TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9-6
NH 2018-2019
Có giá trị từ ngày 8/20/2018
    9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9 9A10 9A11 9A12 6A1 6A2
Thứ 2 1 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC
2 SHCN-TÝn SHCN-M.Linh(A) SHCN-N.Ph­îng SHCN-A.TuyÕt SHCN-Tµi SHCN-Ngäc SHCN-M.HuyÒn SHCN-HuÖ SHCN-Qu©n SHCN-Th¨ng SHCN-N.Nga SHCN-N.Mü SHCN-H»ng SHCN-T.Trang
3 TOAN-TÝn NN-M.Linh(A) TOAN-N.Ph­îng HOA-A.TuyÕt TOAN-Tµi TCA-N.§iÖp TOAN-M.HuyÒn LY-HuÖ VAN-K.Ng©n HOA-N.Nga LY-Qu©n TOAN-N.Mü LY-H»ng NN-T.Trang
4 HOA-A.TuyÕt TOAN-TÝn TOAN-N.Ph­îng SINH-L.HuyÒn TCA-N.§iÖp VAN-Ng¸t TOAN-M.HuyÒn LY-HuÖ LY-Qu©n CN-ThÞnh HOA-N.Nga TOAN-N.Mü NN-Thanh NN-T.Trang
5 TOAN-TÝn NN-M.Linh(A) VAN-Th­¬ng(V) HOA-A.TuyÕt TCT-Tµi VAN-Ng¸t LY-HuÖ TCT-M.HuyÒn LY-Qu©n SU-Th¨ng HOA-N.Nga CN-ThÞnh DIA-L.Thanh LY-H»ng
Thứ 3 1 LY-B.TuyÕt MT-Tróc SINH-L.HuyÒn VAN-Th­¬ng(V) TOAN-Tµi VAN-Ng¸t DIA-M.Linh(§) HOA-Ngäc HOA-N.Nga VAN-K.Ng©n VAN-Thñy LY-Qu©n VAN-B.Hµ VAN-Nhi
2 MT-Tróc VAN-B.Hµ VAN-Th­¬ng(V) LY-B.TuyÕt TOAN-Tµi VAN-Ng¸t DIA-M.Linh(§) HOA-Ngäc HOA-N.Nga VAN-K.Ng©n VAN-Thñy SINH-P.Phông SINH-H.Phông VAN-Nhi
3 LY-B.TuyÕt VAN-B.Hµ HOA-A.TuyÕt SINH-L.HuyÒn MT-Tróc TOAN-Tµi HOA-Ngäc DIA-M.Linh(§) SINH-P.Phông LY-Qu©n TCA-T.H¹nh VAN-Thñy GDCD-Quyªn CN-Phóc
4 VAN-B.Hµ HOA-A.TuyÕt LY-B.TuyÕt MT-Tróc SINH-HËu VAN-Ng¸t HOA-Ngäc VAN-Quý TCT-Tµi SINH-P.Phông DIA-H¶i LY-Qu©n TCT-Hµ(T) CN-Phóc
5 VAN-B.Hµ HOA-A.TuyÕt MT-Tróc TOAN-Th¶o SINH-HËu TOAN-Tµi VAN-Quý DIA-M.Linh(§) VAN-K.Ng©n DIA-H¶i SINH-P.Phông NN-T.H¹nh NN-Thanh GDCD-Quyªn
Thứ 4 1 HOA-A.TuyÕt VAN-B.Hµ SU-Trang(S) DIA-M.Linh(§) HOA-Ngäc GDCD-Thu MT-V©n(AN) SINH-HËu VAN-K.Ng©n TOAN-Lª TOAN-N.Mü VAN-Thñy TOAN-Hµ(T) DIA-L.Thanh
2 SU-Trang(S) VAN-B.Hµ SINH-L.HuyÒn CN-ThÞnh HOA-Ngäc DIA-M.Linh(§) VAN-Quý MT-V©n(AN) TOAN-Lª GDCD-Thu TOAN-N.Mü VAN-Thñy TOAN-Hµ(T) TOAN-Linh(T)
3 CN-ThÞnh GDCD-Thu HOA-A.TuyÕt TCT-N.Mü VAN-Ng¸t DIA-M.Linh(§) VAN-Quý SINH-HËu MT-V©n(AN) TOAN-Lª SINH-P.Phông HOA-N.Nga VAN-B.Hµ SINH-H.Phông
4 SINH-L.HuyÒn CN-ThÞnh GDCD-Thu SU-Trang(S) VAN-Ng¸t HOA-Ngäc SINH-HËu VAN-Quý TOAN-Lª HOA-N.Nga MT-V©n(AN) TCT-N.Mü VAN-B.Hµ TCT-Linh(T)
5 VAN-B.Hµ SINH-L.HuyÒn CN-ThÞnh GDCD-Thu VAN-Ng¸t HOA-Ngäc SINH-HËu VAN-Quý SINH-P.Phông VAN-K.Ng©n TCT-N.Mü HOA-N.Nga SINH-H.Phông TOAN-Linh(T)
Thứ 5 1 NN-M.Linh(A) SU-Trang(S) DIA-H­êng TOAN-Th¶o DIA-M.Linh(§) NN-N.§iÖp NN-Lý SU-Th¨ng GDCD-Thu TOAN-Lª DIA-H¶i TOAN-N.Mü CN-Phóc TOAN-Linh(T)
2 NN-M.Linh(A) SINH-L.HuyÒn TOAN-N.Ph­îng DIA-M.Linh(§) SU-Trang(S) NN-N.§iÖp NN-Lý CN-ThÞnh DIA-H¶i TOAN-Lª SU-Th¨ng GDCD-Thu CN-Phóc TOAN-Linh(T)
3 DIA-H­êng TCA-N.§iÖp TOAN-N.Ph­îng VAN-Th­¬ng(V) DIA-M.Linh(§) SINH-HËu GDCD-Thu TOAN-M.HuyÒn TOAN-Lª VAN-K.Ng©n TOAN-N.Mü DIA-H¶i NN-Thanh NN-T.Trang
