GV. Bích     TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ 18/02/2013  ĐẾN 10/3/2013        
GV. Bích                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1 SH-6A5 A-6A4       A-6A7            
2 A-6A5 A-6A4   A-6A2   A-6A4            
3 A-6A5         A-6A5            
4 A-6A7 A-6A2       HD-6A5            
5 A-6A7 A-6A2       SH-6A5            
6                        
GV. Định                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1       A-9A7     A-8A4 A-8A7 A-8A4      
2 A-9A1     A-9A1     A-8A4 A-8A7 A-8A7      
3             A-8A5 A-8A2 A-8A5      
4 A-9A7           A-8A2   A-8A2      
5               A-8A5        
6                        
GV. Nhân                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1             A-7A7     TC-7A7 A-7A6 TC-7A7
2             A-7A4 A-7A5   A-7A6 A-7A4 TC-7A6
3             A-7A5 A-7A5   A-7A7 A-7A4 TC-7A6
4             A-7A6     A-7A7 A-7A2  
5               A-7A2     A-7A2  
6                        
GV. Sỹ                        
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1 SH-6A6 A-6A6               A-7A1 A-7A3  
2 A-6A3 A-6A6               A-7A1    
3           A-6A6       A-7A3 A-7A1  
4   A-6A3       HD-6A6       A-7A3    
5   A-6A3       SH-6A6            
6                        
GV. Tài                        
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1   A-9A2     A-6A8              
2   A-9A3     A-6A8              
3   A-6A1     A-9A3              
4   A-6A1     A-6A1              
5   A-6A8     A-9A2              
6                        
GV. Tâm                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1     A-9A4             A-8A1    
2     A-9A5         A-8A6   A-8A6 A-8A3  
3         A-9A4     A-8A6   A-8A3    
4     A-9A6   A-9A6         A-8A3 A-8A1  
5         A-9A5           A-8A1  
6                        
GV. Gái                        
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1                        
2                        
3 CN-6A3       CN-6A3              
4                        
5 CN-6A4       CN-6A4              
6                        
GV. Hoàng                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1 SH-6A2         CN-6A8            
2 CN-6A8         CN-6A5            
3   CN-6A2     CN-6A5 CN-6A1            
4 CN-6A1 CN-6A7     CN-6A7 HD-6A2            
5 CN-6A2 CN-6A6     CN-6A6 SH-6A2            
6                        
GV. Huệ                        
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1             D-8A6   D-8A2   D-8A3 D-8A4
2                 D-8A5   D-8A2  
3             D-8A3   D-8A1   D-8A1 D-8A7
4             D-8A4   D-8A7   D-8A6 HD-8A7
5             SH-8A7       D-8A5 SH-8A7
6                        
GV. Tánh                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1     D-6A8   D-9A7              
2 D-9A4       D-9A6              
3 D-9A1   D-6A2   D-6A6              
4 D-9A2       D-6A4              
5 D-9A5       D-9A3              
6                        
GV. Thủy                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1     D-6A5         SU-7A5   SU-7A6 SU-7A2  
2     D-6A3         SU-7A6   SU-7A7 SU-7A3  
3     D-6A7         SU-7A3   SU-7A1 SU-7A7  
4     D-6A1         SU-7A2   SU-7A4 SU-7A1  
5               SU-7A4     SU-7A5  
6                        
GV. Tiên                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1   N-6A7         D-7A5   D-7A2   D-7A4  
2   N-6A5             D-7A4   D-7A7  
3   N-6A3         D-7A2 D-7A7 D-7A5   D-7A3  
4             D-7A3 D-7A1 D-7A6   D-7A6  
5   N-6A1                 D-7A1  
6                        
GV. Lan                        
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1                 GD-8A5 GD-7A2   GD-7A6
2                 GD-7A1     GD-7A3
3                 GD-8A6 GD-7A5    
4             GD-7A7   GD-7A4 GD-8A7   HD-8A6
5             SH-8A6         SH-8A6
6                        
GV. Phất                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1   GD-6A2 GD-9A5   GD-9A4 GD-9A2            
2   GD-9A6 GD-6A5   GD-6A4 GD-6A8            
3         GD-6A1 GD-9A3            
4   GD-6A6 GD-9A7   GD-6A3              
5     GD-9A1   GD-6A7              
6                        
GV. Đình                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1             H-8A7       H-8A7  
2                        
3             H-8A6       H-8A6  
4                        
