HỐ SƠ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẦU NĂM 2012-2013
Năm học: 2014-2015 2013-2014
1. Thông tin định dạng trường 2014-2015
Tên trường : Tiểu học A Phú Lâm Loại trường : Tiểu học Hiệu trưởng : Vương Văn Biên Loại hình Loại trường Chuẩn QG Dự án Dạy học cả ngày 2015-2016
Mã trường : 09888430 Loại hình : Công lập Điện thoại : 0919154544 DT bán trú Công lập Mức CLTT SEQAP Dạy - học nửa ngày 2016-2017
Tỉnh/Thành phố : An Giang Mức độ : Mức CLTT Fax :   PTCS Tư thục Chuẩn QGMĐ1 VNEN Dạy - học cả ngày 2017-2018
Quận/huyện : Phú Tân Dự án :   Email : c1aphulampt@angiang.edu.vn Phổ thông Quốc tế Chuẩn QGMĐ2 2018-2019
Xã/Phường : Phú Lâm Dạy học : Dạy - học cả ngày Web :   Tiểu học 2019-2020
Trẻ em khuyết tật 2020-2021
STT Điểm trường Địa chỉ Khoảng cách (km) Điện thoại Trẻ em thiệt thòi
1 A Phú Lâm ấp Phú Hòa B, xã Phú Lâm   0763 820088
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Sơn Dương, ngày 08 tháng 9 năm 2014
NGƯỜI BÁO CÁO HIỆU TRƯỞNG
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, họ tên, đóng dấu)
Nguyễn Hoàng Phong Vương Văn Biên
Phiên bản: 2013.6.2.1