4 DIA-H­êng TOAN-TÝn TCT-N.Ph­îng TOAN-Th¶o NN-N.§iÖp CN-ThÞnh TCA-Lý TOAN-M.HuyÒn TOAN-Lª TCA-T.Trang TOAN-N.Mü SU-Th¨ng TOAN-Hµ(T) SINH-H.Phông
5 TCA-B.Liªn TOAN-TÝn DIA-H­êng VAN-Th­¬ng(V) NN-N.§iÖp SINH-HËu TCT-M.HuyÒn NN-Lý SU-Th¨ng VAN-K.Ng©n CN-ThÞnh TOAN-N.Mü TOAN-Hµ(T) SU-X.Mü
Thứ 6 1 VAN-B.Hµ TOAN-TÝn VAN-Th­¬ng(V) NN-T.Linh GDCD-Thu MT-Tróc VAN-Quý TOAN-M.HuyÒn VAN-K.Ng©n MT-V©n(AN) VAN-Thñy DIA-H¶i SU-K.Linh VAN-Nhi
2 VAN-B.Hµ LY-B.TuyÕt VAN-Th­¬ng(V) NN-T.Linh LY-HuÖ TOAN-Tµi VAN-Quý TOAN-M.HuyÒn VAN-K.Ng©n NN-T.Trang VAN-Thñy MT-V©n(AN) MT-Tróc VAN-Nhi
3 TCT-TÝn VAN-B.Hµ TCA-T.Linh LY-B.TuyÕt CN-ThÞnh TOAN-Tµi TOAN-M.HuyÒn VAN-Quý DIA-H¶i NN-T.Trang GDCD-Thu NN-T.H¹nh AN-D­¬ng MT-Tróc
4 GDCD-Thu TCT-TÝn LY-B.TuyÕt TCA-T.Linh TOAN-Tµi LY-HuÖ TOAN-M.HuyÒn VAN-Quý CN-ThÞnh DIA-H¶i NN-T.H¹nh VAN-Thñy VAN-B.Hµ AN-D­¬ng
5 SINH-L.HuyÒn LY-B.TuyÕt VAN-Th­¬ng(V) TOAN-Th¶o LY-HuÖ TCT-Tµi CN-ThÞnh GDCD-Thu TCA-B.Liªn TCT-TÝn NN-T.H¹nh TCA-T.Trang    
Thứ 7 1 TOAN-TÝn DIA-H­êng NN-T.Linh VAN-Th­¬ng(V) VAN-Ng¸t SU-Trang(S) LY-HuÖ NN-Lý NN-B.Liªn LY-Qu©n VAN-Thñy SINH-P.Phông    
2 TOAN-TÝn DIA-H­êng NN-T.Linh VAN-Th­¬ng(V) VAN-Ng¸t LY-HuÖ SU-Trang(S) TCA-Lý NN-B.Liªn SINH-P.Phông LY-Qu©n VAN-Thñy    
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9-6 (chiều)
NH 2018-2019
Có giá trị từ ngày 8/20/2018
    9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9 9A10 9A11 9A12 6A1 6A2
Thứ 2 1                            
2                 TIN-Th¾m     TD-Dòng   TD-Ng©n(TD)
3         TD-C.Th¸i       TIN-Th¾m TD-Dòng       TATC-T.Trang
4                 TD-Dòng TIN-Th¾m       TATC-T.Trang
5                   TIN-Th¾m TD-Dòng      
Thứ 3 1                            
2   TD-C.Th¸i   TIN-B.Th­¬ng   TD-Danh TIN-Th¾m              
3     TD-C.Th¸i TIN-B.Th­¬ng     TIN-Th¾m TD-Danh            
4     TIN-B.Th­¬ng TD-C.Th¸i     TD-Danh TIN-Th¾m            
5 TD-C.Th¸i   TIN-B.Th­¬ng     TIN-Th¾m      
Thứ 4 1                            
2                   TD-Dòng TIN-Th¾m   TATC-Thanh  
3                     TIN-Th¾m TD-Dòng TATC-Thanh  
4                     TD-Dòng TIN-Th¾m TD-§«ng  
5                 TD-Dòng     TIN-Th¾m    
Thứ 5 1                            
2     TD-C.Th¸i                      
3         TD-C.Th¸i                  
4       TD-C.Th¸i TIN-B.Th­¬ng                  
5       TIN-B.Th­¬ng          
Thứ 6 1                            
2   TIN-B.Th­¬ng       TIN-Th¾m   TD-Danh            
3 TD-C.Th¸i TIN-B.Th­¬ng       TIN-Th¾m TD-Danh           TIN-M.T©m  
4 TIN-B.Th­¬ng TD-C.Th¸i       TD-Danh             TD-§«ng TIN-M.T©m
5 TIN-B.Th­¬ng                         TD-Ng©n(TD)
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9-6
NH 2018-2019
Có giá trị từ ngày 8/27/2018
