Tháng: 8 năm 2015
            Tổng số học sinh của lớp:  37                           Ra trang bìa
Số
TT
Họ và tên Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS ngày nghỉ
Thứ                                               2 3 4 5 6 7 CN 2 TS p k
1 Trần Đình  Bảo                                                               0 0 0
2 Siu H'  Biơng                                                               0 0 0
3 Nay H'  Drit                                                               0 0 0
4 Lê Tiến Dũng                                                               0 0 0
5 Phạm Vũ  Duy                                                               0 0 0
6 Trịnh Thị Mỹ  Duyên                                                               0 0 0
7 Hoàng Trọng  Đoàn                                                               0 0 0
8 Vũ Thị  Gấm                                                               0 0 0
9 Nguyễn Tiến  Hoàng                                                               0 0 0
10 Trịnh Thị Thanh Huyền                                                               0 0 0
11 Siu Khuya                                                               0 0 0
12 Nay H’ Kiêm                                                               0 0 0
13 Ksor H’ Liêu                                                               0 0 0
14 Chu Thị Loan                                                               0 0 0
15 Đặng Vũ Luân                                                               0 0 0
16 Đỗ Thị Mai Luyện                                                               0 0 0
17 Rcom H’ My                                                               0 0 0
18 Đặng Văn Nam                                                               0 0 0
19 Nguyễn Thị Thu Ngân                                                               0 0 0
20 Trần Bảo Ngọc                                                               0 0 0
21 Hoàng Thị Hồng Nhung                                                               0 0 0
22 Siu Nin                                                               0 0 0
23 Rcom  Phuih                                                               0 0 0
24 Hoàng Minh Phượng                                                               0 0 0
25 Rcom PiTơ                                                               0 0 0
26 Đinh Công Quý                                                               0 0 0
27 Siu H’ Quyết                                                               0 0 0
28 Siu H’  Ra                                                               0 0 0
29 Nay H’ Rơn                                                               0 0 0
30 Siu  Su                                                               0 0 0
31 Trần Thị Phương  Thảo                                                                0 0 0
32 Siu Thinh                                                               0 0 0
33 Phạm Thị Thanh  Thùy                                                                0 0 0
34 Nay Trí                                                               0 0 0
35 Nay H’ Uyên                                                               0 0 0
36 Chu Văn  Việt                                                               0 0 0
37 Nguyễn Văn  Vinh                                                               0 0 0
38  Siu H’  Xa                                                               0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
Tổng số:                                                               0 0 0
Tháng: 9 năm 2015
            Tổng số học sinh của lớp:  37                          
Số
TT
Họ và tên Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS ngày nghỉ
Thứ 3 4 5 6 7 cn 2 3 4 5 6 7 cn 2 3 4 5 6 7 cn 2 3 4 5 6 7 cn 2 3 4   TS p k
1 Trần Đình Bảo                                                               0 0 0
2 Siu    H' Biơng                                                               0 0 0
3 Nay H’ Drĭt                                                               0 0 0
4 Lê Tiến Dũng                                                               0 0 0
5 Phạm Vũ Duy                                                               0 0 0
6 Trịnh Thị Mỹ Duyên                                                               0 0 0
7 Hoàng Trọng Đoàn                                                               0 0 0
8 Vũ Thị Gấm                                                               0 0 0
9 Nguyễn Quang   Huy                                                               0 0 0
10 Trịnh Thị Thanh  Huyền                                                               0 0 0
11 Ksor    H' Kiêm                                                               0 0 0
12 Ksor     H' Liêu                                                               0 0 0
13 Nguyễn Hoàng Ngọc Linh                                                               0 0 0
14 Chu Thị  Loan                                                               0 0 0
15 Đặng Vũ  Luân                                                               0 0 0
16 Đỗ Thi Mai  Luyện                                                               0 0 0
17 Rcom H’ My                                                               0 0 0
18 Nguyễn Thị Thu  Ngân                                                               0 0 0
