TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6
NH 2018-2019
Có giá trị từ ngày 20/08/2018
    6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9 6A10 6A11 6A12 6A13 6A14 6A15 6A16 6A17 6A18 6A19 6A20 6A21
Thứ 2 1 TOAN-Thóy(T) NN-T.Trang TOAN-Loan SINH-H.Phông NN-N.§iÖp GDCD-Quyªn DIA-Kh¸nh NN-H.Trang VAN-D.Hỉn TCT-H.Ph­îng SINH-Mïi TCT-Ch©u CN-§.Linh TOAN-P.Tuyết TCT-M.H¹nh SINH-Thïy MT-Tróc TOAN-Quèc TOAN-Lª
2 TOAN-Thóy(T) NN-T.Trang NN-N.§iÖp SINH-H.Phông GDCD-Quyªn TOAN-Q.Th¸i LY-H»ng NN-H.Trang VAN-D.Hỉn TOAN-H.Ph­îng TOAN-M.T©m TOAN-Ch©u SINH-Thïy TOAN-P.Tuyết TOAN-M.H¹nh CN-T.Hỉn CN-K.Liªn TOAN-Quèc AN-D­¬ng
3 LY-H»ng DIA-L.Thanh TOAN-Loan NN-N.§iÖp SINH-Mïi TOAN-Q.Th¸i GDCD-Quyªn DIA-Kh¸nh NN-H.Trang TOAN-H.Ph­îng TOAN-M.T©m TOAN-Ch©u TOAN-P.TuyƠt SU-H.My TOAN-M.H¹nh CN-T.Hỉn TCT-Quèc MT-Tróc NN-K.Nga
4 SHCN-Thóy(T) SHCN-L.Thanh SHCN-Loan SHCN-H.Phông SHCN-Mïi SHCN-Q.Th¸i SHCN-Kh¸nh SHCN-H.Trang SHCN-D.Hiền SHCN-H.Ph­îng SHCN-M.T©m SHCN-Ch©u SHCN-P.Tuyết SHCN-H.My SHCN-M.H¹nh SHCN-T.Hiền SHCN-K.Liªn SHCN-P.H»ng SHCN-K.Nga
5 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC
Thứ 3 1 VAN-Nhi TOAN-Thóy(T) VAN-Yen TOAN-Loan VAN-P.Nga CN-Phóc NN-H.Trang TOAN-M.Nga VAN-D.Hiền SINH-Mïi VAN-A.Ḍng CN-Vü TOAN-P.Tuyết AN-D­¬ng NN-LÖ VAN-B×nh TOAN-Quèc NN-BƯch SINH-Thïy
2 VAN-Nhi SINH-H.Phông VAN-Yen TOAN-Loan VAN-P.Nga CN-Phóc NN-H.Trang TOAN-M.Nga VAN-D.Hiền CN-B×nh VAN-A.Ḍng SINH-Mïi TOAN-P.Tuyết MT-Tróc AN-D­¬ng NN-LÖ SINH-Thïy NN-BƯch LY-Vü
3 DIA-L.Thanh TOAN-Thóy(T) TCT-Loan MT-V©n(AN) CN-Phóc SINH-H.Phông SINH-Mïi VAN-D.Hiền TOAN-M.Nga NN-H.Trang NN-K.Hiền CN-Vü TOAN-P.Tuyết CN-§.Linh SINH-Thïy NN-LÖ NN-BƯch TCT-Quèc MT-Tróc
4 MT-V©n(AN) VAN-Yen SINH-H.Phông DIA-L.Thanh TCT-Quèc VAN-P.Nga CN-Phóc VAN-D.Hiền SINH-Mïi NN-H.Trang TOAN-M.T©m NN-K.Hiền AN-D­¬ng VAN-A.Ḍng VAN-B×nh LY-Vü SU-P.H»ng SINH-Thïy VAN-B.Hµ
5 SINH-H.Phông VAN-Yen MT-V©n(AN) TCT-Loan DIA-L.Thanh NN-H.Trang VAN-P.Nga VAN-D.Hiền TCT-M.Nga AN-D­¬ng TCT-M.T©m NN-K.Hiền VAN-A.Ḍng NN-LÖ SU-P.H»ng TCT-Quèc VAN-B×nh LY-Vü VAN-B.Hµ
Thứ 4 1 AN-T.Lam TOAN-Thóy(T) SINH-H.Phông LY-H»ng NN-N.§iÖp DIA-L.Thanh SU-X.Mü LY-Hßa GDCD-T.Ng©n VAN-D.Hiền SINH-Mïi SU-H.My VAN-A.Ḍng TOAN-P.TuyƠt VAN-B×nh TOAN-Quèc AN-D­¬ng SINH-Thïy TOAN-Lª
2 CN-Phóc TOAN-Thóy(T) DIA-L.Thanh NN-N.§iÖp AN-T.Lam SINH-H.Phông VAN-P.Nga GDCD-T.Ng©n MT-Tróc VAN-D.Hỉn LY-Hßa SINH-Mïi VAN-A.Ḍng TOAN-P.Tuyết VAN-B×nh TOAN-Quèc SINH-Thïy DIA-T.Th­¬ng TOAN-Lª
3 SINH-H.Phông TCT-Thóy(T) VAN-Yen CN-Phóc LY-H»ng SU-X.Mü VAN-P.Nga TOAN-M.Nga SINH-Mïi GDCD-T.Ng©n SU-H.My VAN-A.Ḍng CN-§.Linh SINH-Thïy LY-Hßa VAN-B×nh TOAN-Quèc SU-P.H»ng DIA-T.Th­¬ng
4 SU-X.Mü SINH-H.Phông CN-Phóc VAN-Yen VAN-P.Nga AN-T.Lam SINH-Mïi TCT-Quèc TOAN-M.Nga SU-H.My GDCD-T.Ng©n LY-Hßa DIA-Kh¸nh VAN-A.Ḍng SINH-Thïy SU-P.H»ng VAN-B×nh VAN-Nhi CN-K.Liªn
5 VAN-Nhi LY-H»ng SU-X.Mü VAN-YƠn CN-Phóc VAN-P.Nga AN-T.Lam CN-B×nh DIA-Kh¸nh SINH-Mïi VAN-A.Ḍng AN-D­¬ng SU-H.My LY-Hßa GDCD-T.Ng©n MT-Tróc TOAN-Quèc CN-K.Liªn SU-P.H»ng
Thứ 5 1 CN-Phóc NN-T.Trang LY-H»ng VAN-Yen TOAN-T.Ngäc NN-H.Trang TCT-Q.Th¸i AN-T.Lam TOAN-M.Nga MT-Tróc AN-D­¬ng VAN-A.Ḍng NN-K.Hiền GDCD-T.Ng©n DIA-T.Th­¬ng VAN-B×nh NN-BƯch TOAN-Quèc VAN-B.Hµ