    9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9 9A10 9A11 9A12 6A1 6A2
Thứ 2 1 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC
2 SHCN-TƯn SHCN-M.Linh(A) SHCN-N.Ph­îng SHCN-A.TuyƠt SHCN-Tµi SHCN-Anh SHCN-M.Huỷn SHCN-HuÖ SHCN-Qu©n SHCN-Th¨ng SHCN-N.Nga SHCN-N.Mü SHCN-H»ng SHCN-T.Trang
3 TOAN-TƯn NN-M.Linh(A) TOAN-N.Ph­îng HOA-A.TuyƠt TOAN-Tµi TCA-N.§iÖp TOAN-M.Huỷn LY-HuÖ VAN-K.Ng©n HOA-N.Nga LY-Qu©n TOAN-N.Mü LY-H»ng NN-T.Trang
4 TOAN-TƯn NN-M.Linh(A) TOAN-N.Ph­îng HOA-A.TuyƠt TCA-N.§iÖp VAN-Anh TOAN-M.Huỷn LY-HuÖ LY-Qu©n CN-Th̃nh HOA-N.Nga TOAN-N.Mü NN-Thanh NN-T.Trang
5 HOA-A.TuyƠt TOAN-TƯn VAN-Th­¬ng(V) TCT-Th¶o TCT-Tµi VAN-Anh LY-HuÖ TCT-M.Huỷn LY-Qu©n SU-Th¨ng HOA-N.Nga CN-Th̃nh DIA-L.Thanh LY-H»ng
Thứ 3 1 LY-B.TuyƠt MT-V©n(AN) SINH-L.Huỷn VAN-Th­¬ng(V) TOAN-Tµi VAN-Anh DIA-M.Linh(§) HOA-Ngäc HOA-N.Nga VAN-K.Ng©n VAN-Thñy LY-Qu©n VAN-B.Hµ VAN-Nhi
2 MT-V©n(AN) VAN-B.Hµ VAN-Th­¬ng(V) LY-B.TuyƠt TOAN-Tµi VAN-Anh DIA-M.Linh(§) HOA-Ngäc HOA-N.Nga VAN-K.Ng©n VAN-Thñy SINH-P.Phông NN-Thanh VAN-Nhi
3 LY-B.TuyƠt VAN-B.Hµ HOA-A.TuyƠt SINH-L.Huỷn MT-V©n(AN) TOAN-Tµi HOA-Ngäc DIA-M.Linh(§) VAN-K.Ng©n LY-Qu©n TCA-T.H¹nh VAN-Thñy NN-Thanh GDCD-Quyªn
4 VAN-B.Hµ HOA-A.TuyƠt LY-B.TuyƠt MT-V©n(AN) SINH-HËu VAN-Anh HOA-Ngäc VAN-Quư DIA-M.Linh(§) SINH-P.Phông NN-T.H¹nh LY-Qu©n SINH-H.Phông TOAN-Linh(T)
5 VAN-B.Hµ HOA-A.TuyƠt MT-V©n(AN) TOAN-Th¶o VAN-Ng¸t TOAN-Tµi SINH-HËu VAN-Quư DIA-M.Linh(§) VAN-K.Ng©n SINH-P.Phông NN-T.H¹nh GDCD-Quyªn TOAN-Linh(T)
Thứ 4 1 CN-Th̃nh VAN-B.Hµ HOA-A.TuyƠt SINH-L.Huỷn HOA-Ngäc DIA-M.Linh(§) VAN-Quư SINH-HËu MT-V©n(AN) TOAN-Lª TOAN-N.Mü VAN-Thñy TOAN-Hµ(T) DIA-L.Thanh
2 SU-Trang(S) VAN-B.Hµ SINH-L.Huỷn CN-Th̃nh HOA-Ngäc DIA-M.Linh(§) VAN-Quư MT-V©n(AN) TOAN-Lª GDCD-Thu TOAN-N.Mü VAN-Thñy TOAN-Hµ(T) TOAN-Linh(T)
3 HOA-A.TuyƠt GDCD-Thu SU-Trang(S) DIA-M.Linh(§) VAN-Ng¸t SINH-HËu MT-V©n(AN) VAN-Quư VAN-K.Ng©n TOAN-Lª SINH-P.Phông HOA-N.Nga VAN-B.Hµ SINH-H.Phông
4 SINH-L.Huỷn CN-Th̃nh GDCD-Thu SU-Trang(S) VAN-Ng¸t HOA-Ngäc SINH-HËu VAN-Quư TOAN-Lª SINH-P.Phông TCT-N.Mü HOA-N.Nga VAN-B.Hµ TCT-Linh(T)
5 VAN-B.Hµ SINH-L.Huỷn CN-Th̃nh GDCD-Thu SINH-HËu HOA-Ngäc VAN-Quư DIA-M.Linh(§) SINH-P.Phông HOA-N.Nga MT-V©n(AN) TCT-N.Mü SINH-H.Phông TOAN-Linh(T)
Thứ 5 1 NN-M.Linh(A) SU-Trang(S) DIA-H­êng TOAN-Th¶o DIA-M.Linh(§) NN-N.§iÖp NN-Lư SINH-HËu GDCD-Thu TOAN-Lª SU-Th¨ng NN-T.H¹nh TOAN-Hµ(T) CN-Phóc
2 NN-M.Linh(A) SINH-L.Huỷn DIA-H­êng TOAN-Th¶o DIA-M.Linh(§) NN-N.§iÖp GDCD-Thu SU-Th¨ng NN-B.Liªn TOAN-Lª NN-T.H¹nh TOAN-N.Mü TOAN-Hµ(T) CN-Phóc
3 DIA-H­êng TCA-N.§iÖp TOAN-N.Ph­îng VAN-Th­¬ng(V) SU-Trang(S) SINH-HËu NN-Lư TOAN-M.Huỷn TOAN-Lª DIA-M.Linh(§) TOAN-N.Mü GDCD-Thu TCT-Hµ(T) SU-X.Mü
