SỔ ĐIỂM MÔN  MỸ THUẬT HỌC KÌ I  NĂM HỌC  2010-2011 SỔ ĐIỂM MÔN  MỸ THUẬT HỌC KÌ II  NĂM HỌC  2010-2011  
 
TT HỌ VÀ TÊN NỮ HỆ SỐ 1 TỰ CHỌN HỆ SỐ 2 THI TBm TT HỆ SỐ 1 TỰ CHỌN HỆ SỐ 2 THI TBm CẢ 
LỚP MIỆNG VIẾT M VIÊT HKI MIỆNG VIẾT M VIÊT HKI NĂM CHON
61 1 Phan Văn   Bảo   4     7               6.0           6.0 5.9 1                                         0
61 2 Lương Ngọc   Chánh   5     7               6.0           4.0 5.1 2                                         0
61 3 Phan Anh   Châu   7     8               8.0           9.0 8.3 3                                         0
61 4 Trần Hữu   Chương   6     7               9.0           6.0 7.0 4                                         0
61 5 Lương Thị  Thuý Diễm 1 8     8               5.0           5.0 5.9 5                                         0
61 6 Vỏ  Thị    Diệu 1 7     7               9.0           6.0 7.1 6                                         0
61 7 Ngô Thị  Kim Duyên 1 7     7               4.0           3.0 4.4 7                                         0
61 8 Trần Văn   Dương   8     7               8.0           5.0 6.6 8                                         0
61 9 Trần Tấn   Đạt   6     7               8.0           7.0 7.1 9                                         0
61 10 Trương Vĩnh   Đạt   4     5               4.0           4.0 4.1 10                                         0
61 11 Nguyễn Thị  Thanh Hằng 1 9     9               9.0           9.0 9.0 11                                         0
61 12 Huỳnh Thị Thu Hằng 1 7     8               7.0           5.0 6.3 12                                         0
61 13 Phạm  Thị    Hồng 1 7     7               9.0           7.0 7.6 13                                         0
61 14 Nguyễn Hoài   Huy   8     8               8.0           7.5 7.8 14                                         0
61 15 Phạm  Thị Ngọc Huyền 1 7     7               8.0           7.0 7.3 15                                         0
61 16 Bùi Thị Diệu Linh 1 7     7               7.0           7.0 7.0 16                                         0
61 17 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1 7     7               8.0           8.0 7.7 17                                         0
61 18 Nguyễn  Phi   Long   7     6               7.0           4.0 5.6 18                                         0
61 19 Thi Văn   Lực   6     6               6.0           4.0 5.1 19                                         0
61 20 Bùi Nhật   Lương   4     6               7.0           6.0 6.0 20                                         0
61 21 Phan Công   Minh   6     6               8.0           6.0 6.6 21                                         0
61 22 Trần Công   Minh   4     7               4.0           4.0 4.4 22                                         0
61 23 Hồ Phương   Nam   7     7               5.0           4.5 5.4 23                                         0
61 24 Phan Hoài    Nhân   7     7               8.0           5.5 6.6 24                                         0
61 25 Trần Thị Yến  Nhi 1 8     8               8.0           5.0 6.7 25                                         0
61 26 Thị Thuỳ Nhung 1 7     7               8.0           5.0 6.4 26                                         0
61 27 Nguyễn  Thị Ly Ni 1 8     8               9.0           7.0 7.9 27                                         0
61 28 Châu Ngọc   Phương   7     7               6.0           6.0 6.3 28                                         0
61 29 Phạm Thanh   Phương   8     8               8.0           8.0 8.0 29                                         0  
61 30 Trần  Đình   Quốc   7     6               7.0           6.0 6.4 30                                         0
61 31 Ngô Thị   Sương 1 8     7               9.0           9.0 8.6 31                                         0
61 32 Nguyễn Quốc   Thiên   8     7               7.0           6.0 6.7 32                                         0
61 33 Trần  Thị   Tính 1 7     7               7.0           6.0 6.6 33                                         0
61 34 Bùi Thị    Tiên 1 7     6               6.0           6.0 6.1 34                                         0
61 35 Châu Thị Ngọc Trâm 1 10     9               9.0           9.0 9.1 35                                         0
61 36 Hồ  Thị Mỹ Trang 1 8     8               9.0           9.0 8.7 36                                         0
61 37 Phan Anh   Tuấn   7     7               8.0           5.0 6.4 37                                         0
61 38 Trần     Tùng   7     7               7.0           3.0 5.3 38                                         0
61 39 Nguyễn Tấn   Tưởng   8     7               8.0           7.5 7.6 39                                         0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                               0
62 1 Châu Thị  Quỳnh Anh 1 9     7               9.0           8.0 8.3 1                                         0
62 2 Nguyễn  Thị Hồng  Ân 1 9     7               9.0           8.0 8.3 2                                         0
62 3 Đoàn Quốc    Ba   4     7               5.0           5.0 5.1 3                                         0
