THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ I - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ II - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN CẢ NĂM - NĂM HỌC  2010-2011  
MÔN TOÁN MÔN TOÁN     MÔN TOÁN  
LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB Tên LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB   BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ I BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ II BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC CẢ NĂM 
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% GV SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%  
61 39 0 0 0 0 14 35.9 14 35.9 5 12.8 6 15.4 25 64.1 61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 từ 61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra
62 38 0 0 3 7.9 11 28.9 9 23.7 7 18.4 8 21.1 24 63.2 62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 từ 62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
63 40 0 0 6 15 14 35 13 32.5 4 10.0 3 7.5 20 50 Thut6 63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Thut6 63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   TOÁN 752 195 184 186 187 Đ TOÁN 0 0 0 0 0 Đ TOÁN 0 0 0 0 0 Đ
64 39 0 0 0 0 13 33.3 12 30.8 7 17.9 7 17.9 26 66.7 Thut6 64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Thut6 64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   Chia ra:*Giỏi 124 31 23 30 40 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ
65 39 0 0 0 0 7 17.9 16 41 9 23.1 7 17.9 32 82.1 Thut6 65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Thut6 65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0             * Khá 155 32 31 26 66 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ
K6 195 0 0 9 4.6 59 30.3 64 32.8 32 16.4 31 15.9 127 65.1 K6 0 0   0   0   0   0   0   0   K6 0 0   0   0   0   0   0   0               *Trung bình 295 64 89 84 58 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ
71 37 0 0 0 0 7 18.9 17 45.9 9 24.3 4 10.8 30 81.1 71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Qminh 71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0             *Yếu 166 59 41 43 23 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ
72 37 0 0 0 0 10 27 19 51.4 5 13.5 3 8.1 27 73 72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Qminh 72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0             *Kém 12 9 0 3 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ
73 36 0 0 0 0 7 19.4 20 55.6 7 19.4 2 5.6 29 80.6 73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Qminh 73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
74 38 0 0 0 0 10 26.3 15 39.5 6 15.8 7 18.4 28 73.7 74 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Qminh 74 0 0   0   0   0   0   0   0     >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
75 36 0 0 0 0 7 19.4 18 50 4 11.1 7 19.4 29 80.6 75 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 t 75 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
K7 184 0 0 0 0 41 22.3 89 48.4 31 16.8 23 12.5 143 77.7 K7 0 0   0   0   0   0   0   0     K7 0 0   0   0   0   0   0   0    
81 38 0 0 0 0 9 23.7 22 57.9 2 5.3 5 13.2 29 76.3 81 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Ngọc 81 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
82 38 0 0 0 0 6 15.8 21 55.3 7 18.4 4 10.5 32 84.2 82 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Ngọc 82 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
83 36 0 0 1 2.8 7 19.4 10 27.8 8 22.2 10 27.8 28 77.8 83 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Ngọc 83 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
84 38 0 0 0 0 11 28.9 19 50 2 5.3 6 15.8 27 71.1 84 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Ngọc 84 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
85 36 0 0 2 5.6 10 27.8 12 33.3 7 19.4 5 13.9 24 66.7 m 85 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Minh 85 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
K8 186 0 0 3 1.6 43 23.1 84 45.2 26 14.0 30 16.1 140 75.3 K8 0 0   0   0   0   0   0   0   K8 0 0   0   0   0   0   0   0    
91 37 0 0 0 0 5 13.5 11 29.7 13 35.1 8 21.6 32 86.5 91 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 từ 91 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
92 37 0 0 0 0 5 13.5 12 32.4 8 21.6 12 32.4 32 86.5 92 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 từ 92 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
93 38 0 0 0 0 4 10.5 16 42.1 11 28.9 7 18.4 34 89.5 93 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 t 93 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
94 38 0 0 0 0 2 5.3 11 28.9 19 50.0 6 15.8 36 94.7 94 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 t 94 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
95 37 0 0 0 0 7 18.9 8 21.6 15 40.5 7 18.9 30 81.1 m 95 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Minh 95 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
K9 187 0 0 0 0 23 12.3 58 31 66 35.3 40 21.4 164 87.7 K9 0 0   0   0   0   0   0   0   K9 0 0   0   0   0   0   0   0    
T.CONG 752 0 0 12 1.6 166 22.1 295 39.2 155 20.6 124 16.5 574 76.3 T.CONG 0 0   0   0   0   0   0   0   T.CONG 0 0   0   0   0   0   0   0    
