SỔ ĐIỂM MÔN  ÂM NHẠC HỌC KÌ I  NĂM HỌC  2010-2011 SỔ ĐIỂM MÔN  ÂM NHẠC HỌC KÌ II  NĂM HỌC  2010-2011  
 
TT HỌ VÀ TÊN NỮ HỆ SỐ 1 TỰ CHỌN HỆ SỐ 2 THI TBm TT HỆ SỐ 1 TỰ CHỌN HỆ SỐ 2 THI TBm CẢ 
LỚP MIỆNG VIẾT M VIÊT HKI MIỆNG VIẾT M VIÊT HKI NĂM CHON
61 1 Phan Văn   Bảo   4     6               6.0           7.0 6.1 1                                         0
61 2 Lương Ngọc   Chánh   5     6               6.0           7.0 6.3 2                                         0
61 3 Phan Anh   Châu   8     8               6.0           8.0 7.4 3                                         0
61 4 Trần Hữu   Chương   5     7               6.0           7.0 6.4 4                                         0
61 5 Lương Thị  Thuý Diễm 1 6     6               7.0           7.0 6.7 5                                         0
61 6 Vỏ  Thị    Diệu 1 6     6               5.0           5.0 5.3 6                                         0
61 7 Ngô Thị  Kim Duyên 1 3     7               5.0           5.0 5.0 7                                         0
61 8 Trần Văn   Dương   6     6               4.0           6.0 5.4 8                                         0
61 9 Trần Tấn   Đạt   6     7               8.0           6.0 6.7 9                                         0
61 10 Trương Vĩnh   Đạt   6     8               7.0           6.0 6.6 10                                         0
61 11 Nguyễn Thị  Thanh Hằng 1 7     8               9.0           8.0 8.1 11                                         0
61 12 Huỳnh Thị Thu Hằng 1 7     8               8.0           7.0 7.4 12                                         0
61 13 Phạm  Thị    Hồng 1 7     7               8.0           7.0 7.3 13                                         0
61 14 Nguyễn Hoài   Huy   8     8               9.0           7.0 7.9 14                                         0
61 15 Phạm  Thị Ngọc Huyền 1 8     7               8.0           8.0 7.9 15                                         0
61 16 Bùi Thị Diệu Linh 1 8     8               8.0           8.0 8.0 16                                         0
61 17 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1 8     8               9.0           8.0 8.3 17                                         0
61 18 Nguyễn  Phi   Long   8     7               7.0           8.0 7.6 18                                         0
61 19 Thi Văn   Lực   4     7               6.0           5.0 5.4 19                                         0
61 20 Bùi Nhật   Lương   8     6               7.0           7.0 7.0 20                                         0
61 21 Phan Công   Minh   6     8               8.0           9.0 8.1 21                                         0
61 22 Trần Công   Minh   6     7               7.0           6.0 6.4 22                                         0
61 23 Hồ Phương   Nam   8     6               7.0           9.0 7.9 23                                         0
61 24 Phan Hoài    Nhân   4     7               5.0           7.0 6.0 24                                         0
61 25 Trần Thị Yến  Nhi 1 7     9               8.0           8.0 8.0 25                                         0
61 26 Thị Thuỳ Nhung 1 7     8               8.0           7.0 7.4 26                                         0
61 27 Nguyễn  Thị Ly Ni 1 7     8               9.0           7.0 7.7 27                                         0
61 28 Châu Ngọc   Phương   8     7               8.0           6.0 7.0 28                                         0
61 29 Phạm Thanh   Phương   8     7               7.0           7.0 7.1 29                                         0  
61 30 Trần  Đình   Quốc   8     6               7.0           6.0 6.6 30                                         0
61 31 Ngô Thị   Sương 1 8     8               8.0           8.0 8.0 31                                         0
61 32 Nguyễn Quốc   Thiên   8     6               7.0           6.0 6.6 32                                         0
61 33 Trần  Thị   Tính 1 9     8               9.0           8.0 8.4 33                                         0
61 34 Bùi Thị    Tiên 1 4     6               7.0           6.0 6.0 34                                         0
61 35 Châu Thị Ngọc Trâm 1 8     9               9.0           9.0 8.9 35                                         0
61 36 Hồ  Thị Mỹ Trang 1 8     7               7.0           4.0 5.9 36                                         0
61 37 Phan Anh   Tuấn   4     7               6.0           4.0 5.0 37                                         0
61 38 Trần     Tùng   8     6               7.0           7.0 7.0 38                                         0
61 39 Nguyễn Tấn   Tưởng   8     7               7.0           8.0 7.6 39                                         0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                               0
62 1 Châu Thị  Quỳnh Anh 1 9     7               8.0           7.0 7.6 1                                         0
62 2 Nguyễn  Thị Hồng  Ân 1 7     9               8.0           8.0 8.0 2                                         0
62 3 Đoàn Quốc    Ba   8     8               8.0           7.0 7.6 3                                         0
