THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 ÁP DỤNG NGÀY 11/08/2014
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Bùi Văn Nam Sáng 1   9a1 9a1
Bùi Văn Nam Sáng 2   9a1 9a1
Bùi Văn Nam Sáng 3   9a2
Bùi Văn Nam Sáng 4   9a2 9a2
Bùi Văn Nam Sáng 5   9a2
Bùi Văn Nam Chiều 1   7a3 7a4
Bùi Văn Nam Chiều 2   7a3 7a4
Bùi Văn Nam Chiều 3   7a4
Bùi Văn Nam Chiều 4   7a4 7a3
Bùi Văn Nam Chiều 5   7a3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Lê Thanh Tuấn Sáng 1   6a2 6a2 6a4 6a2
Lê Thanh Tuấn Sáng 2   6a3 6a1 6a4 6a2
Lê Thanh Tuấn Sáng 3   6a1 6a3 6a1
Lê Thanh Tuấn Sáng 4   6a3 6a3 6a1
Lê Thanh Tuấn Sáng 5   6a4 6a4
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Nguyễn Kim Trúc Sáng 1   9a3 9a3
Nguyễn Kim Trúc Sáng 2   9a3 9a3
Nguyễn Kim Trúc Sáng 4   9a4 9a4
Nguyễn Kim Trúc Sáng 5   9a4 9a4
Nguyễn Kim Trúc Chiều 1   7a1
Nguyễn Kim Trúc Chiều 2   7a1 7a1
Nguyễn Kim Trúc Chiều 3   7a2 7a1
Nguyễn Kim Trúc Chiều 4   7a2 7a2
Nguyễn Kim Trúc Chiều 5   7a2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Nguyễn Thị Thanh Thoảng Chiều 1   8a2 8a1 8a2 8a1 8a3
Nguyễn Thị Thanh Thoảng Chiều 2   8a2 8a1 8a3 8a2
Nguyễn Thị Thanh Thoảng Chiều 3   8a1 8a3 8a3 8a1
Nguyễn Thị Thanh Thoảng Chiều 4   8a1
Nguyễn Thị Thanh Thoảng Chiều 5   8a1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Ngô Văn Dàng Chiều 1   8a3 7a3 8a2 7a4
Ngô Văn Dàng Chiều 2   8a3 7a3 8a1 7a4
Ngô Văn Dàng Chiều 3   8a1 8a1 8a3
Ngô Văn Dàng Chiều 4   8a2 8a2 8a3
Ngô Văn Dàng Chiều 5   8a3 8a3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Nguyễn Tấn Lộc Sáng 2   9a1 9a4 9a3
Nguyễn Tấn Lộc Sáng 3   9a1 9a2 9a4
Nguyễn Tấn Lộc Sáng 4   9a4 9a1 9a3
Nguyễn Tấn Lộc Sáng 5   9a2 9a3 9a2
Nguyễn Tấn Lộc Chiều 1   7a3
Nguyễn Tấn Lộc Chiều 3   7a4
Nguyễn Tấn Lộc Chiều 4   7a1
Nguyễn Tấn Lộc Chiều 5   7a2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Phạm Thị Kim Hồng Sáng 1   6a1
Phạm Thị Kim Hồng Sáng 2   6a3 6a1
Phạm Thị Kim Hồng Sáng 3   6a1 6a4 6a3 6a4
Phạm Thị Kim Hồng Sáng 4   6a3 6a2 6a2 6a4 6a1
Phạm Thị Kim Hồng Sáng 5   6a2 6a1 6a1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Lê Thành Phong Sáng 1   6a4 6a4
Lê Thành Phong Sáng 2   6a3 6a3
Lê Thành Phong Sáng 3  
Lê Thành Phong Sáng 4  
Lê Thành Phong Sáng 5  
Lê Thành Phong Chiều 1   7a3
Lê Thành Phong Chiều 2   8a3
Lê Thành Phong Chiều 3   8a2 8a2 7a1
Lê Thành Phong Chiều 4   8a1 8a1
Lê Thành Phong Chiều 5   8a3 7a4 7a2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Nguyễn Hoàng Hải Sáng 1   9a2 9a2 9a1 6a1
Nguyễn Hoàng Hải Sáng 2   6a3 9a3 6a1
Nguyễn Hoàng Hải Sáng 3   6a3 9a4 6a2 9a4
Nguyễn Hoàng Hải Sáng 4   9a2 6a2 9a2
Nguyễn Hoàng Hải Sáng 5   9a1 9a3 9a2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Nguyễn Hoàng Thanh Sáng 1   9a1 9a2
Nguyễn Hoàng Thanh Sáng 2   9a3 6a2 9a1
Nguyễn Hoàng Thanh Sáng 3   9a1 6a1 9a3
Nguyễn Hoàng Thanh Sáng 4   6a1 9a4 9a1
Nguyễn Hoàng Thanh Sáng 5   9a4 9a2 6a2 9a1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Nguyễn Thúy Loan Chiều 1   8a1 7a4 7a1 7a2
