¸p dông cho khèi 8
Häc kú 1 häc k× 2
    To¸n   Ho¸ Sinh V¨n §Þa NN GD CN TD AN MT TBCM
KII
XÕp
 lo¹i
To¸n   ho¸ Sinh V¨n §Þa NN GD CN TD AN MT TBCM
KII
XÕp
 lo¹i
1 Nguyễn Văn An 6.3 7.0 6.4 5.6 6.5 8.3 7.6 5.7 8.0 6.9 8.0 8.3 7.0 7.0 Kh¸ 6.8 6.4 6.9 7.6 7.1 8.6 7.9 5.8 7.4 6.9 8.8 8.4 8.0 7.4 Kh¸
2 Ngyễn Thị Huyền Anh 9.9 9.0 9.7 9.1 8.5 8.6 9.2 9.3 8.3 8.1 7.8 8.7 7.9 8.8 Giái 9.5 8.9 9.4 8.6 8.9 9.0 9.6 9.5 9.0 8.7 8.8 9.3 8.6 9.1 Giái
3 Trần Thị Phương Anh 8.7 7.0 9.3 8.8 7.6 8.4 7.4 6.8 8.3 8.0 6.8 9.3 8.4 8.1 Giái 7.1 7.3 8.9 8.7 7.5 8.4 8.0 7.5 8.3 8.5 8.0 8.6 8.9 8.0 Kh¸
4 Nguyễn Tuấn Anh 6.1 6.7 6.6 6.4 5.9 6.6 6.9 5.2 7.0 6.8 6.5 8.4 7.4 6.6 TB 3.8 6.7 7.1 7.6 6.3 7.5 7.0 6.0 7.1 7.0 7.9 8.4 8.0 6.7 TB
5 Nguyễn Tuấn Anh 7.5 8.2 6.1 5.9 6.3 6.5 6.3 5.8 6.7 5.6 7.3 8.0 7.1 6.7 Kh¸ 6.6 6.6 5.2 8.2 7.1 6.9 7.0 6.4 7.9 7.4 8.0 8.4 7.7 7.1 Kh¸
6 Nguyễn Thị Ánh 4.0 5.2 7.6 6.8 6.6 7.5 6.7 6.4 7.3 7.3 7.1 8.7 7.9 6.6 TB 7.0 7.1 7.6 7.6 6.5 8.0 7.2 6.5 8.0 7.7 7.9 8.1 7.9 7.4 Kh¸
7 Nguyễn Văn Chiều 8.9 7.3 8.3 8.6 7.5 8.8 7.9 7.6 8.3 7.6 8.7 8.9 8.6 8.2 Giái 7.4 7.1 9.0 9.0 7.7 9.6 8.0 6.8 8.3 8.5 8.6 9.0 9.0 8.2 Kh¸
8 Vũ Thành Công 5.0 5.8 6.2 6.1 6.1 7.3 6.0 4.7 7.0 5.8 7.3 8.1 7.7 6.3 TB 4.8 5.7 6.6 6.2 6.1 6.9 6.6 5.5 6.4 6.9 7.9 8.3 7.6 6.4 TB
9 Nguyễn Chung Dũng 7.8 8.4 7.4 6.9 7.3 7.0 7.6 7.3 7.9 7.0 8.3 8.3 8.0 7.6 Kh¸ 8.7 7.0 7.5 7.6 6.8 8.4 7.7 7.0 7.4 6.9 8.1 8.7 7.9 7.7 Kh¸
10 Nguyễn Tiến Dũng 5.3 6.2 5.6 5.8 5.5 6.1 6.6 5.1 7.7 6.6 7.3 8.6 7.6 6.3 TB 4.8 4.7 5.4 6.0 5.8 6.3 7.2 4.9 6.7 6.8 7.9 7.9 7.3 6.2 TB
11 Phạm Văn Dũng 5.6 6.0 5.1 6.7 5.0 6.4 5.7 5.3 7.3 6.0 6.9 8.6 7.1 6.2 TB 5.8 6.1 5.9 5.7 5.8 6.9 6.3 5.5 7.0 6.6 8.1 8.4 7.6 6.5 TB
12 Phạm Minh Đức 4.9 5.6 6.1 6.2 6.3 6.6 7.4 5.1 7.1 6.4 8.2 8.4 7.6 6.5 TB 5.5 6.7 6.9 7.3 6.3 7.4 7.1 6.4 7.1 7.0 8.6 7.6 7.4 6.9 TB
13 Phạm Trung Đức 5.6 5.8 5.8 6.8 5.6 5.9 6.6 6.1 6.4 6.5 6.2 7.4 7.1 6.2 TB 5.1 5.1 3.4 6.2 6.7 6.6 6.9 6.4 6.3 5.6 7.6 6.7 7.3 6.1 YÕu