4 DIA-H­êng TOAN-TƯn TCT-N.Ph­îng VAN-Th­¬ng(V) NN-N.§iÖp CN-Th̃nh TCA-Lư TOAN-M.Huỷn TOAN-Lª DIA-M.Linh(§) TOAN-N.Mü SU-Th¨ng CN-Phóc NN-T.Trang
5 TCA-B.Liªn TOAN-TƯn TOAN-N.Ph­îng DIA-M.Linh(§) NN-N.§iÖp GDCD-Thu TCT-M.Huỷn NN-Lư SU-Th¨ng TCA-T.Trang CN-Th̃nh TOAN-N.Mü CN-Phóc SINH-H.Phông
Thứ 6 1 VAN-B.Hµ TOAN-TƯn VAN-Th­¬ng(V) NN-T.Linh GDCD-Thu TCT-Tµi VAN-Quư CN-Th̃nh VAN-K.Ng©n NN-T.Trang VAN-Thñy DIA-H­êng MT-V©n(AN) AN-T.Lam
2 VAN-B.Hµ LY-B.TuyƠt VAN-Th­¬ng(V) NN-T.Linh LY-HuÖ TOAN-Tµi VAN-Quư TOAN-M.Huỷn VAN-K.Ng©n NN-T.Trang DIA-H­êng VAN-Thñy AN-T.Lam MT-V©n(AN)
3 TCT-TƯn VAN-B.Hµ TCA-T.Linh LY-B.TuyƠt CN-Th̃nh TOAN-Tµi TOAN-M.Huỷn GDCD-Thu NN-B.Liªn MT-V©n(AN) VAN-Thñy TCA-T.Trang SU-K.Linh VAN-Nhi
4 GDCD-Thu TCT-TƯn LY-B.TuyƠt TCA-T.Linh TOAN-Tµi LY-HuÖ TOAN-M.Huỷn VAN-Quư CN-Th̃nh VAN-K.Ng©n DIA-H­êng MT-V©n(AN) VAN-B.Hµ VAN-Nhi
5 SINH-L.Huỷn LY-B.TuyƠt VAN-Th­¬ng(V) TOAN-Th¶o LY-HuÖ MT-V©n(AN) CN-Th̃nh TOAN-M.Huỷn TCA-B.Liªn VAN-K.Ng©n GDCD-Thu DIA-H­êng    
Thứ 7 1 TOAN-TƯn DIA-H­êng NN-T.Linh VAN-Th­¬ng(V) VAN-Ng¸t SU-Trang(S) LY-HuÖ NN-Lư TCT-Lª LY-Qu©n VAN-Thñy SINH-P.Phông    
2 TOAN-TƯn DIA-H­êng NN-T.Linh VAN-Th­¬ng(V) VAN-Ng¸t LY-HuÖ SU-Trang(S) TCA-Lư SINH-P.Phông TCT-Lª LY-Qu©n VAN-Thñy    
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9-6 (chiều)
NH 2018-2019
Có giá trị từ ngày 8/20/2018
    9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9 9A10 9A11 9A12 6A1 6A2
Thứ 2 1                            
2                 TIN-Th¾m     TD-Ḍng   TD-Ng©n(TD)
3         TD-C.Th¸i       TIN-Th¾m TD-Ḍng       TATC-T.Trang
4         TIN-B.Th­¬ng       TD-Ḍng TIN-Th¾m       TATC-T.Trang
5         TIN-B.Th­¬ng         TIN-Th¾m TD-Ḍng      
Thứ 3 1                            
2   TD-C.Th¸i   TIN-B.Th­¬ng   TD-Danh TIN-Th¾m              
3     TD-C.Th¸i TIN-B.Th­¬ng     TIN-Th¾m TD-Danh            
4     TIN-B.Th­¬ng TD-C.Th¸i     TD-Danh TIN-Th¾m            
5 TD-C.Th¸i   TIN-B.Th­¬ng     TIN-Th¾m      
Thứ 4 1                            
2                   TD-Ḍng TIN-Th¾m   TATC-Thanh  
3                     TIN-Th¾m TD-Ḍng TATC-Thanh  
4                     TD-Ḍng TIN-Th¾m TD-§«ng  
5                 TD-Ḍng     TIN-Th¾m    
Thứ 5 1                            
2     TD-C.Th¸i     TIN-Th¾m   TD-Danh            
3         TD-C.Th¸i TIN-Th¾m TD-Danh           TD-§«ng  
4       TD-C.Th¸i   TD-Danh             TIN-Th¾m TD-Ng©n(TD)
5               TIN-Th¾m
Thứ 6 1                            
2   TIN-B.Th­¬ng                        
3 TD-C.Th¸i TIN-B.Th­¬ng                        
4 TIN-B.Th­¬ng TD-C.Th¸i                        
5 TIN-B.Th­¬ng                          
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9-6
NH 2018-2019
Có giá trị từ ngày 9/2/2018
    9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9 9A10 9A11 9A12 6A1 6A2