2 NN-T.Trang CN-Phóc NN-N.§iÖp VAN-Yen TOAN-T.Ngäc NN-H.Trang TOAN-Q.Th¸i SINH-Mïi TOAN-M.Nga TOAN-H.Ph­îng DIA-Kh¸nh VAN-A.Ḍng NN-K.Hiền DIA-T.Th­¬ng MT-Tróc VAN-B×nh NN-BƯch TOAN-Quèc VAN-B.Hµ
3 NN-T.Trang VAN-Yen NN-N.§iÖp AN-T.Lam SINH-Mïi LY-H»ng CN-Phóc TOAN-M.Nga AN-D­¬ng NN-H.Trang NN-K.Hỉn GDCD-T.Ng©n VAN-A.Ḍng CN-§.Linh VAN-B×nh DIA-T.Th­¬ng TOAN-Quèc NN-BƯch CN-K.Liªn
4 VAN-Nhi AN-T.Lam VAN-Yen NN-N.§iÖp MT-V©n(AN) TCT-Q.Th¸i NN-H.Trang SINH-Mïi CN-B×nh TOAN-H.Ph­îng MT-Tróc DIA-Kh¸nh TCT-Quèc NN-LÖ CN-T.Hỉn GDCD-T.Ng©n DIA-T.Th­¬ng CN-K.Liªn NN-K.Nga
5 NN-T.Trang VAN-Yen AN-T.Lam CN-Phóc NN-N.§iÖp MT-V©n(AN) TOAN-Q.Th¸i CN-B×nh NN-H.Trang DIA-Kh¸nh VAN-A.Ḍng MT-Tróc GDCD-T.Ng©n NN-LÖ CN-T.Hỉn TOAN-Quèc CN-K.Liªn VAN-Nhi NN-K.Nga
Thứ 6 1 TOAN-Thóy(T) GDCD-Quyªn TOAN-Loan SU-X.Mü TOAN-T.Ngäc VAN-P.Nga TOAN-Q.Th¸i MT-V©n(AN) CN-B×nh LY-Hßa NN-K.Hỉn TOAN-Ch©u MT-Tróc VAN-A.Ḍng NN-LÖ SINH-Thïy LY-Vü VAN-Nhi TOAN-Lª
2 TOAN-Thóy(T) SU-X.Mü TOAN-Loan GDCD-Quyªn TOAN-T.Ngäc VAN-P.Nga TOAN-Q.Th¸i VAN-D.Hỉn NN-H.Trang CN-B×nh TOAN-M.T©m TOAN-Ch©u SINH-Thïy VAN-A.Ḍng NN-LÖ TOAN-Quèc GDCD-T.Ng©n VAN-Nhi TCT-Lª
3 TCT-Thóy(T) CN-Phóc GDCD-Quyªn TOAN-Loan VAN-P.Nga TOAN-Q.Th¸i MT-V©n(AN) SU-H.My LY-Hßa VAN-D.Hỉn CN-Vü VAN-A.Dũng NN-K.Hiền TCT-Quèc TOAN-M.H¹nh AN-D­¬ng VAN-B×nh GDCD-T.Ng©n SINH-Thïy
4 GDCD-Quyªn MT-V©n(AN) CN-Phóc TOAN-Loan SU-X.Mü TOAN-Q.Th¸i VAN-P.Nga NN-H.Trang SU-H.My VAN-D.Hỉn CN-Vü NN-K.Hiền LY-Hßa SINH-Thïy TOAN-M.H¹nh NN-LÖ VAN-B×nh AN-D­¬ng GDCD-T.Ng©n
5                                      
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6
NH 2018-2019
Có giá trị từ ngày 8/20/2018
    6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9 6A10 6A11 6A12 6A13 6A14 6A15 6A16 6A17 6A18 6A19 6A20 6A21
Thứ 2 1       TD-Ph­¬ng   TIN-M.H¹nh TD-Ng©n(TD)                       TD-Ḍng
2       TIN-M.H¹nh   TD-Ng©n(TD)             TD-Ḍng            
3     TD-Ph­¬ng   TIN-M.H¹nh     TD-Ng©n(TD)   TIN-Hµ(T)               TD-Ḍng  
4     TIN-M.H¹nh   TD-Ph­¬ng       TD-Ng©n(TD) TD-Duxng                  
5                                      
Thứ 3 1             TIN-Hµ(T) TD-Ng©n(TD)     TD-§«ng                
2             TD-Ng©n(TD) TIN-Hµ(T)       TD-§«ng              
3           TD-Ng©n(TD)     TIN-Hµ(T)                    
4                 TD-Ng©n(TD)                    
5                                      
Thứ 4 1 TIN-Linh(T)     TD-Ph­¬ng                 TIN-P.TuyƠt     TD-Nh©m   TD-Ḍng  
2 TD-Ph­¬ng                       TD-Ḍng       TD-Nh©m TIN-P.TuyƠt  
3   TIN-Linh(T) TD-Ph­¬ng             TD-Ḍng         TD-Nh©m       TIN-P.TuyƠt
4   TD-Ph­¬ng                       TD-Nh©m         TD-Ḍng
5                                      
Thứ 5 1                                      
2                                      
3                                      
4                                      
5                                      
Thứ 6 1   TD-Ph­¬ng                 TD-§«ng TIN-Th¶o   TD-Nh©m     TIN-P.TuyƠt    
2 TD-Ph­¬ng                   TIN-Th¶o TD-§«ng   TIN-P.TuyƠt     TD-Nh©m    
3         TD-Ph­¬ng                   TIN-P.TuyƠt TD-Nh©m      
4                             TD-Nh©m TIN-P.TuyƠt      
5                                      
