SỔ ĐIỂM MÔN  TỰ CHỌN 2 HỌC KÌ I  NĂM HỌC  2010-2011 SỔ ĐIỂM MÔN  TỰ CHỌN 2 HỌC KÌ II  NĂM HỌC  2010-2011  
 
TT HỌ VÀ TÊN NỮ HỆ SỐ 1 TỰ CHỌN HỆ SỐ 2 THI TBm TT HỆ SỐ 1 TỰ CHỌN HỆ SỐ 2 THI TBm CẢ 
LỚP MIỆNG VIẾT M VIÊT HKI MIỆNG VIẾT M VIÊT HKI NĂM CHON
61 1 Phan Văn   Bảo                                         1                                         0
61 2 Lương Ngọc   Chánh                                         2                                         0
61 3 Phan Anh   Châu                                         3                                         0
61 4 Trần Hữu   Chương                                         4                                         0
61 5 Lương Thị  Thuý Diễm 1                                       5                                         0
61 6 Vỏ  Thị    Diệu 1                                       6                                         0
61 7 Ngô Thị  Kim Duyên 1                                       7                                         0
61 8 Trần Văn   Dương                                         8                                         0
61 9 Trần Tấn   Đạt                                         9                                         0
61 10 Trương Vĩnh   Đạt                                         10                                         0
61 11 Nguyễn Thị  Thanh Hằng 1                                       11                                         0
61 12 Huỳnh Thị Thu Hằng 1                                       12                                         0
61 13 Phạm  Thị    Hồng 1                                       13                                         0
61 14 Nguyễn Hoài   Huy                                         14                                         0
61 15 Phạm  Thị Ngọc Huyền 1                                       15                                         0
61 16 Bùi Thị Diệu Linh 1                                       16                                         0
61 17 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1                                       17                                         0
61 18 Nguyễn  Phi   Long                                         18                                         0
61 19 Thi Văn   Lực                                         19                                         0
61 20 Bùi Nhật   Lương                                         20                                         0
61 21 Phan Công   Minh                                         21                                         0
61 22 Trần Công   Minh                                         22                                         0
61 23 Hồ Phương   Nam                                         23                                         0
61 24 Phan Hoài    Nhân                                         24                                         0
61 25 Trần Thị Yến  Nhi 1                                       25                                         0
61 26 Thị Thuỳ Nhung 1                                       26                                         0
61 27 Nguyễn  Thị Ly Ni 1                                       27                                         0
61 28 Châu Ngọc   Phương                                         28                                         0
61 29 Phạm Thanh   Phương                                         29                                         0  
61 30 Trần  Đình   Quốc                                         30                                         0
61 31 Ngô Thị   Sương 1                                       31                                         0
61 32 Nguyễn Quốc   Thiên                                         32                                         0
61 33 Trần  Thị   Tính 1                                       33                                         0
61 34 Bùi Thị    Tiên 1                                       34                                         0
61 35 Châu Thị Ngọc Trâm 1                                       35                                         0
61 36 Hồ  Thị Mỹ Trang 1                                       36                                         0
61 37 Phan Anh   Tuấn                                         37                                         0
61 38 Trần     Tùng                                         38                                         0
61 39 Nguyễn Tấn   Tưởng                                         39                                         0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                             0
61                                                                                               0
62 1 Châu Thị  Quỳnh Anh 1                                       1                                         0
62 2 Nguyễn  Thị Hồng  Ân 1                                       2                                         0
62 3 Đoàn Quốc    Ba                                         3                                         0
62 4 Thanh   Bảo                                         4                                         0
62 5 Chí   Bền                                         5                                         0
62 6 Văn   Chung                                         6                                         0
62 7 Thị   Dung 1                                       7                                         0
62 8 Bùi  Minh   Đạt                                         8                                         0
62 9 Văn    Đô                                         9                                         0
62 10 Văn   Đường                                         10                                         0
62 11 Đặng  Thị Thuý Hằng 1                                       11                                         0
62 12 Hồ    Kỹ                                         12                                         0
62 13 Trầm  Thị   Liên 1                                       13                                         0
62 14 Trần  Thị    Mai 1                                       14                                         0
62 15 Trần   Nhản 1                                       15                                         0
62 16 Trần Thị Yến Nhi 1                                       16                                         0
62 17 Phạm Thị Quỳnh Như 1                                       17                                         0
62 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1                                       18                                         0
62 19 Bùi Thị   Nữ 1                                       19                                         0
62 20 Lương Minh   Phúc                                         20                                         0
62 21 Nguyễn Thị   Sa 1                                       21                                         0
62 22 Đinh Ngọc   Sơn                                         22                                         0    
62 23 Lâm   Sung                                         23                                         0
62 24 Đỗ Thị Mỹ Tài 1                                       24                                         0
62 25 Châu Thị   Tâm 1                                       25                                         0  
62 26 Phan An   Tân                                         26                                         0