62 4 Thanh   Bảo   7     8               4.0               4                                         0
62 5 Chí   Bền   7     8               7.0           7.0 7.1 5                                         0
62 6 Văn   Chung   7     8               7.0           7.0 7.1 6                                         0
62 7 Thị   Dung 1 8     7               9.0           5.0 6.9 7                                         0
62 8 Bùi  Minh   Đạt   6     7               6.0           6.0 6.1 8                                         0
62 9 Văn    Đô   7     8               7.0           7.5 7.4 9                                         0
62 10 Văn   Đường   4     7               5.0           5.5 5.4 10                                         0
62 11 Đặng  Thị Thuý Hằng 1 8     8               9.0           9.0 8.7 11                                         0
62 12 Hồ    Kỹ         5                               12                                         0
62 13 Trầm  Thị   Liên 1 8     6               7.0           9.0 7.9 13                                         0
62 14 Trần  Thị    Mai 1 4     7               8.0           6.0 6.4 14                                         0
62 15 Trần   Nhản 1 9     7               8.0           8.0 8.0 15                                         0
62 16 Trần Thị Yến Nhi 1 8     6               7.0           8.0 7.4 16                                         0
62 17 Phạm Thị Quỳnh Như 1 5     7               6.0           7.5 6.6 17                                         0
62 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1 7     8               7.0           7.5 7.4 18                                         0
62 19 Bùi Thị   Nữ 1 8     7               7.0           8.5 7.8 19                                         0
62 20 Lương Minh   Phúc   7     7               7.0           7.5 7.2 20                                         0
62 21 Nguyễn Thị   Sa 1 7     6               9.0           7.5 7.6 21                                         0
62 22 Đinh Ngọc   Sơn   7     7               6.0           7.0 6.7 22                                         0    
62 23 Lâm   Sung   6     7               6.0           4.0 5.3 23                                         0
62 24 Đỗ Thị Mỹ Tài 1 8     8               8.0           8.0 8.0 24                                         0
62 25 Châu Thị   Tâm 1 8     7               9.0           7.0 7.7 25                                         0  
62 26 Phan An   Tân   6     7               5.0           4.0 5.0 26                                         0
62 27 Phan Thị  Hoài Thương 1 8     7               7.0           5.0 6.3 27                                         0
62 28 Bùi  Thị Minh Thuý 1 8     9               10.0           8.0 8.7 28                                         0
62 29 Phan Thị Thu Thuý 1 8     8               7.0           7.0 7.3 29                                         0
62 30 Mai Văn   Tiện   7     7               6.0           4.0 5.4 30                                         0
62 31 Nguyễn Thị   Tình 1 8     8               10.0           8.0 8.6 31                                         0
62 32 Hồng   Trị   8     7               9.0           6.0 7.3 32                                         0
62 33 Nguyễn Thành   Trung   6     8               5.0           5.0 5.6 33                                         0
62 34 Trần Đình   Tứ   5     7               5.0           4.0 4.9 34                                         0
62 35 Mai Thị   Tuyền 1 8     8               8.0           8.5 8.2 35                                         0
62 36 Nguyễn  Thị   Vân 1 8     7               10.0           7.0 8.0 36                                         0
62 37 Thị Tường Vi 1 7     8               6.0           7.0 6.9 37                                         0
62 38 Trần  Công   Viên   8     8               8.0           7.0 7.6 38                                         0
62 39 Quang   Việt   7     7               4.0           3.5 4.6 39                                         0
62 40 Phạm Duy   Vương   8     6               9.0           6.0 7.1 40                                         0
62                                                                                             0
62                                                                                             0
62                                                                                             0
62                                                                                             0
62                                                                                               0
63 1 Văn    An   4     8               7.0           7.0 6.7 1                                         0
63 2 Trần Tấn   Bửu   8     7               7.0           7.0 7.1 2                                         0
63 3 Trần Thanh   Châu   8     7               6.0           6.0 6.4 3                                         0
63 4 Trần Văn   Chinh   4     7               7.0           6.0 6.1 4                                         0
