TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU BẢNG TỔNG HỢP  KẾT QUẢ HỌC KỲ I[1]
    Sĩ số/DT/Nữ: 37
15
21   GVCN: Võ Thúy Hằng          
TT        HỌ         TÊN DT Nữ             ĐTB CÁC MÔN HỌC KỲ I                 HỌC KỲ I                      
          TOÁN HÓA SINH VĂN SỬ ĐỊA AV GDCD CN TD NH HỌA TIN ĐTBHK HL HK DH TĐ TBcmXL XLHL DT XLHL Nữ XLHK DT XLHK nữ G K TB Y  
1 Trần Đình Bảo     4.0 5.5   6.0 4.8 6.3 4.3 3.7 7.2 5.4     5.6 5.3 Y K                 Y   THỐNG KÊ HỌC KỲ I
2 Siu    H' Biơng x x 5.0 4.9   6.1 5.1 5.6 5.4 4.6 7.7 6.3     5.4 5.6 Y K   Y Y K K       Y   Ký xác nhận của
 giáo viên chủ nhiệm
TỔNG SỐ HS ĐƯỢC XẾP LOẠI:
3 Nay H’ Drĭt x x 3.7 4.5   3.6 4.8 4.9 4.1 3.6 6.6 5.6     4.9 4.6 Y K   Y Y K K       Y                
4 Lê Tiến Dũng     5.9 6.2   6.3 5.2 7.6 6.7 3.9 7.1 7.0 Đ     5.2 6.1 Tb T   Đ             Tb            XẾP LOẠI   SL TL DT Nữ
5 Phạm Vũ Duy     4.6 6.0   6.2 4.7 6.3 6.2 3.7 6.6 7.4     4.2 5.6 Y K                 Y             GIỎI   2 5.4 0 2
6 Trịnh Thị Mỹ Duyên   x 5.3 6.9   7.7 6.1 8.6 6.5 5.4 7.9 8.7 Đ     6.8 7.0 Tb T   Đ   Tb   T     Tb               KHÁ   6 16.2 0 5
7 Hoàng Trọng Đoàn     7.0 6.9   5.6 6.0 6.0 6.1 5.4 7.3 6.5     6.1 6.3 Y K                 Y      HỌC LỰC         TB   12 32.5 6 9
8 Vũ Thị Gấm   x 4.8 4.6   7.0 5.7 6.3 6.4 3.9 8.6 6.9 Đ     7.0 6.1 Tb T   Đ   Tb   T     Tb               YẾU   17 45.9 9 5
9 Nguyễn Quang   Huy     3.9 3.8   3.1 4.4 5.2 3.1 3.5 6.2 4.9     3.9 4.2 Y K                 Y             kém   0   0 0
10 Trịnh Thị Thanh  Huyền   x 6.2 6.8   8.3 8.0 8.1 8.9 5.4 9.7 8.9 Đ     8.6 7.9 K T HSTT Đ   K   T   K              TB trở lên   20 54.1 6 16
11 Ksor    H' Kiêm x x 3.7 4.4   5.1 5.0 6.1 5.9 4.2 6.9 7.4 Đ     5.4 5.4 Tb T   Đ Tb Tb T T     Tb      
12 Ksor     H' Liêu x x 3.6 4.3   8.2 5.7 8.1 6.7 4.0 7.7 8.6 Đ     5.2 6.2 Tb T   Đ Tb Tb T T     Tb    
13 Nguyễn Hoàng Ngọc Linh   x 7.8 7.2   7.5 8.4 8.0 7.8 7.3 9.2 8.6 Đ     7.3 7.9 K T HSTT Đ   K   T   K      
14 Chu Thị  Loan   x 4.5 5.3   6.1 5.3 6.2 4.8 4.3 6.9 7.3 Đ     5.8 5.7 Tb T   Đ   Tb   T     Tb     Tổng: 37 DT: 15 Nữ: 21
15 Đặng Vũ  Luân     7.2 7.2   6.6 5.2 6.1 7.4 5.0 8.4 8.0 Đ     7.5 6.9 K T HSTT Đ           K                    
16 Đỗ Thi Mai  Luyện   x 9.2 7.3   8.0 7.8 8.9 8.4 5.4 8.8 9.4 Đ     8.1 8.1 K T HSTT Đ   K   T   K              XẾP LOẠI   SL TL DT nữ
