TRƯỜNG THCS BÀU ĐỒN THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 (Áp dụng từ 18/02/2013 đến hết 10/03/2013)  TRƯỜNG THCS BÀU ĐỒN THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 (Áp dụng từ 18/02/2013 đến hết 10/03/2013) 
Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 Thứ Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7
S2 1 SH--Lệ SH--Hoàng SH--Hồng SH--Phượng SH--Bích SH--Sỹ SH--Tiến SH--Hồng S2 1 SH--Dương SH--T.Hoàng SH--Oanh SH--Tuyền SH--Mai SH--Vân SH--Quốc
  2 TC--Trang SV--Lệ A--Sỹ T--Phượng A--Bích Sử--Hồng T--Tiến CN--Hoàng   2 A--Định CN--Hồng T--Lợi Đ--Tánh H--Tuyền L--Mai T--Quốc
  3 TC--Trang Sử--Hồng CN--Gái Văn--Hoa A--Bích Văn--Xuyến MT--Vũ T--Lại   3 Đ--Tánh T--T.Hoàng TC--Vân TC--Tuyền T--Tiến TC--Lợi T--Quốc
  4 CN--Hoàng T--T.Hoàng MT--Vũ Sử--Hồng Văn--Hoa Văn--Xuyến A--Bích TC--Trang   4 T--Tiến Đ--Tánh TC--Vân T--Lợi CN--Hồng T--Quốc A--Định
  5 T--Lại CN--Hoàng Sử--Hồng CN--Gái MT--Vũ T--T.Hoàng A--Bích TC--Trang   5 T--Tiến Văn--Hoa H--Vân T--Lợi Đ--Tánh T--Quốc CN--Hồng
  6                   6              
S3 1 Văn--Khuyền GD--Phất T--T.Huong A--Bích TC--Hân A--Sỹ Nhạc--Tiên T--Lại S3 1 Văn--Hoa A--Tài SV--N.Hương Văn--K.Phương T--Tiến SV--Cám Văn--Rơ
  2 Văn--Khuyền Văn--Rơ T--T.Huong A--Bích Nhạc--Tiên A--Sỹ T--Tiến T--Lại   2 Văn--Hoa Sử--Hòa A--Tài Văn--K.Phương Sử--Vui GD--Phất SV--Cám
  3 A--Tài CN--Hoàng Nhạc--Tiên TC--Hân Văn--Hoa L--Mai T--Tiến Văn--Khuyền   3 Sử--Hòa SV--N.Hương Văn--K.Phương Sử--Vui SV--Cám Văn--Rơ H--Vân
  4 A--Tài A--Bích A--Sỹ TC--Hân T--Lại GD--Phất CN--Hoàng Văn--Khuyền   4 SV--N.Hương Văn--Hoa Sử--Hòa L--Oanh Văn--K.Phương Sử--Vui  
  5 Nhạc--Tiên A--Bích A--Sỹ L--Mai T--Lại CN--Hoàng Văn--Rơ A--Tài   5 T--Tiến Văn--Hoa L--Oanh SV--N.Hương Văn--K.Phương H--Vân Sử--Vui
  6                   6              
S4 1 T--Lại MT--Sương L--Thức Văn--Hoa Đ--Thủy Văn--Xuyến SV--Lệ Đ--Tánh S4 1 L--T.Tài SV--N.Hương Văn--K.Phương A--Tâm GD--Phất Văn--Rơ L--Mai
  2 SV--Lệ L--Thức Đ--Thủy Văn--Hoa GD--Phất Văn--Xuyến L--Mai T--Lại   2 SV--N.Hương L--T.Tài Văn--K.Phương T--Lợi A--Tâm Văn--Rơ T--Quốc
  3 L--Mai Đ--Tánh Văn--Xuyến MT--Sương T--Lại T--T.Hoàng Đ--Thủy SV--Lệ   3 Văn--Hoa TC--Ngọc SV--N.Hương T--Lợi Văn--K.Phương CN--Hồng T--Quốc