63 5 Hồ  Văn   Chinh   5     7               9.0           7.0 7.3 5                                         0
63 6 Bùi Văn    Công   5     8               8.0           7.0 7.1 6                                         0
63 7 Nguyễn Khắc   Cường   3     7               3.0           3.5 3.8 7                                         0
63 8 Nguyễn Văn   Cường   8     9               8.0           6.0 7.3 8                                         0
63 9 Thanh   Diệu 1 4     7               8.0           6.0 6.4 9                                         0
63 10 Trần 1 9     9               10.0           9.0 9.3 10                                         0
63 11 Đỗ Thị Thu Hiền 1 7     8               5.0           6.5 6.4 11                                         0
63 12 Huỳnh Văn   Hùng   7     6               6.0           6.0 6.1 12                                         0
63 13 Trần Cao   Huy   3     7               7.0           7.0 6.4 13                                         0
63 14 Bùi Ngọc   Huy   4     6               6.0           7.0 6.1 14                                         0
63 15 Bùi Quốc   Huy   4     7               4.0           5.5 5.1 15                                         0
63 16 Văn   Huyền   5     7               5.0           6.0 5.7 16                                         0
63 17 Lương Phước   Khang   5     7               6.0           4.5 5.4 17                                         0
63 18 Đinh Chí   Linh   6     8               6.0           6.0 6.3 18                                         0
63 19 Nguyễn Quang   Linh   7     8               7.0           7.5 7.4 19                                         0
63 20 Thị   Mận 1 9     9               7.0           8.0 8.0 20                                         0
63 21 Hồ Thị   My 1 9     8               7.0           8.0 7.9 21                                         0
63 22 Nguyễn Thị Ly Na 1 8     8               10.0           8.0 8.6 22                                         0    
63 23 Trần Thị Ánh Nguyệt 1 9     9               9.0           8.0 8.6 23                                         0
63 24   Thị  Huỳnh Như 1 9     9               8.0           8.0 8.3 24                                         0
63 25 Châu Thị   Nữ 1 7     7               8.0           8.0 7.7 25                                         0  
63 26 Bùi  Văn   Phong   7     8               6.0           6.0 6.4 26                                         0
63 27 Bùi Văn   Phú   7     7               6.0           5.0 5.9 27                                         0
63 28 Phan Duy   Phương   8     8               6.0           6.0 6.6 28                                         0
63 29 Trần     Quốc   7     8               5.0           5.0 5.7 29                                         0
63 30 Huỳnh Văn   Tân   7     7               6.0           5.0 5.9 30                                         0
63 31 Nguyễn Anh   Thi   7     7               8.0           7.0 7.3 31                                         0
63 32 Nguyễn Anh   Thiên   8     8               9.0           9.0 8.7 32                                         0
63 33 Bùi Thế   Thiên   9     8               8.0           7.0 7.7 33                                         0
63 34 Trần  Đình   Thọ   6     7               8.0           3.0 5.4 34                                         0
63 35 Đoàn  Thị  Thanh Thuý 1 9     9               6.0           6.0 6.9 35                                         0
63 36 Thị Cẩm Tiên 1 9     9               10.0           9.5 9.5 36                                         0
63 37 Bùi Thị Thu Trang 1 4     5               2.0           5.0 4.0 37                                         0
63 38 Lương Văn   Trí   7     8               7.0           6.0 6.7 38                                         0
63 39 Trần  Minh   Trí   5     7               7.0           6.0 6.3 39                                         0
63 40 Nguyễn Thị Cẩm 1 8     7               9.0           8.0 8.1 40                                         0
63                                                                                             0
63                                                                                             0
63                                                                                             0
63                                                                                             0
63                                                                                               0
64 1     Ánh   7     8               7.0           5.0 6.3 1                                         0
64 2 Ngô  Quang    Chương   7     7               7.0           5.0 6.1 2                                         0
64 3 Bùi Minh   Công   9     10               8.0           6.5 7.8 3                                         0
64 4 Phạm Quốc   Cường   6     7               7.0           6.0 6.4 4                                         0
64 5 Bùi  Thị Phú Diễm 1 7     7               8.0           5.5 6.6 5                                         0
64 6 Phạm Thị   Đào 1 4     7               8.0           4.0 5.6 6                                         0