14 Nguyễn Văn Đức 4.4 5.1 5.4 7.2 5.1 5.8 5.4 4.9 7.0 6.1 6.7 8.4 7.9 5.9 TB 5.9 6.7 5.5 7.8 5.9 6.8 6.8 5.5 7.4 5.9 7.9 8.3 7.3 6.6 TB
15 Nguyễn Văn Giang 5.6 5.6 5.5 6.0 5.2 6.6 5.8 5.5 7.0 6.4 7.9 7.7 7.3 6.2 TB 4.5 6.6 6.7 5.9 5.9 6.5 7.0 6.0 7.1 6.1 8.3 8.3 7.9 6.5 TB
16 Trần Thị Hoàng Hải 4.6 4.7 7.3 7.0 6.4 7.3 6.8 5.3 7.0 6.5 7.0 8.6 8.1 6.5 TB 4.8 5.0 5.1 6.2 6.5 7.3 7.0 6.2 6.9 7.3 7.9 7.9 8.3 6.5 TB
17 Nguyễn Văn Hải 4.9 5.7 4.6 7.9 4.8 4.5 5.3 4.8 6.3 5.3 6.4 8.1 7.6 5.7 YÕu 5.1 4.1 3.3 5.6 4.8 5.8 5.1 4.5 6.3 5.4 7.6 8.6 7.6 5.6 YÕu
18 Phạm Thị Hạnh 6.6 6.7 8.1 7.0 7.6 8.3 8.0 7.5 8.0 7.6 8.7 8.7 8.0 7.7 Kh¸ 6.1 7.6 7.2 8.1 7.7 7.9 8.2 6.5 8.0 7.3 9.1 9.1 8.1 7.6 Kh¸
19 Ng. Thị Thuý Hằng 7.5 7.4 8.9 8.4 7.4 7.9 7.7 7.1 8.0 8.1 7.7 9.7 8.4 7.9 Kh¸ 6.8 6.7 8.3 8.1 7.8 9.0 7.8 6.4 8.4 8.6 8.4 9.3 9.0 7.9 Kh¸
20 Phạm Thị Thu Hiền 9.9 9.4 9.9 8.4 9.1 9.0 8.8 9.5 9.0 8.5 8.6 10.0 9.1 9.2 Giái 9.8 9.4 9.1 9.1 9.3 9.5 9.3 9.4 9.0 9.2 8.5 9.4 9.3 9.3 Giái
21 Nguyễn Thế Hiển 6.9 6.6 8.2 7.7 6.2 6.8 6.9 7.5 7.6 7.0 8.4 7.9 7.7 7.2 Kh¸ 8.5 8.1 8.3 7.6 7.1 7.5 7.9 7.9 8.1 7.6 7.8 8.0 7.9 7.9 Kh¸
22 Lê Văn Hoạt 5.1 6.1 5.2 4.9 6.5 7.5 6.8 6.7 7.7 6.6 7.3 8.1 7.4 6.5 TB 5.9 6.1 7.0 5.4 6.6 8.1 6.2 6.3 7.0 6.8 7.8 8.1 7.6 6.8 Kh¸
23 Phạm Kiều Hưng 8.4 8.1 6.4 8.0 7.2 6.5 7.9 8.4 7.9 7.1 8.8 8.7 7.6 7.8 Kh¸ 6.7 7.3 7.3 8.0 7.6 8.4 7.9 8.5 7.7 6.8 9.3 8.9 8.7 7.8 Kh¸
24 Nguyễn Thị Ngọc Lan 5.9 5.1 6.2 6.7 6.8 7.6 7.3 6.9 8.0 7.6 7.5 7.7 7.6 6.9 Kh¸ 7.4 7.1 6.9 6.9 7.1 8.1 8.0 7.2 8.0 6.7 8.2 9.1 8.3 7.6 Kh¸
25 Nguyễn Thị Liên 5.9 3.6 7.0 7.8 7.1 7.6 7.8 6.0 7.9 7.1 7.8 8.9 7.6 7.0 TB 4.8 6.9 6.2 7.3 6.7 7.3 8.6 6.2 8.0 7.9 7.9 8.3 8.3 7.1 TB
26 Mai Thị Hồng Linh 5.6 4.8 7.6 6.9 6.8 7.5 6.9 6.9 7.0 7.5 6.8 8.6 7.9 6.9 TB 6.5 6.4 8.0 7.4 7.4 7.8 7.2 6.6 7.6 7.7 8.0 8.3 7.4 7.3 Kh¸