  4 Đ--Thủy T--T.Hoàng Văn--Xuyến SV--Hồng T--Lại SV--Lệ Văn--Rơ MT--Sương   4 Văn--Hoa TC--Ngọc T--Lợi SV--N.Hương Văn--K.Phương A--Tâm GD--Phất
  5                   5 GD--Phất T--T.Hoàng T--Lợi Văn--K.Phương L--Mai T--Quốc Văn--Rơ
  6                   6              
C5 1 T--Lại Văn--Rơ T--T.Huong T--Phượng Sử--Hồng TC--Nga TC--Hà L--Thức C5 1 T--Tiến Văn--Hoa H--Vân H--Tuyền Sử--Vui TC--Lợi A--Định
  2 T--Lại A--Bích T--T.Huong T--Phượng L--Thức TC--Nga TC--Hà Sử--Hồng   2 A--Định Văn--Hoa T--Lợi Sử--Vui T--Tiến Văn--Rơ TC--Vân
  3                   3              
  4                   4              
  5                   5              
  6                   6              
S6 1 Văn--Khuyền SV--Lệ TC--Hân Nhạc--T.Phương Văn--Hoa T--T.Hoàng Văn--Rơ A--Tài S6 1 L--T.Tài H--Dương Văn--K.Phương GD--Phất TC--Thảng Sử--Vui Đ--Tánh
  2 Văn--Khuyền Nhạc--T.Phương TC--Hân GD--Phất Văn--Hoa T--T.Hoàng Văn--Rơ A--Tài   2 H--Dương L--T.Tài Văn--K.Phương CN--Hồng TC--Thảng Đ--Tánh SV--Cám
  3 GD--Phất TC--Hân CN--Gái Văn--Hoa CN--Hoàng Đ--Tánh SV--Lệ Nhạc--T.Phương   3 TC--Thảng T--T.Hoàng A--Tài A--Tâm Văn--K.Phương Văn--Rơ Sử--Vui
  4 A--Tài TC--Hân GD--Phất Đ--Tánh SV--Lệ Nhạc--T.Phương CN--Hoàng Văn--Khuyền   4 TC--Thảng T--T.Hoàng CN--Hồng Văn--K.Phương SV--Cám A--Tâm Văn--Rơ
  5 SV--Lệ T--T.Hoàng SV--Hồng CN--Gái TC--Hân CN--Hoàng GD--Phất Văn--Khuyền   5 Văn--Hoa A--Tài Đ--Tánh Văn--K.Phương A--Tâm SV--Cám Văn--Rơ
  6                   6              
S7 1 Sử--Hồng Văn--Rơ Văn--Xuyến SV--Hồng SV--Lệ MT--Sương A--Bích CN--Hoàng S7 1 Sử--Hòa GD--Phất L--Oanh TC--Tuyền T--Tiến H--Vân L--Mai
  2 MT--Sương Văn--Rơ Văn--Xuyến A--Bích CN--Hoàng SV--Lệ Sử--Hồng GD--Phất   2 CN--Hồng H--Dương Sử--Hòa H--Tuyền L--Mai T--Quốc TC--Vân
  3 CN--Hoàng T--T.Hoàng SV--Hồng T--Phượng A--Bích A--Sỹ T--Tiến SV--Lệ   3 H--Dương Sử--Hòa GD--Phất L--Oanh H--Tuyền L--Mai Văn--Rơ
  4 HĐ--Lệ HĐ--Hoàng HĐ--Hồng HĐ--Phượng HĐ--Bích HĐ--Sỹ HĐ--Tiến HĐ--Hồng   4 HĐ--Dương HĐ--T.Hoàng HĐ--Oanh HĐ--Tuyền HĐ--Mai HĐ--Vân HĐ--Quốc
  5 SH--Lệ SH--Hoàng SH--Hồng SH--Phượng SH--Bích SH--Sỹ SH--Tiến SH--Hồng   5 SH--Dương SH--T.Hoàng SH--Oanh SH--Tuyền SH--Mai SH--Vân SH--Quốc
  6                   6              
