Phạm Thị Mỹ Yến 1 4     6 8.0             7.0 5.3         3.5 5.3 39                                         0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                               0
65 1 Nguyễn Văn   Dũng   5     7 5.0             5.0 6.0         5.5 5.6 1                                         0
65 2 Châu Ngọc Anh Duy   9     8 9.0             7.0 8.0         8.8 8.2 2                                         0
65 3 Nguyễn Thị   Hảo 1 8     8 9.0             9.0 9.0         9.3 8.9 3                                         0
65 4 Thị Thu Hiền 1 9     7 9.0             9.0 9.0         8.8 8.7 4                                         0
65 5 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1 9     8 9.0             9.0 9.0         9.3 9.0 5                                         0
65 6 Ngô Quang   Hoàng   8     9 9.0             7.0 9.0         9.5 8.7 6                                         0
65 7     Hùng   9     10 9.0             10.0 ###         10.0 9.8 7                                         0
65 8 Nguyễn Văn   Hưng   9     8 9.0             6.0 9.0         7.5 7.9 8                                         0
65 9 Ngô  Thị   Lan 1 9     6 9.0             7.0 9.0         7.0 7.7 9                                         0
65 10 Nguyễn Đình   Lộc   6     7 8.0             5.0 7.0         6.5 6.5 10                                         0
65 11 Nguyễn Văn   Lộc   7     6 8.0             5.0 7.0         4.0 5.7 11                                         0
65 12 Nguyễn Văn   Lợi   9     7 8.0             6.0 8.0         7.5 7.5 12                                         0
65 13 Bùi Phương   Nam   8     6 7.0             9.0 8.0         7.3 7.7 13                                         0
65 14 Ngô Thị Thanh Nga 1 6     5 5.0             4.0 6.0         3.5 4.7 14                                         0
65 15 Nguyễn Thị Như Ngọc 1 8     8 9.0             9.0 9.0         10.0 9.1 15                                         0
65 16 Bùi Thị   Ngọc 1 9     9 9.0             9.5 9.0         8.0 8.8 16                                         0
65 17 Trần Trọng Nghĩa   8     8 8.0             6.5 8.0         7.5 7.6 17                                         0
65 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1 9     7 9.0             9.0 9.0         6.3 8.0 18                                         0
65 19 Thị    Ny 1 8     8 9.0             9.0 8.0         7.8 8.2 19                                         0
65 20 Anh   Quốc   8     7 8.0             6.5 8.0         5.5 6.9 20                                         0
65 21 Nguyễn Hiếu   Quốc   8     8 9.0             7.0 8.0         7.5 7.8 21                                         0
65 22 Thị Thảo Quyên 1 9     9 9.0             10.0 9.0         9.5 9.4 22                                         0    
65 23 Nguyễn Thị Mỵ Sương 1 9     8 9.0             9.5 9.0         9.5 9.2 23                                         0
65 24 Trần Nguyên   Tài   7     7 7.0             4.0 8.0         3.8 5.6 24                                         0
65 25 Bùi Tấn   Thanh   7     6 7.0             6.0 7.0         5.3 6.2 25                                         0  
65 26 Mai Nhật   Thiên   6     5 5.0             4.0 6.0         3.5 4.7 26                                         0
65 27 Châu Thị Ngọc Trang 1 7     8 9.0             6.0 8.0         7.5 7.5 27                                         0
65 28 Thị Thuỳ Trang 1 7     7 9.0             6.0 8.0         8.5 7.7 28                                         0
65 29 Châu Thị   Trang 1 7     7 9.0             7.0 8.0         8.5 7.9 29                                         0
65 30 Châu Thị Mỹ 1 9     5 8.0             5.0 7.0         5.0 6.1 30                                         0
65 31 Trần Văn     8     7 6.0             6.0 8.0         5.5 6.6 31                                         0
65 32 Lương Anh   Tuấn   6     8 7.0             7.5 8.0         4.8 6.6 32                                         0
65 33 Nguyễn Thanh   Tùng   8     9 9.0             7.0 8.0         6.5 7.6 33                                         0
