tr­êng tHCS trùc B×nh danh s¸ch xÐt duyÖt lªn líp
trùc ninh - nam ®Þnh Líp 8B
N¨m häc: 2010-2011
STT Hä vµ tªn Ngµy sinh Con «ng §éi TB Häc kú 1 Häc kú 2 C¶ n¨m Lªn líp Thi l¹i  §iÓm thi l¹i Ghi chó
HK HL XÕp lo¹i Danh hiÖu thi ®ua HK HL XÕp lo¹i Danh hiÖu thi ®ua HK HL XÕp lo¹i Danh hiÖu thi ®ua
1 Nguyễn Văn An 1/1/1997       Tèt 7.0 Kh¸ HSTT Tèt 7.4 Kh¸ HSTT Tèt 7.2 Kh¸ HSTT        
2 Ngyễn Thị Huyền Anh 7/18/1997       Tèt 8.8 Giái HS Giái Tèt 9.1 Giái HS Giái Tèt 9.0 Giái HS Giái        
3 Trần Thị Phương Anh 11/1/1997       Tèt 8.1 Giái HS Giái Tèt 8.0 Kh¸ HSTT Tèt 8.0 Kh¸ HSTT        
4 Nguyễn Tuấn Anh 10/19/1997       Kh¸ 6.6 TB   Tèt 6.7 TB   Tèt 6.7 TB          
5 Nguyễn Tuấn Anh 12/10/1997       Tèt 6.7 Kh¸ HSTT Tèt 7.1 Kh¸ HSTT Tèt 7.0 Kh¸ HSTT        
6 Nguyễn Thị Ánh 12/29/1997       Tèt 6.6 TB   Tèt 7.4 Kh¸ HSTT Tèt 7.1 Kh¸ HSTT        
7 Nguyễn Văn Chiều 9/24/1997       Tèt 8.2 Giái HS Giái Tèt 8.2 Kh¸ HSTT Tèt 8.2 Kh¸ HSTT        
8 Vũ Thành Công 9/19/1997       Tèt 6.3 TB   Tèt 6.4 TB   Tèt 6.4 TB          
9 Nguyễn Chung Dũng 10/1/1997       Tèt 7.6 Kh¸ HSTT Tèt 7.7 Kh¸ HSTT Tèt 7.7 Kh¸ HSTT        
10 Nguyễn Tiến Dũng 8/4/1997       Tèt 6.3 TB   Tèt 6.2 TB   Tèt 6.2 TB          
11 Phạm Văn Dũng 7/13/1997       Tèt 6.2 TB   Tèt 6.5 TB   Tèt 6.4 TB          
12 Phạm Minh Đức 10/28/1997       Tèt 6.5 TB   Tèt 6.9 TB   Tèt 6.7 TB          
13 Phạm Trung Đức 11/10/1997       Kh¸ 6.2 TB   Tèt 6.1 YÕu   Tèt 6.1 TB          
14 Nguyễn Văn Đức 10/29/1997       Tèt 5.9 TB   Tèt 6.6 TB   Tèt 6.4 TB          
15 Nguyễn Văn Giang 10/15/1997       Tèt 6.2 TB   Tèt 6.5 TB   Tèt 6.4 TB          
16 Trần Thị Hoàng Hải 9/28/1997       Tèt 6.5 TB   Tèt 6.5 TB   Tèt 6.5 TB          
17 Nguyễn Văn Hải 1/17/1997       Kh¸ 5.7 YÕu   Kh¸ 5.6 YÕu   Kh¸ 5.7 TB          
18 Phạm Thị Hạnh 2/12/1997       Tèt 7.7 Kh¸ HSTT Tèt 7.6 Kh¸ HSTT Tèt 7.7 Kh¸ HSTT        
19 Ng. Thị Thuý Hằng 3/26/1997       Tèt 7.9 Kh¸ HSTT Tèt 7.9 Kh¸ HSTT Tèt 8.0 Kh¸ HSTT        
20 Phạm Thị Thu Hiền 2/9/1997       Tèt 9.2 Giái HS Giái Tèt 9.3 Giái HS Giái Tèt 9.3 Giái HS Giái        
21 Nguyễn Thế Hiển 7/3/1997       Tèt 7.2 Kh¸ HSTT Tèt 7.9 Kh¸ HSTT Tèt 7.7 Kh¸ HSTT        
22 Lê Văn Hoạt 7/14/1997       Tèt 6.5 TB   Tèt 6.8 Kh¸ HSTT Tèt 6.7 Kh¸ HSTT        
23 Phạm Kiều Hưng 1/15/1997       Tèt 7.8 Kh¸ HSTT Tèt 7.8 Kh¸ HSTT Tèt 7.8 Kh¸ HSTT        