TRƯỜNG THCS BÀU ĐỒN THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 (Áp dụng từ 18/02/2013 đến hết 10/03/2013)  TRƯỜNG THCS BÀU ĐỒN THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 (Áp dụng từ 18/02/2013 đến hết 10/03/2013) 
Thứ Tiết 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7   Thứ Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7
C2 1 L--Hà Văn--Xuyến T--T.Huong Văn--Đoàn Đ--Tiên T--Phúc A--Nhân   C2 1 SV--Lẽng L--Hạnh H--Tương A--Định Sử--Khinh Đ--Huệ H--Đình
  2 TC--Đào Văn--Xuyến T--T.Huong A--Nhân Văn--Đoàn T--Phúc CN--Dung     2 L--Hạnh TC--Tương CN--Hà A--Định T--Thảo SV--Lẽng Sử--Khinh
  3 T--T.Huong Đ--Tiên MT--Sương SV--Thảng A--Nhân CN--Dung T--Phúc     3 GD--Hòa H--Tương Đ--Huệ SV--N.Hương A--Định H--Đình T--Ngọc
  4 Văn--Xuyến SV--Đào Đ--Tiên T--Thảo T--Phúc A--Nhân GD--Lan     4 H--Tương A--Định Văn--Đoàn Đ--Huệ SV--Lẽng MT--Vũ SV--Trang
  5 SH--T.Huong SH--Ngọc SH--Sương SH--Thảo SH--Thảng SH--Dung SH--Đào     5 SH--Vũ SH--Trang SH--Hòa SH--N.Hương SH--Lẽng SH--Lan SH--Huệ
  6                   6              
C3 1 T--T.Huong T--Ngọc L--Hà T--Thảo Sử--Thủy T--Phúc SV--Đào   C3 1 T--Phượng Văn--Khuyền Văn--Đoàn T--Quốc Văn--Kiệt Nhạc--T.Phương A--Định
  2 T--T.Huong T--Ngọc Nhạc--T.Phương T--Thảo A--Nhân Sử--Thủy T--Phúc     2 T--Phượng Văn--Khuyền Văn--Đoàn T--Quốc Văn--Kiệt A--Tâm A--Định
  3 CN--Dung TC--Đào Sử--Thủy Nhạc--T.Phương A--Nhân Văn--Đoàn Đ--Tiên     3 CN--Hà A--Định H--Tương Sử--Hồng T--Thảo A--Tâm T--Ngọc
  4 Đ--Tiên Sử--Thủy T--T.Huong CN--Dung T--Phúc SV--Đào Văn--Đoàn     4 Văn--Khuyền T--Phượng Sử--Hồng Nhạc--T.Phương H--Tương T--Thảo Văn--Kiệt
  5 Nhạc--T.Phương A--Nhân T--T.Huong Sử--Thủy T--Phúc CN--Dung Văn--Đoàn     5 Văn--Khuyền T--Phượng T--Ngọc H--Tương A--Định T--Thảo Văn--Kiệt
  6                   6              
C4 1 Văn--Xuyến Đ--Tiên SV--Thảng L--Oanh TC--Hân SV--Đào CN--Dung   C4 1 Sử--Hồng Đ--Huệ Nhạc--T.Phương A--Định GD--Lan Văn--Kiệt MT--Vũ
  2 GD--Lan SV--Đào Văn--Xuyến Đ--Tiên SV--Thảng MT--Sương L--Oanh     2 Nhạc--T.Phương Sử--Hồng MT--Vũ TC--Hân Đ--Huệ Văn--Kiệt A--Định
  3 SV--Đào CN--Dung Văn--Xuyến SV--Thảng Đ--Tiên L--Oanh MT--Sương     3 Đ--Huệ Nhạc--T.Phương TC--Hân MT--Vũ A--Định GD--Lan Văn--Kiệt
