TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐIỂM HỌC KÌ I Năm học: 2015-2016   TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐIỂM HỌC KÌ II+CN Năm học: 2015-2016 Ra trang bìa
MÔN: Công Nghệ Lớp: 7/1 MÔN: Công Nghệ Lớp: 7/1
GV: Dương Thị Tuyết Sĩ số: 37 Nữ:  21 GV: Dương Thị Tuyết Sĩ số: 37 Nữ:  21  
TT HỌ     TÊN DT Nữ     ĐIỂM HỆ SỐ 1               ĐIỂM HỆ SỐ 2         THI ĐTB ĐTBDT ĐTB Nữ TT HỌ     TÊN DT Nữ     ĐIỂM HỆ SỐ 1               ĐIỂM HỆ SỐ 2         THI ĐTB ĐTB
             MIỆNG       15 PHÚT                 HKI                  MIỆNG       15 PHÚT                 HKII CN DTHKII Nữ HKII DTCN Nữ CN
1 Trần Đình Bảo     6   8 6       5.0           4.5 5.4 1 Trần Đình Bảo     7   8 3       5.0           5.0 5.4 5.4
2 Siu    H' Biơng x x 8   8 6       6.5           5.0 6.3 6.3 6.3 2 Siu    H' Biơng x x 5   8 5       8.0           6.5 6.7 6.6 6.7 6.7 6.6 6.6
3 Nay H’ Drĭt x x 6   8 6       5.0           5.0 5.6 5.6 5.6 3 Nay H’ Drĭt x x 5   6 5       6.0           7.0 6.1 5.9 6.1 6.1 5.9 5.9
4 Lê Tiến Dũng     8   9 7       8.5           5.0 7.0 4 Lê Tiến Dũng     4   8 7       7.0           6.3 6.5 6.7
5 Phạm Vũ Duy     7   9 7       7.0           7.5 7.4 5 Phạm Vũ Duy     4   6 3       3.5           8.0 5.5 6.1
6 Trịnh Thị Mỹ Duyên   x 9   9 8       9.0           8.5 8.7 8.7 6 Trịnh Thị Mỹ Duyên   x 7   8 8       8.5           9.5 8.6 8.6 8.6 8.6
7 Hoàng Trọng Đoàn     8   9 8       6.0           5.0 6.5 7 Hoàng Trọng Đoàn     4   6 5       6.0           5.0 5.3 5.7
8 Vũ Thị Gấm   x 7   9 6       7.0           6.5 6.9 6.9 8 Vũ Thị Gấm   x 7   5 7       8.5           7.0 7.1 7.0 7.1 7.0
9 Nguyễn Quang   Huy     6   8 5       5.0           3.5 4.9 9 Nguyễn Quang   Huy                                    
10 Trịnh Thị Thanh  Huyền   x 9   9 8       8.5           9.5 8.9 8.9 10 Trịnh Thị Thanh  Huyền   x 9   9 9       9.5           9.5 9.3 9.2 9.3 9.2
11 Ksor    H' Kiêm x x 6   8 7       7.0           8.0 7.4 7.4 7.4 11 Ksor    H' Kiêm x x 4   8 7       8.5           6.5 6.9 7.1 6.9 6.9 7.1 7.1
12 Ksor     H' Liêu x x 9   9 7       9.0           8.5 8.6 8.6 8.6 12 Ksor     H' Liêu x x 8   7 6       8.0           7.5 7.4 7.8 7.4 7.4 7.8 7.8
13 Nguyễn Hoàng Ngọc Linh   x 9   9 8       8.5           8.5 8.6 8.6 13 Nguyễn Hoàng Ngọc Linh   x 9   8 8       9.0           9.5 8.9 8.8 8.9 8.8
14 Chu Thị  Loan   x 6   9 6       7.5           7.5 7.3 7.3 14 Chu Thị  Loan   x 5   5 3       4.5           5.0 4.6 5.5 4.6 5.5
15 Đặng Vũ  Luân     9   9 7       9.0           7.0 8.0 15 Đặng Vũ  Luân     8   8 9       7.5           6.0 7.3 7.5
16 Đỗ Thi Mai  Luyện   x 9 9 9 9       9.5           10.0 9.4 9.4 16 Đỗ Thi Mai  Luyện   x 10   8 9       9.5           9.5 9.3 9.3 9.3 9.3
17 Rcom H’ My x x 6   9 6       8.0           7.0 7.3 7.3 7.3 17 Rcom H’ My x x 5   7 8       5.0           2.5 4.7 5.6 4.7 4.7 5.6 5.6