27 Nguyễn Thị Minh 3.8 5.2 6.5 7.0 6.7 7.4 6.7 6.5 7.4 6.3 7.4 8.4 7.6 6.5 TB 5.7 6.6 6.4 5.9 7.0 7.3 7.8 5.8 8.1 7.7 8.4 8.6 8.0 7.1 Kh¸
28 Nguyễn Hoài Nam 5.4 5.6 8.4 8.7 6.4 6.0 6.9 6.3 8.0 7.3 7.9 7.7 7.4 6.9 TB 6.6 7.9 8.1 7.2 6.5 7.1 7.4 6.1 7.6 7.9 8.6 8.4 7.6 7.3 Kh¸
29 Nguyễn Thị Phượng 4.1 4.9 5.6 5.6 6.2 7.1 7.2 5.6 7.9 6.5 7.8 8.1 7.3 6.3 TB 4.5 5.6 7.8 5.7 6.8 7.9 7.3 5.7 7.1 7.4 7.9 8.9 8.0 6.8 TB
30 Đỗ Văn Quân 4.6 4.6 4.8 5.3 5.6 6.4 5.4 4.5 6.3 5.3 7.7 7.9 7.3 5.7 TB 4.4 4.7 5.4 6.2 5.4 5.8 5.4 4.7 6.4 5.9 8.9 8.3 7.6 5.9 TB
31 Trần Trung Thành 3.8 6.4 6.0 7.3 5.2 6.0 5.7 5.4 6.7 6.1 7.3 8.1 7.3 6.0 TB 5.2 6.7 6.2 6.9 6.8 7.0 7.2 5.7 7.4 6.0 8.1 8.4 8.0 6.8 Kh¸
32 Hoàng Thị Thảo 6.1 3.7 6.8 6.6 6.6 7.4 7.0 6.4 7.6 7.1 6.9 7.6 8.1 6.7 TB 6.8 6.7 8.0 6.9 6.8 8.6 8.3 6.1 7.7 7.0 8.1 9.0 8.7 7.5 Kh¸
33 Vũ Thị Thêm 5.8 6.3 7.1 6.2 7.1 8.1 7.1 6.0 7.9 6.8 7.3 8.9 7.9 7.0 Kh¸ 5.8 6.0 7.3 6.4 6.7 8.0 7.6 5.5 7.7 6.9 8.1 9.1 9.0 7.1 Kh¸
34 Nguyễn Xuân Tiến 6.1 5.2 5.9 5.4 4.8 7.1 6.4 6.1 7.4 6.9 7.4 8.1 7.4 6.3 TB 5.6 5.6 6.1 5.8 5.9 5.8 6.8 6.2 7.3 6.7 8.2 8.3 7.6 6.5 TB
35 Phạm Văn Toản 4.5 5.0 4.8 6.4 5.4 4.3 6.4 6.8 6.7 6.3 6.4 8.0 7.4 5.9 TB 5.2 4.6 5.8 5.7 4.9 6.5 5.9 5.3 6.0 5.8 8.0 9.1 7.6 6.0 TB
36 Ph. Thị Huyền Trang 3.5 4.4 4.6 5.2 3.7 7.5 4.3 4.4 6.9 5.3 6.9 7.6 7.3 5.3 YÕu 5.8 6.1 4.1 6.2 5.4 5.9 5.6 5.2 6.4 5.9 8.1 7.3 7.6 6.1 TB
37 Tr Thị Quỳnh Trang 9.3 7.8 8.5 8.7 7.5 7.9 8.0 7.6 8.1 7.9 6.9 8.4 8.3 8.1 Giái 7.7 8.1 8.0 8.1 7.6 8.6 7.9 7.6 7.6 8.5 7.6 9.6 8.6 8.1 Kh¸
38 Trần Thị Trang 9.1 7.0 7.7 8.8 8.2 7.4 8.1 8.3 8.7 7.4 8.0 9.1 8.0 8.2 Giái 8.8 6.9 7.7 7.8 8.3 9.1 9.6 8.5 9.0 7.7 8.5 9.3 8.7 8.5 Giái
39 Nguyễn Văn Trung 8.6 7.1 8.1 7.2 6.5 7.1 7.7 7.3 7.3 6.8 7.4 8.7 7.4 7.5 Kh¸ 9.5 8.4 8.5 7.9 7.2 6.6 8.7 8.2 8.0 8.1 8.2 7.9 8.0 8.1 Giái
40 Trần Văn Trường 8.1 5.0 7.4 6.9 6.7 7.4 7.7 7.3 6.3 7.5 7.8 8.3 7.3 7.2 Kh¸ 8.0 7.9 8.2 8.4 7.4 7.9 8.0 6.9 7.4 8.1 8.1 8.4 8.3 7.9 Kh¸
