4. Thông tin về nhân sự
  Nhân sự Tổng số Trong đó nữ   Chia theo chế độ lao động       Trong tổng số
    Biên chế Hợp đồng Thỉnh giảng       Dân tộc Nữ dân tộc
    Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ      
  Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên 40 27   36 24 4 3              
1001 * Số Đảng viên 25 17 ma_loainsu[1] 24 16 1 1     ma_loainsu[2]                            
1002 Chia ra: - Đảng viên là giáo viên 22 15 1 21 14 1 1     1 22 15                        
1003  - Đảng viên là cán bộ quản lý 1   2 1           2 1                          
1004  - Đảng viên là nhân viên 2 2 3 2 2         3 2 2                        
  4.1. Giáo viên                            
1006 Số giáo viên chia theo chuẩn đào tạo 32 22 ma_tdchuan[3] 29 19 3 3     ma_tdchuan[4]                            
1007 Chia ra: - Trên chuẩn 30 20 1 28 18 2 2     1 30 20                        
1008  - Đạt chuẩn 2 2 2 1 1 1 1     2 2 2                        
1009  - Chưa đạt chuẩn     3             3                            
1010  Tham gia bồi dưỡng thường xuyên     4             4                            
1034 Số giáo viên theo môn dạy 32 22 ma_mhoc[5] 29 19 3 3     ma_mhoc[6]                            
1355 Chia ra: - Thể dục 2 1 1 1   1 1     1 2 1                        
1356  - Âm nhạc 2 1 2 2 1         2 2 1                        
1035  - Mỹ thuật 1   3 1           3 1                          
1036  - Tin học 2 2 4 1 1 1 1     4 2 2                        
1037  - Tiếng dân tộc     22             22                            
1038  - Tiếng Anh 3 2 6 3 2         6 3 2                        
1039  - Tiếng Pháp      7             7                            
1040  - Tiếng Trung     8             8                            
1041  - Tiếng Nga     5             5                            
1042  - Ngoại ngữ khác     20             20                            
1043  - Ngữ Văn  6 4 9 6 4         9 6 4                        
1044  - Lịch sử 2 2 10 2 2         10 2 2                        
1045  - Địa lý 2 2 11 2 2         11 2 2                        
1046  - Toán học 5 3 12 5 3         12 5 3                        
1047  - Vật lý 2 1 13 1   1 1     13 2 1                        
1048  - Hóa học 2 2 14 2 2         14 2 2                        
1049  - Sinh học 2 1 15 2 1         15 2 1                        
1050  - GD công dân 1 1 16 1 1         16 1 1                        
1052  - Kỹ thuật CN     17             17                            
1053  - Kỹ thuật NN     18             18                            
1054  - Công nghệ     23             23                            
1055  - Môn học khác     19             19                            
1011 Số GV chia theo trình độ đào tạo 32 22 ma_tddaotao[7] 29 19 3 3     ma_tddaotao[8]                            
1012 Chia ra: - Cấp tốc     1             1                            
1013  - Sơ cấp     2             2                            
1014  - Trung cấp     3             3                            
1015  - Cao đẳng 2 2 4 1 1 1 1     4 2 2                        
1016  - Đại học 30 20 5 28 18 2 2     5 30 20                        
1017  - Thạc sĩ     6             6                            
1018  - Tiến sĩ     7             7                            
1019  - TS khoa học     8             8                            
1020  - Khác     9             9                            
1022 Số giáo viên chia theo nhóm tuổi 32 22 ma_dotuoi[9] 29 19 3 3     ma_dotuoi[10]                            
1023 Chia ra: - Dưới 31 7 6 1 4 3 3 3     1 7 6                        
1024  - Từ 31- 35 9 5 2 9 5         2 9 5                        
1025  - Từ 36- 40 11 7 3 11 7         3 11 7                        
1027  - Từ 41- 45 1   4 1           4 1                          
1028  - Từ 46- 50 1 1 5 1 1         5 1 1                        
