3. Thông tin về học sinh (tiếp theo)
  Dân tộc Tổng số Nữ   Chia ra
    Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
    TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ
625 Tổng số 106 55   41 19 16 4 23 15 26 17                    
          6 6 7 7 8 8 9 9                    
626 Chia ra: Tày 11 6 1 6 2 1       4 4                    
627 Thái 3 3 2 1 1     1 1 1 1                    
628 Hoa (Hán)     3                                    
629 Khơ - me     4                                    
630 Mường 9 5 5 3 2 3 1     3 2                    
631 Nùng 1   6 1                                  
632 Hmông (Mèo)     7                                    
633 Dao     8                                    
634 Gia- rai     9                                    
635 Ngái     10                                    
636 Ê - đê     11                                    
637 Ra - na     12                                    
638 Xơ đăng     13                                    
639 Sán chay (Cao Lan-Sán Chỉ)     14                                    
640 Cơ-  ho     15                                    
641 Chăm (Chàm)     16                                    
642 Sán Dìu     17                                    
643 Hrê     18                                    
644 Mnông 82 41 19 30 14 12 3 22 14 18 10                    
645 Ra-Glai     20                                    
646 Xtiêng     21                                    
647 Bru – Vân kiều     22                                    
648 Thổ (4)     23                                    
649 Giáy     24                                    
650 Cơ- tu     25                                    
651 Gié-Triêng     26                                    
652 Mạ     27                                    
653 Khơ mú     28                                    
654 Co     29                                    
655 Ta - ôi     30                                    
656 Chơ -ro     31                                    
657 Kháng     32                                    
658 Xinh mun     33                                    
659 Hà Nhí     34                                    
660 Chu ru     35                                    
661 Lào     36                                    
662 La Chí     37                                    
663 La Ha     38                                    
664 Phù Lá     39                                    
665 La Hủ     40                                    
666 Lự     41                                    
667 Lô Lô     42                                    
668 Chứt     43                                    
669 Mảng     44                                    
670 Pà Thẻn     45                                    
671 Cơ Lao     46                                    
672 Cống     47                                    
673 Bố Y     48                                    
674 Si La     49                                    
675 Pu Péo     50                                    
676 Brâu     51                                    
677 Ơ Đu     52                                    
678 Rơ-măm     53