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6
NH 2018-2019
Có giá trị từ ngày 27/08/2018
    6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9 6A10 6A11 6A12 6A13 6A14 6A15 6A16 6A17 6A18 6A19 6A20 6A21
Thứ 2 1 TOAN-Thóy(T) NN-T.Trang TOAN-Loan SINH-H.Phông NN-N.§iÖp TOAN-Q.Th¸i GDCD-Quyªn DIA-Kh¸nh VAN-D.Hỉn TOAN-M.Nga SU-H.My TCT-Ch©u CN-§.Linh TOAN-P.TuyƠt TCT-M.H¹nh AN-T.Lam SU-P.H»ng TOAN-Quèc TOAN-Lª
2 TOAN-Thóy(T) NN-T.Trang NN-N.§iÖp SINH-H.Phông GDCD-Quyªn TOAN-Q.Th¸i LY-H»ng TOAN-Lª VAN-D.Hỉn TOAN-M.Nga TOAN-Hµ(T) TOAN-Ch©u SU-H.My TOAN-P.TuyƠt SU-P.H»ng CN-T.Hỉn CN-K.Liªn TOAN-Quèc AN-T.Lam
3 LY-H»ng DIA-L.Thanh TOAN-Loan NN-N.§iÖp SINH-Mïi GDCD-Quyªn DIA-Kh¸nh TOAN-Lª NN-H.Trang VAN-D.Hỉn TOAN-Hµ(T) TOAN-Ch©u TOAN-P.TuyƠt SU-H.My TOAN-M.H¹nh CN-T.Hỉn TOAN-Quèc CN-K.Liªn NN-K.Nga
4 SHCN-Thóy(T) SHCN-L.Thanh SHCN-Loan SHCN-H.Phông SHCN-Mïi SHCN-Q.Th¸i SHCN-Kh¸nh SHCN-H.Trang SHCN-D.Hỉn SHCN-M.Nga SHCN-Hµ(T) SHCN-Ch©u SHCN-P.TuyƠt SHCN-H.My SHCN-M.H¹nh SHCN-T.Hỉn SHCN-K.Liªn SHCN-P.H»ng SHCN-K.Nga
5 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC
Thứ 3 1 VAN-Nhi SINH-Thïy(Si) VAN-YƠn TOAN-Loan DIA-L.Thanh CN-Phóc VAN-P.Nga NN-H.Trang VAN-D.Hỉn MT-V©n(AN) VAN-A.Ḍng CN-Vü TOAN-P.TuyƠt AN-T.Lam NN-LÖ VAN-B×nh TOAN-Quèc NN-BƯch SINH-Mïi
2 VAN-Nhi TOAN-Thóy(T) VAN-YƠn TOAN-Loan TCT-Quèc CN-Phóc VAN-P.Nga NN-H.Trang VAN-D.Hỉn CN-B×nh VAN-A.Ḍng MT-V©n(AN) TOAN-P.TuyƠt MT-Tróc AN-T.Lam NN-LÖ SINH-Hång NN-BƯch LY-Vü
3 DIA-L.Thanh TOAN-Thóy(T) TCT-Loan MT-V©n(AN) CN-Phóc VAN-P.Nga SINH-Mïi SINH-Thïy(Si) TOAN-M.Nga NN-H.Trang NN-K.Hỉn CN-Vü TCT-P.TuyƠt CN-§.Linh SINH-Hång NN-LÖ NN-BƯch TCT-Quèc MT-Tróc
4 MT-V©n(AN) VAN-YƠn SINH-H.Phông DIA-L.Thanh CN-Phóc NN-H.Trang SINH-Mïi VAN-D.Hỉn TCT-M.Nga AN-T.Lam TOAN-Hµ(T) NN-K.Hỉn VAN-A.Ḍng NN-LÖ VAN-B×nh LY-Vü TCT-Quèc SINH-Hång VAN-B.Hµ
5 SINH-Thïy(Si) VAN-YƠn MT-V©n(AN) TCT-Loan VAN-P.Nga SINH-H.Phông CN-Phóc VAN-D.Hỉn SINH-Mïi NN-H.Trang TOAN-Hµ(T) NN-K.Hỉn AN-T.Lam VAN-A.Ḍng TOAN-M.H¹nh TCT-Quèc VAN-B×nh LY-Vü VAN-B.Hµ
Thứ 4 1 AN-D­¬ng TOAN-Thóy(T) SINH-H.Phông LY-H»ng VAN-P.Nga DIA-L.Thanh SU-X.Mü LY-Hßa GDCD-T.Ng©n TOAN-M.Nga SINH-Thïy(Si) SU-H.My VAN-A.Ḍng TOAN-P.TuyƠt VAN-B×nh TOAN-Quèc SINH-Hång DIA-T.Th­¬ng TOAN-Lª
2 SINH-Thïy(Si) TOAN-Thóy(T) DIA-L.Thanh VAN-YƠn VAN-P.Nga SINH-H.Phông AN-D­¬ng TCT-Quèc SINH-Mïi SU-H.My GDCD-T.Ng©n LY-Hßa VAN-A.Ḍng TOAN-P.TuyƠt VAN-B×nh SU-P.H»ng AN-T.Lam SINH-Hång TOAN-Lª
3 VAN-Nhi TCT-Thóy(T) VAN-YƠn CN-Phóc LY-H»ng SU-X.Mü VAN-P.Nga TOAN-Lª AN-T.Lam SINH-Hång SINH-Thïy(Si) VAN-A.Ḍng CN-§.Linh TCT-P.TuyƠt LY-Hßa VAN-B×nh MT-Tróc SU-P.H»ng DIA-T.Th­¬ng
4 CN-Phóc SINH-Thïy(Si) SU-X.Mü VAN-YƠn NN-N.§iÖp AN-D­¬ng TOAN-Q.Th¸i TOAN-Lª TOAN-M.Nga GDCD-T.Ng©n LY-Hßa SINH-Mïi DIA-Kh¸nh VAN-A.Ḍng SINH-Hång TOAN-Quèc VAN-B×nh VAN-Nhi SU-P.H»ng
5 SU-X.Mü LY-H»ng CN-Phóc NN-N.§iÖp AN-D­¬ng VAN-P.Nga TOAN-Q.Th¸i CN-B×nh DIA-Kh¸nh TOAN-M.Nga VAN-A.Ḍng AN-T.Lam TOAN-P.TuyƠt SINH-Thïy(Si) GDCD-T.Ng©n MT-Tróc TOAN-Quèc VAN-Nhi SINH-Mïi
Thứ 5 1 CN-Phóc NN-T.Trang LY-H»ng VAN-YƠn TOAN-T.Ngäc NN-H.Trang TCT-Q.Th¸i AN-D­¬ng TOAN-M.Nga VAN-D.Hỉn AN-T.Lam VAN-A.Ḍng NN-K.Hỉn GDCD-T.Ng©n DIA-T.Th­¬ng VAN-B×nh NN-BƯch TOAN-Quèc VAN-B.Hµ