62 4 Thanh   Bảo   1     6               7.0               4                                         0
62 5 Chí   Bền   6     7               5.0           6.0 5.9 5                                         0
62 6 Văn   Chung   8     7               9.0           8.0 8.1 6                                         0
62 7 Thị   Dung 1 8     7               8.0           5.0 6.6 7                                         0
62 8 Bùi  Minh   Đạt   7     6               8.0           8.0 7.6 8                                         0
62 9 Văn    Đô   9     7               8.0           8.0 8.0 9                                         0
62 10 Văn   Đường   7     7               9.0           7.0 7.6 10                                         0
62 11 Đặng  Thị Thuý Hằng 1 8     8               9.0           8.0 8.3 11                                         0
62 12 Hồ    Kỹ                         6.0               12                                         0
62 13 Trầm  Thị   Liên 1 7     7               9.0           8.0 8.0 13                                         0
62 14 Trần  Thị    Mai 1 6     7               6.0           7.0 6.6 14                                         0
62 15 Trần   Nhản 1 8     6               7.0           7.0 7.0 15                                         0
62 16 Trần Thị Yến Nhi 1 4     6               8.0           6.0 6.3 16                                         0
62 17 Phạm Thị Quỳnh Như 1 6     7               6.0           6.0 6.1 17                                         0
62 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1 9     8               8.0           6.0 7.3 18                                         0
62 19 Bùi Thị   Nữ 1 8     7               8.0           8.0 7.9 19                                         0
62 20 Lương Minh   Phúc   9     8               9.0           9.0 8.9 20                                         0
62 21 Nguyễn Thị   Sa 1 7     8               9.0           6.0 7.3 21                                         0
62 22 Đinh Ngọc   Sơn   8     7               6.0           3.0 5.1 22                                         0    
62 23 Lâm   Sung   6     7               7.0           6.0 6.4 23                                         0
62 24 Đỗ Thị Mỹ Tài 1 9     8               8.0           7.0 7.7 24                                         0
62 25 Châu Thị   Tâm 1 8     8               9.0           8.0 8.3 25                                         0  
62 26 Phan An   Tân   7     6               5.0           4.0 5.0 26                                         0
62 27 Phan Thị  Hoài Thương 1 7     7               7.0           4.0 5.7 27                                         0
62 28 Bùi  Thị Minh Thuý 1 7     9               9.0           6.0 7.4 28                                         0
62 29 Phan Thị Thu Thuý 1 6     7               7.0           7.0 6.9 29                                         0
62 30 Mai Văn   Tiện   6     6               7.0           7.0 6.7 30                                         0
62 31 Nguyễn Thị   Tình 1 8     8               9.0           9.0 8.7 31                                         0
62 32 Hồng   Trị   4     7               7.0           7.0 6.6 32                                         0
62 33 Nguyễn Thành   Trung   7     6               7.0           5.0 6.0 33                                         0
62 34 Trần Đình   Tứ   6     6               7.0           5.0 5.9 34                                         0
62 35 Mai Thị   Tuyền 1 6     7               6.0           6.0 6.1 35                                         0
62 36 Nguyễn  Thị   Vân 1 5     6               6.0           6.0 5.9 36                                         0
62 37 Thị Tường Vi 1 9     7               9.0           7.0 7.9 37                                         0
62 38 Trần  Công   Viên   6     6               7.0           7.0 6.7 38                                         0
62 39 Quang   Việt   5     7               8.0           6.0 6.6 39                                         0
62 40 Phạm Duy   Vương   8     7               7.0           8.0 7.6 40                                         0
62                                                                                             0
62                                                                                             0
62                                                                                             0
62                                                                                             0
62                                                                                               0
63 1 Văn    An   4     7               6.0           6.0 5.9 1                                         0
63 2 Trần Tấn   Bửu   8     8               8.0           8.0 8.0 2                                         0
63 3 Trần Thanh   Châu   6     7               7.0           7.0 6.9 3                                         0
63 4 Trần Văn   Chinh   6     7               9.0           6.0 7.0 4                                         0