41 Nguyễn Văn Tú 4.5 4.8 5.1 6.0 5.0 5.3 5.4 7.1 6.3 6.0 7.6 7.6 7.3 5.8 TB 4.5 4.9 5.2 5.9 5.1 6.0 6.4 5.3 6.6 5.7 8.3 8.3 7.6 6.0 TB
42 Nguyễn Văn Tuấn 5.5 4.2 7.4 7.0 5.0 5.3 6.0 6.7 6.7 6.8 7.2 8.9 7.9 6.3 TB 5.8 5.6 6.6 7.2 5.8 7.3 6.7 5.5 6.9 6.8 8.2 8.6 7.6 6.7 TB
43                                                              
44                                                              
 
C¶ n¨m
    To¸n   hoa Sinh V¨n §Þa NN GD CN TD AN MT TBCM
KII
XÕp
 lo¹i
1 Nguyễn Văn An 6.6 6.6 6.7 6.9 6.9 8.5 7.8 5.8 7.6 6.9 8.5 8.4 7.7 7.2 Kh¸
2 Ngyễn Thị Huyền Anh 9.6 8.9 9.5 8.8 8.8 8.9 9.5 9.4 8.8 8.5 8.5 9.1 8.8 9.0 Giái
3 Trần Thị Phương Anh 7.6 7.2 9.0 8.7 7.5 8.4 7.8 7.3 8.3 8.3 7.6 8.8 8.5 8.0 Kh¸
4 Nguyễn Tuấn Anh 4.6 6.7 6.9 7.2 6.2 7.2 7.0 5.7 7.1 6.9 7.4 8.4 8.1 6.7 TB
5 Nguyễn Tuấn Anh 6.9 7.1 5.5 7.4 6.8 6.8 6.8 6.2 7.5 6.8 7.8 8.3 8.0 7.0 Kh¸
6 Nguyễn Thị Ánh 6.0 6.5 7.6 7.3 6.5 7.8 7.0 6.5 7.8 7.6 7.6 8.3 8.0 7.1 Kh¸
7 Nguyễn Văn Chiều 7.9 7.2 8.8 8.9 7.6 9.3 8.0 7.1 8.3 8.2 8.6 9.0 8.9 8.2 Kh¸
8 Vũ Thành Công 4.9 5.7 6.5 6.2 6.1 7.0 6.4 5.2 6.6 6.5 7.7 8.2 8.1 6.4 TB
9 Nguyễn Chung Dũng 8.4 7.5 7.5 7.4 7.0 7.9 7.7 7.1 7.6 6.9 8.2 8.6 8.5 7.7 Kh¸
10 Nguyễn Tiến Dũng 5.0 5.2 5.5 5.9 5.7 6.2 7.0 5.0 7.0 6.7 7.7 8.1 7.8 6.2 TB
11 Phạm Văn Dũng 5.7 6.1 5.6 6.0 5.5 6.7 6.1 5.4 7.1 6.4 7.7 8.5 8.0 6.4 TB
12 Phạm Minh Đức 5.3 6.3 6.6 6.9 6.3 7.1 7.2 6.0 7.1 6.8 8.5 7.9 7.6 6.7 TB
13 Phạm Trung Đức 5.3 5.3 4.2 6.4 6.3 6.4 6.8 6.3 6.3 5.9 7.1 6.9 6.8 6.1 TB
14 Nguyễn Văn Đức 5.4 6.2 5.5 7.6 5.6 6.5 6.3 5.3 7.3 6.0 7.5 8.3 8.2 6.4 TB
15 Nguyễn Văn Giang 4.9 6.3 6.3 5.9 5.7 6.5 6.6 5.8 7.1 6.2 8.2 8.1 8.0 6.4 TB
16 Trần Thị Hoàng Hải 4.7 4.9 5.8 6.5 6.5 7.3 6.9 5.9 6.9 7.0 7.6 8.1 8.0 6.5 TB
17 Nguyễn Văn Hải 5.0 4.6 3.7 6.4 4.8 5.4 5.2 4.6 6.3 5.4 7.2 8.4 8.3 5.7 TB
18 Phạm Thị Hạnh 6.3 7.3 7.5 7.7 7.7 8.0 8.1 6.8 8.0 7.4 9.0 9.0 8.7 7.7 Kh¸
