LỊCH TRỰC GIÁO VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 ÁP DỤNG NGÀY 11/08/2014
STT Giáo Viên Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Bùi Văn Nam     x     x
1 Lê Thanh Tuấn S         x
2 Nguyễn Kim Trúc   S       x
3 Nguyễn Tấn Lộc     C     X
4 Nguyễn Hoàng Hải     S x    
5 Phan Thanh Nhơn   x   x   C
6 Nguyễn Hoàng Thuận x         S
7 Nguyễn T Hồng Thu     x   S  
8 Cao Thanh Toàn   x   C    
9 Huỳnh T. Anh Đào   C x      
10 Huỳnh Thúy Ái       S x  
11 Phạm Tuyết Thảo         C x
12 Phan Thanh Nhàn C     x    
, ngày 6 tháng 8 năm 2014
HIỆU TRƯỞNG