5                        
6                        
GV. Dương                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1 SH-9A1       H-9A2              
2         H-9A1 H-9A2            
3           H-9A1            
4           HD-9A1            
5           SH-9A1            
6                        
GV. Tương                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1             H-8A3         TC-8A2
2             TC-8A2         H-8A5
3             H-8A2 H-8A3   H-8A2   H-8A1
4             H-8A1 H-8A5   H-8A4    
5               H-8A4        
6                        
GV. Tuyền                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1 SH-9A4     H-9A4   TC-9A4         TC-8A6  
2 H-9A5         H-9A4         TC-8A6  
3 TC-9A4         H-9A5            
4           HD-9A4         TC-8A7  
5           SH-9A4         TC-8A7  
6                        
GV. Vân                        
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1 SH-9A6 H-9A7   H-9A3   H-9A6            
2       TC-9A7   TC-9A7            
3 TC-9A3 H-9A7                    
4 TC-9A3         HD-9A6            
5 H-9A3 H-9A6       SH-9A6            
6                        
GV. Hà                        
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1       TC-6A7     L-7A1 L-7A3        
2       TC-6A7     CN-8A3     L-7A2    
3               CN-8A1        
4                   CN-8A2    
5                        
6                        
GV. Hạnh                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1             L-8A2     L-8A7 L-8A5  
2             L-8A1     CN-8A7 CN-8A5  
3                   L-8A6 L-8A4  
4                   CN-8A6 L-8A3  
5                     CN-8A4  
6                        
GV. Mai                        
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1 SH-9A5   L-9A7     L-9A7            
2 L-9A6   L-6A7     L-9A5            
3   L-6A6 L-6A1     L-9A6            
4           HD-9A5            
5   L-6A4 L-9A5     SH-9A5            
6                        
GV. Oanh                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1 SH-9A3         L-9A3     L-7A4      
2                 L-7A7      
3           L-9A4     L-7A6      
4   L-9A4       HD-9A3     L-7A5      
5   L-9A3       SH-9A3            
6                        
GV. T.Tài                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1     L-9A1   L-9A1              
2     L-9A2   L-9A2              
3                        
4                        
5                        
6                        
GV. Thức                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1     L-6A3 L-6A8                
2     L-6A2 L-6A5                
3                        
4                        
5                        
6                        
GV. Sương                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1     MT-6A2     MT-6A6           MT-7A5
2           MT-6A1     MT-7A6     MT-7A2
3     MT-6A4       MT-7A3   MT-7A7     MT-7A4
4     MT-6A8           MT-7A1     HD-7A3
5             SH-7A3         SH-7A3
6                        
GV. Vũ                        
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1                 MT-8A7     MT-8A5
2                 MT-8A3     MT-8A2
3 MT-6A7               MT-8A4      
4 MT-6A3           MT-8A6   MT-8A1     HD-8A1
5 MT-6A5           SH-8A1         SH-8A1
6                        
GV. T.Phương                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1         N-6A4     N-8A6 N-8A3   N-7A7  
2         N-6A2     N-7A3 N-8A1   N-7A2  
3         N-6A8     N-7A4 N-8A2   N-8A7  
4         N-6A6     N-8A4 N-8A5   N-7A5  
5               N-7A1     N-7A6  
6                        
GV. Hòa                        
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1           SU-9A1            
2   SU-9A2       SU-9A3            
3   SU-9A1       SU-9A2 GD-8A1       GD-8A2  
4   SU-9A3                 GD-8A4 HD-8A3
5             SH-8A3       GD-8A3 SH-8A3
6                        
GV. Hồng                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1 SH-6A8     SU-6A5   SU-6A1     SU-8A1      
2 SU-6A6     SU-6A8   SU-6A7     SU-8A2      
3 SU-6A2             SU-8A4        
4 SU-6A4         HD-6A8   SU-8A3 SU-8A6      
5 SU-6A3         SH-6A8            
6                        
GV. Khinh                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1             SU-8A5          
