2. Thông tin về lớp học
  Loại lớp Tổng số   Chia ra
    Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
        6 7 8 9
112 Tổng số 16   4 4 4 4          
        6 7 8 9
113 Trong TS: - Tin học 16 4[1] 4 4 4 4          
114  - Tiếng dân tộc   22                  
115  - Tiếng Anh 16 6 4 4 4 4          
116  - Tiếng Pháp    7                  
117  - Tiếng Trung   8                  
118  - Tiếng Nga   5                  
119  - Ngoại ngữ khác   20                  
384  - Có HS học nghề phổ thông 4 24     4            

[1]

ma_mhoc
Common.MON_HOC