TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
TỔNG HỢP TUYỂN DỤNG, HỢP ĐỒNG VIÊN CHỨC THCS NĂM 2012
TT Môn Tổng số Nữ Tổng số thừa/ thiếu Chỉ tiêu và đăng ký dự tuyển Trúng tuyển
Tổng số chỉ tiêu Tổng số đăng ký dự tuyển Tỉ lệ % Tổng số Xét tuyển Thi tuyển
Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ %
Tổng số 44 25 -1 26                
1 Toán 8 3   2                
2 3 2   3                
3 Hóa 2 2   1                
4 Sinh 3 1   2                
5 Công nghệ 1 1   1                
6 Ngữ văn 7 5   5                
7 Lịch sử 3 3   2                
8 Địa lý 3 2   1                
9 GDCD 1   -1 1                
10 Thể dục 4 1   3                
11 Tiếng Anh 4 4   3                
12 Tiếng Nga                        
13 Tiếng Pháp                        
14 Tiếng Trung                        
15 Tiếng Nhật                        
16 NN khác                        
17 Tin học 2                      
18 Mỹ thuật 2 1   1                
19 Âm nhạc 1     1                
20 KTCN                        
21 KTNN