  4 MT--Sương Văn--Xuyến CN--Dung GD--Lan L--Oanh Đ--Tiên SV--Đào     4 MT--Vũ A--Định TC--Hân Văn--Kiệt Nhạc--T.Phương Sử--Hồng Đ--Huệ
  5                   5              
  6                   6              
S5 1 A--Sỹ GD--Lan TC--Hân CN--Dung Văn--Đoàn Sử--Thủy TC--Nhân   S5 1 A--Tâm Văn--Khuyền T--Ngọc T--Quốc T--Thảo SV--Lẽng L--Hạnh
  2 A--Sỹ L--Hà TC--Hân Văn--Đoàn CN--Dung A--Nhân Sử--Thủy     2 TC--Lẽng Văn--Khuyền T--Ngọc T--Quốc T--Thảo A--Tâm CN--Hạnh
  3 Sử--Thủy CN--Dung A--Sỹ T--Thảo GD--Lan Văn--Đoàn A--Nhân     3 Văn--Khuyền H--Tương A--Tâm TC--Hân TC--Lẽng L--Hạnh T--Ngọc
  4 CN--Dung T--Ngọc A--Sỹ Sử--Thủy TC--Hân Văn--Đoàn A--Nhân     4 Văn--Khuyền CN--Hà A--Tâm H--Tương TC--Lẽng CN--Hạnh GD--Lan
  5                   5              
  6                   6              
C6 1 Văn--Xuyến Sử--Thủy A--Sỹ Đ--Tiên Văn--Đoàn A--Nhân Nhạc--T.Phương   C6 1 T--Phượng SV--Trang Đ--Huệ Văn--Kiệt L--Hạnh TC--Tuyền H--Đình
  2 Văn--Xuyến Nhạc--T.Phương Sử--Thủy A--Nhân Văn--Đoàn T--Phúc Đ--Tiên     2 T--Phượng Đ--Huệ A--Tâm Văn--Kiệt CN--Hạnh TC--Tuyền SV--Trang
  3 A--Sỹ Văn--Xuyến Đ--Tiên A--Nhân T--Phúc Văn--Đoàn Sử--Thủy     3 Đ--Huệ GD--Hòa SV--Trang L--Hạnh Văn--Kiệt H--Đình Nhạc--T.Phương
  4 Sử--Thủy A--Nhân Văn--Xuyến Văn--Đoàn Nhạc--T.Phương Đ--Tiên T--Phúc     4 A--Tâm T--Phượng L--Hạnh GD--Hòa Văn--Kiệt Đ--Huệ TC--Tuyền
  5 Đ--Tiên A--Nhân Văn--Xuyến Văn--Đoàn Sử--Thủy Nhạc--T.Phương T--Phúc     5 A--Tâm T--Phượng GD--Hòa CN--Hạnh Đ--Huệ Văn--Kiệt TC--Tuyền
  6                   6              
C7 1 TC--Đào T--Ngọc SV--Thảng TC--Hân MT--Sương GD--Lan TC--Nhân   C7 1 TC--Lẽng TC--Tương Văn--Đoàn Đ--Huệ MT--Vũ T--Thảo Văn--Kiệt
  2 SV--Đào MT--Sương GD--Lan TC--Hân CN--Dung TC--Nhân Văn--Đoàn     2 SV--Lẽng MT--Vũ SV--Trang Văn--Kiệt H--Tương T--Thảo T--Ngọc
  3 T--T.Huong TC--Đào CN--Dung MT--Sương SV--Thảng TC--Nhân Văn--Đoàn     3 H--Tương SV--Trang T--Ngọc SV--N.Hương SV--Lẽng Văn--Kiệt Đ--Huệ
  4 HĐ--T.Huong HĐ--Ngọc HĐ--Sương HĐ--Thảo HĐ--Thảng HĐ--Dung HĐ--Đào     4 HĐ--Vũ HĐ--Trang HĐ--Hòa HĐ--N.Hương HĐ--Lẽng HĐ--Lan HĐ--Huệ
  5 SH--T.Huong SH--Ngọc SH--Sương SH--Thảo SH--Thảng SH--Dung SH--Đào     5 SH--Vũ SH--Trang SH--Hòa SH--N.Hương SH--Lẽng SH--Lan SH--Huệ
  6                   6