2 NN-T.Trang CN-Phóc NN-N.§iÖp VAN-YƠn TOAN-T.Ngäc NN-H.Trang TOAN-Q.Th¸i SINH-Thïy(Si) TOAN-M.Nga VAN-D.Hỉn DIA-Kh¸nh VAN-A.Ḍng NN-K.Hỉn DIA-T.Th­¬ng MT-Tróc VAN-B×nh NN-BƯch TOAN-Quèc VAN-B.Hµ
3 NN-T.Trang VAN-YƠn NN-N.§iÖp AN-D­¬ng MT-V©n(AN) TCT-Q.Th¸i CN-Phóc VAN-D.Hỉn NN-H.Trang SINH-Hång NN-K.Hỉn GDCD-T.Ng©n VAN-A.Ḍng CN-§.Linh VAN-B×nh DIA-T.Th­¬ng TOAN-Quèc MT-Tróc NN-K.Nga
4 VAN-Nhi VAN-YƠn AN-D­¬ng NN-N.§iÖp SINH-Mïi LY-H»ng TOAN-Q.Th¸i CN-B×nh MT-V©n(AN) NN-H.Trang TCT-Quèc DIA-Kh¸nh SINH-Thïy(Si) NN-LÖ CN-T.Hỉn GDCD-T.Ng©n DIA-T.Th­¬ng NN-BƯch CN-K.Liªn
5 NN-T.Trang AN-D­¬ng VAN-YƠn CN-Phóc NN-N.§iÖp MT-V©n(AN) NN-H.Trang GDCD-T.Ng©n CN-B×nh DIA-Kh¸nh VAN-A.Ḍng SINH-Mïi SINH-Thïy(Si) NN-LÖ CN-T.Hỉn TOAN-Quèc CN-K.Liªn VAN-Nhi NN-K.Nga
Thứ 6 1 TOAN-Thóy(T) GDCD-Quyªn TOAN-Loan SU-X.Mü TOAN-T.Ngäc VAN-P.Nga NN-H.Trang MT-V©n(AN) CN-B×nh LY-Hßa NN-K.Hỉn TOAN-Ch©u GDCD-T.Ng©n VAN-A.Ḍng NN-LÖ SINH-Hång LY-Vü VAN-Nhi TOAN-Lª
2 TOAN-Thóy(T) SU-X.Mü TOAN-Loan GDCD-Quyªn TOAN-T.Ngäc VAN-P.Nga NN-H.Trang VAN-D.Hỉn LY-Hßa CN-B×nh MT-V©n(AN) TOAN-Ch©u MT-Tróc VAN-A.Ḍng NN-LÖ SINH-Hång GDCD-T.Ng©n CN-K.Liªn TCT-Lª
3 TCT-Thóy(T) CN-Phóc GDCD-Quyªn TOAN-Loan VAN-P.Nga TOAN-Q.Th¸i MT-V©n(AN) SU-H.My NN-H.Trang VAN-D.Hỉn CN-Vü VAN-A.Ḍng NN-K.Hỉn LY-Hßa TOAN-M.H¹nh TOAN-Quèc VAN-B×nh GDCD-T.Ng©n CN-K.Liªn
4 GDCD-Quyªn MT-V©n(AN) CN-Phóc TOAN-Loan SU-X.Mü TOAN-Q.Th¸i VAN-P.Nga NN-H.Trang SU-H.My TCT-Quèc CN-Vü NN-K.Hỉn LY-Hßa SINH-Thïy(Si) TOAN-M.H¹nh NN-LÖ VAN-B×nh AN-T.Lam GDCD-T.Ng©n
5                                      
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6
NH 2018-2019
Có giá trị từ ngày 8/27/2018
    6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9 6A10 6A11 6A12 6A13 6A14 6A15 6A16 6A17 6A18 6A19 6A20 6A21
Thứ 2 1       TD-Ph­¬ng   TIN-B.Th­¬ng TD-Ng©n(TD)                       TD-Ḍng
2       TIN-B.Th­¬ng   TD-Ng©n(TD)             TD-Ḍng            
3     TD-Ph­¬ng           TD-Ng©n(TD) TIN-B.Th­¬ng               TD-Ḍng  
4     TIN-B.Th­¬ng         TD-Ng©n(TD)   TD-Ḍng                  
5                                      
Thứ 3 1                     TD-§«ng                
2                       TD-§«ng              
3                                      
4         TD-Ph­¬ng                            
5                                      
Thứ 4 1       TD-Ph­¬ng                 TIN-P.TuyƠt   TIN-B.Th­¬ng TD-Nh©m   TD-Ḍng  
2 TD-Ph­¬ng                       TD-Ḍng   TD-Nh©m TIN-B.Th­¬ng   TIN-P.TuyƠt  
3     TD-Ph­¬ng             TD-Ḍng             TD-Nh©m   TIN-P.TuyƠt
4   TD-Ph­¬ng                       TD-Nh©m         TD-Ḍng
5                                      
Thứ 5 1             TIN-Th¾m TD-Ng©n(TD)                      
2             TD-Ng©n(TD) TIN-Th¾m                      
3         TIN-Th¾m       TD-Ng©n(TD)                    
4         TD-Ph­¬ng TD-Ng©n(TD)     TIN-Th¾m                    
5                                      
Thứ 6 1 TIN-B.Th­¬ng TD-Ph­¬ng                       TD-Nh©m     TIN-P.TuyƠt    
2 TD-Ph­¬ng TIN-B.Th­¬ng                   TD-§«ng   TIN-P.TuyƠt     TD-Nh©m    
3                     TD-§«ng TIN-B.Th­¬ng       TD-Nh©m      
4                     TIN-B.Th­¬ng       TD-Nh©m        
5                                      
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6