65 34 Nguyễn Đại     8     6 6.0             5.0 8.0         5.0 6.1 34                                         0
65 35 Ngô Quang   Việt   8     8 9.0             8.5 9.0         7.0 8.1 35                                         0
65 36 Mai Thị  Phương Vy 1 8     6 9.0             6.5 8.0         5.5 6.9 36                                         0
65 37 Nguyễn Trần Thiên Ý   8     8 8.0             6.0 8.0         6.3 7.1 37                                         0
65 38 Lương Thị Thu Yên 1 8     7 9.0             6.0 8.0         3.5 6.3 38                                         0
65 39 Châu Ngọc   Yên   9     8 9.0             7.0 9.0         8.0 8.2 39                                         0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                               0
71 1 Đỗ Thị   Châu 1   8     8.0 7.0             8.8         8.0 8.1 1                                         0
71 2 Ngô Thị Kim Chi 1   9     7.0 4.0             7.5         7.5 7.2 2                                         0
71 3 Thị   Diễm 1   8     8.0 7.0             8.8         8.0 8.1 3                                         0
71 4 Hồ Thị   Diên 1   9     9.0 9.0             9.3         8.0 8.7 4                                         0
71 5 Châu     Diệu     8     9.0 7.0             8.0         8.0 8.0 5                                         0
71 6 Bùi Thị   Dung 1   9     8.0 8.0             8.3         8.5 8.4 6                                         0
71 7 Nguyễn Tiến   Dũng     6     7.0 6.0             5.0         3.0 4.8 7                                         0
71 8 Phan Thị Mỹ Duyên 1   9     9.0 8.0             9.3         9.5 9.1 8                                         0
71 9 Huỳnh   Đức     6     7.0 7.0             8.3         7.0 7.2 9                                         0
71 10 Huỳnh Thị Hương Giang 1   8     8.0 7.0             7.8         5.0 6.7 10                                         0
71 11 Phan Mai Xuân Hân     10     9.0 9.0             8.0         8.5 8.7 11                                         0
71 12 Mai Tấn   Hiếu     3     6.0 5.0             5.0         4.5 4.7 12                                         0
71 13 Lương   Huân     7     9.0 7.0             7.8         7.0 7.5 13                                         0
71 14 Trần Ngọc   Huân     7     9.0 8.0             7.3         7.0 7.5 14                                         0
71 15 Trần Quốc   Hùng     6     8.0 7.0             7.3         6.5 6.9 15                                         0
71 16 Huỳnh Tấn   Huy     9     8.0 9.0             8.5         8.0 8.4 16                                         0
71 17 Huỳnh Xuân   Huy     8     8.0 7.0             8.8         8.5 8.3 17                                         0
71 18 Trần Thị Lệ Huyên 1   7     8.0 5.0             7.0         7.5 7.1 18                                         0
71 19 Phan Thị   Huyên 1   7     9.0 7.0             7.0         9.0 8.0 19                                         0
71 20 Trần Thị Thuý Kiều 1   9     8.0 8.0             9.0         7.5 8.2 20                                         0
71 21 Trần Văn   Lập     6     6.0 6.0             5.0         6.0 5.8 21                                         0
71 22 Thi Hoàng   Lên     7     9.0 4.0             7.0         5.5 6.3 22                                         0    
71 23 Trần Văn   Lên     5     7.0 4.0             7.0         6.5 6.2 23                                         0
71 24 Mai   Linh     6     6.0 6.0             8.0         5.0 6.1 24                                         0
71 25 Văn   Lộc     6     8.0 7.0             7.3         5.0 6.3 25                                         0  
71 26 Nguyễn   Long     9     9.0 8.0             9.3         7.0 8.2 26                                         0
71 27 Nguyễn Thanh   Lưu     8     9.0 8.0             8.0         6.0 7.4 27                                         0
71 28 Thị Ánh Ly 1   9     9.0 8.0             8.0         8.5 8.4 28                                         0