19 Trần Bảo Ngọc                                                               0 0 0
20 Hoàng Thị Hồng Nhung                                                               0 0 0
21 Siu  Nin                                                               0 0 0
22 Rcom Phuih                                                               0 0 0
23 Hoàng Minh Phượng                                                               0 0 0
24 Rcom Pitơ                                                               0 0 0
25 Đinh Công  Qúy                                                               0 0 0
26 Siu H' Quyết                                                               0 0 0
27 Siu H' Ra                                                               0 0 0
28 Nay  H’ Rơn                                                               0 0 0
29 Siu   Su                                                               0 0 0
30 Trần Thị Phương  Thảo                                                               0 0 0
31 Siu Thinh                                                               0 0 0
32 Phạm Thị Lệ Thu                                                               0 0 0
33 Phạm Thị Thanh  Thùy                                                               0 0 0
34 Nay Trí                                                               0 0 0
35 Chu Văn  Việt                                                               0 0 0
36 Nguyễn Văn Vinh                                                               0 0 0
37 Siu H' Xa                                                               0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
Tổng số:                                                               0 0 0
Tháng: 10 năm 2015
          Tổng số học sinh của lớp:  37                          
Số
TT
Họ và tên Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS ngày nghỉ
Thứ 5 6 7 cn 2 3 4 5 6 7 cn 2 3 4 5 6 7 cn 2 3 4 5 6 7 cn 2 3 4 5 6 7 TS p k
1 Trần Đình Bảo                                                               0 0 0
2 Siu    H' Biơng             p                 p                               2 2 0
3 Nay H’ Drĭt                                                               0 0 0
4 Lê Tiến Dũng                                                               0 0 0
5 Phạm Vũ Duy                                                               0 0 0
6 Trịnh Thị Mỹ Duyên                                                               0 0 0
7 Hoàng Trọng Đoàn                                                               0 0 0
8 Vũ Thị Gấm                                                               0 0 0
9 Nguyễn Quang   Huy                                             p                 1 1 0
10 Trịnh Thị Thanh  Huyền                                                               0 0 0
11 Ksor    H' Kiêm                                                               0 0 0
12 Ksor     H' Liêu                                                               0 0 0
13 Nguyễn Hoàng Ngọc Linh                                                               0 0 0
14 Chu Thị  Loan                                                               0 0 0
15 Đặng Vũ  Luân                                                               0 0 0
16 Đỗ Thi Mai  Luyện                                                               0 0 0
17 Rcom H’ My                                                               0 0 0
18 Nguyễn Thị Thu  Ngân                                                               0 0 0
19 Trần Bảo Ngọc                                                               0 0 0
20 Hoàng Thị Hồng Nhung                                                               0 0 0
21 Siu  Nin                                                               0 0 0
22 Rcom Phuih                                                               0 0 0
23 Hoàng Minh Phượng                                                               0 0 0
24 Rcom Pitơ                                                               0 0 0
25 Đinh Công  Qúy                                               p               1 1 0
26 Siu H' Quyết                                                               0 0 0
27 Siu H' Ra                                                               0 0 0
28 Nay  H’ Rơn                                                               0 0 0
29 Siu   Su                                                               0 0 0
30 Trần Thị Phương  Thảo                                                               0 0 0
31 Siu Thinh     k             k                                           2 0 2
32 Phạm Thị Lệ Thu                                                               0 0 0
33 Phạm Thị Thanh  Thùy                                                               0 0 0
34 Nay Trí     p                                                         1 1 0
35 Chu Văn  Việt                                                               0 0 0
36 Nguyễn Văn Vinh                                                               0 0 0
37 Siu H' Xa                                                               0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
Tổng số:                                                               7 5 2
Tháng: 11 năm 2015
          Tổng số học sinh của lớp:  37                          
Số
TT
Họ và tên Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS ngày nghỉ
