5. Thông tin về điểm trường (CSVC)  
TT Tên điểm trường Diện tích
(m2)
Diện tích sân chơi, bãi tập
(m2)
Phòng học theo cấp xây dựng Phòng học
đủ điều kiện tổ chức học nhóm
Khu vệ sinh đạt chuẩn vệ sinh* Diện tích Diện tích sân chơi
(m2)
Phòng học theo cấp xây dựng Phòng học
đủ điều kiện tổ chức học nhóm
Khu vệ sinh đạt chuẩn vệ sinh*  
Trên cấp IV Cấp IV Tạm Mượn GV Nam GV Nữ HS Nam HS Nữ Trên cấp IV Cấp IV Tạm GV Nam GV Nữ HS Nam HS Nữ
S.Lượng D.Tích (m2) S.Lượng D.Tích (m2) S.Lượng D.Tích (m2) S.Lượng D.Tích (m2) Đủ diện tích và
bàn ghế
Đủ dện tích - thiếu bàn ghế Đủ bàn ghế - thiếu diện tích Số lượng D.Tích (m2) Số lượng D.Tích (m2) Số lượng D.Tích (m2) Số lượng D.Tích (m2) S.Lượng D.Tích (m2) S.Lượng D.Tích (m2) S.Lượng D.Tích (m2) Số lượng D.Tích (m2) Số lượng D.Tích (m2) Số lượng D.Tích (m2) Số lượng D.Tích (m2)
  Cộng 3267 1400 6 288 11 704         12     1 4 1 4 1 24 1 24                                    
1 A Phú Lâm 3267 1400 6 288 11 704         12     1 4 1 4 1 24 1 24                                    
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
(*) Nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ, nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu thấm dội nước, nhà tiêu tự hoại