63 5 Hồ  Văn   Chinh   6     7               7.0           7.0 6.9 5                                         0
63 6 Bùi Văn    Công   4     6               8.0           8.0 7.1 6                                         0
63 7 Nguyễn Khắc   Cường   6     7               9.0           9.0 8.3 7                                         0
63 8 Nguyễn Văn   Cường   8     6               7.0           8.0 7.4 8                                         0
63 9 Thanh   Diệu 1 5     7               8.0           6.0 6.6 9                                         0
63 10 Trần 1 8     9               8.0           8.0 8.1 10                                         0
63 11 Đỗ Thị Thu Hiền 1 5     7               8.0           6.0 6.6 11                                         0
63 12 Huỳnh Văn   Hùng   8     7               8.0           7.0 7.4 12                                         0
63 13 Trần Cao   Huy   8     8               9.0           9.0 8.7 13                                         0
63 14 Bùi Ngọc   Huy   4     7               6.0           4.0 5.0 14                                         0
63 15 Bùi Quốc   Huy   6     6               8.0           6.0 6.6 15                                         0
63 16 Văn   Huyền   6     7               7.0           5.0 6.0 16                                         0
63 17 Lương Phước   Khang   5     6               5.0           6.0 5.6 17                                         0
63 18 Đinh Chí   Linh   5     7               6.0           5.0 5.6 18                                         0
63 19 Nguyễn Quang   Linh   5     7               8.0           8.0 7.4 19                                         0
63 20 Thị   Mận 1 7     9               8.0           8.0 8.0 20                                         0
63 21 Hồ Thị   My 1 6     7               8.0           6.0 6.7 21                                         0
63 22 Nguyễn Thị Ly Na 1 9     9               9.0           9.0 9.0 22                                         0    
63 23 Trần Thị Ánh Nguyệt 1 8     9               9.0           8.0 8.4 23                                         0
63 24   Thị  Huỳnh Như 1 7     8               9.0           8.0 8.1 24                                         0
63 25 Châu Thị   Nữ 1 9     8               9.0           8.0 8.4 25                                         0  
63 26 Bùi  Văn   Phong   7     7               8.0           6.0 6.9 26                                         0
63 27 Bùi Văn   Phú   6     7               8.0           6.0 6.7 27                                         0
63 28 Phan Duy   Phương   9     8               8.0           9.0 8.6 28                                         0
63 29 Trần     Quốc   6     7               8.0           7.0 7.1 29                                         0
63 30 Huỳnh Văn   Tân   7     7               8.0           7.0 7.3 30                                         0
63 31 Nguyễn Anh   Thi   4     8               9.0           7.0 7.3 31                                         0
63 32 Nguyễn Anh   Thiên   9     7               9.0           8.0 8.3 32                                         0
63 33 Bùi Thế   Thiên   8     7               9.0           7.0 7.7 33                                         0
63 34 Trần  Đình   Thọ   6     7               4.0           8.0 6.4 34                                         0
63 35 Đoàn  Thị  Thanh Thuý 1 4     8               8.0           5.0 6.1 35                                         0
63 36 Thị Cẩm Tiên 1 10     9               9.0           8.0 8.7 36                                         0
63 37 Bùi Thị Thu Trang 1 5     7               5.0           7.0 6.1 37                                         0
63 38 Lương Văn   Trí   7     6               7.0           6.0 6.4 38                                         0
63 39 Trần  Minh   Trí   7     6               7.0           5.0 6.0 39                                         0
63 40 Nguyễn Thị Cẩm 1 8     7               8.0           8.0 7.9 40                                         0
63                                                                                             0
63                                                                                             0
63                                                                                             0
63                                                                                             0
63                                                                                               0
64 1     Ánh   4     7               4.0           6.0 5.3 1                                         0
64 2 Ngô  Quang    Chương   5     7               4.0           7.0 5.9 2                                         0
64 3 Bùi Minh   Công   8     7               8.0           8.0 7.9 3                                         0
64 4 Phạm Quốc   Cường   7     8               6.0           6.0 6.4 4                                         0
64 5 Bùi  Thị Phú Diễm 1 8     7               8.0           8.0 7.9 5                                         0
64 6 Phạm Thị   Đào 1 5     8               6.0           7.0 6.6 6                                         0