17 Rcom H’ My x x 3.7 5.8   5.6 5.5 6.6 5.6 4.2 7.2 7.3 Đ     5.3 5.7 Tb T   Đ Tb Tb T T     Tb               TỐT   20 54.1 6 16
18 Nguyễn Thị Thu  Ngân   x 8.1 6.8   8.2 8.3 8.5 8.8 6.5 8.6 8.7 Đ     7.6 8.0 G T HSG Đ   G   T G             HẠNH         KHÁ   17 45.9 9 5
19 Trần Bảo Ngọc     5.0 5.6   6.7 4.6 5.8 6.3 4.9 6.3 8.1     5.6 5.9 Y K                 Y       KIỂM         TB   0   0 0
20 Hoàng Thị Hồng Nhung   x 7.9 7.4   8.6 7.7 9.1 8.6 5.8 8.9 9.4 Đ     7.8 8.1 K T HSTT Đ   K   T   K       Ký xác nhận
Hiệu Trưởng
          YẾU   0   0 0
21 Siu  Nin x   4.8 4.4   5.6 5.0 6.8 5.4 3.8 6.9 5.6 Đ     4.6 5.3 Tb T   Đ Tb   T       Tb            TB trở lên   37 100.0 15 21
22 Rcom Phuih x   4.0 4.1   2.5 4.1 3.5 3.2 3.6 6.7 5.1     3.4 4.0 Y K   Y   K         Y  
23 Hoàng Minh Phượng   x 4.6 6.2   7.6 5.8 7.1 7.4 4.0 6.6 8.2 Đ     6.4 6.4 Tb T   Đ   Tb   T     Tb     ChrôhPơnan, ngày 23  tháng 03 năm 20….
24 Rcom Pitơ x   3.5 4.0   3.6 3.9 3.8 3.5 3.5 4.4 4.8 Đ     3.7 3.9 Y K   Đ Y   K         Y  
25 Đinh Công  Qúy     3.5 6.2   5.5 4.4 6.0 5.6 3.5 5.1 6.6     3.6 5.0 Y K                 Y   GVCN
26 Siu H' Quyết x x 4.1 4.6   6.3 6.8 5.9 6.3 3.8 8.3 6.6 Đ     6.0 5.9 Tb T   Đ Tb Tb T T     Tb    
27 Siu H' Ra x x 4.5 3.8   3.8 4.4 4.6 3.7 3.9 5.2 5.6 Đ     4.1 4.4 Y K   Đ Y Y K K       Y  
28 Nay  H’ Rơn x x 4.8 4.8   5.5 6.4 6.3 6.3 4.4 7.4 7.8 Đ     5.9 6.0 Tb T   Đ Tb Tb T T     Tb     Võ Thúy Hằng
29 Siu   Su x   3.5 3.4   3.2 4.4 4.0 4.7 3.6 5.6 4.8 Đ     3.7 4.1 Y K   Đ Y   K         Y  
30 Trần Thị Phương  Thảo   x 8.0 7.9   7.7 7.0 8.6 7.1 7.8 8.9 8.9 Đ     6.9 7.9 K T HSTT Đ   K   T   K      
31 Siu Thinh x   3.5 3.3   5.4 4.1 4.2 3.5 3.6 6.5 5.2 Đ     2.2 4.2 Y K   Đ Y   K         Y  
32 Phạm Thị Lệ Thu   x 3.8 3.8   2.8 4.4 3.7 4.0 3.5 3.6 5.6 Đ     4.5 4.0 Y K   Đ   Y   K       Y  
33 Phạm Thị Thanh  Thùy   x 8.3 7.6   8.0 7.7 9.1 8.4 7.5 8.1 8.8 Đ     6.7 8.0 G T HSG Đ   G   T G        
34 Nay Trí x   3.7 3.1   3.9 4.2 4.8 3.8 3.5 4.1 4.8 Đ     3.8 4.0 Y K   Đ Y   K         Y  
35 Chu Văn  Việt     3.7 6.2   7.9 5.7 7.4 6.8 3.7 8.0 8.3 Đ     5.9 6.4 Tb T   Đ             Tb    
36 Nguyễn Văn Vinh     3.5 3.9   3.9 4.4 4.9 3.6 3.5 6.8 4.9 Đ     3.3 4.3 Y K   Đ               Y  
37 Siu H' Xa x x 4.1 4.6   3.0 4.6 5.5 4.3 4.1 6.2 6.0 Đ     3.8 4.6 Y K   Đ Y Y K K       Y  
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
Ký xác nhận của
 giáo viên chủ nhiệm
 

[1]
CLIK VÀO ĐÂY ĐỂ RA TRANG BÌA