24 Nguyễn Thị Ngọc Lan 1/1/1997       Tèt 6.9 Kh¸ HSTT Tèt 7.6 Kh¸ HSTT Tèt 7.4 Kh¸ HSTT        
25 Nguyễn Thị Liên 3/24/1997       Tèt 7.0 TB   Tèt 7.1 TB   Tèt 7.0 Kh¸ HSTT        
26 Mai Thị Hồng Linh 12/8/1997       Tèt 6.9 TB   Tèt 7.3 Kh¸ HSTT Tèt 7.2 Kh¸ HSTT        
27 Nguyễn Thị Minh 1/1/1997       Tèt 6.5 TB   Tèt 7.1 Kh¸ HSTT Tèt 6.9 Kh¸ HSTT        
28 Nguyễn Hoài Nam 9/24/1997       Tèt 6.9 TB   Tèt 7.3 Kh¸ HSTT Tèt 7.2 Kh¸ HSTT        
29 Nguyễn Thị Phượng 1/5/1997       Tèt 6.3 TB   Tèt 6.8 TB   Tèt 6.7 TB          
30 Đỗ Văn Quân 11/10/1997       Kh¸ 5.7 TB   Kh¸ 5.9 TB   Kh¸ 5.9 TB          
31 Trần Trung Thành 7/14/1997       Tèt 6.0 TB   Tèt 6.8 Kh¸ HSTT Tèt 6.5 TB          
32 Hoàng Thị Thảo 2/25/1997       Tèt 6.7 TB   Tèt 7.5 Kh¸ HSTT Tèt 7.2 Kh¸ HSTT        
33 Vũ Thị Thêm 2/18/1997       Tèt 7.0 Kh¸ HSTT Tèt 7.1 Kh¸ HSTT Tèt 7.1 Kh¸ HSTT        
34 Nguyễn Xuân Tiến 12/25/1997       Kh¸ 6.3 TB   Kh¸ 6.5 TB   Kh¸ 6.5 TB          
35 Phạm Văn Toản 8/24/1997       Kh¸ 5.9 TB   Kh¸ 6.0 TB   Kh¸ 6.1 TB          
36 Ph. Thị Huyền Trang 12/11/1997       Kh¸ 5.3 YÕu   Tèt 6.1 TB   Tèt 5.8 TB          
37 Tr Thị Quỳnh Trang 5/10/1997       Tèt 8.1 Giái HS Giái Tèt 8.1 Kh¸ HSTT Tèt 8.1 Giái HS Giái        
38 Trần Thị Trang 5/24/1997       Tèt 8.2 Giái HS Giái Tèt 8.5 Giái HS Giái Tèt 8.4 Giái HS Giái        
39 Nguyễn Văn Trung 11/26/1997       Tèt 7.5 Kh¸ HSTT Tèt 8.1 Giái HS Giái Tèt 7.9 Kh¸ HSTT        
40 Trần Văn Trường 2/5/1997       Tèt 7.2 Kh¸ HSTT Tèt 7.9 Kh¸ HSTT Tèt 7.7 Kh¸ HSTT        
41 Nguyễn Văn Tú 8/8/1997       Kh¸ 5.8 TB   Kh¸ 6.0 TB   Kh¸ 6.0 TB          
42 Nguyễn Văn Tuấn 11/24/1997       Tèt 6.3 TB   Tèt 6.7 TB   Tèt 6.6 TB          
43                                          
44                                          
 
  Häc Kú 1 Häc kú 2 CN
SL TL% SL TL% SL TL%
h¹nh KiÓm Tèt 34 81.0% 37 88.1% 37 88.1%
Kh¸ 8 19.0% 5 11.9% 5 11.9%
TB 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
YÕu 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Häc lùc Giái 6 14.3% 4 9.5% 4 9.5%   SL TL%
Kh¸ 11 26.2% 20 52.4% 20 50.0% HS giái 4 9.5%
TB 23 54.8% 16 38.1% 18 40.5% HSTT 20 50.0%
YÕu 2 4.8% 2 0.0% 0 0.0% Thi l¹i    
KÐm 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% L­u ban    
T/m ban gi¸m hiÖu ViÖt Hïng, ngµy 18 th¸ng 05 n¨m 2011
ng­êi lËp b¶ng
NguyÔn ThÞ The