62 27 Phan Thị  Hoài Thương 1                                       27                                         0
62 28 Bùi  Thị Minh Thuý 1                                       28                                         0
62 29 Phan Thị Thu Thuý 1                                       29                                         0
62 30 Mai Văn   Tiện                                         30                                         0
62 31 Nguyễn Thị   Tình 1                                       31                                         0
62 32 Hồng   Trị                                         32                                         0
62 33 Nguyễn Thành   Trung                                         33                                         0
62 34 Trần Đình   Tứ                                         34                                         0
62 35 Mai Thị   Tuyền 1                                       35                                         0
62 36 Nguyễn  Thị   Vân 1                                       36                                         0
62 37 Thị Tường Vi 1                                       37                                         0
62 38 Trần  Công   Viên                                         38                                         0
62 39 Quang   Việt                                         39                                         0
62 40 Phạm Duy   Vương                                         40                                         0
62                                                                                             0
62                                                                                             0
62                                                                                             0
62                                                                                             0
62                                                                                               0
63 1 Văn    An                                         1                                         0
63 2 Trần Tấn   Bửu                                         2                                         0
63 3 Trần Thanh   Châu                                         3                                         0
63 4 Trần Văn   Chinh                                         4                                         0
63 5 Hồ  Văn   Chinh                                         5                                         0
63 6 Bùi Văn    Công                                         6                                         0
63 7 Nguyễn Khắc   Cường                                         7                                         0
63 8 Nguyễn Văn   Cường                                         8                                         0
63 9 Thanh   Diệu 1                                       9                                         0
63 10 Trần 1                                       10                                         0
63 11 Đỗ Thị Thu Hiền 1                                       11                                         0
63 12 Huỳnh Văn   Hùng                                         12                                         0
63 13 Trần Cao   Huy                                         13                                         0
63 14 Bùi Ngọc   Huy                                         14                                         0
63 15 Bùi Quốc   Huy                                         15                                         0
63 16 Văn   Huyền                                         16                                         0
63 17 Lương Phước   Khang                                         17                                         0
63 18 Đinh Chí   Linh                                         18                                         0
63 19 Nguyễn Quang   Linh                                         19                                         0
63 20 Thị   Mận 1                                       20                                         0
63 21 Hồ Thị   My 1                                       21                                         0
63 22 Nguyễn Thị Ly Na 1                                       22                                         0    
63 23 Trần Thị Ánh Nguyệt 1                                       23                                         0
63 24   Thị  Huỳnh Như 1                                       24                                         0
63 25 Châu Thị   Nữ 1                                       25                                         0  
63 26 Bùi  Văn   Phong                                         26                                         0
63 27 Bùi Văn   Phú                                         27                                         0
63 28 Phan Duy   Phương                                         28                                         0
63 29 Trần     Quốc                                         29                                         0
63 30 Huỳnh Văn   Tân                                         30                                         0
63 31 Nguyễn Anh   Thi                                         31                                         0
63 32 Nguyễn Anh   Thiên                                         32                                         0
63 33 Bùi Thế   Thiên                                         33                                         0
63 34 Trần  Đình   Thọ                                         34                                         0
63 35 Đoàn  Thị  Thanh Thuý 1                                       35                                         0
63 36 Thị Cẩm Tiên 1                                       36                                         0
63 37 Bùi Thị Thu Trang 1                                       37                                         0
63 38 Lương Văn   Trí                                         38                                         0
63 39 Trần  Minh   Trí                                         39                                         0
63 40 Nguyễn Thị Cẩm 1                                       40                                         0
63                                                                                             0
63                                                                                             0
63                                                                                             0
63                                                                                             0
63                                                                                               0
64 1     Ánh                                         1                                         0
64 2 Ngô  Quang    Chương                                         2                                         0
64 3 Bùi Minh   Công                                         3                                         0
64 4 Phạm Quốc   Cường                                         4                                         0
64 5 Bùi  Thị Phú Diễm 1                                       5                                         0
64 6 Phạm Thị   Đào 1                                       6                                         0
64 7 Châu Ngọc   Đức                                         7                                         0
