6. Đánh giá học sinh
 
  Đánh giá học sinh Tổng số   Chia ra
    Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
340 Số học sinh chia theo hạnh kiểm 600   169 133 143 155          
        6 7 8 9          
341 Chia ra: - Tốt 344 1[1] 84 80 84 96          
342 Trong TS: + Nữ 231   51 50 65 65          
343  + Dân tộc 39   20 3 5 11          
344  + Nữ dân tộc 23   10 1 4 8          
345  - Khá 207 2 65 40 51 51          
346 Trong TS: + Nữ 72   26 8 14 24          
347  + Dân tộc 54   16 10 16 12          
348  + Nữ dân tộc 32   9 3 11 9          
349  - Trung bình 46 3 17 13 8 8          
350 Trong TS: + Nữ 10   5 2 1 2          
351  + Dân tộc 12   4 3 2 3          
352  + Nữ dân tộc                      
353  - Yếu 3 4 3                
354 Trong TS: + Nữ                      
355  + Dân tộc 1   1                
356  + Nữ dân tộc                      
357 Số học sinh chia theo học lực 600   169 133 143 155          
        6 7 8 9          
358 Chia ra:  - Giỏi 107 1[2] 34 31 18 24          
359 Trong TS: + Nữ 81   23 22 18 18          
360  + Dân tộc                      
361  + Nữ dân tộc                      
362  - Khá 199 2 54 45 52 48          
363 Trong TS: + Nữ 123   31 26 35 31          
364  + Dân tộc 17   10 2 2 3          
365  + Nữ dân tộc 11   7 1 2 1          
366  - Trung bình 185 3 39 29 56 61          
367 Trong TS: + Nữ 77   14 6 22 35          
368  + Dân tộc 49   15 2 14 18          
369  + Nữ dân tộc 35   10 1 9 15          
370  - Yếu 100 4 33 28 17 22          
371 Trong TS: + Nữ 31   13 6 5 7          
372  + Dân tộc 39   15 12 7 5          
373  + Nữ dân tộc 9   2 2 4 1          
374  - Kém 9 5 9                
375 Trong TS: + Nữ 1   1                
376  + Dân tộc 1   1                
377  + Nữ dân tộc                      
 
 
 

[1]
thangnh:
ma_dgia_hk
EMIS.DANHGIA_HK
[2]
thangnh:
ma_dgia_hl
EMIS.DANHGIA_HL