Tên
t   0 0   0   0   0   0   0   0       0 0   0   0   0   0   0   0   t   0 0   0   0   0   0   0   0   m
THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ I - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ II - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN CẢ NĂM - NĂM HỌC  2010-2011
MÔN VẬT LÝ MÔN VẬT LÝ   MÔN VẬT LÝ
LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ I BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ II BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC CẢ NĂM 
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%  
61 39 0 0 0 0 14 35.9 16 41 5 12.8 4 10.3 25 64.1 61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 th 61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra
62 38 0 0 1 2.6 10 26.3 10 26.3 7 18.4 10 26.3 27 71.1 62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 th 62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
63 40 0 0 2 5 15 37.5 11 27.5 9 22.5 3 7.5 23 57.5 63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 th 63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   VẬT LÝ 752 195 184 186 187 Đ VẬT LÝ 0 0 0 0 0 Đ VẬT LÝ 0 0 0 0 0 Đ
64 39 0 0 0 0 12 30.8 16 41 6 15.4 5 12.8 27 69.2 64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 th 64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   Chia ra:*Giỏi 86 25 15 27 19 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ
65 39 0 0 3 7.7 10 25.6 21 53.8 2 5.1 3 7.7 26 66.7 65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 th 65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0             * Khá 184 29 40 44 71 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ
K6 195 0 0 6 3.1 61 31.3 74 37.9 29 14.9 25 12.8 128 65.6 K6 0 0   0   0   0   0   0   0   K6 0 0   0   0   0   0   0   0               *Trung bình 325 74 78 86 87 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ
71 37 0 0 0 0 5 13.5 19 51.4 8 21.6 5 13.5 32 86.5 71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 th 71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0             *Yếu 150 61 50 29 10 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ
72 37 0 0 0 0 18 48.6 13 35.1 5 13.5 1 2.7 19 51.4 72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 th 72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0             *Kém 7 6 1 0 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ
73 36 0 0 0 0 10 27.8 14 38.9 10 27.8 2 5.6 26 72.2 73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 th 73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
74 38 0 0 0 0 7 18.4 18 47.4 12 31.6 1 2.6 31 81.6 74 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 th 74 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
75 36 0 0 1 2.8 10 27.8 14 38.9 5 13.9 6 16.7 25 69.4 75 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 th 75 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
K7 184 0 0 1 0.5 50 27.2 78 42.4 40 21.7 15 8.2 133 72.3 K7 0 0   0   0   0   0   0   0     K7 0 0   0   0   0   0   0   0    
81 38 0 0 0 0 8 21.1 22 57.9 5 13.2 3 7.9 30 78.9 81 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Thu8 81 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
82 38 0 0 0 0 6 15.8 17 44.7 12 31.6 3 7.9 32 84.2 82 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Thu8 82 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
83 36 0 0 0 0 4 11.1 12 33.3 12 33.3 8 22.2 32 88.9 83 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Thu8 83 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
84 38 0 0 0 0 6 15.8 15 39.5 10 26.3 7 18.4 32 84.2 84 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Thu8 84 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
85 36 0 0 0 0 5 13.9 20 55.6 5 13.9 6 16.7 31 86.1 85 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Thu8 85 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
K8 186 0 0 0 0 29 15.6 86 46.2 44 23.7 27 14.5 157 84.4 K8 0 0   0   0   0   0   0   0   K8 0 0   0   0   0   0   0   0    
91 37 0 0 0 0 4 10.8 22 59.5 8 21.6 3 8.1 33 89.2 91 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Phươngl9 91 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
92 37 0 0 0 0 2 5.4 16 43.2 14 37.8 5 13.5 35 94.6 92 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Phươngl9 92 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
93 38 0 0 0 0 1 2.6 20 52.6 13 34.2 4 10.5 37 97.4 93 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Phươngl9 93 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
94 38 0 0 0 0 0 0 11 28.9 22 57.9 5 13.2 38 100 94 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 th 94 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
95 37 0 0 0 0 3 8.1 18 48.6 14 37.8 2 5.4 34 91.9 95 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 th 95 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
K9 187 0 0 0 0 10 5.3 87 46.5 71 38.0 19 10.2 177 94.7 K9 0 0   0   0   0   0   0   0     K9 0 0   0   0   0   0   0   0    
T.CONG 752 0 0 7 0.9 150 19.9 325 43.2 184 24.5 86 11.4 595 79.1 T.CONG 0 0   0   0   0   0   0   0   T.CONG 0 0   0   0   0   0   0   0    
 