Thứ 2 1 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC
2 SHCN-Tín SHCN-M.Linh(A) SHCN-N.Ph­îng SHCN-A.TuyÕt SHCN-Tµi SHCN-Anh SHCN-M.HuyÒn SHCN-HuÖ SHCN-Qu©n SHCN-Th¨ng SHCN-N.Nga SHCN-N.Mü SHCN-H»ng SHCN-T.Trang
3 TOAN-TÝn NN-M.Linh(A) TOAN-N.Ph­îng HOA-A.TuyÕt TOAN-Tµi TCA-N.§iÖp TOAN-M.HuyÒn LY-HuÖ VAN-K.Ng©n HOA-N.Nga LY-Qu©n TOAN-N.Mü LY-H»ng NN-T.Trang
4 TOAN-TÝn NN-M.Linh(A) TOAN-N.Ph­îng HOA-A.TuyÕt TCA-N.§iÖp VAN-Anh TOAN-M.HuyÒn LY-HuÖ LY-Qu©n CN-ThÞnh HOA-N.Nga TOAN-N.Mü NN-Thanh LY-H»ng
5 HOA-A.TuyÕt TOAN-TÝn VAN-Th­¬ng(V) TCT-Th¶o TCT-Tµi VAN-Anh LY-HuÖ TCT-M.HuyÒn LY-Qu©n SU-Th¨ng HOA-N.Nga CN-ThÞnh DIA-L.Thanh NN-T.Trang
Thứ 3 1 LY-B.TuyÕt MT-V©n(AN) SINH-L.HuyÒn VAN-Th­¬ng(V) TOAN-Tµi VAN-Anh DIA-M.Linh(§) HOA-Ngäc HOA-N.Nga VAN-K.Ng©n VAN-Thñy LY-Qu©n VAN-B.Hµ VAN-Nhi
2 MT-V©n(AN) VAN-B.Hµ VAN-Th­¬ng(V) LY-B.TuyÕt TOAN-Tµi VAN-Anh DIA-M.Linh(§) HOA-Ngäc HOA-N.Nga VAN-K.Ng©n VAN-Thñy SINH-P.Phông NN-Thanh VAN-Nhi
3 LY-B.TuyÕt VAN-B.Hµ HOA-A.TuyÕt SINH-L.HuyÒn MT-V©n(AN) TOAN-Tµi HOA-Ngäc DIA-M.Linh(§) VAN-K.Ng©n LY-Qu©n TCA-T.H¹nh VAN-Thñy NN-Thanh GDCD-Quyªn
4 VAN-B.Hµ HOA-A.TuyÕt LY-B.TuyÕt MT-V©n(AN) SINH-HËu VAN-Anh HOA-Ngäc VAN-Quý DIA-M.Linh(§) SINH-P.Phông NN-T.H¹nh LY-Qu©n SINH-H.Phông TOAN-Linh(T)
5 VAN-B.Hµ HOA-A.TuyÕt MT-V©n(AN) TOAN-Th¶o VAN-Ng¸t TOAN-Tµi SINH-HËu VAN-Quý DIA-M.Linh(§) VAN-K.Ng©n SINH-P.Phông NN-T.H¹nh GDCD-Quyªn TOAN-Linh(T)
Thứ 4 1 CN-ThÞnh DIA-H­êng HOA-A.TuyÕt SINH-L.HuyÒn HOA-Ngäc DIA-M.Linh(§) VAN-Quý SINH-HËu MT-V©n(AN) TOAN-Lª TOAN-N.Mü VAN-Thñy TOAN-Hµ(T) DIA-L.Thanh
2 SU-Trang(S) DIA-H­êng SINH-L.HuyÒn CN-ThÞnh HOA-Ngäc DIA-M.Linh(§) VAN-Quý MT-V©n(AN) TOAN-Lª GDCD-Thu TOAN-N.Mü VAN-Thñy TOAN-Hµ(T) TOAN-Linh(T)
3 HOA-A.TuyÕt GDCD-Thu SU-Trang(S) DIA-M.Linh(§) VAN-Ng¸t SINH-HËu MT-V©n(AN) VAN-Quý VAN-K.Ng©n TOAN-Lª SINH-P.Phông HOA-N.Nga CN-Phóc TCT-Linh(T)
4 SINH-L.HuyÒn CN-ThÞnh GDCD-Thu SU-Trang(S) VAN-Ng¸t HOA-Ngäc SINH-HËu VAN-Quý TOAN-Lª SINH-P.Phông TCT-N.Mü HOA-N.Nga CN-Phóc SINH-H.Phông
5 TCA-B.Liªn SINH-L.HuyÒn CN-ThÞnh GDCD-Thu SINH-HËu HOA-Ngäc VAN-Quý DIA-M.Linh(§) SINH-P.Phông HOA-N.Nga MT-V©n(AN) TCT-N.Mü SINH-H.Phông TOAN-Linh(T)
Thứ 5 1 NN-M.Linh(A) SU-Trang(S) NN-T.Linh VAN-Th­¬ng(V) DIA-M.Linh(§) NN-N.§iÖp NN-Lý SINH-HËu GDCD-Thu TOAN-Lª SU-Th¨ng DIA-H­êng TOAN-Hµ(T) CN-Phóc
2 NN-M.Linh(A) SINH-L.HuyÒn NN-T.Linh TOAN-Th¶o DIA-M.Linh(§) NN-N.§iÖp GDCD-Thu SU-Th¨ng NN-B.Liªn TOAN-Lª DIA-H­êng TOAN-N.Mü TOAN-Hµ(T) CN-Phóc
3 DIA-H­êng TCA-N.§iÖp TOAN-N.Ph­îng TOAN-Th¶o SU-Trang(S) SINH-HËu NN-Lý TOAN-M.HuyÒn TOAN-Lª DIA-M.Linh(§) TOAN-N.Mü GDCD-Thu VAN-B.Hµ SU-X.Mü
4 DIA-H­êng TOAN-TÝn TCT-N.Ph­îng VAN-Th­¬ng(V) NN-N.§iÖp CN-ThÞnh TCA-Lý TOAN-M.HuyÒn TOAN-Lª DIA-M.Linh(§) TOAN-N.Mü SU-Th¨ng VAN-B.Hµ NN-T.Trang