NH 2018-2019
Có giá trị từ ngày 02/09/2018
    6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9 6A10 6A11 6A12 6A13 6A14 6A15 6A16 6A17 6A18 6A19 6A20 6A21
Thứ 2 1 TOAN-Thóy(T) NN-T.Trang NN-N.§iÖp SINH-H.Phông GDCD-Quyªn TOAN-Q.Th¸i LY-H»ng DIA-Kh¸nh TCT-Loan TOAN-M.Nga SU-H.My TCT-Ch©u CN-§.Linh TOAN-P.TuyÕt TCT-M.H¹nh AN-T.Lam SU-P.H»ng TOAN-Quèc TOAN-Lª
2 TOAN-Thóy(T) NN-T.Trang TOAN-Loan SINH-H.Phông NN-N.§iÖp TOAN-Q.Th¸i GDCD-Quyªn TOAN-Lª VAN-D.HiÒn TOAN-M.Nga TOAN-Hµ(T) TOAN-Ch©u SU-H.My TOAN-P.TuyÕt SU-P.H»ng CN-T.HiÒn CN-K.Liªn TOAN-Quèc AN-T.Lam
3 LY-H»ng DIA-L.Thanh TOAN-Loan NN-N.§iÖp SINH-Mïi GDCD-Quyªn DIA-Kh¸nh TOAN-Lª NN-H.Trang VAN-Nhi TOAN-Hµ(T) TOAN-Ch©u TOAN-P.TuyÕt SU-H.My TOAN-M.H¹nh CN-T.HiÒn TOAN-Quèc CN-K.Liªn VAN-YÕn
4 SHCN-Thóy(T) SHCN-L.Thanh SHCN-Loan SHCN-H.Phông SHCN-Mïi SHCN-Q.Th¸i SHCN-Kh¸nh SHCN-H.Trang SHCN-D.HiÒn SHCN-Nhi SHCN-Hµ(T) SHCN-Ch©u SHCN-P.TuyÕt SHCN-H.My SHCN-M.H¹nh SHCN-T.HiÒn SHCN-K.Liªn SHCN-P.H»ng SHCN-YÕn
5 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC
Thứ 3 1 MT-V©n(AN) TOAN-Thóy(T) VAN-YÕn TOAN-Loan DIA-L.Thanh CN-Phóc VAN-P.Nga NN-H.Trang VAN-D.HiÒn AN-T.Lam VAN-A.Dòng NN-K.HiÒn TOAN-P.TuyÕt NN-LÖ VAN-B×nh LY-Vü TOAN-Quèc NN-BÝch SINH-Mïi
2 SINH-H.Phông TOAN-Thóy(T) VAN-YÕn TOAN-Loan TOAN-M.Nga CN-Phóc VAN-P.Nga SINH-Mïi VAN-D.HiÒn NN-H.Trang VAN-A.Dòng MT-V©n(AN) TOAN-P.TuyÕt MT-Tróc AN-T.Lam NN-LÖ SINH-Hång NN-BÝch LY-Vü
3 DIA-L.Thanh SINH-H.Phông TCT-Loan AN-D­¬ng CN-Phóc VAN-P.Nga SINH-Mïi NN-H.Trang TOAN-M.Nga MT-V©n(AN) NN-K.HiÒn CN-Vü TCT-P.TuyÕt SINH-Hång NN-LÖ VAN-B×nh NN-BÝch TCT-Quèc MT-Tróc
4 VAN-Nhi VAN-YÕn SINH-H.Phông DIA-L.Thanh CN-Phóc AN-D­¬ng SINH-Mïi VAN-D.HiÒn TOAN-M.Nga CN-B×nh MT-V©n(AN) NN-K.HiÒn VAN-A.Dòng AN-T.Lam SINH-Hång NN-LÖ TCT-Quèc LY-Vü NN-Thanh
5 VAN-Nhi VAN-YÕn MT-V©n(AN) TCT-Loan VAN-P.Nga SINH-H.Phông CN-Phóc VAN-D.HiÒn SINH-Mïi NN-H.Trang NN-K.HiÒn CN-Vü AN-D­¬ng VAN-A.Dòng TOAN-M.H¹nh TCT-Quèc VAN-B×nh SINH-Hång NN-Thanh
Thứ 4 1 AN-D­¬ng TOAN-Thóy(T) VAN-YÕn LY-H»ng VAN-P.Nga DIA-L.Thanh SU-X.Mü LY-Hßa SINH-Mïi TOAN-M.Nga GDCD-T.Ng©n SU-H.My VAN-A.Dòng TOAN-P.TuyÕt VAN-B×nh TOAN-Quèc AN-T.Lam DIA-T.Th­¬ng TOAN-Lª
2 SINH-H.Phông TOAN-Thóy(T) DIA-L.Thanh VAN-B.Hµ VAN-P.Nga SU-X.Mü AN-D­¬ng TOAN-Lª GDCD-T.Ng©n SU-H.My SINH-Mïi LY-Hßa VAN-A.Dòng TOAN-P.TuyÕt VAN-B×nh SU-P.H»ng SINH-Hång TOAN-Quèc VAN-YÕn
3 VAN-Nhi TCT-Thóy(T) AN-D­¬ng CN-Phóc LY-H»ng SINH-H.Phông VAN-P.Nga TOAN-Lª AN-T.Lam TCT-Quèc SINH-Mïi VAN-A.Dòng CN-§.Linh TCT-P.TuyÕt LY-Hßa VAN-B×nh MT-Tróc SU-P.H»ng DIA-T.Th­¬ng
4 CN-Phóc SINH-H.Phông SU-X.Mü VAN-B.Hµ NN-N.§iÖp NN-H.Trang TOAN-Q.Th¸i AN-D­¬ng TOAN-M.Nga GDCD-T.Ng©n LY-Hßa AN-T.Lam DIA-Kh¸nh VAN-A.Dòng SINH-Hång TOAN-Quèc VAN-B×nh VAN-P.Nga TOAN-Lª
5 SU-X.Mü LY-H»ng SINH-H.Phông NN-N.§iÖp AN-D­¬ng NN-H.Trang TOAN-Q.Th¸i CN-B×nh DIA-Kh¸nh TOAN-M.Nga VAN-A.Dòng SINH-Mïi TOAN-P.TuyÕt SINH-Hång GDCD-T.Ng©n MT-Tróc TOAN-Quèc VAN-P.Nga SU-P.H»ng
Thứ 5 1 CN-Phóc NN-T.Trang LY-H»ng VAN-B.Hµ TOAN-M.Nga VAN-P.Nga TCT-Q.Th¸i SINH-Mïi VAN-D.HiÒn VAN-Nhi AN-T.Lam VAN-A.Dòng NN-K.HiÒn GDCD-T.Ng©n DIA-T.Th­¬ng VAN-B×nh NN-BÝch TOAN-Quèc VAN-YÕn