Thứ cn 2 3 4 5 6 7 cn 2 3 4 5 6 7 cn 2 3 4 5 6 7 cn 2 3 4 5 6 7 cn 2   TS p k
1 Trần Đình Bảo                                                               0 0 0
2 Siu    H' Biơng                           p                                   1 1 0
3 Nay H’ Drĭt         p                                                     1 1 0
4 Lê Tiến Dũng                                                               0 0 0
5 Phạm Vũ Duy                                                               0 0 0
6 Trịnh Thị Mỹ Duyên                                                               0 0 0
7 Hoàng Trọng Đoàn                                         p                     1 1 0
8 Vũ Thị Gấm                                                               0 0 0
9 Nguyễn Quang   Huy                                                               0 0 0
10 Trịnh Thị Thanh  Huyền                                                               0 0 0
11 Ksor    H' Kiêm                                                               0 0 0
12 Ksor     H' Liêu                                                               0 0 0
13 Nguyễn Hoàng Ngọc Linh                                                               0 0 0
14 Chu Thị  Loan                                                               0 0 0
15 Đặng Vũ  Luân                                                               0 0 0
16 Đỗ Thi Mai  Luyện                                                               0 0 0
17 Rcom H’ My                                                               0 0 0
18 Nguyễn Thị Thu  Ngân                                                               0 0 0
19 Trần Bảo Ngọc                                                               0 0 0
20 Hoàng Thị Hồng Nhung                                                               0 0 0
21 Siu  Nin                                                               0 0 0
22 Rcom Phuih                                                               0 0 0
23 Hoàng Minh Phượng                                                               0 0 0
24 Rcom Pitơ                   p                                           1 1 0
25 Đinh Công  Qúy                                                               0 0 0
26 Siu H' Quyết                                                               0 0 0
27 Siu H' Ra                                                               0 0 0
28 Nay  H’ Rơn                                                               0 0 0
29 Siu   Su                                                               0 0 0
30 Trần Thị Phương  Thảo                                 p                             1 1 0
31 Siu Thinh                                                               0 0 0
32 Phạm Thị Lệ Thu                                                               0 0 0
33 Phạm Thị Thanh  Thùy                                                               0 0 0
34 Nay Trí                                                               0 0 0
35 Chu Văn  Việt           p                                                   1 1 0
36 Nguyễn Văn Vinh                                                               0 0 0
37 Siu H' Xa                                                               0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
Tổng số:                                                               6 6 0
Tháng: 12 năm 2015
          Tổng số học sinh của lớp:  37                          
Số
TT
Họ và tên Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS ngày nghỉ
Thứ 3 4 5 6 7 cn 2 3 4 5 6 7 cn 2 3 4 5 6 7 cn 2 3 4 5 6 7 cn 2 3 4 5 TS p k
1 Trần Đình Bảo                                                               0 0 0
2 Siu    H' Biơng                                                               0 0 0
3 Nay H’ Drĭt                                                               0 0 0
4 Lê Tiến Dũng                                                               0 0 0
5 Phạm Vũ Duy                                                               0 0 0
6 Trịnh Thị Mỹ Duyên                                                               0 0 0
7 Hoàng Trọng Đoàn                                                               0 0 0
8 Vũ Thị Gấm                                                               0 0 0
9 Nguyễn Quang   Huy                                                               0 0 0
10 Trịnh Thị Thanh  Huyền                                                               0 0 0
11 Ksor    H' Kiêm                                                               0 0 0
12 Ksor     H' Liêu                                                               0 0 0
13 Nguyễn Hoàng Ngọc Linh                                                               0 0 0
14 Chu Thị  Loan                                                               0 0 0
15 Đặng Vũ  Luân                                                               0 0 0
16 Đỗ Thi Mai  Luyện                                                               0 0 0
17 Rcom H’ My                                                               0 0 0
18 Nguyễn Thị Thu  Ngân                                                               0 0 0
19 Trần Bảo Ngọc                   p                                           1 1 0
20 Hoàng Thị Hồng Nhung                                                               0 0 0
21 Siu  Nin               k                                               1 0 1