t   0 0   0   0   0   0   0   0   t   0 0   0   0   0   0   0   0   th   0 0   0   0   0   0   0   0    
m
THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ I - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ II - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN CẢ NĂM - NĂM HỌC  2010-2011
MÔN HOÁ HỌC MÔN HOÁ HỌC MÔN HOÁ HỌC
LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ I BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ II BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC CẢ NĂM 
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%
61 0 0   0   0   0   0   0   0   61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra
62 0 0   0   0   0   0   0   0   62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
63 0 0   0   0   0   0   0   0   63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   HOÁ HỌC 373 0 0 186 187 Đ HOÁ HỌC 0 0 0 0 0 Đ HOÁ HỌC 0 0 0 0 0 Đ
64 0 0   0   0   0   0   0   0   64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   Chia ra:*Giỏi 76 0 0 54 22 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ
65 0 0   0   0   0   0   0   0   65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0             * Khá 109 0 0 47 62 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ
K6 0 0   0   0   0   0   0   0   K6 0 0   0   0   0   0   0   0   K6 0 0   0   0   0   0   0   0               *Trung bình 146 0 0 58 88 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ
71 0 0   0   0   0   0   0   0   71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0             *Yếu 42 0 0 27 15 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ
72 0 0   0   0   0   0   0   0   72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0             *Kém 0 0 0 0 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ
73 0 0   0   0   0   0   0   0   73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
74 0 0   0   0   0   0   0   0   74 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 74 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
75 0 0   0   0   0   0   0   0   75 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 75 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
K7 0 0   0   0   0   0   0   0   K7 0 0   0   0   0   0   0   0     K7 0 0   0   0   0   0   0   0    
81 38 0 0 0 0 5 13.2 16 42.1 6 15.8 11 28.9 33 86.8 81 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 81 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
82 38 0 0 0 0 2 5.3 9 23.7 14 36.8 13 34.2 36 94.7 82 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 82 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
83 36 0 0 0 0 5 13.9 10 27.8 9 25.0 12 33.3 31 86.1 83 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 83 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
84 38 0 0 0 0 10 26.3 11 28.9 11 28.9 6 15.8 28 73.7 84 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 84 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
85 36 0 0 0 0 5 13.9 12 33.3 7 19.4 12 33.3 31 86.1 85 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 85 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
K8 186 0 0 0 0 27 14.5 58 31.2 47 25.3 54 29 159 85.5 K8 0 0   0   0   0   0   0   0   K8 0 0   0   0   0   0   0   0    
91 37 0 0 0 0 4 10.8 19 51.4 10 27.0 4 10.8 33 89.2 91 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 91 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
92 37 0 0 0 0 2 5.4 12 32.4 11 29.7 12 32.4 35 94.6 92 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 92 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
93 38 0 0 0 0 6 15.8 18 47.4 10 26.3 4 10.5 32 84.2 93 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 93 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
94 38 0 0 0 0 1 2.6 22 57.9 13 34.2 2 5.3 37 97.4 94 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 94 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
95 37 0 0 0 0 2 5.4 17 45.9 18 48.6 0 0 35 94.6 95 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 95 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
K9 187 0 0 0 0 15 8 88 47.1 62 33.2 22 11.8 172 92 K9 0 0   0   0   0   0   0   0   K9 0 0   0   0   0   0   0   0    
T.CONG 373 0 0 0 0 42 11.3 146 39.1 109 29.2 76 20.4 331 88.7 T.CONG 0 0   0   0   0   0   0   0   T.CONG 0 0   0   0   0   0   0   0    
 