Nguyễn Thúy Loan Chiều 2   7a4 8a2 7a2 7a3
Nguyễn Thúy Loan Chiều 3   8a2 7a1
Nguyễn Thúy Loan Chiều 4   7a3 8a3 8a3 7a1
Nguyễn Thúy Loan Chiều 5   7a1 7a1 8a1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Lê Thị Cẩm Tú Sáng 1   9a4 9a4 9a4
Lê Thị Cẩm Tú Sáng 2   9a4 9a4 9a4
Lê Thị Cẩm Tú Sáng 4   9a4
Lê Thị Cẩm Tú Sáng 5   9a4
Lê Thị Cẩm Tú Chiều 1   7a4 7a4
Lê Thị Cẩm Tú Chiều 2   7a4 7a4
Lê Thị Cẩm Tú Chiều 3   7a3
Lê Thị Cẩm Tú Chiều 4   7a3 7a3
Lê Thị Cẩm Tú Chiều 5   7a3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Nguyễn Ngọc Linh Sáng 2   9a2 9a2
Nguyễn Ngọc Linh Sáng 3   9a2 9a3 9a3 9a2
Nguyễn Ngọc Linh Sáng 4   9a3 9a1 9a3 9a1
Nguyễn Ngọc Linh Sáng 5   9a3 9a1 9a2 9a1 9a1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Nguyễn T. K Hường Sáng 1   6a1
Nguyễn T. K Hường Sáng 3   6a2
Nguyễn T. K Hường Sáng 4  
Nguyễn T. K Hường Sáng 5  
Nguyễn T. K Hường Chiều 1   7a2 7a2 7a1
Nguyễn T. K Hường Chiều 2   7a2 7a2 7a1
Nguyễn T. K Hường Chiều 3   7a1 7a2 7a2
Nguyễn T. K Hường Chiều 4   7a1 7a2
Nguyễn T. K Hường Chiều 5   7a2 7a1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Nguyễn Thanh Danh Chiều 1   8a2 8a1 8a1
Nguyễn Thanh Danh Chiều 2   8a2 7a3 8a1
Nguyễn Thanh Danh Chiều 3   8a3 8a3 8a2
Nguyễn Thanh Danh Chiều 4   8a3 7a4 8a2 8a2
Nguyễn Thanh Danh Chiều 5   8a2 8a1 8a2 8a3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trương Đào Xuân Sáng 1   6a1 6a4 6a2 6a1
Trương Đào Xuân Sáng 2   6a2 6a3 6a4
Trương Đào Xuân Sáng 3   6a2 6a2 6a1 6a3
Trương Đào Xuân Sáng 4   6a4 6a4 6a1 6a3
Trương Đào Xuân Sáng 5   6a4 6a3 6a3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Lê Hồng Tân Sáng 1   9a4 9a3 9a2
Lê Hồng Tân Sáng 2   9a3
Lê Hồng Tân Sáng 3   9a1 9a1
Lê Hồng Tân Sáng 4   9a2
Lê Hồng Tân Sáng 5   9a4
Lê Hồng Tân Chiều 1   7a1 7a1
Lê Hồng Tân Chiều 2   7a1 7a1
Lê Hồng Tân Chiều 3   7a2 7a3
Lê Hồng Tân Chiều 4   7a4 7a4
Lê Hồng Tân Chiều 5   7a3 7a2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Lê Thị Ngọc Trăm Sáng 1   6a2
Lê Thị Ngọc Trăm Sáng 2   6a4
Lê Thị Ngọc Trăm Sáng 3   6a2 6a3
Lê Thị Ngọc Trăm Sáng 4   6a2
Lê Thị Ngọc Trăm Sáng 5   6a1 6a2
Lê Thị Ngọc Trăm Chiều 1   8a3
Lê Thị Ngọc Trăm Chiều 3   8a1 8a1
Lê Thị Ngọc Trăm Chiều 4   8a2 8a3 8a3
Lê Thị Ngọc Trăm Chiều 5   8a2 8a1 8a2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Nguyễn Thị Tâm Huệ Sáng 1   9a3 9a3
Nguyễn Thị Tâm Huệ Sáng 2   9a2
Nguyễn Thị Tâm Huệ Sáng 3   9a4 9a4 9a1
Nguyễn Thị Tâm Huệ Sáng 4   9a2 9a3
Nguyễn Thị Tâm Huệ Sáng 5   9a3 9a3
Nguyễn Thị Tâm Huệ Chiều 1   7a2
Nguyễn Thị Tâm Huệ Chiều 3   7a2 7a3
Nguyễn Thị Tâm Huệ Chiều 4   7a3 7a4
Nguyễn Thị Tâm Huệ Chiều 5   7a4
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Phan Thanh Nhơn Sáng 1   6a1 6a3
Phan Thanh Nhơn Sáng 2   6a2
Phan Thanh Nhơn Sáng 3   6a4
Phan Thanh Nhơn Sáng 4  
Phan Thanh Nhơn Sáng 5  
Phan Thanh Nhơn Chiều 1   8a3
Phan Thanh Nhơn Chiều 2   8a1
Phan Thanh Nhơn Chiều 3   8a2