64 8 Bùi Trung   Hiếu                                         8                                         0
64 9 Nguyễn Thị Thanh Liêm 1                                       9                                         0
64 10 Ngô Quang   Linh                                         10                                         0
64 11 Phan Văn   Long                                         11                                         0
64 12 Nguyễn Thị   Ly 1                                       12                                         0
64 13 Phan Thị   Na 1                                       13                                         0
64 14 Nguyễn Hữu   Nam                                         14                                         0
64 15 Bùi Thị    Nga 1                                       15                                         0
64 16 Nguyễn Thị Kim Ngân 1                                       16                                         0
64 17 Châu Ngọc   Nhật                                         17                                         0
64 18 Thị Ái Phi 1                                       18                                         0
64 19 Châu Ngọc   Phong                                         19                                         0
64 20 Nguyễn Hồng   Phúc                                         20                                         0
64 21 Đỗ Thị Hiền Phước 1                                       21                                         0
64 22 Phạm Ngọc   Quốc                                         22                                         0    
64 23 Ngô Thị  Hồng Tâm 1                                       23                                         0
64 24 Thị Thanh Thảo 1                                       24                                         0
64 25 Nguyễn Thị Thu Thảo 1                                       25                                         0  
64 26 Nguyễn Thị   Thảo 1                                       26                                         0
64 27 Nguyễn Thị Thuý Tiên 1                                       27                                         0
64 28 Lương Phan  Thanh Triều                                         28                                         0
64 29 Phạm Thị Lan Trinh 1                                       29                                         0
64 30 Đỗ Hồ Như                                         30                                         0
64 31 Phạm Ngọc   Tuấn                                         31                                         0
64 32 Nguyễn Thanh   Tuấn                                         32                                         0
64 33 Phạm Viết   Tưởng                                         33                                         0
64 34 Thị Kim Tuyết 1                                       34                                         0
64 35 Hồ Thanh   Vương                                         35                                         0
64 36 Ngô Triệu   Vỹ                                         36                                         0
64 37 Văn   Xuân                                         37                                         0
64 38 Nguyễn Trần Quốc Xuyên                                         38                                         0
64 39 Phạm Thị Mỹ Yến 1                                       39                                         0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                             0
64                                                                                               0
65 1 Nguyễn Văn   Dũng                                         1                                         0
65 2 Châu Ngọc Anh Duy                                         2                                         0
65 3 Nguyễn Thị   Hảo 1                                       3                                         0
65 4 Thị Thu Hiền 1                                       4                                         0
65 5 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1                                       5                                         0
65 6 Ngô Quang   Hoàng                                         6                                         0
65 7     Hùng                                         7                                         0
65 8 Nguyễn Văn   Hưng                                         8                                         0
65 9 Ngô  Thị   Lan 1                                       9                                         0
65 10 Nguyễn Đình   Lộc                                         10                                         0
65 11 Nguyễn Văn   Lộc                                         11                                         0
65 12 Nguyễn Văn   Lợi                                         12                                         0
65 13 Bùi Phương   Nam                                         13                                         0
65 14 Ngô Thị Thanh Nga 1                                       14                                         0
65 15 Nguyễn Thị Như Ngọc 1                                       15                                         0
65 16 Bùi Thị   Ngọc 1                                       16                                         0
65 17 Trần Trọng Nghĩa                                         17                                         0
65 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1                                       18                                         0
65 19 Thị    Ny 1                                       19                                         0
65 20 Anh   Quốc                                         20                                         0
65 21 Nguyễn Hiếu   Quốc                                         21                                         0
65 22 Thị Thảo Quyên 1                                       22                                         0    
65 23 Nguyễn Thị Mỵ Sương 1                                       23                                         0
65 24 Trần Nguyên   Tài                                         24                                         0
65 25 Bùi Tấn   Thanh                                         25                                         0  
65 26 Mai Nhật   Thiên                                         26                                         0
65 27 Châu Thị Ngọc Trang 1                                       27                                         0
65 28 Thị Thuỳ Trang 1                                       28                                         0
65 29 Châu Thị   Trang 1                                       29                                         0
65 30 Châu Thị Mỹ 1                                       30                                         0
65 31 Trần Văn                                           31                                         0
65 32 Lương Anh   Tuấn                                         32                                         0
65 33 Nguyễn Thanh   Tùng                                         33                                         0
65 34 Nguyễn Đại                                           34                                         0
65 35 Ngô Quang   Việt                                         35                                         0
