Tuần : ………… Từ ngày …    /      / 20 .. đến ngày …    /      / 20 ..
BUỔI SÁNG :
Lớp Tổng số học sinh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Cộng tuần Ghi chú
… / … … / … … / … … / … … / … … / …
V(p) V(p) V(p) V(p) V(p) V(p)
6A1                  
6A2                  
6A3                  
6A4                  
6A5                  
6A6                  
Cộng khối                  
9A1                  
9A2                  
9A3                  
9A4                  
Cộng khối                  
Cộng buổi                  
BUỔI CHIỀU :
7A1                  
7A2                  
7A3                  
7A4                  
7A5                  
7A6                  
Cộng khối                  
8A1                  
8A2                  
8A3                  
8A4                  
Cộng khối                  
Cộng buổi                  
Cộng trường