Phan Thanh Nhơn Chiều 4  
Phan Thanh Nhơn Chiều 5  
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh Anh Duy Sáng 1   9a1
Huỳnh Anh Duy Sáng 2  
Huỳnh Anh Duy Sáng 3  
Huỳnh Anh Duy Sáng 4  
Huỳnh Anh Duy Sáng 5  
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Nguyễn Hoàng Thuận Sáng 1   9a4 9a2
Nguyễn Hoàng Thuận Sáng 2   9a1 9a1
Nguyễn Hoàng Thuận Sáng 3   9a2 9a3
Nguyễn Hoàng Thuận Sáng 4   9a3 9a4
Nguyễn Hoàng Thuận Sáng 5  
Nguyễn Hoàng Thuận Chiều 2   7a3 7a4
Nguyễn Hoàng Thuận Chiều 3   7a1 7a3
Nguyễn Hoàng Thuận Chiều 4   7a2 7a2
Nguyễn Hoàng Thuận Chiều 5   7a4 7a1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Nguyễn T Hồng Thu Sáng 1   6a3 6a3 6a3 6a2
Nguyễn T Hồng Thu Sáng 2   6a2 6a4 6a1 6a4
Nguyễn T Hồng Thu Sáng 3   8a3 8a2 8a1 6a1
Nguyễn T Hồng Thu Sáng 4   8a3 8a2 8a1 6a3
Nguyễn T Hồng Thu Sáng 5   6a3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Cao Thanh Toàn Chiều 1   7a4 8a1 8a2 8a2
Cao Thanh Toàn Chiều 2   8a3 8a2 8a1 8a3
Cao Thanh Toàn Chiều 3   7a4 7a4 7a4
Cao Thanh Toàn Chiều 4   8a1 7a4
Cao Thanh Toàn Chiều 5   7a4 8a3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh T. Anh Đào Chiều 1   7a2 7a3
Huỳnh T. Anh Đào Chiều 2   7a3 7a2
Huỳnh T. Anh Đào Chiều 3   7a3 7a2 7a3
Huỳnh T. Anh Đào Chiều 4   7a1 7a1 7a3
Huỳnh T. Anh Đào Chiều 5   7a3 7a1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh Thúy Ái Sáng 1   6a4 6a3 6a3
Huỳnh Thúy Ái Sáng 2   6a4
Huỳnh Thúy Ái Sáng 3   6a4 6a2
Huỳnh Thúy Ái Sáng 4   6a2 6a4 6a4
Huỳnh Thúy Ái Sáng 5   6a3 6a2 6a4
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Phạm Tuyết Thảo Sáng 2   6a1 9a2 9a4 9a2
Phạm Tuyết Thảo Sáng 3   9a3 9a3 9a1 9a4
Phạm Tuyết Thảo Sáng 4   9a1 6a1 6a1
Phạm Tuyết Thảo Sáng 5  
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Bạch Hoàng Nhân Sáng 1   9a4 9a2
Bạch Hoàng Nhân Sáng 2   9a4 9a2
Bạch Hoàng Nhân Sáng 4   9a3 9a1
Bạch Hoàng Nhân Sáng 5   9a3 9a1
Bạch Hoàng Nhân Chiều 1   7a2 7a1
Bạch Hoàng Nhân Chiều 2   7a2 7a1 8a3
Bạch Hoàng Nhân Chiều 3   8a2 8a3
Bạch Hoàng Nhân Chiều 4   8a2 8a1
Bạch Hoàng Nhân Chiều 5   8a1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Đặng Tấn Trung Sáng 3   6a4
Đặng Tấn Trung Sáng 4   6a4
Đặng Tấn Trung Sáng 5  
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trương Huy Thanh Sáng 1   6a4
Trương Huy Thanh Sáng 3   6a3
Trương Huy Thanh Sáng 4   6a2
Trương Huy Thanh Sáng 5   6a1
Trương Huy Thanh Chiều 1   8a3
Trương Huy Thanh Chiều 2   7a2
Trương Huy Thanh Chiều 3   7a1 7a4
Trương Huy Thanh Chiều 4   8a1
Trương Huy Thanh Chiều 5   8a2 7a3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Phan Thanh Nhàn Sáng 1   9a3 9a1
Phan Thanh Nhàn Sáng 2   6a1 6a2
Phan Thanh Nhàn Sáng 3   6a4 9a2
Phan Thanh Nhàn Sáng 4   6a3
Phan Thanh Nhàn Sáng 5   9a4
Phan Thanh Nhàn Chiều 1   8a3 7a3
Phan Thanh Nhàn Chiều 2   8a1 8a2
Phan Thanh Nhàn Chiều 4   7a2 7a1
Phan Thanh Nhàn Chiều 5   7a4
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
, ngày 6 tháng 8 năm 2014
HIỆU TRƯỞNG