2             SU-8A7          
3                        
4                        
5                        
6                        
GV. Vui                        
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1       SU-9A5 SU-9A6              
2   SU-9A5   SU-9A4                
3   SU-9A4     SU-9A7              
4   SU-9A6                    
5   SU-9A7                    
6                        
GV. Cám                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1   SV-9A6                    
2   SV-9A7     SV-9A7              
3   SV-9A5                    
4         SV-9A5              
5         SV-9A6              
6                        
GV. Đào                        
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1               SV-7A7 SV-7A6     TC-7A1
2             TC-7A1   SV-7A2     SV-7A1
3               TC-7A2 SV-7A1     TC-7A2
4             SV-7A2 SV-7A6 SV-7A7     HD-7A7
5             SH-7A7         SH-7A7
6                        
GV. Dung                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1                 CN-7A7 CN-7A4    
2             CN-7A7     CN-7A5   CN-7A5
3             CN-7A6 CN-7A1 CN-7A2 CN-7A2   CN-7A3
4               CN-7A4 CN-7A3 CN-7A1   HD-7A6
5             SH-7A6 CN-7A6       SH-7A6
6                        
GV. Hồng                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1 SH-6A3         SV-6A4            
2 CN-9A2       CN-9A4 CN-9A1            
3     CN-9A6     SV-6A3            
4 CN-9A5   SV-6A4   CN-9A3 HD-6A3            
5 CN-9A7       SV-6A3 SH-6A3            
6                        
GV. N.Hương                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1   SV-9A3 SV-9A2                  
2     SV-9A1                  
3   SV-9A2 SV-9A3       SV-8A4         SV-8A4
4   SV-9A1 SV-9A4                 HD-8A4
5   SV-9A4         SH-8A4         SH-8A4
6                        
GV. Lệ                        
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1 SH-6A1   SV-6A7   SV-6A2 SV-6A5            
2 SV-6A2   SV-6A1     SV-6A6            
3     SV-6A8   SV-6A7 SV-6A8            
4     SV-6A6   SV-6A5 HD-6A1            
5         SV-6A1 SH-6A1            
6                        
GV. Lẽng                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1             SV-8A1     SV-8A6   TC-8A1
2             SV-8A6     TC-8A1   SV-8A1
3                   TC-8A5   SV-8A5
4             SV-8A5     TC-8A5   HD-8A5
5             SH-8A5         SH-8A5
6                        
GV. Thảng                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1         TC-9A5       SV-7A3     SV-7A3
2         TC-9A5       SV-7A5      
3         TC-9A1   SV-7A4   SV-7A4     SV-7A5
4         TC-9A1             HD-7A5
5             SH-7A5         SH-7A5
6                        
GV. Trang                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1                     SV-8A2  
2 TC-6A1                   SV-8A7 SV-8A3
3 TC-6A1                   SV-8A3 SV-8A2
4 TC-6A8           SV-8A7         HD-8A2
5 TC-6A8           SH-8A2         SH-8A2
6                        
GV. Le Dung                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
GV. Hân                        
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1   TC-6A5     TC-6A3       TC-7A5 TC-7A3   TC-7A4
2         TC-6A3       TC-8A4 TC-7A3   TC-7A4
3   TC-6A4     TC-6A2       TC-8A3 TC-8A4    
4   TC-6A4     TC-6A2       TC-8A3 TC-7A5    
5         TC-6A5              
6                        
GV. T.Hoàng                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1 SH-9A2       T-6A6              
2         T-6A6              
3 T-9A2   T-6A6   T-9A2 T-6A2            
4 T-6A2   T-6A2   T-9A2 HD-9A2            
5 T-6A6   T-9A2   T-6A2 SH-9A2            
6                        
GV. T.Huong                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1   T-6A3   T-6A3     T-7A3 T-7A1        
2   T-6A3   T-6A3     T-7A3 T-7A1        
3             T-7A1         T-7A1
4               T-7A3       HD-7A1
5             SH-7A1 T-7A3       SH-7A1
6                        
GV. Lại                        
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1   T-6A8 T-6A1 T-6A1                
2   T-6A8 T-6A8 T-6A1                
3 T-6A8   T-6A5                  
4   T-6A5 T-6A5                  
5 T-6A1 T-6A5                    
6                        
GV. Lợi                        
