4. Thông tin về học sinh                        
Loại Tổng số Lớp - Học sinh Trong tổng số
Số lớp Số
học sinh
 Lớp 1  Lớp 2  Lớp 3  Lớp 4  Lớp 5  Lớp ghép
Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS
Học sinh lưu ban năm học trước   2   1       1                
Trong TS: + Nữ                                
                   + Dân tộc                                
                   + Nữ dân tộc                              
Học sinh 12 376 2 76 2 70 3 77 3 78 2 75        
Trong TS: - Nữ   184   35   30   40   41   38        
                - Dân tộc:                                
                - Nữ dân tộc                                
                - Lớp ghép                                
Chia ra: Dân số   376   76   70   77   78   75        
- 6 tuổi     74   74                        
- 7 tuổi     65   2   63                    
- 8 tuổi     78       7   71                
- 9 tuổi     78           5   73            
- 10 tuổi     74               4   70        
- 11 tuổi     5           1   1   3        
- 12 tuổi     2                   2        
- 13 tuổi                                  
- 14 tuổi                                  
- Trên 14 tuổi                                  
Chia ra: 12 376 2 76 2 70 3 77 3 78 2 75        
- Học dưới 30 tiết/tuần 12 376 2 76 2 70 3 77 3 78 2 75        
- Học 30 tiết/tuần                                
- Học 31 tiết/tuần                                
- Học 32 tiết/tuần                                
- Học 33 tiết/tuần                                
- Học 34 tiết/tuần                                
- Học 35 tiết/tuần                                
- Học trên 35 tiết/tuần                                
Học sinh học ngoại ngữ: 8 230         3 77 3 78 2 75        
- Tiếng Anh 2 tiết/tuần 2 75                 2 75        
- Tiếng Anh 3 tiết/tuần                                
- Tiếng Anh 4 tiết/tuần 6 155         3 77 3 78            
- Tiếng Anh trên 4 tiết/tuần                                
- Tiếng Pháp                                
- Tiếng Nhật                                
- Tiếng Trung                                
- Ngoại ngữ khác                                
Học sinh học tin học                                
Học sinh học tiếng dân tộc                                
Học sinh khuyết tật:                                 
Chia ra: - Hòa nhập                                
             - Chuyên biệt (lớp CB)                                
Học sinh bán trú:                                
Mô hình VNEN                                
HSDT có nhu cầu hỗ trợ N.Ngữ                                
HSDT có TL tăng cường T.Việt                                
Lớp có đủ TBDH-TViệt 12   2   2   3   3   2          
Lớp có đủ TBDH-Toán 12   2   2   3   3   2          
Ban đại diện cha, mẹ HS lớp 12   2   2   3   3   2          
Ban đại diện cha, mẹ HS trường                          
Không
Lưu ban nữ                            
Lưu ban dân tộc                            
Lưu ban nữ dân tộc                            
Học sinh chia theo độ tuổi                            
Học chia theo tiết học/tuần                            
Học sinh học ngoại ngữ:                            
Học sinh học Tin học                            
Học sinh học tiếng dân tộc                            
Học sinh khuyết tật:                             
Học sinh bán trú                            
Mô hình VNEN                            
HSDT có nhu cầu hỗ trợ N.Ngữ                            
HSDT có TL tăng cường T.Việt                            
Lớp có đủ TBDH-TViệt                            
Lớp có đủ TBDH-Toán                            
Ban đại diện cha, mẹ HS lớp