5. Thông tin về cơ sở vật chất
  Khối phòng học   Số lượng   Chia ra
      Kiên cố     Bán k.cố Tạm
      Tổng số Làm mới     Tổng số Làm mới
2007 Số phòng học theo chức năng   23 23 23                        
    ma_loaiphong[1] 3 1,-99 1,-99 1,1   2,-99 2,-99 2,1 3,-99            
2011 Chia ra: - Phòng học văn hoá 1 16 16 16                        
2012  - Phòng học bộ môn 2 6 6 6                        
2013 Tr.đó: + Phòng bộ môn Vật lý 4 1 1 1                        
2014  + Phòng bộ môn Hoá học 5 1 1 1                        
2015  + Phòng bộ môn Sinh vật 6 1 1 1                        
2016  + Phòng bộ môn Tin học 7 2 2 2                        
2017  + Phòng bộ môn Ngoại ngữ 8                              
2018  + Phòng công nghệ 9                              
2019  + Phòng âm nhạc 10 1 1 1                        
2021  - Phòng khác 3 1 1 1                        
 
  Số chỗ ngồi   Số lượng Trong đó
    Làm mới Cải tạo
2023 Số chỗ ngồi trong phòng học văn hoá   600          
 
  Cơ sở vật chất khác         Số lượng
2060 Số phòng học nhờ     sp_hocnho    
2061 Số phòng học 3 ca     so_ph3ca    
2067 Diện tích một số loại phòng (m2)         1557
2069 Chia ra:  - Phòng học văn hoá   4[3] 1[4]   896  
2070  - Phòng học bộ môn   4 2   228  
2071 Tr.đó: + Phòng bộ môn Vật lý   4 3   56  
2072  + Phòng bộ môn Hoá học   4 4   56  
2073  + Phòng bộ môn Sinh vật   4 5   56  
2074  + Phòng bộ môn Tin học   4 6   120  
2075  + Phòng bộ môn Ngoại ngữ   4 7      
2076  - Thư viện   4 8   64
2080  - Nhà tập đa năng (Phòng giáo dục thể chất)   4 9   369
2081  - Phòng khác (Phục vụ học tập)   4 10    

[1]
thangnh:
ma_loaiphong
Emis.Loai_Phong
[2]
thangnh:
ma_capxd
Emis.cap_xd
[3]
thangnh:
ma_caphoc
Cap_hoc
[4]
thangnh:
ma
Emis.dientich_phong