6. Thông tin về điểm trường (HS)  
TT Tên điểm trường Lớp ghép Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Số lớp Học sinh Số lớp Học sinh Số lớp Học sinh Số lớp Học sinh Số lớp Học sinh
Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số
Nữ dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật Nữ dân tộc Nữ dân tộc Lớp ghép Khuyết tật
  Cộng   2 76 35         2 70 30         3 77 40         3 78 41         2 75 38                        
1 A Phú Lâm   2 76 35         2 70 30         3 77 40         3 78 41         2 75 38