2. Thông tin về nhân sự          
Nhân sự Tổng số Chia theo trình độ đào tạo Chia theo chế độ lao động Trong tổng số
Trên ĐH Đại học Cao đẳng TH 12 + 2 TH 9 + 3 Dưới THSP Biên chế Hợp đồng Thỉnh giảng Nữ Dân tộc Nữ
dân tộc
Tổng số CB, GV, NV: 24   15 3 5   1 21 3   13    
Cán bộ
quản lý
H.Trưởng 1   1         1                
PH.Trưởng 1   1         1                
Tổng phụ trách Đội
TNTP-HCM
Chuyên trách 1   1         1                  
Kiêm nhiệm                                
Tổng số giáo viên 16   12 3 1     16     11          
Chia ra Tiểu học 12   10 2       12     9          
Thể dục 1   1         1                
Âm nhạc 1       1     1                
Mĩ thuật 1   1         1     1          
Tin học                                
Tiếng DT                                
Tiếng Anh 1     1       1     1          
Ngoại ngữ #                                
Tổng số nhân viên 5       4   1 2 3   2          
Chia ra Văn
phòng
Kế toán 1       1     1                
Y tế 1       1       1   1          
Văn thư                                
Thư viện, thiết bị Ch.Trách 1       1     1     1            
Kiêm nhiệm                                
Bảo vệ 2       1   1   2              
Trợ giảng ngôn ngữ L1                                
Trợ giảng ngôn ngữ L2                                
NV khác                                
Giáo viên Tiếng Anh
chia theo chuẩn năng lực
Tổng số C2 C1 B2 B1 Dưới B1 Biên chế Hợp đồng Thỉnh giảng Nữ Dân tộc Nữ
dân tộc
     
1     1     1     1