t   0 0   0   0   0   0   0   0   t   0 0   0   0   0   0   0   0   t   0 0   0   0   0   0   0   0    
 
THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ I - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ II - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN CẢ NĂM - NĂM HỌC  2010-2011 m
MÔN SINH HỌC MÔN SINH HỌC MÔN SINH HỌC
LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ I BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ II BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC CẢ NĂM 
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%
61 39 0 0 0 0 9 23.1 15 38.5 10 25.6 5 12.8 30 76.9 61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra
62 38 0 0 0 0 2 5.3 11 28.9 13 34.2 12 31.6 36 94.7 62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
63 40 0 0 0 0 3 7.5 16 40 14 35.0 7 17.5 37 92.5 63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   SINH HỌC 752 195 184 186 187 Đ SINH HỌC 0 0 0 0 0 Đ SINH HỌC 0 0 0 0 0 Đ
64 39 0 0 0 0 4 10.3 17 43.6 9 23.1 9 23.1 35 89.7 64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   Chia ra:*Giỏi 149 45 30 38 36 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ
65 39 0 0 0 0 2 5.1 9 23.1 16 41.0 12 30.8 37 94.9 65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0             * Khá 285 62 78 58 87 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ
K6 195 0 0 0 0 20 10.3 68 34.9 62 31.8 45 23.1 175 89.7 K6 0 0   0   0   0   0   0   0   K6 0 0   0   0   0   0   0   0               *Trung bình 266 68 63 74 61 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ
71 37 0 0 1 2.7 1 2.7 9 24.3 18 48.6 8 21.6 35 94.6 71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0             *Yếu 51 20 12 16 3 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ
72 37 0 0 0 0 5 13.5 20 54.1 10 27.0 2 5.4 32 86.5 72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0             *Kém 1 0 1 0 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ
73 36 0 0 0 0 3 8.3 15 41.7 15 41.7 3 8.3 33 91.7 73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
74 38 0 0 0 0 1 2.6 12 31.6 17 44.7 8 21.1 37 97.4 74 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 74 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
75 36 0 0 0 0 2 5.6 7 19.4 18 50.0 9 25 34 94.4 75 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 75 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
K7 184 0 0 1 0.5 12 6.5 63 34.2 78 42.4 30 16.3 171 92.9 K7 0 0   0   0   0   0   0   0     K7 0 0   0   0   0   0   0   0    
81 38 0 0 0 0 3 7.9 16 42.1 11 28.9 8 21.1 35 92.1 81 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 81 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
82 38 0 0 0 0 3 7.9 15 39.5 13 34.2 7 18.4 35 92.1 82 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 82 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
83 36 0 0 0 0 3 8.3 11 30.6 11 30.6 11 30.6 33 91.7 83 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 83 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
84 38 0 0 0 0 4 10.5 17 44.7 11 28.9 6 15.8 34 89.5 84 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 84 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
85 36 0 0 0 0 3 8.3 15 41.7 12 33.3 6 16.7 33 91.7 85 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 85 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
K8 186 0 0 0 0 16 8.6 74 39.8 58 31.2 38 20.4 170 91.4 K8 0 0   0   0   0   0   0   0   K8 0 0   0   0   0   0   0   0    
91 37 0 0 0 0 1 2.7 18 48.6 14 37.8 4 10.8 36 97.3 91 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 91 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
92 37 0 0 0 0 1 2.7 13 35.1 13 35.1 10 27 36 97.3 92 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 92 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
93 38 0 0 0 0 1 2.6 21 55.3 13 34.2 3 7.9 37 97.4 93 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 93 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
94 38 0 0 0 0 0 0 3 7.9 24 63.2 11 28.9 38 100 94 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 94 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
95 37 0 0 0 0 0 0 6 16.2 23 62.2 8 21.6 37 100 95 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 95 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
K9 187 0 0 0 0 3 1.6 61 32.6 87 46.5 36 19.3 184 98.4 K9 0 0   0   0   0   0   0   0   K9 0 0   0   0   0   0   0   0    
T.CONG 752 0 0 1 0.1 51 6.8 266 35.4 285 37.9 149 19.8 700 93.1 T.CONG 0 0   0   0   0   0   0   0   T.CONG 0 0   0   0   0   0   0   0    
 
