Phiên bản 4.0.1 - T 9-2014 PropertyId Giatri
HỒ SƠ TRƯỜNG THCS GIỮA NĂM 50 Loại trường 6
Tên trường 4 Loại hình 1
THCS NGUYỄN TRÃI Vùng đặc biệt khó khăn FALSE
Dạy học 2 buổi ngày FALSE
Mã đơn vị: 66656502 Năm học: 2014-2015 Trường quốc tế FALSE
Đạt mức chất lượng tối thiểu FALSE
1. Thông tin định dạng trường 12 Có HS khuyết tật TRUE
Có HS bán trú FALSE
Tỉnh/thành phố: Đăk Lăk Tên hiệu trưởng: Phạm Thế Hệ 13 Có chi bộ Đảng TRUE
Huyện/quận: Lăk Điện thoại: 0500.3586.505 Có HS hệ khác FALSE
Xã/phường: Liên Sơn Fax:   Không
Địa chỉ trường: Thôn Hợp Thành-thị trấn Liên Sơn-huyện Lak-tỉnh Đăk Lăk Email: thcsnguyentrailak@gmail.com Mức độ 1 1
  Web: http://thcs-nguyentrai-daklak.violet.vn Mức độ 2 2
Mã trực thuộc*:   Số điểm trường phụ   Đạt chuẩn QG TRUE
* Là mã của trường quản lý cơ sở giáo dục này 2000-2001
  Các trường THCS do Phòng GD quản trực tiếp lấy mã của Phòng GD, không nhập mã trực thuộc này 2001-2002
Loại trường  Dân tộc bán trú Dân tộc nội trú Khuyết tật Năng khiếu nghệ thuật Năng khiếu TDTT Trường bình thường
Loại hình Công lập Bán công Dân lập Tư thục
 Trường đạt chuẩn quốc gia ? Có chi bộ Đảng ? Trường quốc tế ? Thuộc vùng đặc biệt khó khăn ? Đạt mức chất lượng tối thiểu Có học sinh khuyết tật ? (*) Có học sinh bán trú ? (**) Dạy học 2 buổi/ngày ? Có học sinh nội trú ? (**)
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
Liên Sơn, ngày 04 tháng 01 năm 2015 2011-2012
Họ tên người báo cáo Thủ trưởng đơn vị 2012-2013
Nguyễn Đình Hưng (Ký tên, đóng dấu) 2013-2014
2014-2015
2015-2016
Phạm Thế Hệ
(*) Dành cho trường không phải trường khuyết tật Có HS nội trú FALSE
(**) Dành cho trường không phải trường bán trú, nội trú