5 VAN-B.Hµ TOAN-TÝn TOAN-N.Ph­îng DIA-M.Linh(§) NN-N.§iÖp GDCD-Thu TCT-M.HuyÒn NN-Lý SU-Th¨ng TCA-T.Trang CN-ThÞnh TOAN-N.Mü TCT-Hµ(T) SINH-H.Phông
Thứ 6 1 VAN-B.Hµ TOAN-TÝn VAN-Th­¬ng(V) NN-T.Linh GDCD-Thu TCT-Tµi VAN-Quý CN-ThÞnh VAN-K.Ng©n NN-T.Trang VAN-Thñy DIA-H­êng MT-V©n(AN) AN-T.Lam
2 VAN-B.Hµ LY-B.TuyÕt VAN-Th­¬ng(V) NN-T.Linh LY-HuÖ TOAN-Tµi VAN-Quý TOAN-M.HuyÒn VAN-K.Ng©n NN-T.Trang DIA-H­êng VAN-Thñy AN-T.Lam MT-V©n(AN)
3 TCT-TÝn VAN-B.Hµ TCA-T.Linh LY-B.TuyÕt CN-ThÞnh TOAN-Tµi TOAN-M.HuyÒn GDCD-Thu NN-B.Liªn MT-V©n(AN) VAN-Thñy TCA-T.Trang SU-K.Linh VAN-Nhi
4 GDCD-Thu TCT-TÝn LY-B.TuyÕt TCA-T.Linh TOAN-Tµi LY-HuÖ TOAN-M.HuyÒn VAN-Quý CN-ThÞnh VAN-K.Ng©n NN-T.H¹nh MT-V©n(AN) VAN-B.Hµ VAN-Nhi
5 SINH-L.HuyÒn LY-B.TuyÕt VAN-Th­¬ng(V) TOAN-Th¶o LY-HuÖ MT-V©n(AN) CN-ThÞnh TOAN-M.HuyÒn TCA-B.Liªn VAN-K.Ng©n GDCD-Thu NN-T.H¹nh    
Thứ 7 1 TOAN-TÝn VAN-B.Hµ DIA-H­êng VAN-Th­¬ng(V) VAN-Ng¸t SU-Trang(S) LY-HuÖ NN-Lý TCT-Lª LY-Qu©n VAN-Thñy SINH-P.Phông    
2 TOAN-TÝn VAN-B.Hµ DIA-H­êng VAN-Th­¬ng(V) VAN-Ng¸t LY-HuÖ SU-Trang(S) TCA-Lý SINH-P.Phông TCT-Lª LY-Qu©n VAN-Thñy    
3                            
4                            
5                            
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9-6 (chiều)
NH 2018-2019
Có giá trị từ ngày 9/2/2018
    9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9 9A10 9A11 9A12 6A1 6A2
Thứ 2 1                            
2                 TIN-Th¾m     TD-Dòng   TD-Ng©n(TD)
3         TD-C.Th¸i       TIN-Th¾m TD-Dòng       TATC-T.Trang
4         TIN-B.Th­¬ng       TD-Dòng TIN-Th¾m       TATC-T.Trang
5         TIN-B.Th­¬ng         TIN-Th¾m TD-Dòng      
Thứ 3 1                            
2   TD-C.Th¸i   TIN-B.Th­¬ng   TD-Danh TIN-Th¾m           TD-§«ng  
3     TD-C.Th¸i TIN-B.Th­¬ng     TIN-Th¾m TD-Danh            
4     TIN-B.Th­¬ng TD-C.Th¸i     TD-Danh TIN-Th¾m            
5 TD-C.Th¸i   TIN-B.Th­¬ng     TIN-Th¾m      
Thứ 4 1                            
2                   TD-Dòng TIN-Th¾m      
3                     TIN-Th¾m TD-Dòng    
4                     TD-Dòng TIN-Th¾m    
5                 TD-Dòng     TIN-Th¾m    
Thứ 5 1                            
2     TD-C.Th¸i     TIN-Th¾m   TD-Danh         TD-§«ng  
3         TD-C.Th¸i TIN-Th¾m TD-Danh           TATC-Thanh  
4       TD-C.Th¸i   TD-Danh             TATC-Thanh TIN-Th¾m
5               TIN-Th¾m TD-Ng©n(TD)
Thứ 6 1                            
2   TIN-B.Th­¬ng                        
3 TD-C.Th¸i TIN-B.Th­¬ng                        
4 TIN-B.Th­¬ng TD-C.Th¸i                        
5 TIN-B.Th­¬ng                          
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9-6
NH 2018-2019
Có giá trị từ ngày 9/10/2018