71 29 Thị Diễm Ly 1   8     7.0 9.0             7.8         5.0 6.8 29                                         0
71 30 Nguyễn Thanh   Minh     7     6.0 7.0             5.0         6.0 6.0 30                                         0
71 31 Nguyễn Thị Diễm My 1   7     8.0 8.0             8.3         6.5 7.4 31                                         0
71 32 Hồ Thị Tuyết My 1   9     9.0 9.0             7.5         7.0 7.9 32                                         0
71 33 Nguyễn Thị Như Ngọc 1   9     9.0 9.0             8.8         9.5 9.1 33                                         0
71 34 Bùi Trọng   Nghĩa     9     8.0 7.0             8.5         9.0 8.5 34                                         0
71 35 Đỗ Thị   Nở 1   7     9.0 8.0             8.0         7.5 7.8 35                                         0
71 36 Nguyễn Thị   Phượng 1   8     9.0 10.0             8.3         9.0 8.8 36                                         0
71 37 Trần Thanh   Vỹ     9     9.0 9.0             9.3         9.5 9.3 37                                         0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                               0
72 1 Trần Thị Ngọc Ánh 1   7     4.0 7.0             7.5         5.0 6.0 1                                         0
72 2 Nguyễn Thị Mai Ân 1   6     6.0 6.0             6.0         6.0 6.0 2                                         0
72 3 Hoàng   Duy     8     8.0 5.0             7.0         5.5 6.4 3                                         0
72 4 Thị Thuỳ Dương 1   9     6.0 6.0             8.0         6.5 7.1 4                                         0
72 5 Tiến   Đạt     4     8.0 7.0             8.0         4.0 5.9 5                                         0
72 6 Trần Sỹ   Điệp     8     8.0 5.0             7.0         5.5 6.4 6                                         0
72 7 Lương Thị Vân Đuyển 1   7     6.0 7.0             6.0         6.5 6.4 7                                         0
72 8 Đoàn Thị   Hằng 1   6     9.0 8.0             8.3         9.0 8.3 8                                         0
72 9 Công   Hậu     8     7.0 5.0             7.0         6.5 6.7 9                                         0
72 10 Hữu    Hiếu     7     8.0 7.0             8.0         6.5 7.2 10                                         0
72 11 Nguyễn Thị   Hoa 1   7     8.0 6.0             6.5         7.0 6.9 11                                         0
72 12 Mai   Hưng     6     6.0 7.0             5.0         5.0 5.5 12                                         0
72 13 Bùi Vương   Kha     8     8.0 7.0             7.5         7.5 7.6 13                                         0
72 14 Trần Quang   Khải     10     8.0 6.0             8.5         8.0 8.1 14                                         0
72 15 Vương Quang   Khải     10     8.0 9.0             7.3         7.5 8.0 15                                         0
72 16 Nguyễn Đình   Linh     8     7.0 7.0             7.3         6.5 7.0 16                                         0
72 17 Phan   Lộc     8     8.0 9.0             9.5         9.5 9.1 17                                         0
72 18 Nguyễn Thị   Lưu 1   7     7.0 6.0             6.5         5.0 6.0 18                                         0
72 19 Nguyễn Thị Kim Ly 1   6     8.0 8.0             7.0         7.0 7.1 19                                         0
72 20 Phương   Nam     6     7.0 6.0             6.5         6.0 6.3 20                                         0
72 21 Trần Trọng   Nghĩa     9     7.0 6.0             7.5         8.0 7.6 21                                         0
72 22 Nguyễn Đình   Ngọc     9     8.0 8.0             9.5         8.0 8.5 22                                         0    
72 23 Trần Quốc   Nguyên     6     7.0 8.0             6.0         6.5 6.6 23                                         0
72 24 Hồ Trần Kim Nhi 1   10     9.0 8.0             9.3         10.0 9.5 24                                         0
72 25 Đoàn Thị   Oanh 1   8     8.0 6.0             7.5         10.0 8.4 25                                         0  
72 26 Nguyễn Anh   Phúc