PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LĂK DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG 
TRƯỜNG: THCS NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC 2014-2015
(Thời gian thi: 28/12/2014)
STT Họ và tên Số ID Ngày
 sinh
Lớp Giới
 tính
Dân
 tộc
Trường Phường
(xã)
Điểm
cấp trường
Thời gian làm bài Số lần làm bài thi Xếp giải Ghi
chú
1 NGUYỄN NGỌC TRANG ĐÀI 1214238171 08/09/2003 6C Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi Liên Sơn 1720 29'37'' 1 Nhất  
2 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG THẢO 1215018928 10/06/2001 8C Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi Liên Sơn 1530 30'00'' 1 Nhì  
3 TRẦN THỊ  HỒNG 1214987125 06/04/2001 8C Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi Liên Sơn 1490 30'00'' 1 Ba  
4 PHẠM TRỌNG TẤN PHƯỚC 1210106564 08/04/2001 8C Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi Liên Sơn 1420 30'00'' 1 Khuyến khích  
5 PHẠM THỊ THẢO 1214298819 28/09/2003 6C Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi Liên Sơn 1360 30'00'' 1 Khuyến khích  
6 PHAN TRUNG QUÂN 1215019025 12/01/2001 8C Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi Liên Sơn 1200 30'00'' 1 Khuyến khích  
7 HOÀNG THỊ THÚY 1212839503 14/06/2001 8C Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi Liên Sơn 1150 30'00'' 1 Khuyến khích  
                             
- Tổng số dự thi: 07 thí sinh GIÁM THỊ  GIÁM SÁT            Liên Sơn, ngày 28 tháng 12 năm 2014
- Tổng số vắng: 0 thí sinh HIỆU TRƯỞNG
PHẠM THẾ HỆ