64 7 Châu Ngọc   Đức   7     7               7.0           9.0 7.9 7                                         0
64 8 Bùi Trung   Hiếu   9     8               9.0           9.0 8.9 8                                         0
64 9 Nguyễn Thị Thanh Liêm 1 6     6               6.0           7.0 6.4 9                                         0
64 10 Ngô Quang   Linh   5     7               6.0           7.0 6.4 10                                         0
64 11 Phan Văn   Long   6     6               8.0           7.0 7.0 11                                         0
64 12 Nguyễn Thị   Ly 1 8     7               7.0           8.0 7.6 12                                         0
64 13 Phan Thị   Na 1 8     8               8.0           9.0 8.4 13                                         0
64 14 Nguyễn Hữu   Nam   7     6               6.0           7.0 6.6 14                                         0
64 15 Bùi Thị    Nga 1 7     7               8.0           8.0 7.7 15                                         0
64 16 Nguyễn Thị Kim Ngân 1 6     6               7.0           7.0 6.7 16                                         0
64 17 Châu Ngọc   Nhật   8     7               5.0           9.0 7.4 17                                         0
64 18 Thị Ái Phi 1 7     8               8.0           9.0 8.3 18                                         0
64 19 Châu Ngọc   Phong   5     7               6.0           5.0 5.6 19                                         0
64 20 Nguyễn Hồng   Phúc   7     7               8.0           6.0 6.9 20                                         0
64 21 Đỗ Thị Hiền Phước 1 6     6               7.0           6.0 6.3 21                                         0
64 22 Phạm Ngọc   Quốc   9     8               8.0           7.0 7.7 22                                         0    
64 23 Ngô Thị  Hồng Tâm 1 9     7               8.0           9.0 8.4 23                                         0
64 24 Thị Thanh Thảo 1 7     8               7.0           8.0 7.6 24                                         0
64 25 Nguyễn Thị Thu Thảo 1 9     7               6.0           8.0 7.4 25                                         0  
64 26 Nguyễn Thị   Thảo 1 7     8               6.0           5.0 6.0 26                                         0
64 27 Nguyễn Thị Thuý Tiên 1 7     8               7.0           7.0 7.1 27                                         0
64 28 Lương Phan  Thanh Triều   7     7               8.0           6.0 6.9 28                                         0
64 29 Phạm Thị Lan Trinh 1 7     7               8.0           9.0 8.1 29                                         0
64 30 Đỗ Hồ Như   8     6               5.0           8.0 6.9 30                                         0
64 31 Phạm Ngọc   Tuấn   6     8               5.0           5.0 5.6 31                                         0
64 32 Nguyễn Thanh   Tuấn   8     7               9.0           3.0 6.0 32                                         0
64 33 Phạm Viết   Tưởng   6     8               9.0           3.0 5.9 33                                         0
64 34 Thị Kim Tuyết 1 6     7               8.0           7.0 7.1 34                                         0
64 35 Hồ Thanh   Vương   10     8               9.0           7.0 8.1 35                                         0
64 36 Ngô Triệu   Vỹ   7     7               8.0           5.0 6.4 36                                         0
64 37 Văn   Xuân   8     8               9.0           8.0 8.3 37                                         0
64 38 Nguyễn Trần Quốc Xuyên   8     7               8.0           7.0 7.4 38                                         0
64 39 Phạm Thị Mỹ Yến 1 8     7               9.0           8.0 8.1 39                                         0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                               0
65 1 Nguyễn Văn   Dũng   6     6               6.0           6.5 6.2 1                                         0
65 2 Châu Ngọc Anh Duy   8     6               7.5           9.5 8.2 2                                         0
65 3 Nguyễn Thị   Hảo 1 8     6               8.5           9.0 8.3 3                                         0
65 4 Thị Thu Hiền 1 7     6               8.0           8.0 7.6 4                                         0
65 5 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1 8     7               7.5           7.0 7.3 5                                         0
65 6 Ngô Quang   Hoàng   8     7               8.0           7.5 7.6 6                                         0
65 7     Hùng   8     9               9.5           9.0 9.0 7                                         0
65 8 Nguyễn Văn   Hưng   6     7               7.0           7.0 6.9 8                                         0
65 9 Ngô  Thị   Lan 1 6     6               7.0           8.0 7.1 9                                         0
65 10 Nguyễn Đình   Lộc   5     7               5.0           7.0 6.1 10                                         0
65 11 Nguyễn Văn   Lộc   5     6               6.5           6.5 6.2 11                                         0
