3. Thông tin về cơ sở vật chất  
Diện tích đất Số lượng (m2)    
Tổng diện tích khuôn viên đất 3267  
Trong đó: Diện tích đất được cấp 3267  
                Diện tích đất đi thuê (mượn)    
                Diện tích đất sân chơi, bãi tập 1400  
Phòng Trên cấp 4 Cấp 4 Dưới cấp 4 Mượn       Trên cấp 4 Cấp 4 Dưới cấp 4 Mượn
Số lượng Diện tích
(m2)
Số lượng Diện tích
(m2)
Số lượng Diện tích
(m2)
Số lượng Diện tích
(m2)
     
- Phòng học văn hoá 6 288 11 704              
Trong đó:
+ Số p
hòng học đủ DTích và BGhế phù hợp tổ chức học nhóm
5 240 7 448                      
+ Số phòng  học đủ diện tích cho việc bố trí các nhóm học tập                      
+ Số phòng  học có đủ bàn ghế phù hợp cho việc tổ chức học nhóm                       
- Phòng học tin học                      
- Phòng học ngoại ngữ 1 48                  
- Phòng giáo dục thể chất (đa năng)                      
- Hội trường                      
- Phòng giáo dục nghệ thuật                      
- Phòng giáo dục mỹ thuật 1 64                  
- Phòng giáo dục âm nhạc 1 64                  
- Phòng Thư viện 1 64                  
- Phòng thiết bị giáo dục 1 64                  
- Phòng truyền thống và hoạt động Đội 1 64                  
- Phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật                      
- Phòng y tế học đường                      
- Phòng hiệu trưởng                      
- Phòng phó hiệu trưởng                      
- Phòng giáo viên                      
- Phòng họp giáo viên (hội đồng)                      
- Văn phòng                       
- Phòng thường trực  - Bảo vệ                      
- Nhà công vụ giáo viên                      
- Phòng kho lưu trữ                      
- Phòng khác                      
- Nhà bếp                      
- Phòng ăn (HS)                      
- Phòng nghỉ (HS)                      
Nhà vệ sinh Dùng cho GV Nam Dùng cho GV nữ Dùng cho HS nam Dùng cho HS nữ      
Số lượng Diện tích
(m2)
Số lượng Diện tích
(m2)
Số lượng Diện tích
(m2)
Số lượng Diện tích
(m2)
     
Đạt chuẩn vệ sinh (*) 1 4 1 4 1 24 1 24      
Chưa đạt chuẩn vệ sinh                      
Không có              
               
(*) Nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ, nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu thấm dội nước, nhà tiêu tự hoại