1030  - Từ 51- 55 3 3 6 3 3         6 3 3                        
1031  - Từ 56- 60     7             7                            
1033  - Trên 60     8             8                            
1466 4.2 Số giáo viên chuyên trách đoàn, đội 1     1             1                          
  4.3 Cán bộ quản lý                            
1127 Tổng số 1   ma_loai_cbql[11] 1           ma_loai_cbql[12]                            
1128 Chia ra: - Hiệu trưởng 1   1 1           1 1                          
1129  - Phó hiệu trưởng     2             2                            
1152 Số CBQL được đào tạo quản lý, chính trị     -99[13]             -99[14]                            
1153 Trong TS: - Quản lý nhà nước     1             1                            
1154  - Quản lý giáo dục 1   2 1           2 1                          
1155  - Chính trị cao cấp/cử nhân     3             3                            
1156  - Chính trị trung cấp 1   4 1           4 1                          
1157  - Chính trị sơ cấp     5             5                            
1130 Trình độ đào tạo Hiệu trưởng 1   ma_tddaotao[15] 1           1[16] 1                          
1131 Chia ra: - Cấp tốc     1             1                            
1132  - Sơ cấp     2             2                            
1133  - Trung cấp     3             3                            
1134  - Cao đẳng     4             4                            
1135  - Đại học 1   5 1           5 1                          
1136  - Thạc sĩ     6             6                            
1137  - Tiến sĩ     7             7                            
1138  - TS khoa học     8             8                            
1139  - Khác     9             9                            
1141 Trình độ đào tạo Phó Hiệu trưởng     ma_tddaotao[17]             2[18]                            
1142 Chia ra: - Cấp tốc     1             1                            
1143  - Sơ cấp     2             2                            
1144  - Trung cấp     3             3                            
1145  - Cao đẳng     4             4                            
1146  - Đại học     5             5                            
1147  - Thạc sĩ     6             6                            
1148  - Tiến sĩ     7             7                            
1149  - TS khoa học     8             8                            
1150  - Khác     9             9                            
  4.4 Nhân viên
1092 Tổng số 6 5 ma_loainv[19] 5 5 1       ma_loainv[20]                            
1093 Chia ra: - Văn phòng (*) 2 2 1 2 2         1 2 2                        
1094 Trong đó: + Nhân viên kế toán 1 1 2 1 1         2 1 1                        
1095  + Nhân viên y tế 1 1 3 1 1         3 1 1                        
1096  - Thư viện 1 1 4 1 1         4 1 1                        
1097  - Thiết bị 1 1 5 1 1         5 1 1                        
1099  - Bảo vệ 1   7     1       7 1                          
1100  - Nhân viên khác 1 1 8 1 1         8 1 1                        
  (*) Bao gồm văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế

[1]
thunm:
ma_loainsu
Common.Loai_nhansu
[2]
thunm:
ma_loainsu
Common.Loai_nhansu
[3]
thunm:
ma_tdchuan
common.trinhdo_chuan
[4]
thunm:
ma_tdchuan
common.trinhdo_chuan
[5]
thunm:
ma_mhoc
common.mon_hoc
[6]
thunm:
ma_mhoc
common.mon_hoc
[7]
thunm:
ma_tddaotao
common.td_daotao
[8]
thunm:
ma_tddaotao
common.td_daotao
[9]
thunm:
ma_dotuoi
common.dotuoi_gv
[10]
thunm:
ma_dotuoi
common.dotuoi_gv
[11]
thunm:
MA_LOAI_CBQL
COMMON.LOAI_CBQL
[12]
thunm:
MA_LOAI_CBQL
COMMON.LOAI_CBQL
[13]
thunm:
MA_TDQUANLY
EMIS.TD_QUANLY
[14]
thunm:
MA_TDQUANLY
EMIS.TD_QUANLY
[15]
thunm:
ma_tddaotao
common.td_daotao
[16]
thunm:
ma_tddaotao
common.td_daotao
[17]
thunm:
ma_tddaotao
common.td_daotao
[18]
thunm:
ma_tddaotao
common.td_daotao
[19]
thunm:
MA_LOAINV
COMMON.LOAI_NHANVIEN
[20]
thunm:
MA_LOAINV
COMMON.LOAI_NHANVIEN