65 12 Nguyễn Văn   Lợi   8     6               7.5           8.0 7.6 12                                         0
65 13 Bùi Phương   Nam   6     6               3.0           6.0 5.1 13                                         0
65 14 Ngô Thị Thanh Nga 1 6     7               6.5           6.5 6.5 14                                         0
65 15 Nguyễn Thị Như Ngọc 1 9     8               8.0           8.5 8.4 15                                         0
65 16 Bùi Thị   Ngọc 1 8     7               7.0           9.0 8.0 16                                         0
65 17 Trần Trọng Nghĩa   7     6               7.0           6.5 6.6 17                                         0
65 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1 8     7               7.0           8.5 7.8 18                                         0
65 19 Thị    Ny 1 8     6               7.5           8.0 7.6 19                                         0
65 20 Anh   Quốc   7     6               8.0           8.0 7.6 20                                         0
65 21 Nguyễn Hiếu   Quốc   5     6               7.5           7.0 6.7 21                                         0
65 22 Thị Thảo Quyên 1 8     7               8.0           8.5 8.1 22                                         0    
65 23 Nguyễn Thị Mỵ Sương 1 8     8               8.5           9.0 8.6 23                                         0
65 24 Trần Nguyên   Tài   7     7               6.0           7.0 6.7 24                                         0
65 25 Bùi Tấn   Thanh   6     7               7.0           7.0 6.9 25                                         0  
65 26 Mai Nhật   Thiên   7     6               4.0           4.0 4.7 26                                         0
65 27 Châu Thị Ngọc Trang 1 7     7               6.5           7.0 6.9 27                                         0
65 28 Thị Thuỳ Trang 1 8     7               8.0           8.0 7.9 28                                         0
65 29 Châu Thị   Trang 1 8     7               7.5           8.0 7.7 29                                         0
65 30 Châu Thị Mỹ 1 8     6               7.0           8.5 7.6 30                                         0
65 31 Trần Văn     7     6               5.0           7.0 6.3 31                                         0
65 32 Lương Anh   Tuấn   6     7               7.0           8.0 7.3 32                                         0
65 33 Nguyễn Thanh   Tùng   7     6               7.0           8.0 7.3 33                                         0
65 34 Nguyễn Đại     7     6               6.0           7.0 6.6 34                                         0
65 35 Ngô Quang   Việt   6     7               6.5           8.0 7.1 35                                         0
65 36 Mai Thị  Phương Vy 1 7     7               6.5           8.0 7.3 36                                         0
65 37 Nguyễn Trần Thiên Ý   7     7               8.0           8.5 7.9 37                                         0
65 38 Lương Thị Thu Yên 1 8     7               7.0           8.5 7.8 38                                         0
65 39 Châu Ngọc   Yên   7     7               7.0           7.0 7.0 39                                         0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                               0
71 1 Đỗ Thị   Châu 1 7     8               7.5           8.0 7.7 1                                         0
71 2 Ngô Thị Kim Chi 1 7     7               7.0           7.0 7.0 2                                         0
71 3 Thị   Diễm 1 8     8               8.0           8.5 8.2 3                                         0
71 4 Hồ Thị   Diên 1 8     9               8.0           8.5 8.4 4                                         0
71 5 Châu     Diệu   7     7               7.0           7.0 7.0 5                                         0
71 6 Bùi Thị   Dung 1 7     7               7.5           8.0 7.6 6                                         0
71 7 Nguyễn Tiến   Dũng   5     6               4.0           3.0 4.0 7                                         0
71 8 Phan Thị Mỹ Duyên 1 8     8               7.0           8.0 7.7 8                                         0
71 9 Huỳnh   Đức   8     7               7.5           8.5 7.9 9                                         0
71 10 Huỳnh Thị Hương Giang 1 7     7               7.5           8.0 7.6 10                                         0
71 11 Phan Mai Xuân Hân   8     9               7.5           8.5 8.2 11                                         0
71 12 Mai Tấn   Hiếu   6     5               3.0           3.0 3.7 12                                         0
71 13 Lương   Huân   7     8               7.0           8.0 7.6 13                                         0
71 14 Trần Ngọc   Huân   6     7               5.5           5.0 5.6 14                                         0
71 15 Trần Quốc   Hùng   7     8               7.0           7.0 7.1 15                                         0
71 16 Huỳnh Tấn   Huy   6     7               6.5           7.0 6.7 16                                         0
71 17 Huỳnh Xuân   Huy   8     9               8.0           8.5 8.4 17                                         0
