KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC  2012 - 2013
CẤP TIỂU HỌC
*.HỌC KÌ 1 *.HỌC KÌ 2
Tháng CÁC NGÀY TRONG TUẦN Tuần thực học Tháng CÁC NGÀY TRONG TUẦN Tuần thực học
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
8
2012
13 14 15 16 17 18 19 Tựu trường
01
2013
7 8 9 10 11 12 13 19
20 21 22 23 24 25 26 Tuần 1 14 15 16 17 18 19 20 20
27 28 29 30 31 1/9 2/9 2 21 22 23 24 25 26 27 21
9
2012
3 4 5 6 7 8 9 3 28 29 30 31 1/2 2 3 22
10 11 12 13 14 15 16 4
02
2013
4 5 6 7 8 9 10 Nghỉ Tết
17 18 19 20 21 22 23 5 11 12 13 14 15 16 17 QUÝ TỴ (06-15/02/2013)
24 25 26 27 28 29 30 6 18 19 20 21 22 23 24 23
10
2012
1/10 2 3 4 5 6 7 7 25 26 27 28 1/3 2 3 24
8 9 10 11 12 13 14 8
03
2013
4 5 6 7 8 9 10 25
15 16 17 18 19 20 21 9 11 12 13 14 15 16 17 26
22 23 24 25 26 27 28 10 18 19 20 21 22 23 24 27
29 30 31 1/11 2 3 4 Nghỉ GK 1 25 26 27 28 29 30 31 28
11
2012
5 6 7 8 9 10 11 11
04
2013
1/4 2 3 4 5 6 7 29
12 13 14 15 16 17 18 12 8 9 10 11 12 13 14 30
19 20 21 22 23 24 25 13 15 16 17 18 19 20 21 31
26 27 28 29 30 1/12 2 14 22 23 24 25 26 27 28 32
12
2012
3 4 5 6 7 8 9 15 29 30 1/5 2 3 4 5 33
10 11 12 13 14 15 16 16
05
2013
6 7 8 9 10 11 12 34
17 18 19 20 21 22 23 17 13 14 15 16 17 18 19 35
24 25 26 27 28 29 30 18 20 21 22 23 24 25 26 KT.Cuối HK2
31 1/1 2 3 4 5 6 KT.Cuối HK1 27 28 29 30 31 1/6 2 TỔNG KẾT NĂM HỌC
*.Ghi chú: Học kì 1: Từ 20/08/2012 đến 04/01/2013 *.Ghi chú: Học kì II: Từ ngày 07/01 đến 24/05/2013. 
1. Ngày tựu trường: Ngày 13/8/2012. 1.Có 20 tuần để bố trí: 17 tuần thực học, gần 2 tuần lễ nghỉ Tết Nguyên đán,
2. Ngày thực học: Ngày 20/8/2012. 01 tuần KT.cuối HK2.
3. Ngày khai giảng thống nhất toàn tỉnh: Thứ tư, ngày 05/9/2012 2.Nghỉ lễ, Tết và nghỉ bù theo quy định của Chính phủ.
4. Có 21 tuần để bố trí: 18 tuần thực học, 01 tuần nghỉ giữa HK1, 01 tuần kiểm 3.Lễ Tổng kết năm học thống nhất toàn tỉnh: ngày   27/05/2013
tra HK1 và nghỉ bù lễ Quốc khánh.
*.Nghỉ giữa HK1: Từ ngày 29/10 đến 02/11/2012. Kế hoạch 22/KH-UBND
*.Nghỉ lễ Quốc khành (02/09/2012): Nghỉ bù vào ngày 03/09/2012. Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang
*.Nghỉ Tết Dương lịch 2013: Ngày 01/01/2013. HỒ VIỆT HIỆP (đã kí)