t   0 0   0   0   0   0   0   0   t   0 0   0   0   0   0   0   0   t   0 0   0   0   0   0   0   0    
 
 
 
THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ I - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ II - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN CẢ NĂM - NĂM HỌC  2010-2011
MÔN VĂN MÔN VĂN MÔN VĂN m
LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ I BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ II BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC CẢ NĂM 
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%
61 39 0 0 0 0 7 17.9 14 35.9 14 35.9 4 10.3 32 82.1 61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra
62 38 0 0 0 0 4 10.5 17 44.7 13 34.2 4 10.5 34 89.5 62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
63 40 0 0 0 0 16 40 15 37.5 9 22.5 0 0 24 60 63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 VĂN 752 195 184 186 187 Đ VĂN 0 0 0 0 0 Đ VĂN 0 0 0 0 0 Đ
64 39 0 0 0 0 17 43.6 14 35.9 8 20.5 0 0 22 56.4 64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   Chia ra:*Giỏi 62 11 18 18 15 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ
65 39 0 0 2 5.1 10 25.6 17 43.6 7 17.9 3 7.7 27 69.2 65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0             * Khá 230 51 57 56 66 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ
K6 195 0 0 2 1 54 27.7 77 39.5 51 26.2 11 5.6 139 71.3 K6 0 0   0   0   0   0   0   0   K6 0 0   0   0   0   0   0   0               *Trung bình 324 77 83 79 85 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ
71 37 0 0 0 0 3 8.1 15 40.5 11 29.7 8 21.6 34 91.9 71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0             *Yếu 133 54 25 33 21 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ
72 37 0 0 0 0 5 13.5 18 48.6 10 27.0 4 10.8 32 86.5 72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0             *Kém 3 2 1 0 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ
73 36 0 0 1 2.8 4 11.1 20 55.6 9 25.0 2 5.6 31 86.1 73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
74 38 0 0 0 0 8 21.1 13 34.2 16 42.1 1 2.6 30 78.9 74 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 74 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
75 36 0 0 0 0 5 13.9 17 47.2 11 30.6 3 8.3 31 86.1 75 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 75 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
K7 184 0 0 1 0.5 25 13.6 83 45.1 57 31.0 18 9.8 158 85.9 K7 0 0   0   0   0   0   0   0     K7 0 0   0   0   0   0   0   0    
81 38 0 0 0 0 10 26.3 12 31.6 11 28.9 5 13.2 28 73.7 81 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 81 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
82 38 0 0 0 0 1 2.6 19 50 15 39.5 3 7.9 37 97.4 82 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 82 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
83 36 0 0 0 0 9 25 13 36.1 12 33.3 2 5.6 27 75 83 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 83 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
84 38 0 0 0 0 9 23.7 14 36.8 12 31.6 3 7.9 29 76.3 84 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 84 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
85 36 0 0 0 0 4 11.1 21 58.3 6 16.7 5 13.9 32 88.9 85 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 85 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
K8 186 0 0 0 0 33 17.7 79 42.5 56 30.1 18 9.7 153 82.3 K8 0 0   0   0   0   0   0   0   K8 0 0   0   0   0   0   0   0    
91 37 0 0 0 0 5 13.5 17 45.9 12 32.4 3 8.1 32 86.5 91 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 91 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
92 37 0 0 0 0 5 13.5 16 43.2 12 32.4 4 10.8 32 86.5 92 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 92 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
93 38 0 0 0 0 4 10.5 20 52.6 11 28.9 3 7.9 34 89.5 93 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 93 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
94 38 0 0 0 0 4 10.5 16 42.1 14 36.8 4 10.5 34 89.5 94 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 94 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
95 37 0 0 0 0 3 8.1 16 43.2 17 45.9 1 2.7 34 91.9 95 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 95 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
K9 187 0 0 0 0 21 11.2 85 45.5 66 35.3 15 8 166 88.8 K9 0 0   0   0   0   0   0   0   K9 0 0   0   0   0   0   0   0    
T.CONG 752 0 0 3 0.4 133 17.7 324 43.1 230 30.6 62 8.2 616 81.9 T.CONG 0 0   0   0   0   0   0   0   T.CONG 0 0   0   0   0   0   0   0    
 
