3. Thông tin về học sinh
 
  Học sinh Tổng số   Chia ra
    Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
        6 7 8 9
8 Tổng số học sinh 600 tshs_dmlop 169 133 143 155          
11 Trong TS: + Nữ 313   82 60 80 91          
12  + Dân tộc 106   41 16 23 26          
13  + Nữ dân tộc 55   19 4 15 17          
143  - Số Đoàn viên   so_doanvien                  
142  - Số Đội viên 600 so_doivien 169 133 143 155          
842  - Số học sinh học Tin học 600 so_hoctinhoc 169 133 143 155          
17  - Số học sinh học tiếng dân tộc   so_hoctiengdt                  
16  - Số học sinh học nghề phổ thông 143 so_hocnghept     143            
149  - Số học sinh chuyển đi 3 so_chuyendi     2 1          
150  - Số học sinh chuyển đến 4 so_chuyenden 3 1              
14  - Số học sinh khuyết tật học hoà nhập 2 so_khuyettat 1   1            
158  - Số học sinh bỏ học học kỳ I 1 so_bohoc     1            
159 Trong TS: + Nữ                      
160  + Dân tộc 1       1            
161  + Nữ dân tộc                      
162  + Học sinh khuyết tật   so_ktbohoc                  
168 Nguyên nhân bỏ học 1       1            
        6 7 8 9
169 Trong TS: + Hoàn cảnh gia đình khó khăn   1                  
170  + Học lực yếu kém 1 2     1            
171  + Xa trường, đi lại khó khăn   3                  
172  + Thiên tai, dịch bệnh   4                  
173  + Do kỳ thị   6                  
174  + Nguyên nhân khác   5                  
  Số học sinh học ngoại ngữ                      
        6 7 8 9
18 Trong TS: - Tiếng Anh 600 6[1] 169 133 143 155          
139  - Tiếng Pháp    7                  
140  - Tiếng Trung   8                  
141  - Tiếng Nga   5                  
19  - Ngoại ngữ khác   20                  
30 Số học sinh theo độ tuổi 600   169 133 143 155          
        6 7 8 9
38 Chia ra: - Dưới 11 tuổi   10[2]                  
39  - 11 tuổi   11                  
40  - 12 tuổi 158 12 158                
41  - 13 tuổi 133 13 9 124              
42  - 14 tuổi 135 14 1 5 129            
43  - Trên 14 tuổi 174 15 1 4 14 155          
49 Số học sinh nữ theo độ tuổi 313   82 60 80 91          
        6 7 8 9
57 Chia ra: - Dưới 11 tuổi   10[3]                  
58  - 11 tuổi   11                  
59  - 12 tuổi 76 12 76                
60  - 13 tuổi 64 13 5 59              
61  - 14 tuổi 76 14   1 75            
62  - Trên 14 tuổi 97 15 1   5 91          
68 Số học sinh dân tộc theo độ tuổi 106   41 16 23 26          
        6 7 8 9
76 Chia ra: - Dưới 11 tuổi   10[4]                  
77  - 11 tuổi   11                  
78  - 12 tuổi 28 12 28                
79  - 13 tuổi 23 13 12 11              
80  - 14 tuổi 21 14   3 18            
81  - Trên 14 tuổi 34 15 1 2 5 26          
         
  Học sinh chia theo vùng (*) Tổng số   Chia ra
    Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
204 Tổng số học sinh 600   169 133 143 155          
        6 7 8 9
205 Chia ra: - Đô thị   1                  
206  - Đồng bằng   2                  
207  - Miền núi - vùng sâu   3                  
208  - Vùng cao - hải đảo 600 4 169 133 143 155          
  (*) Theo vùng phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg

[1]
ma_mhoc
Common.MON_HOC
               
[2]
Haihx:
ma_dotuoihs
EMIS.DOTUOI_HS
[3]
Haihx:
ma_dotuoihs
EMIS.DOTUOI_HS
[4]
Haihx:
ma_dotuoihs
EMIS.DOTUOI_HS