65 36 Mai Thị  Phương Vy 1                                       36                                         0
65 37 Nguyễn Trần Thiên Ý                                         37                                         0
65 38 Lương Thị Thu Yên 1                                       38                                         0
65 39 Châu Ngọc   Yên                                         39                                         0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                             0
65                                                                                               0
71 1 Đỗ Thị   Châu 1                                       1                                         0
71 2 Ngô Thị Kim Chi 1                                       2                                         0
71 3 Thị   Diễm 1                                       3                                         0
71 4 Hồ Thị   Diên 1                                       4                                         0
71 5 Châu     Diệu                                         5                                         0
71 6 Bùi Thị   Dung 1                                       6                                         0
71 7 Nguyễn Tiến   Dũng                                         7                                         0
71 8 Phan Thị Mỹ Duyên 1                                       8                                         0
71 9 Huỳnh   Đức                                         9                                         0
71 10 Huỳnh Thị Hương Giang 1                                       10                                         0
71 11 Phan Mai Xuân Hân                                         11                                         0
71 12 Mai Tấn   Hiếu                                         12                                         0
71 13 Lương   Huân                                         13                                         0
71 14 Trần Ngọc   Huân                                         14                                         0
71 15 Trần Quốc   Hùng                                         15                                         0
71 16 Huỳnh Tấn   Huy                                         16                                         0
71 17 Huỳnh Xuân   Huy                                         17                                         0
71 18 Trần Thị Lệ Huyên 1                                       18                                         0
71 19 Phan Thị   Huyên 1                                       19                                         0
71 20 Trần Thị Thuý Kiều 1                                       20                                         0
71 21 Trần Văn   Lập                                         21                                         0
71 22 Thi Hoàng   Lên                                         22                                         0    
71 23 Trần Văn   Lên                                         23                                         0
71 24 Mai   Linh                                         24                                         0
71 25 Văn   Lộc                                         25                                         0  
71 26 Nguyễn   Long                                         26                                         0
71 27 Nguyễn Thanh   Lưu                                         27                                         0
71 28 Thị Ánh Ly 1                                       28                                         0
71 29 Thị Diễm Ly 1                                       29                                         0
71 30 Nguyễn Thanh   Minh                                         30                                         0
71 31 Nguyễn Thị Diễm My 1                                       31                                         0
71 32 Hồ Thị Tuyết My 1                                       32                                         0
71 33 Nguyễn Thị Như Ngọc 1                                       33                                         0
71 34 Bùi Trọng   Nghĩa                                         34                                         0
71 35 Đỗ Thị   Nở 1                                       35                                         0
71 36 Nguyễn Thị   Phượng 1                                       36                                         0
71 37 Trần Thanh   Vỹ                                         37                                         0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                             0
71                                                                                               0
72 1 Trần Thị Ngọc Ánh 1                                       1                                         0
72 2 Nguyễn Thị Mai Ân 1                                       2                                         0
72 3 Hoàng   Duy                                         3                                         0
72 4 Thị Thuỳ Dương 1                                       4                                         0
72 5 Tiến   Đạt                                         5                                         0
72 6 Trần Sỹ   Điệp                                         6                                         0
72 7 Lương Thị Vân Đuyển 1                                       7                                         0
72 8 Đoàn Thị   Hằng 1                                       8                                         0
72 9 Công   Hậu                                         9                                         0
72 10 Hữu    Hiếu                                         10                                         0
72 11 Nguyễn Thị   Hoa 1                                       11                                         0
72 12 Mai   Hưng                                         12                                         0
72 13 Bùi Vương   Kha                                         13                                         0
72 14 Trần Quang   Khải                                         14                                         0
72 15 Vương Quang   Khải                                         15                                         0
72 16 Nguyễn Đình   Linh                                         16                                         0
72 17 Phan   Lộc                                         17                                         0
72 18 Nguyễn Thị   Lưu 1                                       18                                         0
72 19 Nguyễn Thị Kim Ly 1                                       19                                         0
72 20 Phương   Nam                                         20                                         0
72 21 Trần Trọng   Nghĩa                                         21                                         0
72 22 Nguyễn Đình   Ngọc                                         22                                         0    
72 23 Trần Quốc   Nguyên                                         23                                         0
72 24 Hồ Trần Kim Nhi 1                                       24                                         0
72 25 Đoàn Thị   Oanh 1                                       25                                         0  
72 26 Nguyễn Anh   Phúc                                         26