t   0 0   0   0   0   0   0   0   t   0 0   0   0   0   0   0   0   t   0 0   0   0   0   0   0   0    
 
 
 
 
THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ I - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ II - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN CẢ NĂM - NĂM HỌC  2010-2011
MÔN LỊCH SỬ MÔN LỊCH SỬ MÔN LỊCH SỬ m
LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ I BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ II BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC CẢ NĂM 
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%
61 39 0 0 0 0 6 15.4 21 53.8 10 25.6 2 5.1 33 84.6 61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra
62 38 0 0 0 0 4 10.5 13 34.2 14 36.8 7 18.4 34 89.5 62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
63 40 0 0 0 0 3 7.5 21 52.5 13 32.5 3 7.5 37 92.5 63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 LỊCH SỬ 752 195 184 186 187 Đ LỊCH SỬ 0 0 0 0 0 Đ LỊCH SỬ 0 0 0 0 0 Đ
64 39 0 0 0 0 2 5.1 15 38.5 14 35.9 8 20.5 37 94.9 64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0   Chia ra:*Giỏi 119 30 28 28 33 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ
65 39 0 0 1 2.6 4 10.3 11 28.2 13 33.3 10 25.6 34 87.2 65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0             * Khá 268 64 70 52 82 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ
K6 195 0 0 1 0.5 19 9.7 81 41.5 64 32.8 30 15.4 175 89.7 K6 0 0   0   0   0   0   0   0   K6 0 0   0   0   0   0   0   0               *Trung bình 299 81 54 99 65 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ
71 37 0 0 0 0 4 10.8 13 35.1 15 40.5 5 13.5 33 89.2 71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0             *Yếu 65 19 32 7 7 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ
72 37 0 0 0 0 5 13.5 9 24.3 20 54.1 3 8.1 32 86.5 72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0             *Kém 1 1 0 0 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ
73 36 0 0 0 0 9 25 11 30.6 15 41.7 1 2.8 27 75 73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
74 38 0 0 0 0 4 10.5 11 28.9 13 34.2 10 26.3 34 89.5 74 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 74 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
75 36 0 0 0 0 10 27.8 10 27.8 7 19.4 9 25 26 72.2 75 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 75 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
K7 184 0 0 0 0 32 17.4 54 29.3 70 38.0 28 15.2 152 82.6 K7 0 0   0   0   0   0   0   0     K7 0 0   0   0   0   0   0   0    
81 38 0 0 0 0 2 5.3 19 50 13 34.2 4 10.5 36 94.7 81 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 81 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
82 38 0 0 0 0 0 0 17 44.7 14 36.8 7 18.4 38 100 82 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 82 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
83 36 0 0 0 0 1 2.8 20 55.6 8 22.2 7 19.4 35 97.2 83 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 83 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
84 38 0 0 0 0 1 2.6 22 57.9 11 28.9 4 10.5 37 97.4 84 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 84 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
85 36 0 0 0 0 3 8.3 21 58.3 6 16.7 6 16.7 33 91.7 85 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 85 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
K8 186 0 0 0 0 7 3.8 99 53.2 52 28.0 28 15.1 179 96.2 K8 0 0   0   0   0   0   0   0   K8 0 0   0   0   0   0   0   0    
91 37 0 0 0 0 3 8.1 19 51.4 11 29.7 4 10.8 34 91.9 91 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 91 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
92 37 0 0 0 0 1 2.7 13 35.1 11 29.7 12 32.4 36 97.3 92 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 92 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
93 38 0 0 0 0 2 5.3 16 42.1 20 52.6 0 0 36 94.7 93 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 93 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
94 38 0 0 0 0 0 0 4 10.5 20 52.6 14 36.8 38 100 94 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 94 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
95 37 0 0 0 0 1 2.7 13 35.1 20 54.1 3 8.1 36 97.3 95 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 95 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
K9 187 0 0 0 0 7 3.7 65 34.8 82 43.9 33 17.6 180 96.3 K9 0 0   0   0   0   0   0   0   K9 0 0   0   0   0   0   0   0    
T.CONG 752 0 0 1 0.1 65 8.6 299 39.8 268 35.6 119 15.8 686 91.2 T.CONG 0 0   0   0   0   0   0   0   T.CONG 0 0   0   0   0   0   0   0    
 