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1       TC-9A6                
2 T-9A3   T-9A4 T-9A3                
3 TC-9A6   T-9A4                  
4 T-9A4   T-9A3                  
5 T-9A4   T-9A3                  
6                        
GV. Ngọc                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1               T-7A2   T-8A3   T-7A2
2               T-7A2   T-8A3   T-8A7
3     TC-9A2       T-8A7 T-8A7   T-8A7   T-8A3
4     TC-9A2             T-7A2   HD-7A2
5             SH-7A2 T-8A3       SH-7A2
6                        
GV. Phúc                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1             T-7A6 T-7A6        
2             T-7A6 T-7A7     T-7A6  
3             T-7A7       T-7A5  
4             T-7A5 T-7A5     T-7A7  
5               T-7A5     T-7A7  
6                        
GV. Phượng                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1 SH-6A4     T-6A4       T-8A1     T-8A1  
2 T-6A4     T-6A4       T-8A1     T-8A1  
3           T-6A4            
4           HD-6A4   T-8A2     T-8A2  
5           SH-6A4   T-8A2     T-8A2  
6                        
GV. Quốc                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1 SH-9A7             T-8A4   T-8A4    
2 T-9A7   T-9A7     T-9A6   T-8A4   T-8A4    
3 T-9A7   T-9A7                  
4 T-9A6         HD-9A7            
5 T-9A6   T-9A6     SH-9A7            
6                        
GV. Thảo                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1               T-7A4   T-8A5   T-8A6
2             T-8A5 T-7A4   T-8A5   T-8A6
3               T-8A5   T-7A4    
4             T-7A4 T-8A6       HD-7A4
5             SH-7A4 T-8A6       SH-7A4
6                        
GV. Tiến                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1 SH-6A7 T-9A5   T-9A1   T-9A5            
2 T-6A7 T-6A7   T-9A5                
3 T-9A5 T-6A7       T-6A7            
4 T-9A1         HD-6A7            
5 T-9A1 T-9A1       SH-6A7            
6                        
GV. C.Tâm                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
GV. Đoàn                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1             V-7A4 V-8A3   V-7A5 V-7A5 V-8A3
2             V-7A5 V-8A3   V-7A4 V-7A5 V-7A7
3               V-7A6   V-7A6 V-7A6 V-7A7
4             V-8A3 V-7A7   V-7A6 V-7A4  
5               V-7A7     V-7A4  
6                        
GV. Hoa                        
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1   V-9A1 V-6A4 V-9A2 V-6A5              
2   V-9A1 V-6A4 V-9A2 V-6A5              
3 V-6A4 V-6A5 V-9A1   V-6A4              
4 V-6A5 V-9A2 V-9A1                  
5 V-9A2 V-9A2     V-9A1              
6                        
GV. Khuyền                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1   V-6A1     V-6A1     V-8A2   V-8A2    
2   V-6A1     V-6A1     V-8A2   V-8A2    
3   V-6A8               V-8A1    
4   V-6A8     V-6A8     V-8A1   V-8A1    
5         V-6A8     V-8A1        
6                        
GV. Kiệt                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1               V-8A5 V-8A6   V-8A4 V-8A7
2               V-8A5 V-8A6   V-8A4 V-8A4
3                 V-8A7   V-8A5 V-8A6
4               V-8A7 V-8A4   V-8A5  
5               V-8A7     V-8A6  
6                        
GV. Nga                        
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1       TC-6A6                
2       TC-6A6                
3                        
4                        
5                        
6                        
GV. K.Phương                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1   V-9A4 V-9A3   V-9A3              
2   V-9A4 V-9A3   V-9A3              
3   V-9A3 V-9A5   V-9A5              
4   V-9A5 V-9A5   V-9A4              
5   V-9A5 V-9A4   V-9A4              
6                        
GV. Rơ                        
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1   V-9A7 V-9A6 V-6A2 V-6A7 V-6A2            
2   V-6A2 V-9A6 V-9A6 V-6A7 V-6A2            
3   V-9A6     V-9A6 V-9A7            
4     V-6A7   V-9A7              
5   V-6A7 V-9A7   V-9A7              
6                        
GV. Xuyến                      
Tiết S2 S3 S4 S5 S6 S7 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1     V-6A6     V-6A3 V-7A2   V-7A1   V-7A1  
2     V-6A6     V-6A3 V-7A2   V-7A3   V-7A1  
3 V-6A6   V-6A3           V-7A3   V-7A2  
4 V-6A6   V-6A3       V-7A1   V-7A2   V-7A3  
5                     V-7A3  
6