22 Rcom Phuih               k                                               1 0 1
23 Hoàng Minh Phượng                                                               0 0 0
24 Rcom Pitơ                                                               0 0 0
25 Đinh Công  Qúy                                                               0 0 0
26 Siu H' Quyết                                                               0 0 0
27 Siu H' Ra                                                               0 0 0
28 Nay  H’ Rơn                                                               0 0 0
29 Siu   Su                                                               0 0 0
30 Trần Thị Phương  Thảo                                                               0 0 0
31 Siu Thinh     k                                                         1 0 1
32 Phạm Thị Lệ Thu                                                               0 0 0
33 Phạm Thị Thanh  Thùy                                                               0 0 0
34 Nay Trí                                                               0 0 0
35 Chu Văn  Việt                                                               0 0 0
36 Nguyễn Văn Vinh                                                               0 0 0
37 Siu H' Xa                                                               0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
Tổng số:                                                               4 1 3
Tháng: 01 năm 2016
          Tổng số học sinh của lớp:  37                          
Số
TT
Họ và tên Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS ngày nghỉ
Thứ 6 7 cn 2 3 4 5 6 7 cn 2 3 4 5 6 7 cn 2 3 4 5 6 7 cn 2 3 4 5 6 7 cn TS p k
1 Trần Đình Bảo                                                               0 0 0
2 Siu    H' Biơng                                                               0 0 0
3 Nay H’ Drĭt                                           p                   1 1 0
4 Lê Tiến Dũng                                                               0 0 0
5 Phạm Vũ Duy                                                               0 0 0
6 Trịnh Thị Mỹ Duyên                                                               0 0 0
7 Hoàng Trọng Đoàn                                                               0 0 0
8 Vũ Thị Gấm                                                               0 0 0
9 Nguyễn Quang   Huy                                                               0 0 0
10 Trịnh Thị Thanh  Huyền                                                               0 0 0
11 Ksor    H' Kiêm                                                               0 0 0
12 Ksor     H' Liêu                                                               0 0 0
13 Nguyễn Hoàng Ngọc Linh                                                               0 0 0
14 Chu Thị  Loan                                                               0 0 0
15 Đặng Vũ  Luân                                                               0 0 0
16 Đỗ Thi Mai  Luyện                                                               0 0 0
17 Rcom H’ My                                                               0 0 0
18 Nguyễn Thị Thu  Ngân                                                               0 0 0
19 Trần Bảo Ngọc                                                               0 0 0
20 Hoàng Thị Hồng Nhung                                                               0 0 0
21 Siu  Nin                                                               0 0 0
22 Rcom Phuih                                                               0 0 0
23 Hoàng Minh Phượng                                                               0 0 0
24 Rcom Pitơ                               p                               1 1 0
25 Đinh Công  Qúy                                                               0 0 0
26 Siu H' Quyết                                                               0 0 0
27 Siu H' Ra                                                               0 0 0
28 Nay  H’ Rơn                                                               0 0 0
29 Siu   Su                                                               0 0 0
30 Trần Thị Phương  Thảo                                                               0 0 0
31 Siu Thinh           k         k                                         2 0 2
32 Phạm Thị Lệ Thu                                                               0 0 0
33 Phạm Thị Thanh  Thùy                                                               0 0 0
34 Nay Trí               k                                               1 0 1
35 Chu Văn  Việt                                                               0 0 0
36 Nguyễn Văn Vinh                                                               0 0 0
37 Siu H' Xa                                                               0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
Tổng số:                                                               5 2 3
Tháng: 02 năm 2016
          Tổng số học sinh của lớp:  37                          
Số
TT
Họ và tên Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS ngày nghỉ
Thứ 2 3 4 5 6 7 cn 2 3 4 5 6 7 cn 2 3 4 5 6 7 cn 2 3 4 5 6 7 cn 2     TS p k
1 Trần Đình Bảo                                   p                           1 1 0
2 Siu    H' Biơng                                                               0 0 0