t   0 0   0   0   0   0   0   0   t   0 0   0   0   0   0   0   0   t   0 0   0   0   0   0   0   0    
 
 
 
THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ I - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ II - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN CẢ NĂM - NĂM HỌC  2010-2011  
MÔN ĐỊA LÝ MÔN ĐỊA LÝ MÔN ĐỊA LÝ
LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB m BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ I BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ II BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC CẢ NĂM 
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%
61 39 0 0 0 0 11 28.2 14 35.9 10 25.6 4 10.3 28 71.8 61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra
62 38 0 0 0 0 3 7.9 15 39.5 9 23.7 11 28.9 35 92.1 62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
63 40 0 0 0 0 5 12.5 17 42.5 11 27.5 7 17.5 35 87.5 63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 ĐỊA LÝ 752 195 184 186 187 Đ ĐỊA LÝ 0 0 0 0 0 Đ ĐỊA LÝ 0 0 0 0 0 Đ
64 39 0 0 0 0 6 15.4 10 25.6 10 25.6 13 33.3 33 84.6 64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Chia ra:*Giỏi 189 45 59 57 28 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ
65 39 0 0 1 2.6 5 12.8 14 35.9 9 23.1 10 25.6 33 84.6 65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0           * Khá 286 49 60 75 102 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ
K6 195 0 0 1 0.5 30 15.4 70 35.9 49 25.1 45 23.1 164 84.1 K6 0 0   0   0   0   0   0   0   K6 0 0   0   0   0   0   0   0               *Trung bình 223 70 49 52 52 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ
71 37 0 0 0 0 4 10.8 7 18.9 11 29.7 15 40.5 33 89.2 71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0             *Yếu 53 30 16 2 5 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ
72 37 0 0 0 0 2 5.4 10 27 17 45.9 8 21.6 35 94.6 72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0             *Kém 1 1 0 0 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ
73 36 0 0 0 0 0 0 8 22.2 10 27.8 18 50 36 100 73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
74 38 0 0 0 0 7 18.4 9 23.7 12 31.6 10 26.3 31 81.6 74 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 74 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
75 36 0 0 0 0 3 8.3 15 41.7 10 27.8 8 22.2 33 91.7 75 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 75 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
K7 184 0 0 0 0 16 8.7 49 26.6 60 32.6 59 32.1 168 91.3 K7 0 0   0   0   0   0   0   0     K7 0 0   0   0   0   0   0   0    
81 38 0 0 0 0 0 0 12 31.6 17 44.7 9 23.7 38 100 81 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 81 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
82 38 0 0 0 0 0 0 7 18.4 16 42.1 15 39.5 38 100 82 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 82 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
83 36 0 0 0 0 0 0 7 19.4 10 27.8 19 52.8 36 100 83 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 83 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
84 38 0 0 0 0 1 2.6 13 34.2 17 44.7 7 18.4 37 97.4 84 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 84 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
85 36 0 0 0 0 1 2.8 13 36.1 15 41.7 7 19.4 35 97.2 85 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 85 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
K8 186 0 0 0 0 2 1.1 52 28 75 40.3 57 30.6 184 98.9 K8 0 0   0   0   0   0   0   0   K8 0 0   0   0   0   0   0   0    
91 37 0 0 0 0 0 0 12 32.4 18 48.6 7 18.9 37 100 91 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 91 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
92 37 0 0 0 0 2 5.4 12 32.4 17 45.9 6 16.2 35 94.6 92 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 92 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
93 38 0 0 0 0 2 5.3 17 44.7 16 42.1 3 7.9 36 94.7 93 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 93 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
94 38 0 0 0 0 0 0 3 7.9 26 68.4 9 23.7 38 100 94 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 94 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
95 37 0 0 0 0 1 2.7 8 21.6 25 67.6 3 8.1 36 97.3 95 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 95 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
K9 187 0 0 0 0 5 2.7 52 27.8 102 54.5 28 15 182 97.3 K9 0 0   0   0   0   0   0   0   K9 0 0   0   0   0   0   0   0    
T.CONG 752 0 0 1 0.1 53 7 223 29.7 286 38.0 189 25.1 698 92.8 T.CONG 0 0   0   0   0   0   0   0   T.CONG 0 0   0   0   0   0   0   0    
 