2 NN-T.Trang CN-Phóc NN-N.§iÖp VAN-B.Hµ TOAN-M.Nga NN-H.Trang TOAN-Q.Th¸i VAN-D.HiÒn MT-V©n(AN) VAN-Nhi DIA-Kh¸nh VAN-A.Dòng NN-K.HiÒn DIA-T.Th­¬ng MT-Tróc VAN-B×nh NN-BÝch VAN-P.Nga VAN-YÕn
3 NN-T.Trang VAN-YÕn CN-Phóc NN-N.§iÖp MT-V©n(AN) LY-H»ng TOAN-Q.Th¸i VAN-D.HiÒn NN-H.Trang SINH-Hång NN-K.HiÒn GDCD-T.Ng©n VAN-A.Dòng CN-§.Linh VAN-B×nh DIA-T.Th­¬ng TOAN-Quèc VAN-P.Nga SINH-Mïi
4 VAN-Nhi VAN-YÕn NN-N.§iÖp MT-V©n(AN) SINH-Mïi TCT-Q.Th¸i CN-Phóc CN-B×nh TOAN-M.Nga NN-H.Trang TCT-Quèc DIA-Kh¸nh SINH-Hång NN-LÖ CN-T.HiÒn GDCD-T.Ng©n DIA-T.Th­¬ng NN-BÝch CN-K.Liªn
5 NN-T.Trang AN-T.Lam VAN-YÕn CN-Phóc NN-N.§iÖp MT-V©n(AN) NN-H.Trang GDCD-T.Ng©n CN-B×nh DIA-Kh¸nh VAN-A.Dòng SINH-Mïi SINH-Hång NN-LÖ CN-T.HiÒn TOAN-Quèc CN-K.Liªn MT-Tróc NN-Thanh
Thứ 6 1 TOAN-Thóy(T) GDCD-Quyªn TOAN-Loan SU-X.Mü TOAN-M.Nga VAN-P.Nga NN-H.Trang SU-H.My CN-B×nh LY-Hßa TOAN-Hµ(T) TOAN-Ch©u GDCD-T.Ng©n VAN-A.Dòng NN-LÖ TOAN-Quèc LY-Vü SINH-Hång TOAN-Lª
2 TOAN-Thóy(T) SU-X.Mü TOAN-Loan GDCD-Quyªn TCT-Quèc VAN-P.Nga NN-H.Trang MT-V©n(AN) SU-H.My CN-B×nh TOAN-Hµ(T) TOAN-Ch©u LY-Hßa VAN-A.Dòng NN-LÖ SINH-Hång GDCD-T.Ng©n CN-K.Liªn TCT-Lª
3 TCT-Thóy(T) CN-Phóc GDCD-Quyªn TOAN-Loan VAN-P.Nga TOAN-Q.Th¸i MT-V©n(AN) TCT-Quèc NN-H.Trang VAN-Nhi CN-Vü VAN-A.Dòng NN-K.HiÒn LY-Hßa TOAN-M.H¹nh SINH-Hång VAN-B×nh GDCD-T.Ng©n CN-K.Liªn
4 GDCD-Quyªn MT-V©n(AN) CN-Phóc TOAN-Loan SU-X.Mü TOAN-Q.Th¸i VAN-P.Nga NN-H.Trang LY-Hßa SINH-Hång CN-Vü NN-K.HiÒn MT-Tróc CN-§.Linh TOAN-M.H¹nh NN-LÖ VAN-B×nh AN-T.Lam GDCD-T.Ng©n
5                                      
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6
NH 2018-2019
Có giá trị từ ngày 02/09/2018
    6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9 6A10 6A11 6A12 6A13 6A14 6A15 6A16 6A17 6A18 6A19 6A20 6A21
Thứ 2 1       TD-Ph­¬ng   TIN-B.Th­¬ng TD-Ng©n(TD)                       TD-Dòng
2       TIN-B.Th­¬ng   TD-Ng©n(TD)             TD-Dòng            
3     TD-Ph­¬ng           TD-Ng©n(TD) TIN-B.Th­¬ng               TD-Dòng  
4     TIN-B.Th­¬ng         TD-Ng©n(TD)   TD-Dòng                  
5                                      
Thứ 3 1                     TD-§«ng                
2                       TD-§«ng              
3                                      
4         TD-Ph­¬ng                            
5                                      
Thứ 4 1       TD-Ph­¬ng                 TIN-P.TuyÕt   TIN-B.Th­¬ng TD-Nh©m   TD-Dòng  
2 TD-Ph­¬ng                       TD-Dòng   TD-Nh©m TIN-B.Th­¬ng   TIN-P.TuyÕt  
3     TD-Ph­¬ng             TD-Dòng             TD-Nh©m   TIN-P.TuyÕt
4   TD-Ph­¬ng                       TD-Nh©m         TD-Dòng
5                                      
Thứ 5 1             TIN-Th¾m TD-Ng©n(TD)                      
2             TD-Ng©n(TD) TIN-Th¾m                      
3         TIN-Th¾m       TD-Ng©n(TD)                    
4         TD-Ph­¬ng TD-Ng©n(TD)     TIN-Th¾m                    
5                                      
Thứ 6 1 TIN-B.Th­¬ng TD-Ph­¬ng                       TD-Nh©m     TIN-P.TuyÕt    
2 TD-Ph­¬ng TIN-B.Th­¬ng                   TD-§«ng   TIN-P.TuyÕt     TD-Nh©m    
3                     TD-§«ng TIN-B.Th­¬ng       TD-Nh©m      
4                     TIN-B.Th­¬ng       TD-Nh©m        
5                                      
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6