64 7 Châu Ngọc   Đức   8     7               7.0           7.0 7.1 7                                         0
64 8 Bùi Trung   Hiếu   8     9               7.0           8.0 7.9 8                                         0
64 9 Nguyễn Thị Thanh Liêm 1 9     8               8.0           4.5 6.6 9                                         0
64 10 Ngô Quang   Linh   4     7               7.0           7.0 6.6 10                                         0
64 11 Phan Văn   Long   4     7               7.0           5.5 5.9 11                                         0
64 12 Nguyễn Thị   Ly 1 8     7               7.0           9.0 8.0 12                                         0
64 13 Phan Thị   Na 1 9     5               9.0           6.0 7.1 13                                         0
64 14 Nguyễn Hữu   Nam   7     7               7.0           7.0 7.0 14                                         0
64 15 Bùi Thị    Nga 1 9     9               8.0           6.0 7.4 15                                         0
64 16 Nguyễn Thị Kim Ngân 1 4     8               8.0           6.5 6.8 16                                         0
64 17 Châu Ngọc   Nhật   2     7               5.0           5.0 4.9 17                                         0
64 18 Thị Ái Phi 1 8     7               8.0           8.5 8.1 18                                         0
64 19 Châu Ngọc   Phong   4     8               6.0           5.5 5.8 19                                         0
64 20 Nguyễn Hồng   Phúc   4     8               8.0           5.0 6.1 20                                         0
64 21 Đỗ Thị Hiền Phước 1 8     7               7.0           8.0 7.6 21                                         0
64 22 Phạm Ngọc   Quốc   4     8               7.0           6.0 6.3 22                                         0    
64 23 Ngô Thị  Hồng Tâm 1 8     8               8.0           6.0 7.1 23                                         0
64 24 Thị Thanh Thảo 1 8     8               8.0           6.0 7.1 24                                         0
64 25 Nguyễn Thị Thu Thảo 1 8     7               9.0           7.0 7.7 25                                         0  
64 26 Nguyễn Thị   Thảo 1 8     7               6.0           5.0 6.0 26                                         0
64 27 Nguyễn Thị Thuý Tiên 1 7     8               8.0           6.5 7.2 27                                         0
64 28 Lương Phan  Thanh Triều   8     8               7.0           6.0 6.9 28                                         0
64 29 Phạm Thị Lan Trinh 1 8     7               8.0           7.0 7.4 29                                         0
64 30 Đỗ Hồ Như   9     9               9.0           4.0 6.9 30                                         0
64 31 Phạm Ngọc   Tuấn   6     7               6.0           5.0 5.7 31                                         0
64 32 Nguyễn Thanh   Tuấn   6     7               7.0           6.5 6.6 32                                         0
64 33 Phạm Viết   Tưởng   6     8               8.0           6.0 6.9 33                                         0
64 34 Thị Kim Tuyết 1 7     7               6.0           6.0 6.3 34                                         0
64 35 Hồ Thanh   Vương   4     7               7.0           7.0 6.6 35                                         0
64 36 Ngô Triệu   Vỹ   8     7               6.0           5.0 6.0 36                                         0
64 37 Văn   Xuân   9     9               8.0           7.0 7.9 37                                         0
64 38 Nguyễn Trần Quốc Xuyên   7     8               6.0           7.0 6.9 38                                         0
64 39 Phạm Thị Mỹ Yến 1 5     7               7.0           7.0 6.7 39                                         0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                               0
65 1 Nguyễn Văn   Dũng   7     5               5.0           6.0 5.7 1                                         0
65 2 Châu Ngọc Anh Duy   9     7               9.0           8.0 8.3 2                                         0
65 3 Nguyễn Thị   Hảo 1 7     7               9.0           8.0 8.0 3                                         0
65 4 Thị Thu Hiền 1 8     8               8.0           8.0 8.0 4                                         0
65 5 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1 5     8               9.0           7.5 7.6 5                                         0
65 6 Ngô Quang   Hoàng   7     8               7.0           6.0 6.7 6                                         0
65 7     Hùng   9     10               10.0           8.5 9.2 7                                         0
65 8 Nguyễn Văn   Hưng   9     7               8.0           8.0 8.0 8                                         0
65 9 Ngô  Thị   Lan 1 7     7               9.0           8.5 8.2 9                                         0
65 10 Nguyễn Đình   Lộc   5     6               6.0           6.0 5.9 10                                         0
65 11 Nguyễn Văn   Lộc   4     6               7.0           7.0 6.4 11                                         0