19 Ng. Thị Thuý Hằng 7.0 6.9 8.5 8.2 7.7 8.6 7.8 6.6 8.3 8.4 8.2 9.4 9.0 8.0 Kh¸
20 Phạm Thị Thu Hiền 9.8 9.4 9.4 8.9 9.2 9.3 9.1 9.4 9.0 9.0 8.5 9.6 9.3 9.3 Giái
21 Nguyễn Thế Hiển 8.0 7.6 8.3 7.6 6.8 7.3 7.6 7.8 7.9 7.4 8.0 8.0 7.9 7.7 Kh¸
22 Lê Văn Hoạt 5.6 6.1 6.4 5.2 6.6 7.9 6.4 6.4 7.2 6.7 7.6 8.1 7.9 6.7 Kh¸
23 Phạm Kiều Hưng 7.3 7.6 7.0 8.0 7.5 7.8 7.9 8.5 7.8 6.9 9.1 8.8 8.5 7.8 Kh¸
24 Nguyễn Thị Ngọc Lan 6.9 6.4 6.7 6.8 7.0 7.9 7.8 7.1 8.0 7.0 8.0 8.6 8.6 7.4 Kh¸
25 Nguyễn Thị Liên 5.2 5.8 6.5 7.5 6.8 7.4 8.3 6.1 8.0 7.6 7.9 8.5 8.1 7.0 Kh¸
26 Mai Thị Hồng Linh 6.2 5.9 7.9 7.2 7.2 7.7 7.1 6.7 7.4 7.6 7.6 8.4 8.2 7.2 Kh¸
27 Nguyễn Thị Minh 5.1 6.1 6.4 6.3 6.9 7.3 7.4 6.0 7.9 7.2 8.1 8.5 8.3 6.9 Kh¸
28 Nguyễn Hoài Nam 6.2 7.1 8.2 7.7 6.5 6.7 7.2 6.2 7.7 7.7 8.4 8.2 8.1 7.2 Kh¸
29 Nguyễn Thị Phượng 4.4 5.4 7.1 5.7 6.6 7.6 7.3 5.7 7.4 7.1 7.9 8.6 8.4 6.7 TB
30 Đỗ Văn Quân 4.5 4.7 5.2 5.9 5.5 6.0 5.4 4.6 6.4 5.7 8.5 8.2 8.0 5.9 TB
31 Trần Trung Thành 4.7 6.6 6.1 7.0 6.3 6.7 6.7 5.6 7.2 6.0 7.8 8.3 8.0 6.5 TB
32 Hoàng Thị Thảo 6.6 5.7 7.6 6.8 6.7 8.2 7.9 6.2 7.7 7.0 7.7 8.5 8.7 7.2 Kh¸
33 Vũ Thị Thêm 5.8 6.1 7.2 6.3 6.8 8.0 7.4 5.7 7.8 6.9 7.8 9.0 8.7 7.1 Kh¸
34 Nguyễn Xuân Tiến 5.8 5.5 6.0 5.7 5.5 6.2 6.7 6.2 7.3 6.8 7.9 8.2 8.0 6.5 TB
35 Phạm Văn Toản 5.0 4.7 5.5 5.9 5.1 5.8 6.1 5.8 6.2 6.0 7.5 8.7 8.5 6.1 TB
36 Ph. Thị Huyền Trang 5.0 5.5 4.3 5.9 4.8 6.4 5.2 4.9 6.6 5.7 7.7 7.4 7.3 5.8 TB
37 Tr Thị Quỳnh Trang 8.2 8.0 8.2 8.3 7.6 8.4 7.9 7.6 7.8 8.3 7.4 9.2 9.2 8.1 Giái
38 Trần Thị Trang 8.9 6.9 7.7 8.1 8.3 8.5 9.1 8.4 8.9 7.6 8.3 9.2 8.9 8.4 Giái
39 Nguyễn Văn Trung 9.2 8.0 8.4 7.7 7.0 6.8 8.4 7.9 7.8 7.7 7.9 8.2 7.7 7.9 Kh¸
40 Trần Văn Trường 8.0 6.9 7.9 7.9 7.2 7.7 7.9 7.0 7.0 7.9 8.0 8.4 8.0 7.7 Kh¸
41 Nguyễn Văn Tú 4.5 4.9 5.2 5.9 5.1 5.8 6.1 5.9 6.5 5.8 8.1 8.1 8.0 6.0 TB
42 Nguyễn Văn Tuấn 5.7 5.1 6.9 7.1 5.5 6.6 6.5 5.9 6.8 6.8 7.9 8.7 8.4 6.6 TB
43                                
44