18 Nguyễn Thị Thu  Ngân   x 8   9 8       9.5           8.5 8.7 8.7 18 Nguyễn Thị Thu  Ngân   x 9   9 9       9.5           9.0 9.1 9.0 9.1 9.0
19 Trần Bảo Ngọc     9   9 8       8.0           7.5 8.1 19 Trần Bảo Ngọc     6   8 7       6.5           5.0 6.1 6.8
20 Hoàng Thị Hồng Nhung   x 9   9 8       9.5           10.0 9.4 9.4 20 Hoàng Thị Hồng Nhung   x 8   8 9       9.5           9.5 9.1 9.2 9.1 9.2
21 Siu  Nin x   6   8 6       5.0           5.0 5.6 5.6 21 Siu  Nin x   4   6 5       5.5           6.5 5.7 5.7 5.7 5.7
22 Rcom Phuih x   6   8 6       5.0           3.5 5.1 5.1 22 Rcom Phuih x   4   5 3       3.0           3.5 3.6 4.1 3.6 4.1
23 Hoàng Minh Phượng   x 9   9 8       8.5           7.5 8.2 8.2 23 Hoàng Minh Phượng   x 9   7 8       8.5           8.5 8.3 8.3 8.3 8.3
24 Rcom Pitơ x   5   7 6       5.0           3.5 4.8 4.8 24 Rcom Pitơ x   1   4 3       5.0           5.5 4.3 4.5 4.3 4.5
25 Đinh Công  Qúy     9   8 6       6.5           5.5 6.6 25 Đinh Công  Qúy     6   4 4       6.0           7.0 5.9 6.1
26 Siu H' Quyết x x 6   8 6       5.0           7.5 6.6 6.6 6.6 26 Siu H' Quyết x x 6   8 6       6.5           5.5 6.2 6.3 6.2 6.2 6.3 6.3
27 Siu H' Ra x x 6   8 6       5.5           4.5 5.6 5.6 5.6 27 Siu H' Ra x x 5   5 4       5.0                
28 Nay  H’ Rơn x x 8   8 6       8.0           8.0 7.8 7.8 7.8 28 Nay  H’ Rơn x x 9   8 9       8.5           6.5 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
29 Siu   Su x   5   7 6       5.0           3.5 4.8 4.8 29 Siu   Su x   5   7 5       5.0           4.5 5.1 5.0 5.1 5.0
30 Trần Thị Phương  Thảo   x 9   9 8       9.0           9.0 8.9 8.9 30 Trần Thị Phương  Thảo   x 9   8 8       9.0           9.0 8.8 8.8 8.8 8.8
31 Siu Thinh x   5   7 6       5.0           4.5 5.2 5.2 31 Siu Thinh x   4   1 3       3.0           3.5 3.1 3.8 3.1 3.8
32 Phạm Thị Lệ Thu   x 5   7 6       5.0           5.5 5.6 5.6 32 Phạm Thị Lệ Thu   x 5   2 3       5.0           3.0 3.6 4.3 3.6 4.3
33 Phạm Thị Thanh  Thùy   x 8   9 8       9.0           9.0 8.8 8.8 33 Phạm Thị Thanh  Thùy   x 9   9 9       9.0           9.5 9.2 9.1 9.2 9.1
34 Nay Trí x   5   7 6       5           3.5 4.8 4.8 34 Nay Trí x   5   7 6       5.0           4.5 5.2 5.1 5.2 5.1
35 Chu Văn  Việt     8   9 7       9           8.0 8.3 35 Chu Văn  Việt     10   9 9       8.5           9.5 9.2 8.9
36 Nguyễn Văn Vinh     5   8 6       5           3.5 4.9 36 Nguyễn Văn Vinh     4   5 4       3.5           4.5 4.2 4.4
37 Siu H' Xa x x 6   8 6       5           6.0 6.0 6.0 6.0 37 Siu H' Xa x x 6   8 6       6.5           6.5 6.6 6.4 6.6 6.6 6.4 6.4
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
Ký xác nhận của
 giáo viên bộ môn
Ký xác nhận của
 giáo viên chủ nhiệm
Ký xác nhận của
 giáo viên bộ môn
Ký xác nhận của
 giáo viên chủ nhiệm