65 12 Nguyễn Văn   Lợi   5     6               7.0           6.5 6.4 12                                         0
65 13 Bùi Phương   Nam   8     8               7.0           6.0 6.9 13                                         0
65 14 Ngô Thị Thanh Nga 1 4     8               7.0           5.0 5.9 14                                         0
65 15 Nguyễn Thị Như Ngọc 1 9     8               10.0           8.0 8.7 15                                         0
65 16 Bùi Thị   Ngọc 1 9     8               10.0           8.0 8.7 16                                         0
65 17 Trần Trọng Nghĩa   7     7               8.0           6.0 6.9 17                                         0
65 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1 8     8               8.0           7.5 7.8 18                                         0
65 19 Thị    Ny 1 4     7               7.0           7.0 6.6 19                                         0
65 20 Anh   Quốc   8     8               8.0           8.0 8.0 20                                         0
65 21 Nguyễn Hiếu   Quốc   4     7               7.0           8.0 7.0 21                                         0
65 22 Thị Thảo Quyên 1 9     9               10.0           7.0 8.4 22                                         0    
65 23 Nguyễn Thị Mỵ Sương 1 9     9               10.0           7.5 8.6 23                                         0
65 24 Trần Nguyên   Tài   6     8               7.0           4.0 5.7 24                                         0
65 25 Bùi Tấn   Thanh   5     7               6.0           6.0 6.0 25                                         0  
65 26 Mai Nhật   Thiên   5     8               5.0           3.0 4.6 26                                         0
65 27 Châu Thị Ngọc Trang 1 8     8               8.0           7.0 7.6 27                                         0
65 28 Thị Thuỳ Trang 1 6     7               7.0           6.0 6.4 28                                         0
65 29 Châu Thị   Trang 1 7     7               8.0           6.0 6.9 29                                         0
65 30 Châu Thị Mỹ 1 5     8               3.0           7.0 5.7 30                                         0
65 31 Trần Văn     6     7               8.0           6.0 6.7 31                                         0
65 32 Lương Anh   Tuấn   7     7               8.0           6.5 7.1 32                                         0
65 33 Nguyễn Thanh   Tùng   7     8               6.0           7.0 6.9 33                                         0
65 34 Nguyễn Đại     7     7               5.0           6.0 6.0 34                                         0
65 35 Ngô Quang   Việt   7     8               7.0           5.0 6.3 35                                         0
65 36 Mai Thị  Phương Vy 1 6     8               7.0           7.0 7.0 36                                         0
65 37 Nguyễn Trần Thiên Ý   7     7               6.0           7.0 6.7 37                                         0
65 38 Lương Thị Thu Yên 1 7     7               8.0           6.0 6.9 38                                         0
65 39 Châu Ngọc   Yên   6     8               7.0           7.0 7.0 39                                         0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                               0
71 1 Đỗ Thị   Châu 1 9     9               8.0           9.0 8.7 1                                         0
71 2 Ngô Thị Kim Chi 1 8     8               9.0           8.0 8.3 2                                         0
71 3 Thị   Diễm 1 6     8               8.0           8.0 7.7 3                                         0
71 4 Hồ Thị   Diên 1 9     9               6.0           8.0 7.7 4                                         0
71 5 Châu     Diệu   5     6               6.0           7.0 6.3 5                                         0
71 6 Bùi Thị   Dung 1 8     9               7.0           9.0 8.3 6                                         0
71 7 Nguyễn Tiến   Dũng   8     4               4.0           2.0 3.7 7                                         0
71 8 Phan Thị Mỹ Duyên 1 7     8               7.0           6.0 6.7 8                                         0
71 9 Huỳnh   Đức   7     6               5.0           8.0 6.7 9                                         0
71 10 Huỳnh Thị Hương Giang 1 7     7               8.0           7.0 7.3 10                                         0
71 11 Phan Mai Xuân Hân   9     9               8.0           8.0 8.3 11                                         0
71 12 Mai Tấn   Hiếu   6     4               5.0           3.0 4.1 12                                         0
71 13 Lương   Huân   7     7               7.0           7.5 7.2 13                                         0
71 14 Trần Ngọc   Huân   8     7               5.0           7.0 6.6 14                                         0
71 15 Trần Quốc   Hùng   8     8               7.0           7.5 7.5 15                                         0
71 16 Huỳnh Tấn   Huy   7     7               5.0           6.0 6.0 16                                         0
71 17 Huỳnh Xuân   Huy   9     8               8.0           8.0 8.1 17                                         0