    9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9 9A10 9A11 9A12 6A1 6A2
Thứ 2 1 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC
2 SHCN-Tín SHCN-M.Linh(A) SHCN-N.Ph­îng SHCN-A.TuyÕt SHCN-Tµi SHCN-Anh SHCN-M.HuyÒn SHCN-HuÖ SHCN-Qu©n SHCN-Th¨ng SHCN-N.Nga SHCN-N.Mü SHCN-H»ng SHCN-T.Trang
3 TOAN-TƯn NN-M.Linh(A) TOAN-N.Ph­îng HOA-A.TuyƠt TOAN-Tµi TCA-N.§iÖp TOAN-M.Huỷn LY-HuÖ VAN-K.Ng©n HOA-N.Nga LY-Qu©n TOAN-N.Mü LY-H»ng NN-T.Trang
4 TOAN-TƯn NN-M.Linh(A) TOAN-N.Ph­îng HOA-A.TuyƠt TCA-N.§iÖp VAN-Anh TOAN-M.Huỷn LY-HuÖ LY-Qu©n CN-Th̃nh HOA-N.Nga TOAN-N.Mü NN-Thanh LY-H»ng
5 HOA-A.TuyƠt TOAN-TƯn VAN-Th­¬ng(V) TCT-Th¶o TCT-Tµi VAN-Anh LY-HuÖ TCT-M.Huỷn LY-Qu©n SU-Th¨ng HOA-N.Nga CN-Th̃nh DIA-L.Thanh NN-T.Trang
Thứ 3 1 LY-B.TuyƠt MT-V©n(AN) SINH-L.Huỷn VAN-Th­¬ng(V) TOAN-Tµi VAN-Anh DIA-M.Linh(§) HOA-Ngäc HOA-N.Nga VAN-K.Ng©n TOAN-N.Mü LY-Qu©n VAN-B.Hµ VAN-Nhi
2 MT-V©n(AN) VAN-B.Hµ VAN-Th­¬ng(V) LY-B.TuyƠt TOAN-Tµi VAN-Anh DIA-M.Linh(§) HOA-Ngäc HOA-N.Nga VAN-K.Ng©n SINH-P.Phông TOAN-N.Mü NN-Thanh VAN-Nhi
3 LY-B.TuyƠt VAN-B.Hµ HOA-A.TuyƠt SINH-L.Huỷn MT-V©n(AN) TOAN-Tµi HOA-Ngäc DIA-M.Linh(§) VAN-K.Ng©n SINH-P.Phông TOAN-N.Mü VAN-Thñy NN-Thanh GDCD-Quyªn
4 VAN-B.Hµ HOA-A.TuyƠt LY-B.TuyƠt MT-V©n(AN) SINH-HËu VAN-Anh HOA-Ngäc VAN-Quư DIA-M.Linh(§) LY-Qu©n VAN-Thñy TOAN-N.Mü SINH-H.Phông TOAN-Linh(T)
5 VAN-B.Hµ HOA-A.TuyƠt MT-V©n(AN) TOAN-Th¶o VAN-Ng¸t TOAN-Tµi SINH-HËu VAN-Quư DIA-M.Linh(§) VAN-K.Ng©n VAN-Thñy SINH-P.Phông GDCD-Quyªn TOAN-Linh(T)
Thứ 4 1 CN-Th̃nh DIA-H­êng HOA-A.TuyƠt SINH-L.Huỷn HOA-Ngäc DIA-M.Linh(§) VAN-Quư SINH-HËu MT-V©n(AN) TOAN-Lª TOAN-N.Mü VAN-Thñy CN-Phóc DIA-L.Thanh
2 SU-Trang(S) DIA-H­êng SINH-L.Huỷn CN-Th̃nh HOA-Ngäc DIA-M.Linh(§) VAN-Quư MT-V©n(AN) TOAN-Lª GDCD-Thu TOAN-N.Mü VAN-Thñy CN-Phóc TOAN-Linh(T)
3 HOA-A.TuyƠt GDCD-Thu SU-Trang(S) DIA-M.Linh(§) VAN-Ng¸t SINH-HËu MT-V©n(AN) VAN-Quư VAN-K.Ng©n TOAN-Lª SINH-P.Phông HOA-N.Nga TOAN-Hµ(T) TCT-Linh(T)
4 SINH-L.Huỷn CN-Th̃nh GDCD-Thu SU-Trang(S) VAN-Ng¸t HOA-Ngäc SINH-HËu VAN-Quư TOAN-Lª SINH-P.Phông TCT-N.Mü HOA-N.Nga TOAN-Hµ(T) SINH-H.Phông
5 TCA-B.Liªn SINH-L.Huỷn CN-Th̃nh GDCD-Thu SINH-HËu HOA-Ngäc VAN-Quư DIA-M.Linh(§) SINH-P.Phông HOA-N.Nga MT-V©n(AN) TCT-N.Mü SINH-H.Phông TOAN-Linh(T)
Thứ 5 1 NN-M.Linh(A) SU-Trang(S) NN-T.Linh VAN-Th­¬ng(V) DIA-M.Linh(§) NN-N.§iÖp NN-Lư SINH-HËu GDCD-Thu TOAN-Lª SU-Th¨ng DIA-H­êng TOAN-Hµ(T) CN-Phóc
2 NN-M.Linh(A) SINH-L.Huỷn NN-T.Linh TOAN-Th¶o DIA-M.Linh(§) NN-N.§iÖp GDCD-Thu SU-Th¨ng NN-B.Liªn TOAN-Lª DIA-H­êng LY-Qu©n TOAN-Hµ(T) CN-Phóc
3 DIA-H­êng TCA-N.§iÖp TOAN-N.Ph­îng TOAN-Th¶o SU-Trang(S) SINH-HËu NN-Lư TOAN-M.Huỷn TOAN-Lª DIA-M.Linh(§) TCA-T.H¹nh GDCD-Thu VAN-B.Hµ SU-X.Mü
4 DIA-H­êng TOAN-TƯn TCT-N.Ph­îng VAN-Th­¬ng(V) NN-N.§iÖp CN-Th̃nh TCA-Lư TOAN-M.Huỷn TOAN-Lª DIA-M.Linh(§) NN-T.H¹nh SU-Th¨ng VAN-B.Hµ NN-T.Trang