NH 2018-2019
Có giá trị từ ngày 10/09/2018
    6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9 6A10 6A11 6A12 6A13 6A14 6A15 6A16 6A17 6A18 6A19 6A20 6A21
Thứ 2 1 TOAN-Thóy(T) VAN-D.Hỉn NN-N.§iÖp AN-D­¬ng GDCD-Quyªn TOAN-Q.Th¸i LY-H»ng DIA-Kh¸nh TCT-Loan TOAN-M.Nga SU-H.My TCT-Ch©u CN-§.Linh TOAN-P.TuyƠt TCT-M.H¹nh AN-T.Lam SU-P.H»ng TOAN-Quèc TOAN-Lª
2 TOAN-Thóy(T) VAN-D.Hỉn TOAN-Loan SINH-H.Phông NN-N.§iÖp TOAN-Q.Th¸i GDCD-Quyªn TOAN-Lª NN-H.Trang TOAN-M.Nga TOAN-Hµ(T) TOAN-Ch©u SU-H.My TOAN-P.TuyƠt SU-P.H»ng CN-T.Hiền CN-K.Liªn TOAN-Quèc AN-T.Lam
3 LY-H»ng DIA-L.Thanh TOAN-Loan NN-N.§iÖp SINH-Mïi GDCD-Quyªn DIA-Kh¸nh TOAN-Lª VAN-D.Hỉn VAN-Nhi TOAN-Hµ(T) TOAN-Ch©u TOAN-P.TuyƠt SU-H.My TOAN-M.H¹nh CN-T.Hiền TOAN-Quèc CN-K.Liªn VAN-Yến
4 SHCN-Thóy(T) SHCN-L.Thanh SHCN-Loan SHCN-H.Phông SHCN-Mïi SHCN-Q.Th¸i SHCN-Kh¸nh SHCN-H.Trang SHCN-D.HiÒn SHCN-Nhi SHCN-Hµ(T) SHCN-Ch©u SHCN-P.TuyÕt SHCN-H.My SHCN-M.H¹nh SHCN-T.HiÒn SHCN-K.Liªn SHCN-P.H»ng SHCN-YÕn
5 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC
Thứ 3 1 MT-V©n(AN) TOAN-Thóy(T) VAN-YƠn TOAN-Loan DIA-L.Thanh CN-Phóc VAN-P.Nga SINH-Thïy(Si) VAN-D.Hỉn AN-T.Lam VAN-A.Ḍng TOAN-Ch©u NN-K.Hỉn MT-Tróc TOAN-M.H¹nh VAN-B×nh TOAN-Quèc SINH-Hång LY-Vü
2 DIA-L.Thanh TOAN-Thóy(T) VAN-YƠn TOAN-Loan TOAN-M.Nga CN-Phóc VAN-P.Nga CN-B×nh VAN-D.Hỉn TCT-Quèc VAN-A.Ḍng TOAN-Ch©u NN-K.Hỉn NN-LÖ AN-T.Lam LY-Vü SINH-Hång NN-BƯch SINH-Thïy(Si)
3 SINH-Thïy(Si) SINH-H.Phông TCT-Loan DIA-L.Thanh CN-Phóc VAN-P.Nga SINH-Mïi NN-H.Trang TOAN-M.Nga MT-V©n(AN) NN-K.Hỉn CN-Vü TOAN-P.TuyƠt AN-T.Lam NN-LÖ TCT-Quèc VAN-B×nh MT-Tróc VAN-Yến
4 VAN-Nhi NN-T.Trang SINH-H.Phông TCT-Loan CN-Phóc VAN-P.Nga SINH-Mïi VAN-D.Hỉn TOAN-M.Nga NN-H.Trang MT-V©n(AN) NN-K.Hỉn VAN-A.Ḍng SINH-Thïy(Si) SINH-Hång NN-LÖ TCT-Quèc LY-Vü NN-Thanh
5 VAN-Nhi NN-T.Trang MT-V©n(AN) SINH-H.Phông VAN-P.Nga SINH-Thïy(Si) CN-Phóc VAN-D.Hỉn SINH-Mïi NN-H.Trang NN-K.Hỉn CN-Vü TCT-P.TuyƠt VAN-A.Ḍng VAN-B×nh NN-LÖ NN-BƯch TCT-Quèc NN-Thanh
Thứ 4 1 AN-D­¬ng TOAN-Thóy(T) CN-Phóc LY-H»ng VAN-P.Nga DIA-L.Thanh SU-X.Mü LY-Hßa NN-H.Trang TOAN-M.Nga GDCD-T.Ng©n SU-H.My SINH-Thïy(Si) TOAN-P.TuyƠt VAN-B×nh TOAN-Quèc AN-T.Lam DIA-T.Th­¬ng TOAN-Lª
2 SINH-Thïy(Si) TOAN-Thóy(T) DIA-L.Thanh VAN-B.Hµ VAN-P.Nga SU-X.Mü AN-D­¬ng TOAN-Lª GDCD-T.Ng©n SU-H.My TOAN-Hµ(T) LY-Hßa VAN-A.Ḍng TOAN-P.TuyƠt VAN-B×nh SU-P.H»ng SINH-Hång TOAN-Quèc MT-Tróc
3 VAN-Nhi TCT-Thóy(T) AN-D­¬ng CN-Phóc LY-H»ng NN-H.Trang VAN-P.Nga TOAN-Lª AN-T.Lam SINH-Hång TOAN-Hµ(T) SINH-Mïi TOAN-P.TuyƠt SINH-Thïy(Si) LY-Hßa VAN-B×nh MT-Tróc SU-P.H»ng DIA-T.Th­¬ng
4 CN-Phóc SINH-H.Phông SU-X.Mü VAN-B.Hµ NN-N.§iÖp NN-H.Trang TOAN-Q.Th¸i AN-D­¬ng TOAN-M.Nga GDCD-T.Ng©n SINH-Mïi AN-T.Lam TOAN-P.TuyƠt VAN-A.Ḍng SINH-Hång TOAN-Quèc VAN-B×nh VAN-P.Nga TOAN-Lª
5 SU-X.Mü LY-H»ng SINH-H.Phông NN-N.§iÖp AN-D­¬ng SINH-Thïy(Si) TOAN-Q.Th¸i NN-H.Trang SINH-Mïi CN-B×nh LY-Hßa VAN-A.Ḍng CN-§.Linh TCT-P.TuyƠt GDCD-T.Ng©n MT-Tróc TOAN-Quèc VAN-P.Nga SU-P.H»ng
Thứ 5 1 CN-Phóc NN-T.Trang VAN-YƠn VAN-B.Hµ TOAN-M.Nga AN-D­¬ng TCT-Q.Th¸i SINH-Thïy(Si) VAN-D.Hỉn VAN-Nhi AN-T.Lam VAN-A.Ḍng DIA-Kh¸nh GDCD-T.Ng©n DIA-T.Th­¬ng VAN-B×nh NN-BƯch VAN-P.Nga CN-K.Liªn