71 18 Trần Thị Lệ Huyên 1 8     7               7.0           8.0 7.6 18                                         0
71 19 Phan Thị   Huyên 1 8     8               8.0           7.0 7.6 19                                         0
71 20 Trần Thị Thuý Kiều 1 9     9               9.0           8.0 8.6 20                                         0
71 21 Trần Văn   Lập   6     6               5.0           4.0 4.9 21                                         0
71 22 Thi Hoàng   Lên   6     5               6.0           6.0 5.9 22                                         0    
71 23 Trần Văn   Lên   4     6               6.0           6.0 5.7 23                                         0
71 24 Mai   Linh   7     7               4.0           6.0 5.7 24                                         0
71 25 Văn   Lộc   5     6               5.0           6.0 5.6 25                                         0  
71 26 Nguyễn   Long   9     9               9.0           8.0 8.6 26                                         0
71 27 Nguyễn Thanh   Lưu   5     8               4.0           6.0 5.6 27                                         0
71 28 Thị Ánh Ly 1 7     9               7.0           7.0 7.3 28                                         0
71 29 Thị Diễm Ly 1 8     9               7.0           7.0 7.4 29                                         0
71 30 Nguyễn Thanh   Minh   5     4               4.0           5.0 4.6 30                                         0
71 31 Nguyễn Thị Diễm My 1 7     7               7.0           6.0 6.6 31                                         0
71 32 Hồ Thị Tuyết My 1 8     7               6.0           7.5 7.1 32                                         0
71 33 Nguyễn Thị Như Ngọc 1 9     9               9.0           7.5 8.4 33                                         0
71 34 Bùi Trọng   Nghĩa   9     6               7.0           6.5 6.9 34                                         0
71 35 Đỗ Thị   Nở 1 8     7               7.0           6.0 6.7 35                                         0
71 36 Nguyễn Thị   Phượng 1 9     8               8.0           7.0 7.7 36                                         0
71 37 Trần Thanh   Vỹ   9     9               10.0           8.0 8.9 37                                         0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                               0
72 1 Trần Thị Ngọc Ánh 1 8     8               7.0           7.0 7.3 1                                         0
72 2 Nguyễn Thị Mai Ân 1 6     8               6.0           5.0 5.9 2                                         0
72 3 Hoàng   Duy   5     6               5.0           4.0 4.7 3                                         0
72 4 Thị Thuỳ Dương 1 8     7               7.0           6.5 6.9 4                                         0
72 5 Tiến   Đạt   7     7               8.0           6.5 7.1 5                                         0
72 6 Trần Sỹ   Điệp   7     7               7.0           7.0 7.0 6                                         0
72 7 Lương Thị Vân Đuyển 1 6     5               4.0           5.5 5.1 7                                         0
72 8 Đoàn Thị   Hằng 1 8     8               8.0           7.0 7.6 8                                         0
72 9 Công   Hậu   8     7               7.0           7.0 7.1 9                                         0
72 10 Hữu    Hiếu   7     7               6.0           7.0 6.7 10                                         0
72 11 Nguyễn Thị   Hoa 1 9     8               8.0           7.5 7.9 11                                         0
72 12 Mai   Hưng   7     8               6.0           6.5 6.6 12                                         0
72 13 Bùi Vương   Kha   8     7               6.0           5.5 6.2 13                                         0
72 14 Trần Quang   Khải   9     9               8.0           7.5 8.1 14                                         0
72 15 Vương Quang   Khải   5     6               8.0           6.0 6.4 15                                         0
72 16 Nguyễn Đình   Linh   7     7               5.0           7.0 6.4 16                                         0
72 17 Phan   Lộc   7     5               6.0           7.0 6.4 17                                         0
72 18 Nguyễn Thị   Lưu 1 7     7               4.0           5.0 5.3 18                                         0
72 19 Nguyễn Thị Kim Ly 1 8     8               7.0           7.0 7.3 19                                         0
72 20 Phương   Nam   4     6               5.0           6.0 5.4 20                                         0
72 21 Trần Trọng   Nghĩa   8     7               8.0           7.0 7.4 21                                         0
72 22 Nguyễn Đình   Ngọc   8     8               6.0           6.0 6.6 22                                         0    
72 23 Trần Quốc   Nguyên   5     7               5.0           7.0 6.1 23                                         0
72 24 Hồ Trần Kim Nhi 1 8     8               8.0           7.0 7.6 24                                         0
72 25 Đoàn Thị   Oanh 1 8     8               8.0           7.5 7.8 25