t   0 0   0   0   0   0   0   0   t   0 0   0   0   0   0   0   0   t   0 0   0   0   0   0   0   0    
 
 
 
THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ I - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN HỌC KỲ II - NĂM HỌC  2010-2011 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH MÔN CẢ NĂM - NĂM HỌC  2010-2011  
MÔN NGOẠI NGỮ MÔN NGOẠI NGỮ MÔN NGOẠI NGỮ  
LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB LỚP TSHS  0-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9 5 - 6,4 6,5 - 7,9 8,0 - 10 >= TB   BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ I BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC KỲ II BÁO CÁO EMIC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC CẢ NĂM 
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%
61 39 0 0 0 0 13 33.3 17 43.6 5 12.8 4 10.3 26 66.7 61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 61 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 m Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra Môn học  Tổng cọng Chia ra
62 38 0 0 0 0 9 23.7 19 50 7 18.4 3 7.9 29 76.3 62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 62 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
63 40 0 0 0 0 10 25 19 47.5 7 17.5 4 10 30 75 63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 63 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 NGOẠI NGỮ 752 195 184 186 187 Đ NGOẠI NGỮ 0 0 0 0 0 Đ NGOẠI NGỮ 0 0 0 0 0 Đ
64 39 0 0 0 0 14 35.9 10 25.6 6 15.4 9 23.1 25 64.1 64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 64 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 Chia ra:*Giỏi 108 27 36 31 14 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ Chia ra:*Giỏi 0 0 0 0 0 Đ
65 39 1 2.6 1 2.6 15 38.5 6 15.4 9 23.1 7 17.9 22 56.4 65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 65 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0           * Khá 174 34 36 52 52 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ           * Khá 0 0 0 0 0 Đ
K6 195 1 0.5 1 0.5 61 31.3 71 36.4 34 17.4 27 13.8 132 67.7 K6 0 0   0   0   0   0   0   0   K6 0 0   0   0   0   0   0   0             *Trung bình 325 71 71 77 106 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ           *Trung bình 0 0 0 0 0 Đ
71 37 0 0 0 0 6 16.2 13 35.1 8 21.6 10 27 31 83.8 71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 71 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0             *Yếu 142 61 41 25 15 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ           *Yếu 0 0 0 0 0 Đ
72 37 0 0 0 0 11 29.7 17 45.9 4 10.8 5 13.5 26 70.3 72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 72 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0             *Kém 3 2 0 1 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ           *Kém 0 0 0 0 0 Đ
73 36 0 0 0 0 9 25 15 41.7 6 16.7 6 16.7 27 75 73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0 73 0 0   0   0   0   0   0   0   >=8 >=6.5 >=5 >=3.5 >=2 >=0  
74 38 0 0 0 0 8 21.1 12 31.6 10 26.3 8 21.1 30 78.9 74 0 0   0   0   0   0   0 &