71 18 Trần Thị Lệ Huyên 1 5     8               7.5           7.5 7.2 18                                         0
71 19 Phan Thị   Huyên 1 6     7               7.0           8.0 7.3 19                                         0
71 20 Trần Thị Thuý Kiều 1 8     9               8.5           9.0 8.7 20                                         0
71 21 Trần Văn   Lập   8     6               6.5           7.5 7.1 21                                         0
71 22 Thi Hoàng   Lên   6     7               7.5           5.0 6.1 22                                         0    
71 23 Trần Văn   Lên   6     7               7.0           7.0 6.9 23                                         0
71 24 Mai   Linh   6     8               6.0           8.0 7.1 24                                         0
71 25 Văn   Lộc   5     7               7.0           5.0 5.9 25                                         0  
71 26 Nguyễn   Long   8     7               7.5           7.0 7.3 26                                         0
71 27 Nguyễn Thanh   Lưu   7     6               8.0           7.5 7.4 27                                         0
71 28 Thị Ánh Ly 1 7     7               8.0           8.0 7.7 28                                         0
71 29 Thị Diễm Ly 1 6     8               6.5           8.0 7.3 29                                         0
71 30 Nguyễn Thanh   Minh   8     7               6.0           7.0 6.9 30                                         0
71 31 Nguyễn Thị Diễm My 1 8     8               7.0           8.5 7.9 31                                         0
71 32 Hồ Thị Tuyết My 1 8     8               8.5           7.5 7.9 32                                         0
71 33 Nguyễn Thị Như Ngọc 1 8     8               8.5           8.0 8.1 33                                         0
71 34 Bùi Trọng   Nghĩa   8     7               8.0           7.5 7.6 34                                         0
71 35 Đỗ Thị   Nở 1 7     7               7.5           8.0 7.6 35                                         0
71 36 Nguyễn Thị   Phượng 1 6     7               7.5           7.0 7.0 36                                         0
71 37 Trần Thanh   Vỹ   8     9               8.0           8.5 8.4 37                                         0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                               0
72 1 Trần Thị Ngọc Ánh 1 7     7               8.0           8.5 7.9 1                                         0
72 2 Nguyễn Thị Mai Ân 1 6     8               7.0           8.0 7.4 2                                         0
72 3 Hoàng   Duy   7     8               7.5           7.0 7.3 3                                         0
72 4 Thị Thuỳ Dương 1 7     6               7.0           7.0 6.9 4                                         0
72 5 Tiến   Đạt   7     7               8.0           8.0 7.7 5                                         0
72 6 Trần Sỹ   Điệp   5     5               7.0           7.0 6.4 6                                         0
72 7 Lương Thị Vân Đuyển 1 7     6               8.5           9.0 8.1 7                                         0
72 8 Đoàn Thị   Hằng 1 7     7               8.0           9.0 8.1 8                                         0
72 9 Công   Hậu   7     6               6.5           6.5 6.5 9                                         0
72 10 Hữu    Hiếu   6     7               7.0           6.0 6.4 10                                         0
72 11 Nguyễn Thị   Hoa 1 7     6               7.5           7.0 7.0 11                                         0
72 12 Mai   Hưng   5     6               7.0           5.0 5.7 12                                         0
72 13 Bùi Vương   Kha   7     7               8.0           7.0 7.3 13                                         0
72 14 Trần Quang   Khải   8     8               8.5           8.5 8.4 14                                         0
72 15 Vương Quang   Khải   5     8               7.5           7.0 7.0 15                                         0
72 16 Nguyễn Đình   Linh   7     8               8.0           6.0 7.0 16                                         0
72 17 Phan   Lộc   7     6               8.0           8.0 7.6 17                                         0
72 18 Nguyễn Thị   Lưu 1 7     5               7.5           5.5 6.2 18                                         0
72 19 Nguyễn Thị Kim Ly 1 8     7               8.0           8.0 7.9 19                                         0
72 20 Phương   Nam   6     8               7.0           6.0 6.6 20                                         0
72 21 Trần Trọng   Nghĩa   7     7               8.0           7.5 7.5 21                                         0
72 22 Nguyễn Đình   Ngọc   7     7               8.0           7.0 7.3 22                                         0    
72 23 Trần Quốc   Nguyên   7     8               5.0           6.0 6.1 23                                         0
72 24 Hồ Trần Kim Nhi 1 9     9               8.5           9.0 8.9 24                                         0
72 25 Đoàn Thị   Oanh 1 7     8               7.5           8.0 7.7 25