2 NN-T.Trang CN-Phóc NN-N.§iÖp VAN-B.Hµ TOAN-M.Nga LY-H»ng TOAN-Q.Th¸i VAN-D.Hỉn MT-V©n(AN) VAN-Nhi DIA-Kh¸nh VAN-A.Ḍng GDCD-T.Ng©n DIA-T.Th­¬ng MT-Tróc VAN-B×nh TOAN-Quèc VAN-P.Nga VAN-Yến
3 NN-T.Trang AN-T.Lam LY-H»ng NN-N.§iÖp MT-V©n(AN) NN-H.Trang TOAN-Q.Th¸i VAN-D.Hỉn DIA-Kh¸nh TOAN-M.Nga SINH-Mïi GDCD-T.Ng©n VAN-A.Ḍng CN-§.Linh VAN-B×nh DIA-T.Th­¬ng NN-BƯch CN-K.Liªn VAN-Yến
4 VAN-Nhi VAN-D.Hỉn VAN-YƠn CN-Phóc NN-N.§iÖp MT-V©n(AN) NN-H.Trang CN-B×nh TOAN-M.Nga DIA-Kh¸nh TCT-Quèc SINH-Mïi VAN-A.Ḍng NN-LÖ CN-T.Hiền GDCD-T.Ng©n DIA-T.Th­¬ng NN-BƯch CN-K.Liªn
5 NN-T.Trang VAN-D.Hỉn NN-N.§iÖp MT-V©n(AN) SINH-Mïi TCT-Q.Th¸i CN-Phóc GDCD-T.Ng©n CN-B×nh NN-H.Trang VAN-A.Ḍng DIA-Kh¸nh SINH-Thïy(Si) NN-LÖ CN-T.Hiền TOAN-Quèc CN-K.Liªn NN-BƯch NN-Thanh
Thứ 6 1 TOAN-Thóy(T) GDCD-Quyªn TOAN-Loan SU-X.Mü TOAN-M.Nga VAN-P.Nga NN-H.Trang SU-H.My CN-B×nh LY-Hßa NN-K.Hỉn MT-V©n(AN) AN-D­¬ng VAN-A.Ḍng NN-LÖ TOAN-Quèc LY-Vü SINH-Hång TOAN-Lª
2 TOAN-Thóy(T) SU-X.Mü TOAN-Loan GDCD-Quyªn TCT-Quèc VAN-P.Nga NN-H.Trang MT-V©n(AN) SU-H.My CN-B×nh CN-Vü NN-K.Hỉn LY-Hßa VAN-A.Ḍng NN-LÖ SINH-Hång GDCD-T.Ng©n AN-T.Lam TCT-Lª
3 TCT-Thóy(T) CN-Phóc GDCD-Quyªn TOAN-Loan VAN-P.Nga TOAN-Q.Th¸i MT-V©n(AN) TCT-Quèc NN-H.Trang VAN-Nhi CN-Vü VAN-A.Ḍng NN-K.Hỉn LY-Hßa TOAN-M.H¹nh SINH-Hång VAN-B×nh GDCD-T.Ng©n SINH-Thïy(Si)
4 GDCD-Quyªn MT-V©n(AN) CN-Phóc TOAN-Loan SU-X.Mü TOAN-Q.Th¸i VAN-P.Nga NN-H.Trang LY-Hßa SINH-Hång VAN-A.Ḍng NN-K.Hỉn MT-Tróc CN-§.Linh TOAN-M.H¹nh NN-LÖ VAN-B×nh TOAN-Quèc GDCD-T.Ng©n
5                                      
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
HK  1 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6
NH 2018-2019
Có giá trị từ ngày 9/10/2018
    6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9 6A10 6A11 6A12 6A13 6A14 6A15 6A16 6A17 6A18 6A19 6A20 6A21
Thứ 2 1       TD-Ph­¬ng   TIN-B.Th­¬ng TD-Ng©n(TD)                       TD-Dũng
2       TIN-B.Th­¬ng   TD-Ng©n(TD)             TD-Dũng            
3     TD-Ph­¬ng           TD-Ng©n(TD) TIN-B.Th­¬ng               TD-Dũng  
4     TIN-B.Th­¬ng         TD-Ng©n(TD)   TD-Dũng                  
5                                      
Thứ 3 1                     TD-§«ng                
2                       TD-§«ng              
3                                      
4         TD-Ph­¬ng                            
5                                      
Thứ 4 1       TD-Ph­¬ng                 TIN-P.TuyƠt   TIN-B.Th­¬ng TD-Nh©m   TD-Dũng  
2 TD-Ph­¬ng                       TD-Dũng   TD-Nh©m TIN-B.Th­¬ng   TIN-P.TuyƠt  
3     TD-Ph­¬ng             TD-Dũng             TD-Nh©m   TIN-P.TuyƠt
4   TD-Ph­¬ng                       TD-Nh©m         TD-Dũng
5                                      
Thứ 5 1             TIN-Th¾m TD-Ng©n(TD)                      
2             TD-Ng©n(TD) TIN-Th¾m                      
3         TIN-Th¾m       TD-Ng©n(TD)                    
4         TD-Ph­¬ng TD-Ng©n(TD)     TIN-Th¾m                    
5                                      
Thứ 6 1 TIN-B.Th­¬ng TD-Ph­¬ng                       TD-Nh©m     TIN-P.TuyƠt    
2 TD-Ph­¬ng TIN-B.Th­¬ng                   TD-§«ng   TIN-P.TuyƠt     TD-Nh©m    
3                     TD-§«ng TIN-B.Th­¬ng       TD-Nh©m      
4                     TIN-B.Th­¬ng       TD-Nh©m        
5