TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
TỔNG HỢP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THCS GIAI ĐOẠN 2013 - 2020
TT Môn Hiện có Dự báo quy mô phát triển đội ngũ giáo viên thcs từ năm 2013 - 2020
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng số Nữ Số lượng thừa/ thiếu Số trên chuẩn Số chưa đạt chuẩn Số về hưu Nhu cầu tuyển mới Số về hưu Nhu cầu tuyển mới Số về hưu Nhu cầu tuyển mới Số về hưu Nhu cầu tuyển mới Số về hưu Nhu cầu tuyển mới Số về hưu Nhu cầu tuyển mới Số về hưu Nhu cầu tuyển mới Số về hưu Nhu cầu tuyển mới
Tổng số 44 25 -1 27 0 0 26 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Toán 8 3   5     2                            
2 3 2   1     3                            
3 Hóa 2 2   2     1                            
4 Sinh 3 1   3     2                            
5 Công nghệ 1 1   1     1   1                        
6 Ngữ văn 7 5   6     5   1                        
7 Lịch sử 3 3   3     2                            
8 Địa lý 3 2   2     1                            
9 GDCD 1   -1 1     1   1                        
10 Thể dục 4 1   1     3                            
11 Tiếng Anh 4 4   2     3   1                        
12 Tiếng Nga                                          
13 Tiếng Pháp                                          
14 Tiếng Trung                                          
15 Tiếng Nhật                                          
16 NN khác                                          
17 Tin học 2                                        
18 Mỹ thuật 2 1         1                            
19 Âm nhạc 1           1                            
20 KTCN                                          
21 KTNN