3 Nay H’ Drĭt                                                               0 0 0
4 Lê Tiến Dũng                                                               0 0 0
5 Phạm Vũ Duy                                                               0 0 0
6 Trịnh Thị Mỹ Duyên                                                               0 0 0
7 Hoàng Trọng Đoàn                                                               0 0 0
8 Vũ Thị Gấm                                                 p             1 1 0
9 Nguyễn Quang   Huy                                                               0 0 0
10 Trịnh Thị Thanh  Huyền                                                               0 0 0
11 Ksor    H' Kiêm                                                               0 0 0
12 Ksor     H' Liêu                                                               0 0 0
13 Nguyễn Hoàng Ngọc Linh                                                               0 0 0
14 Chu Thị  Loan                                                               0 0 0
15 Đặng Vũ  Luân                                                               0 0 0
16 Đỗ Thi Mai  Luyện                                                               0 0 0
17 Rcom H’ My                                       p                       1 1 0
18 Nguyễn Thị Thu  Ngân                                                               0 0 0
19 Trần Bảo Ngọc                                                               0 0 0
20 Hoàng Thị Hồng Nhung                                                               0 0 0
21 Siu  Nin                                                               0 0 0
22 Rcom Phuih                             k                                 1 0 1
23 Hoàng Minh Phượng                                                               0 0 0
24 Rcom Pitơ                                                               0 0 0
25 Đinh Công  Qúy                                                               0 0 0
26 Siu H' Quyết                                                               0 0 0
27 Siu H' Ra                                                               0 0 0
28 Nay  H’ Rơn                                                               0 0 0
29 Siu   Su                                                               0 0 0
30 Trần Thị Phương  Thảo                                                               0 0 0
31 Siu Thinh                                 k         k                   2 0 2
32 Phạm Thị Lệ Thu                                                               0 0 0
33 Phạm Thị Thanh  Thùy                                                               0 0 0
34 Nay Trí                                                               0 0 0
35 Chu Văn  Việt                                                               0 0 0
36 Nguyễn Văn Vinh                                               p               1 1 0
37 Siu H' Xa                                                               0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
                                                                    0 0 0
Tổng số:                                                               7 4 3
Tháng: 03 năm 2016
          Tổng số học sinh của lớp:  35                          
Số
TT
Họ và tên Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS ngày nghỉ
Thứ 3 4 5 6 7 cn 2 3 4 5 6 7 cn 2 3 4 5 6 7 cn 2 3 4 5 6 7 cn 2 3 4 5 TS p k
1 Trần Đình Bảo                                                               0 0 0
2 Siu    H' Biơng       p                                                       1 1 0
3 Nay H’ Drĭt                                 p                             1 1 0
4 Lê Tiến Dũng                                                               0 0 0
5 Phạm Vũ Duy                                                               0 0 0
6 Trịnh Thị Mỹ Duyên                                                               0 0 0
7 Hoàng Trọng Đoàn                                                               0 0 0
8 Vũ Thị Gấm                                                               0 0 0
9 Nguyễn Quang   Huy                                                               0 0 0
10 Trịnh Thị Thanh  Huyền                                                               0 0 0
11 Ksor    H' Kiêm         p                                                     1 1 0
12 Ksor     H' Liêu                               p                               1 1 0
13 Nguyễn Hoàng Ngọc Linh                                                               0 0 0
14 Chu Thị  Loan                                                               0 0 0
15 Đặng Vũ  Luân                                                               0 0 0
16 Đỗ Thi Mai  Luyện                                                               0 0 0
17 Rcom H’ My                                                               0 0 0
18 Nguyễn Thị Thu  Ngân                                                               0 0 0
19 Trần Bảo Ngọc                                                               0 0 0
20 Hoàng Thị Hồng Nhung                                                               0 0 0
21 Siu  Nin                                                               0 0 0
22 Rcom Phuih                                                               0 0 0
23 Hoàng Minh Phượng                                                               0 0 0
24 Rcom Pitơ