5 VAN-B.Hµ TOAN-TƯn TOAN-N.Ph­îng DIA-M.Linh(§) NN-N.§iÖp GDCD-Thu TCT-M.Huỷn NN-Lư SU-Th¨ng TCA-T.Trang CN-Th̃nh NN-T.H¹nh TCT-Hµ(T) SINH-H.Phông
Thứ 6 1 VAN-B.Hµ TOAN-TƯn VAN-Th­¬ng(V) NN-T.Linh LY-HuÖ TOAN-Tµi VAN-Quư CN-Th̃nh VAN-K.Ng©n NN-T.Trang GDCD-Thu DIA-H­êng MT-V©n(AN) AN-T.Lam
2 VAN-B.Hµ LY-B.TuyƠt VAN-Th­¬ng(V) NN-T.Linh LY-HuÖ TOAN-Tµi VAN-Quư TOAN-M.Huỷn VAN-K.Ng©n NN-T.Trang DIA-H­êng VAN-Thñy AN-T.Lam MT-V©n(AN)
3 TCT-TƯn VAN-B.Hµ TCA-T.Linh LY-B.TuyƠt CN-Th̃nh LY-HuÖ TOAN-M.Huỷn GDCD-Thu NN-B.Liªn MT-V©n(AN) VAN-Thñy TCA-T.Trang SU-K.Linh VAN-Nhi
4 GDCD-Thu TCT-TƯn LY-B.TuyƠt TCA-T.Linh TOAN-Tµi MT-V©n(AN) TOAN-M.Huỷn VAN-Quư CN-Th̃nh VAN-K.Ng©n VAN-Thñy NN-T.H¹nh VAN-B.Hµ VAN-Nhi
5 SINH-L.Huỷn LY-B.TuyƠt VAN-Th­¬ng(V) TOAN-Th¶o GDCD-Thu TCT-Tµi CN-Th̃nh TOAN-M.Huỷn TCA-B.Liªn VAN-K.Ng©n NN-T.H¹nh MT-V©n(AN)    
Thứ 7 1 TOAN-TƯn VAN-B.Hµ DIA-H­êng VAN-Th­¬ng(V) VAN-Ng¸t SU-Trang(S) LY-HuÖ NN-Lư TCT-Lª LY-Qu©n VAN-Thñy SINH-P.Phông    
2 TOAN-TƯn VAN-B.Hµ DIA-H­êng VAN-Th­¬ng(V) VAN-Ng¸t LY-HuÖ SU-Trang(S) TCA-Lư SINH-P.Phông TCT-Lª LY-Qu©n VAN-Thñy    
3 BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC    
4 BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC    
5 BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC BD HSG OLYMPIC    
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9-6 (chiều)
NH 2018-2019
Có giá trị từ ngày 9/10/2018
    9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9 9A10 9A11 9A12 6A1 6A2
Thứ 2 1                            
2                 TIN-Th¾m     TD-Ḍng   TD-Ng©n(TD)
3         TD-C.Th¸i       TIN-Th¾m TD-Ḍng       TATC-T.Trang
4         TIN-B.Th­¬ng       TD-Ḍng TIN-Th¾m       TATC-T.Trang
5         TIN-B.Th­¬ng         TIN-Th¾m TD-Ḍng      
Thứ 3 1                            
2   TD-C.Th¸i   TIN-B.Th­¬ng   TD-Danh TIN-Th¾m              
3     TD-C.Th¸i TIN-B.Th­¬ng     TIN-Th¾m TD-Danh            
4     TIN-B.Th­¬ng TD-C.Th¸i     TD-Danh TIN-Th¾m            
5 TD-C.Th¸i   TIN-B.Th­¬ng     TIN-Th¾m      
Thứ 4 1                            
2                   TD-Ḍng TIN-Th¾m      
3                     TIN-Th¾m TD-Ḍng    
4                     TD-Ḍng TIN-Th¾m    
5                 TD-Ḍng     TIN-Th¾m TD-§«ng  
Thứ 5 1                            
2     TD-C.Th¸i     TIN-Th¾m   TD-Danh         TD-§«ng  
3         TD-C.Th¸i TIN-Th¾m TD-Danh           TATC-Thanh  
4       TD-C.Th¸i   TD-Danh             TATC-Thanh TIN-Th¾m
5               TIN-Th¾m TD-Ng©n(TD)
Thứ 6 1                            
2   TIN-B.Th­¬ng                        
3 TD-C.Th¸i TIN-B.Th­¬ng                        
4 TIN-B.Th­¬ng TD-C.Th¸i                        
5 TIN-B.Th­¬ng