7. Đánh giá môn học 
 
  Môn học Tổng cộng       Chia ra        
        Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9      
            6 7 8 9      
214 Toán học 600 1[1]     169 133 143 155          
215 Chia ra: - Giỏi 140 1 1[2] 1 59 35 20 26          
216  - Khá 134 1 2 1 35 23 43 33          
217  - Trung bình 189 1 3 1 32 39 57 61          
218  - Yếu 100 1 4 1 21 24 21 34          
219  - Kém 37 1 5 1 22 12 2 1          
277 Vật lý 600 2     169 133 143 155          
278 Chia ra: - Giỏi 229 2 1 1 58 69 42 60          
279  - Khá 184 2 2 1 44 38 43 59          
280  - Trung bình 129 2 3 1 42 23 39 25          
281  - Yếu 41 2 4 1 12 3 15 11          
282  - Kém 17 2 5 1 13   4            
283 Hoá học 298 3         143 155          
284 Chia ra: - Giỏi 61 3 1 1 x x 28 33          
285  - Khá 76 3 2 1 x x 37 39          
286  - Trung bình 100 3 3 1 x x 45 55          
287  - Yếu 54 3 4 1 x x 26 28          
288  - Kém 7 3 5 1 x x 7            
289 Sinh học 600 4     169 133 143 155          
290 Chia ra: - Giỏi 164 4 1 1 44 44 39 37          
291  - Khá 205 4 2 1 53 47 53 52          
292  - Trung bình 152 4 3 1 36 27 36 53          
293  - Yếu 66 4 4 1 30 13 12 11          
294  - Kém 13 4 5 1 6 2 3 2          
295 Ngữ văn 600 6     169 133 143 155          
296 Chia ra: - Giỏi 72 6 1 1 17 21 19 15          
297  - Khá 219 6 2 1 61 53 61 44          
298  - Trung bình 198 6 3 1 51 33 49 65          
299  - Yếu 97 6 4 1 32 25 13 27          
300  - Kém 14 6 5 1 8 1 1 4          
301 Lịch sử 600 7     169 133 143 155          
302 Chia ra: - Giỏi 116 7 1 1 38 37 18 23          
303  - Khá 226 7 2 1 50 50 66 60          
304  - Trung bình 160 7 3 1 45 24 51 40          
305  - Yếu 85 7 4 1 28 19 8 30          
306  - Kém 13 7 5 1 8 3   2          
307 Địa lý 600 8     169 133 143 155          
308 Chia ra: - Giỏi 105 8 1 1 20 28 27 30          
309  - Khá 217 8 2 1 54 55 51 57          
310  - Trung bình 165 8 3 1 45 29 40 51          
311  - Yếu 94 8 4 1 33 19 25 17          
312  - Kém 19 8 5 1 17 2              
259 Ngoại ngữ 600 9     169 133 143 155          
260 Chia ra: - Giỏi 160 9 1 1 65 33 24 38          
261  - Khá 146 9 2 1 39 32 44 31          
262  - Trung bình 200 9 3 1 31 54 54 61          
263  - Yếu 84 9 4 1 27 12 20 25          
264  - Kém 10 9 5 1 7 2 1            
313 Giáo dục công dân 600 12     169 133 143 155          
314 Chia ra: - Giỏi 169 12 1 1 46 41 30 52          
315  - Khá 215 12 2 1 50 45 71 49          
316  - Trung bình 153 12 3 1 42 26 38 47          
317  - Yếu 53 12 4 1 24 18 4 7          
318  - Kém 10 12 5 1 7 3              
319 Công nghệ 600 5     169 133 143 155          
320 Chia ra: - Giỏi 252 5 1 1 42 47 46 117          
321  - Khá 230 5 2 1 85 47 62 36          
322  - Trung bình 100 5 3 1 37 30 31 2          
323  - Yếu 18 5 4 1 5 9 4            
324  - Kém   5 5 1                  
325 Thể dục 600 14     169 133 143 155          
326 Chia ra: - Đạt yêu cầu 598 14 1 2 169 131 143 155          
327  - Chưa đạt yêu cầu 2 14 2 2   2              
   - Trung bình   14 3 2                  
   - Yếu   14 4 2                  
   - Kém   14 5 2                  
328 Âm nhạc 445 11     169 133 143            
329 Chia ra: - Đạt yêu cầu 436 11 1 2 161 133 142            
330  - Chưa đạt yêu cầu 9 11 2 2 8   1            
   - Trung bình   11 3 2                  
   - Yếu   11 4 2                  
   - Kém   11 5 2                  
331 Mỹ thuật 600 10     169 133 143 155          
332 Chia ra: - Đạt yêu cầu 600 10 1 2 169 133 143 155          
333  - Chưa đạt yêu cầu   10 2 2                  
   - Trung bình   10 3 2                  
   - Yếu   10 4 2                  
   - Kém   10 5 2                  
271 Tin học 600 13     169 133 143 155          
272 Chia ra: - Giỏi 89 13 1 1 21 33 20 15          
273  - Khá 177 13 2 1 60 40 30 47          
274  - Trung bình 245 13 3 1 47 43 78 77          
275  - Yếu 87 13 4 1 39 17 15 16          
276  - Kém 2 13 5 1 2                
265 Tiếng dân tộc   15                      
266 Chia ra: - Giỏi   15 1 1                  
267  - Khá   15 2 1                  
268  - Trung bình   15 3 1                  
269  - Yếu   15 4 1                  
270  - Kém   15 5 1                  

[1]
thangnh:
ma_monhoc
DM_MONHOC_DG
[2]
thangnh:
ma_danh_gia
DM_DANHGIA
(ma_loai_dg = 1)